Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tholen

Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen van de gemeentelijke algemene begraafplaatsen in de gemeente Tholen.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTholen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen van de gemeentelijke algemene begraafplaatsen in de gemeente Tholen.
CiteertitelUitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen van de gemeentelijke algemene begraafplaatsen in de gemeente Tholen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 25 van de 'Verordening voor het beheer en het gebruik van de uitbreidingen van de gemeentelijke begraafplaatsen van de gemeente Tholen vanaf 1 januari 2009'

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-08-201108-01-2013Onbekend

16-08-2011

Onbekend

III 3. van 16-08-2011

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen van de gemeentelijke algemene begraafplaatsen in de gemeente Tholen

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tholen;

gelet op het bepaalde in artikel 25 van de 'Verordening voor het beheer en het gebruik van de uitbreidingen van de gemeentelijke begraafplaatsen van de gemeente Tholen vanaf 1 januari 2009', die per 8 juli 2010 van toepassing is verklaard op alle algemene begraafplaatsen in de gemeente Tholen

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende:

Nadere regels voor de grafbedekkingen van alle algemene begraafplaatsen in de gemeente Tholen

Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen

Artikel 1 - Begripsbepalingen

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan onder:

 • a.

  grafbedekking: gedenkteken en / of grafbeplanting op een graf.

 • b.

  gedenkteken: nagelvast verbonden voorwerp op het graf voor het aanbrengen van opschriften en/of figuren.

 • c.

  grafbeplanting: vaste- en winterharde beplanting welke door de rechthebbende, de gebruiker en/of de gemeente op een graf wordt aangebracht.

 • d.

  los voorwerp: een niet nagelvast aan het grafoppervlak verbonden voorwerp ter decoratie van het graf en/of ter nagedachtenis aan de overledene.

 • e.

  duurzame materialen: vaste, niet buigzame materialen van natuursteen, glas, hout (houtklasse 1 en FSC-keurmerk of Keurhout–Duurzaam), keramiek, kunststof en metaal, welke van nature of middels een daartoe speciale behandeling weerbestendig zijn, niet breukgevoelig en welke bestaan uit één geheel en waarvan de praktische toepasbaarheid zoals opnemen, verplaatsen en dergelijke gewaarborgd is.

 • f.

  tijdelijk grafmonument: grafbedekking welke kort na de begrafenis kan worden geplaatst ter overbrugging tot de definitieve grafbedekking geplaatst kan worden. De maximale termijn voor een tijdelijk grafmonument is 1 jaar.

Hoofdstuk 2 - Aanvraag vergunning

Artikel 2 - Aanvraag en ontwerptekening

 • 1.

  Voor het plaatsen of vervangen van grafbedekking is een door het bestuursorgaan verleende vergunning vereist.

 • 2.

  Een vergunning voor het plaatsen of vervangen van een grafbedekking dient schriftelijk bij het bestuursorgaan te worden aangevraagd, onder overlegging van een ontwerptekening, schaal 1:20 en een duidelijke omschrijving van de toe te passen materialen/beplanting.

 • 3.

  Op deze ontwerptekening dient tenminste vermeld te worden wanneer het om een gedenkteken betreft:

  • a.

   een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte- en lengtematen

  • b.

   de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal

  • c.

   of de letters ingehakt, opgebracht, van metaal of ander materiaal zijn

  • d.

   de tekst en/of figuratie en de plaatsing daarvan

  • e.

   de soort van het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken op de fundering

  • f.

   de locatie van de begraafplaats en het grafnummer

  • g.

   de naam en de handtekening van de rechthebbende of gebruiker

  • h.

   als bijlage bij de tekening dient een kopie van de grafakte te worden gevoegd

 • 4.

  De ontwerptekening dient minstens vier weken voor het plaatsen te worden ingediend bij het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan geeft bericht wanneer de rechthebbende of gebruiker het gedenkteken mag plaatsen. Bij afwijkingen van de in deze nadere regels genoemde maten en materialen beslist het bestuursorgaan.

Artikel 3 - Verifiëring persoonsgegevens

Alvorens de vergunning wordt verleend, worden de persoonsgegevens van de overledene, de rechthebbende en het grafnummer geverifieerd.

Hoofdstuk 3 - Grafoppervlak

Artikel 4 - Afmetingen grafoppervlak

 • 1.

  De afmetingen van het grafoppervlak bedragen van een:

  • a.

   volwassenengraf en kindergraf van 7 t/m 12 jaar 1.25m x 2.75m

  • b.

   kindergraf 0 t/m 6 jaar 0.90m x 1.25m

  • c.

   urnengraf 0.50m x 0.50m

  • d.

   urnennis 0.50m x 0.50m x 0.50m

Hoofdstuk 4 - Grafbedekking

Artikel 5 - Duurzame materialen

Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen (zie art. 1 Begripsbepalingen lid e.) worden gebruikt.

Artikel 6 - Afmetingen gedenkteken

 • 1.

  Afmetingen gedenkteken graven

  • a.

