Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Terschelling

Verordening op de heffing en de invordering van Forensenbelasting 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTerschelling
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van Forensenbelasting 2017
CiteertitelForensenbelasting 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 223 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-12-201601-01-2018nieuwe tarieven

22-09-2015

De Terschellinger

Onbekend
01-01-201601-01-2017nieuwe tarieven

22-09-2015

De Terschellinger

Onbekend
15-12-201501-01-201530-12-2016nieuwe tarieven

16-12-2014

De Terschellinger

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van Forensenbelasting 2017

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van

september 2016;

gelet op artikel 223 van de Gemeentewet;

Besluit:

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van Forensenbelasting 2017

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder woning:

 • a.

  een gemeubileerde woning als bedoeld in artikel 223 van de Gemeentewet;

 • b.

  een woning die in het kader van de Wet waardering onroerende zaken als een zelfstandig object wordt aangemerkt.

Artikel 2 Belastbaar feit en belastingplicht

 • 1.

  Onder de naam “forensenbelasting” wordt een directe belasting geheven van de natuurlijke personen die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, er op meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor zich of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden.

 • 2.

  Of iemand in de gemeente hoofdverblijf heeft wordt naar de omstandigheden beoordeeld.

Artikel 3 Vrijstellingen

Niet belastingplichtig is degene die ter tijdelijke waarneming van een openbare betrekking of ter bijwoning van de vergaderingen van een algemeen vertegenwoordigend orgaan, waarvan hij het lidmaatschap bekleedt, dan wel ingevolge last of bevel van de overheid, buiten de gemeente van zijn hoofdverblijf vertoeft.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

De belasting bedraagt:

 • a.

  voor een woning met niet meer dan vier logiesplaatsen: € 222,40 per logiesplaats per woning;

 • b.

  voor een woning met vijf of meer logiesplaatsen: € 1.112,00 per woning.

Artikel 5 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de belastingaanslagen uiterlijk twee maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet worden betaald.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in acht gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens 30 dagen later.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de forensenbelasting.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de forensenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening forensenbelasting 2016” van 22september 2015 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening forensenbelasting 2017".

Terschelling, 22 november 2016.

De raad van de gemeente Terschelling voornoemd,

J.Hofman,

griffier

J.B. Wassink,

voorzitter