Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stein

Re-integratieverordening Participatiewet

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStein
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRe-integratieverordening Participatiewet
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp
Externe bijlageToelichting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 6 van de Participatiewet
 2. artikel 8 van de Participatiewet
 3. artikel 10b van de Participatiewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-11-2018nieuwe regeling

27-09-2018

gmb-2018-240874

Tekst van de regeling

Intitulé

Re-integratieverordening Participatiewet

Re-integratieverordening Participatiewet

De raad van de gemeente Stein;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27-09-2018, Zaakid 097190493;

gelet op de artikelen 6, 8a, eerste lid, aanhef en onder a, c, d en e, en tweede lid, en 10b, vijfde en zevende lid, van de Participatiewet;

gezien het advies van Adviesraad Sociaal Domein Stein;

[Overwegingen];

besluit vast te stellen de Re-integratieverordening Participatiewet Stein 2018.

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begrippen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 

 • doelgroep: personen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder a, van de wet;

   

 • grote afstand tot de arbeidsmarkt: deelname aan de arbeidsmarkt is redelijkerwijs niet mogelijk binnen één jaar;

   

 • korte afstand tot de arbeidsmarkt: deelname aan de arbeidsmarkt is redelijkerwijs mogelijk binnen één jaar;

   

 • wet: Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (Ioaw) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz).

Hoofdstuk 2. Beleid en financiën

Artikel 2. Evenwichtige verdeling en financiering

 • 1.

  Het college kan de voorzieningen zoals bedoeld in deze verordening aanbieden aan personen die behoren tot de doelgroep met een korte of grote afstand tot de arbeidsmarkt.

   

 • 2.

  Het college houdt bij het aanbieden van de in deze verordening opgenomen voorzieningen rekening met de omstandigheden en functionele beperkingen van een persoon. De omstandigheden hebben in ieder geval betrekking op zorgtaken van die persoon en de mogelijkheid dat hij behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie of gebruik maakt van de voorziening beschut werk. Onder zorgtaken wordt in ieder geval verstaan:

   

  • de opvang van ten laste komende kinderen tot vijf jaar, en

    

  • de noodzakelijkheid van het verrichten van mantelzorg.

Hoofdstuk 3. voorzieningen

Artikel 3. Algemene bepalingen over voorzieningen

 • 1.

  Het college stelt ter nadere uitvoering van deze verordening jaarlijks een uitvoeringsplan vast waarin wordt vastgelegd welke voorzieningen, waaronder ondersteunende voorzieningen, het college in ieder geval kan aanbieden en de voorwaarden die daarbij gelden voor zover daarover in deze verordening geen nadere bepalingen zijn opgenomen

   

 • 2.

  Het college kan een voorziening beëindigen als:

   

  • a.

   de persoon die aan de voorziening deelneemt zijn verplichting als bedoeld in de artikelen 9 en 17 van de wet, de artikelen 13 en 37 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of de artikelen 13 en 37 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen niet nakomt;

    

  • b.

   de persoon die aan de voorziening deelneemt niet meer behoort tot de doelgroep;

    

  • c.

   de persoon die aan de voorziening deelneemt algemeen geaccepteerde arbeid aanvaardt waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een in deze verordening genoemde voorzieningen, tenzij het betreft een persoon als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, onder 2°, van de wet;

    

  • d.

   naar het oordeel van het college de voorziening onvoldoende bijdraagt aan een snelle arbeidsinschakeling;

    

  • e.

   de voorziening naar het oordeel van het college niet meer geschikt is voor de persoon die gebruik maakt van de voorziening;

    

  • f.

   de persoon die aan de voorziening deelneemt niet naar behoren gebruik maakt van de aangeboden voorziening;

    

  • g.

   de persoon die aan de voorziening deelneemt niet meer voldoet aan de voorwaarden die in deze verordening worden gesteld om in aanmerking te komen voor die voorziening.

Artikel 4. Werkstage

 • 1.

  Het college kan een persoon een werkstage gericht op arbeidsinschakeling aanbieden als deze:

   

  • a.

   behoort tot de doelgroep, en

    

  • b.

   nog niet actief is geweest op de arbeidsmarkt of een afstand tot de arbeidsmarkt heeft door langdurige werkloosheid.

    

 • 2.

  Het doel van een werkstage is het opdoen van werkervaring of het leren functioneren in een arbeidsrelatie.

   

 • 3.

  Het college plaatst de persoon uitsluitend als hierdoor de concurrentieverhoudingen niet onverantwoord worden beïnvloed en er geen verdringing op de arbeidsmarkt plaatsvindt.

   

 • 4.

  In een schriftelijke overeenkomst wordt in ieder geval vastgelegd:

   

  • a.

   het doel van de werkstage, en

    

  • b.

   de wijze waarop de begeleiding plaatsvindt.

Artikel 5. Sociale activering

 • 1.

  Het college kan een persoon die behoort tot de doelgroep activiteiten aanbieden in het kader van sociale activering, als onderdeel van een re-integratietraject.

   

 • 2.

  Het college stemt de duur van de in het eerste lid bedoelde activiteiten af op de mogelijkheden en capaciteiten van die persoon.

Artikel 6. Proefplaatsing

Het college kan een persoon gedurende maximaal drie maanden bij een werkgever onbeloonde werkzaamheden laten verrichten als proefplaatsing gericht op het verkrijgen van een betaald dienstverband van minimaal 6 maanden.

Artikel 7. Detacheringsbaan

 • 1.

  Het college kan zorgen voor toeleiding van een persoon die behoort tot de doelgroep naar een dienstverband met een werkgever, gericht op arbeidsinschakeling.

