Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Terschelling

Individueel Keuzebudget Gemeente Terschelling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTerschelling
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingIndividueel Keuzebudget Gemeente Terschelling
CiteertitelRegeling IKB
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Onbekend
 2. jci1.3:c:BWBR0001947

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-10-201701-01-2017nieuwe regeling

06-09-2017

Onbekend

O-234

Tekst van de regeling

Intitulé

Individueel Keuzebudget Gemeente Terschelling

 

 

Regeling Individueel Keuzebudget gemeente Terschelling

 

Artikel 1 Werkingssfeer

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2017 en is van toepassing op de ambtenaren in dienst van de gemeente Terschelling waarop de CAR/UWO van toepassing is.

Artikel 2 Algemeen

 • 1.

  De ambtenaar heeft recht op een individueel keuzebudget, hierna te noemen: IKB.

 • 2.

  Het college is beheerder van het IKB.

 • 3.

  Het IKB is een maandelijks, in geld uitgedrukt budget dat de ambtenaar naar keuze kan gebruiken voor de doelen en op de wijze, genoemd in artikel 4 van deze regeling.

Artikel 3 Opbouw IKB

 • 1.

  Het IKB wordt per maand opgebouwd en bestaat uit een deel waarover pensioen wordt opgebouwd en een deel waarover geen pensioen wordt opgebouwd.

 • 2.

  Het deel van het IKB waarover pensioen wordt opgebouwd bedraagt:

  • a.

   8% van het voor de ambtenaar in de maand van opbouw geldende salaris vermeerderd met de salaristoelagen genoemd in de artikelen 3.8 tot en met 3.16 CAR/UWO, met dien verstande dat dit tenminste een bedrag is van € 146,65 bij een volledige betrekking

  • b.

   6% van het voor de ambtenaar in de maand van opbouw geldende salaris, met dien verstande dat dit tenminste een bedrag is van € 145,83 bij een volledige betrekking

  • c.

   1,5% van het door de ambtenaar in de maand van opbouw geldende salaris, met dien verstande dat dit tenminste een bedrag is van € 33,33 bij een volledige betrekking

  • d.

   Indien en voor zolang hoofdstuk 9a van toepassing is op de ambtenaar, 1% van het voor de ambtenaar in de maand van opbouw geldende salaris.

 • 3.

  Het deel van het IKB waarover geen pensioen wordt opgebouwd bedraagt 0,8% van het voor de ambtenaar in de maand van opbouw geldende salaris.

 • 4.

  Indien in een maand het salaris of de salaristoelagen niet volledig zijn uitbetaald dan wordt het IKB in die maand berekend op basis van het uitbetaalde salaris en de uitbetaalde salaristoelagen. Ontvangt de ambtenaar in een maand geen salaris dan wordt in die maand geen IKB opgebouwd.

 • 5.

  Indien in een maand het salaris en de salaristoelagen niet volledig zijn uitbetaald op grond van artikel 7:3, de leden 2 tot en met 4 van de CAR/UWO, dan wordt in afwijking van het vierde lid van dit artikel, het IKB in die maand berekend op basis van het volledige salaris en de volledige salaristoelagen.

 • 6.

  Het college kan bronnen toevoegen aan het IKB.

Artikel 4 Doelen IKB

De ambtenaar kan het IKB gebruiken voor:

 • a.

  het kopen van vakantie uren tot een maximum van vier maal de aanstellingsduur per week gedurende het kalenderjaar.

 • b.

  extra inkomen door uitbetaling van het IKB tot een maximum van het tot aan de datum van uitbetaling opgebouwde IKB.

 • c.

  Het financieren van een opleiding, indien en voor zover deze niet door de gemeente wordt vergoed en de geldende fiscale regelgeving de besteding van het IKB aan dit doel belastingvrij mogelijk maakt.

 • d.

  Het maximaal één maal per drie kalenderjaren aanschaffen van een fiets voor het woon- werkverkeer met een maximale fiscaal vrijgestelde waarde van € 749, -

 • e.

  Het betalen van de voor de ambtenaar verschuldigde vakbondscontributie.

Artikel 5 Gebruik IKB

 • 1.

  De ambtenaar kan elke maand een keuze maken om zijn IKB te gebruiken voor één of meerdere van de in artikel 4 genoemde doelen. Hij heeft voor deze keuze geen toestemming nodig.

 • 2.

  Het college wijst in verband met de salarisverwerking voor elke maand een uiterste datum aan waarop de ambtenaar zijn keuze kenbaar moet maken.

 • 3.

  Als de ambtenaar geen keuze maakt, of bij zijn keuzen slechts een deel van zijn IKB gebruikt, dan het wordt het IKB over die maand, of het resterende deel daarvan, gereserveerd. De ambtenaar kan het gereserveerde IKB op een later moment in het kalenderjaar besteden.

Artikel 6 Waarde van een vakantie uur

Als de ambtenaar kiest voor het kopen van vakantie – uren dan wordt het IKB per vakantie – uur verlaagd met het voor de ambtenaar geldende uurloon in de maand waarin hij de vakantie – uren koopt.

Artikel 7 Uitbetaling IKB bij einde dienstverband

 • 1.

  Bij beëindiging van het dienstverband wordt het resterende IKB bij de laatste salarisbetaling aan de ambtenaar uitbetaald.

 • 2.

  Bij overlijden van de ambtenaar wordt in aanvulling op de overlijdensuitkering het resterende IKB uitbetaald aan de nagelaten betrekkingen zoals omschreven in artikel 3:23, tweede en derde lid CAR-UWO.

Artikel 8 Wet- en regelgeving

 • 1.

  Het gebruiken van IKB voor doelen kan gevolgen hebben voor loonheffingen, pensioen en sociale verzekeringen. De ambtenaar wordt geacht deze gevolgen te kennen.

 • 2.

  Als blijkt dat een bedrag uit het IKB ten onrechte belastingvrij is uitgekeerd doordat de ambtenaar onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt, verhaalt het college de verschuldigde loonheffing of eventuele boetes op de ambtenaar.

 • 3.

  Als een netto voordeel voor de ambtenaar vervalt door wijzigingen in wet- en regelgeving, dan wordt dat niet gecompenseerd door het college.

 • 4.

  Alle transacties in het IKB moeten passen in de geldende wet- en regelgeving.

Artikel 9 Overgangsrecht

 • 1.

  De vakantietoelage die de ambtenaar heeft opgebouwd in de periode van juni 2016 tot en met december 2016 op grond van artikel 6:3 CAR/UWO, zoals dat gold op 31 december 2016, wordt uitbetaald bij de salarisbetaling van mei 2017. Dit bedrag maakt geen onderdeel uit van het IKB.

 • 2.

  Indien de ambtenaar ontslag verleend wordt voor 1 mei 2017, dan wordt de opgebouwde vakantietoelage over 2016 uitbetaald bij de laatste salarisbetaling.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als “regeling individueel keuzebudget gemeente Terschelling 2017” en treedt in werking op 1 januari 2017

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling op 6 september 2017

 • H.

  de Jong, secretaris

 • J.

  B Wassink, burgemeester