Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Terschelling

Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:6 APV 2016: flyeren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTerschelling
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit ex artikel 2:6 APV 2016: flyeren
CiteertitelAanwijzingsbesluit ex artikel 2:6 APV 2016: flyeren
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageKaart gebied flyeren

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-12-2016Aanpassing aan gewijzigde APV

22-11-2016

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:6 APV 2016: flyeren

 

 

Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:6 APV 2016: flyeren

Onderwerp:

 

Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:6 APV

 

 

 

Agendapunt nr.:

 

 

 

 

 

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling; Gelezen het B&W-advies Aanwijzingsbesluiten d.d. 14 november 2016;

Overwegende dat de raad van de gemeente Terschelling op 27 september 2016 een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening Terschelling 2016 heeft vastgesteld en de Algemeen Plaatselijke Verordening Terschelling 2010 in verband hiermee is ingetrokken;

Dat hierdoor ook het op grond van artikel 2:6 genomen aanwijzingsbesluit is komen te vervallen;

Overwegende dat het nog steeds wenselijk is dat het uit het oogpunt van natuurbeleving en ter voorkoming van aantasting van het milieu gebieden aan te wijzen waar het verboden is om geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen te verspreiden;

Dat daarom een nieuw aanwijzingsbesluit genomen moet worden ter beperking van het verspreiden van geschreven en gedrukte stukken;

Gelet op het bepaalde in artikel 2:6 van de Algemeen Plaatselijke Verordening Terschelling 2016;

Besluit:

Aan te wijzen de gebieden als aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart tot gebieden waarbinnen het bepaalde in artikel 2:6 van de Algemeen Plaatselijke Verordening Terschelling 2016 van toepassing is;

Te bepalen dat dit aanwijzingsbesluit in werking treedt op de eerste dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

Terschelling, 22 november 2016,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,

H.M. de Jong,

J.B. Wassink,

secretaris/directeur

burgemeester