Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Terschelling

Instructie voor de griffier van de gemeente Terschelling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTerschelling
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInstructie voor de griffier van de gemeente Terschelling
CiteertitelInstructie voor de griffier van de gemeente Terschelling
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 107a, lid 2 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-05-2003nieuwe regeling

06-05-2003

gemeenteblad/raadsvoorstel

2003/31

Tekst van de regeling

Intitulé

Instructie voor de griffier van de gemeente Terschelling

De raad van de gemeente Terschelling;

Gelet op artikel 107a, tweede lid, van de Gemeentewetgelezen het voorstel nr 31/2003;

Besluit vast te stellen

1. De Instructie voor de griffier van de gemeente Terschelling.2. De griffier wordt aangesteld en ontslagen door de raad. Op de griffier is de rechtspositie zoals geregeld in de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregelingen en Uitwerkingsovereenkomst sector gemeenten (CAR/UWO) van toepassing.

Terschelling, 6 mei 2003,De raad van de gemeente Terschelling voornoemd,

 

Artikel 1  

Algemene ondersteuning1. De griffier draagt zorg voor een goede en doelmatige ondersteuning van de leden van de raad.  

Artikel 2  

Bijstand voorzitters1. De griffier staat de voorzitter van de raad ter zijde bij zijn zorg voor een goede voorbereiding en een goed verloop van de vergaderingen van de raad. 2. De griffier staat de voorzitter van de raadscommissie ter zijde bij zijn zorg voor een goede voorbereiding en een goed verloop van de vergaderingen van de raadscommissie.  

Artikel 3  

Vergaderingen van de raad en raadscommissie1. De griffier is aanwezig bij de raadsvergaderingen en draagt zorg voor een goede en tijdige verslaglegging van de vergaderingen. 2. De griffier is aanwezig bij de vergaderingen van de raadscommissies en draagt zorg voor een goede en tijdige verslaglegging van de vergaderingen. 3. De griffier draagt zorg voor de verzending van de voorlopige agenda, notulen en overige stukken aan raadsleden.  

Artikel 4  

Ondersteuning presidium1. De griffier is aanwezig bij de vergaderingen van het presidium en draagt zorg voor een goede en tijdige verslaglegging van de vergaderingen. 2. De griffier ondersteunt de raad en zijn commissies bij het vaststellen van de agenda van de raads- en commissievergaderingen.3. Indien het presidium aanvullende ondersteuning behoeft, draagt de griffier er zorg voor dat deze gegeven wordt.  

Artikel 5  

1. Indien de raad een onderzoekscommissie als bedoeld in artikel 155a van de Gemeentewet instelt, ondersteunt de griffier deze commissie.

Artikel 6  

 Ambtelijke bijstand1. De griffier draagt er, zo nodig in samenwerking met de secretaris en/of de sectorhoofden, zorg voor dat de leden van de raad desgevraagd ambtelijke bijstand verkrijgen. Voorschriften hierover worden gesteld bij de verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 

Artikel 7  

Organisatie griffie1. De griffier geeft leiding aan de griffie. 2. De griffier bewaakt de eenheid in de uitoefening van de taken van de griffie.  

Artikel 8  

Verhindering en vervanging1. Indien de griffier verhinderd is zijn ambt te vervullen, wordt hij vervangen door de loco-griffier. 

Artikel 9  

1. In alle gevallen waarin deze instructie niet voorziet, pleegt de griffier voor zover nodig overleg met de voorzitter van de raad. 2. Deze instructie treedt in werking op de dag na de vaststelling. 

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van Terschelling op 6 mei 2003.

1  

Toelichting op de instructie voor de griffier

Artikel 1De hoofdverantwoordelijkheid van de griffier is de ondersteuning van de raad. Deze taak behoort niet meer tot de taken van de gemeentesecretaris. De griffier is het aanspreekpunt voor alle vragen naar ambtelijke ondersteuning van de raad en de individuele raadsleden.

Artikel 2 en 3De burgemeester wordt in zijn functie van voorzitter van de raad bijgestaan door de griffier. In zijn functie van voorzitter van het college en van zelfstandig bestuursorgaan van de gemeente wordt hij net als voorheen bijgestaan door de secretaris. De griffier verleent de voorzitter van de raadscommissie in de uitoefening van zijn functie dezelfde ondersteuning als de burgemeester in zijn functie van voorzitter van de raad.De griffier zit naast de voorzitter tijdens vergaderingen, verzorgt het verslag en alle mogelijk denkbare (administratieve) ondersteuning. Ook bijvoorbeeld het bodepersoneel gedraagt zich tijdens raads- en commissievergaderingen naar de aanwijzingen van de griffier.

Artikel 4De griffier ondersteunt het presidium. Zijn voornaamste taak is het bepalen van de procedure voor de behandeling van voorstellen en agendering van onderwerpen. In het presidium kunnen naast procedurele aangelegenheden ook inhoudelijke zaken aan de orde komen. Het presidium bereidt de raadsagenda voor; deze wordt vastgesteld door de raad. De griffier en de medewerkers van de griffie nemen de ambtelijke voorbereiding ter hand. Ook verleent de griffie de gewenste administratieve ondersteuning.De griffier biedt ook ondersteuning bij het opstellen en vaststellen van het raadsprogramma.

Artikel 5Indien de raad een onderzoekscommissie instelt zal deze natuurlijk behoefte hebben aan ambtelijke ondersteuning. Het is logisch dat deze vanuit de griffie verschaft zal worden. De onderzoekscommissie is immers een raadscommissie. Wellicht zal voor een dergelijke commissie tijdelijk extra personeel aangenomen moeten worden vanwege het intensieve en tijdelijke karakter van de werkzaamheden. Op grond van artikel 155a, achtste lid, van de Gemeentewet wordt dan een verordening opgesteld waarin nadere voorschriften worden gesteld met betrekking tot bedoelde onderzoeken. Daarin worden ook regels gesteld over de ambtelijke bijstand.

Artikel 6De griffier heeft een spilfunctie in het goed laten verlopen van ambtelijke ondersteuning voor de raadsleden. De regeling hiervoor is uitgewerkt in de verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning. Uitgangspunt is dat verzoeken om ondersteuning in eerste instantie bij de griffier worden ingediend. Een belangrijke taak voor de griffier is de bewaking van de termijn waarbinnen de bijstand verleend wordt. Gezien de verschillen in aard en omvang van de werkzaamheden is er geen uniforme termijn te stellen.

Artikel 7Ambtenaren die werkzaamheden ten behoeve van de griffie verrichten, dienen in ieder geval bij de uitvoering van deze werkzaamheden overeenkomstig de aanwijzingen van de griffier te handelen.

Artikelen 8 en 9Deze artikelen behoeven geen toelichting.