   

 • 2.

  De werknemer wordt voor het verrichten van arbeid gedetacheerd bij een onderneming. De detachering wordt vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst tussen zowel de werkgever en inlenende organisatie als tussen de werknemer en inlenende organisatie.

   

 • 3.

  Een werknemer wordt uitsluitend geplaatst als hierdoor de concurrentieverhoudingen niet onverantwoord worden beïnvloed en er geen verdringing op de arbeidsmarkt plaatsvindt.

Artikel 8. Scholing

 • 1.

  Het college kan een persoon die behoort tot de doelgroep een scholingstraject aanbieden.

   

 • 2.

  Het eerste lid is niet van toepassing op personen als bedoeld in artikel 7, derde lid, onderdeel a, van de wet.

Artikel 9. Participatieplaats

 • 1.

  Het college kan een persoon van 27 jaar of ouder met recht op algemene bijstand overeenkomstig artikel 10a van de wet onbeloonde additionele werkzaamheden laten verrichten.

   

 • 2.

  Het college zorgt ervoor dat de te verrichten additionele werkzaamheden worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst die wordt ondertekend door het college, de werkgever en de persoon die de additionele werkzaamheden gaat verrichten.

   

 • 3.

  Het college kan een persoon die behoort tot de doelgroep een premie verstrekken, zoals bedoeld in artikel 10a, zesde lid, van de wet, mits in die zes maanden voldoende is meegewerkt aan het vergroten van de kans op inschakeling in het arbeidsproces.

Artikel 10. Participatievoorziening beschut werk

 • 1.

  Het college biedt de voorziening beschut werk aan tot maximaal het aantal beschutte werkplekken zoals vastgesteld in de landelijke ‘Regeling vaststelling aantallen beschut werk’. De voorziening wordt aangeboden aan een persoon uit de doelgroep die door een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking een zodanige mate van begeleiding op en aanpassingen van de werkplek nodig heeft dat van een werkgever redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat hij deze persoon regulier in dienst neemt en dat deze persoon alleen in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft en deze persoon:

   

  • a.

   behoort tot de doelgroep als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de Participatiewet ; of

    

  • b.

   een persoon is aan wie het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen een uitkering verstrekt.

    

 • 2.

  Het uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan het college adviseren of een persoon tot de doelgroep beschut werk behoort als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de Participatiewet of een persoon aan wie het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen een uitkering verstrekt (artikel 10b, derde lid, van de Participatiewet).

   

 • 3.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid krijgt een persoon van wie is vastgesteld dat deze alleen in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft en die nog niet in aanmerking is gekomen voor een beschut werkplek omdat het aantal geraamde beschut werkplekken in één jaar al is gerealiseerd, voorrang op personen van wie later is vastgesteld dat zij alleen in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben.

   

 • 4.

  Om de in artikel 10b, eerste lid, van de Participatiewet, bedoelde werkzaamheden mogelijk te maken, kan het college de voorzieningen aanbieden die in deze verordening zijn bepaald en die zijn gericht op arbeidsinschakeling.

 

 • 5.

  Het college kan de onder lid 3 genoemde voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling aanbieden tot het moment dat de dienstbetrekking beschut werk aanvangt.

Artikel 11. Ondersteuning bij leer-werktraject

Het college kan ondersteuning aanbieden aan een persoon uit de doelgroep ten aanzien van wie het college van oordeel is dat een leer-werktraject nodig is, voor zover deze ondersteuning nodig is voor het volgen van een leer-werktraject en het personen betreft:

 

 • a.

  van 16 of 17 jaar van wie de leerplicht of de kwalificatieplicht, bedoeld in de Leerplichtwet 1969, nog niet is geëindigd, of

   

 • b.

  van 18 tot 27 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald.

Artikel 12. Persoonlijke ondersteuning

Aan een persoon die behoort tot de doelgroep kan het college persoonlijke ondersteuning bij het verrichten van de aan die persoon opgedragen taken aanbieden in de vorm van structurele begeleiding als hij zonder persoonlijke ondersteuning niet in staat is de aan hem opgedragen taken te verrichten.

Artikel 13. Loonkostensubsidie

 • 1.

  Het college kan een loonkostensubsidie verstrekken aan werkgevers die met een persoon een arbeidsovereenkomst sluiten, anders dan de loonkostensubsidie zoals bedoeld in artikel 10c en 10 d van de wet.

   

 • 2.

  Bij uitvoeringsbesluit stelt het college regels ten aanzien van de duur van de subsidie en de hoogte en verplichtingen die aan de subsidie worden verbonden.

 

 • 3.

  De loonkostensubsidie wordt niet verstrekt als de werkgever op grond van een andere regeling aanspraak maakt op financiële tegemoetkomingen in verband met de indiensttreding van de werknemer.

Artikel 14. Premies

 • 1.

  Het college kan aan personen een premie toekennen.

   

 • 2.

  Het college stelt bij uitvoeringsbesluit regels over de doelgroepen en de hoogte van de premies.

Artikel 15. Overige vergoedingen

 • 1.

  Het college kan een vergoeding verstrekken voor kosten die gemaakt zijn in het kader van de arbeidsinschakeling. Het gaat hierbij in ieder geval om:

   

  • a.

   kosten van kinderopvang

    

  • b.

   reiskosten

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

Artikel 16. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de dag van bekendmaking en gelijktijdig wordt de ‘Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Stein’, vastgesteld door de raad op 22 februari 2018 ingetrokken, alsmede de op 3 december 2015 vastgestelde Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Stein.

   

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Stein 2018.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 27 september 2018.

De voorzitter,

De griffier,