Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Terschelling

Aanwijzingsbesluit ex art. 5:25 APV 2016: Droogvalverbod De Plaat

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTerschelling
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit ex art. 5:25 APV 2016: Droogvalverbod De Plaat
CiteertitelAanwijzingsbesluit ex art. 5:25 APV 2016: Droogvalverbod De Plaat
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageKaart aanwijzingsgebied droogvalverbod

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-12-2016Aanpassing aan gewijzigde APV

22-11-2016

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ex art. 5:25 APV 2016: Droogvalverbod De Plaat

 

 

Aanwijzingsbesluit ex art. 5:25 APV 2016: Droogvalverbod De Plaat

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling;

Gelezen het B&W-advies Aanwijzingsbesluiten d.d. 14 november 2016;

Overwegende dat de raad van de gemeente Terschelling op 27 september 2016 een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening Terschelling 2016 heeft vastgesteld en de Algemeen Plaatselijke Verordening Terschelling 2010 in verband hiermee is ingetrokken;

Dat hierdoor ook het op grond van artikel 5:25 genomen aanwijzingsbesluit is komen te vervallen;

Overwegende dat het nog steeds wenselijk is ter voorkoming van landschapsontsiering, gevaar en hinder en ter bevordering van de veiligheid het gebied genoemd ‘de Plaat’ aan te wijzen als gebied waarin het verboden is om met een vaartuig een ligplaats in te nemen of te hebben dan wel een ligplaats voor een vaartuig beschikbaar te stellen;

Dat daarom een nieuw aanwijzingsbesluit genomen moet worden ter voorkoming van de landschapsontsiering, gevaar en hinder en ter bevordering van de veiligheid in bovengenoemd gebied;

Gelet op het bepaalde in artikel 5:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening Terschelling 2016;

Besluit:

Aan te wijzen de gebieden als aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart tot gebieden waarbinnen het bepaalde in artikel 5:25 van de Algemeen Plaatselijke Verordening Terschelling 2016 van toepassing is;

Te bepalen dat dit aanwijzingsbesluit in werking treedt op de eerste dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

 

West-Terschelling , 22 november 2016

 

Het college van burgemeester en wethouders van Terschelling

 

H. de Jong, secetaris/burgemeester

 

J.B. Wassink, burgemeester