   Een gedenkteken kan bestaan uit twee delen: een staand deel dat meestal bestaat uit een voetstuk en een letterstuk en een liggend deel dat meestal een afdekplaat betreft.

  • b.

   De staande en liggende gedenktekens, de afdekplaten en de banden dienen geplaatst te worden op een betonnen funderingsplaat, of op betonnen/kunststof funderingspalen die loodrecht dienen te worden aangebracht.

  • c.

   Alle gedenktekens dienen vanuit het hart van het grafoppervlak van de uitgegeven grafruimte te worden aangebracht.

  • d.

   Het staande gedeelte van het gedenkteken mag uitsluitend worden aangebracht aan de verst gelegen breedtezijde van het graf, gerekend vanaf het pad binnen het grafveld.

   

 • 2.

  Plaatsen gedenkteken op een algemeen graf

  • a.

   Het grafoppervlak van een algemeen graf wordt bij meerdere begravingen in twee gelijke delen verdeeld. De gedenksteen dient in het hart van ieder deel te worden aangebracht. De gedenksteen van de eerst overledene wordt in het hart van het achterste gedeelte aan de verst gelegen breedtezijde, vanaf het pad, van het graf rechtop geplaatst. De gedenksteen van de laatst overledene wordt in het midden, vanaf het pad, van het pad onder een hoek van 15 graden geplaatst (lessenaarmodelFiguur 1: plaatsing gedenkteken algemeen graf

 • 3.

  Gedenktekens

  • a.

   In de onderstaande tabel zijn de maximale afmetingen voor gedenktekens weergegeven.

  • b.

   Het college kan in uitzonderingsgevallen ontheffing verlenen voor de toepassing van andere afmetingen.

    

  Figuur 2: letterstuk en afdekplaat eigen graf

   

  Figuur 3: kruis en omlijstingbalken eigen graf

   

  Figuur 4: letterstuk en voetstuk algemeen graf dubbeldiep

Artikel 7 - gedenksteen eigen urnennis

 • 1.

  De urnennis kan worden afgesloten met een afdekplaat.

 • 2.

  In een urnennis kunnen sierurnen worden geplaatst.

Artikel 8 - Verwijderen en herplaatsen grafbedekking

 • 1.

  Met uitzondering van het bijzetten van asbussen in een urnennis moeten, voor zover nodig, voor het bijzetten van een lijk of een asbus in een eigen graf, eigen kindergraf of algemeen graf (alleen lijk) grafbedekkingen door of namens de rechthebbende of gebruiker worden verwijderd of herplaatst.

 • 2.

  Tevens dient de fundering ten behoeve van de grafbedekkingen door of namens de rechthebbende of gebruiker worden verwijderd of herplaatst.

Artikel 9 - Losse voorwerpen

 • 1.

  Op een eigen graf, eigen kindergraf of algemeen graf kunnen potplanten en bloemen in vazen alsmede beelden of andere losse voorwerpen worden geplaatst. Tevens is het toegestaan op een graf losse bloemen te leggen.

 • 2.

  Voor een eigen urnennis geldt dat bloemen alleen in de daarvoor bestemde vaasjes mogen worden geplaatst, voor of in de buurt van de muur.

 • 3.

  Potplanten op een graf die in een verwaarloosde staat verkeren of zijn afgestorven, kunnen door de beheerder worden verwijderd zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding.

 • 4.

  Losse bloemen, kransen en dergelijke kunnen, wanneer zij verwelkt zijn, door de beheerder worden verwijderd. De potten, linten, siervazen en overige voorwerpen worden na verwijdering gedurende drie maanden ter beschikking gehouden van de rechthebbende of gebruiker.

 • 5.

  Rechthebbenden en gebruikers dienen zelf voor het onderhoud van de potplanten en andere losse voorwerpen te zorgen.

 • 6.

  Het aanbrengen van kettingen en hekwerken is niet toegestaan.

 • 7.

  Het is niet toegestaan op een graf één of meerdere kantafzettingen, welke geen onderdeel van het gedenkteken uitmaken, aan te brengen. Deze kantafzettingen kunnen door de beheerder worden verwijderd zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding. Kosten hiervoor zullen aan de rechthebbende in rekening worden gebracht.

Artikel 10 - Tekst op gedenkteken

 • 1.

  Het vermelden van een firmanaam of enige andere reclame op een gedenkteken of onderdeel daarvan is verboden.

 • 2.

  Indien namen op het gedenkteken worden vermeld ter nagedachtenis van personen die niet daadwerkelijk in het graf liggen begraven of waarvan geen asbus in het graf aanwezig is dient dit expliciet op het gedenkteken te worden aangegeven.

 • 3.

  De teksten op het gedenkteken mogen niet opruiend of aanstootgevend zijn; in geval van twijfel is de mening van het college doorslaggevend.

Artikel 11 - Tijdstip van plaatsing

 • 1.

  Het tijdstip van plaatsing van het gedenkteken dient ten minste 2 werkdagen van tevoren kenbaar gemaakt te worden aan de beheerder. In overleg met de beheerder wordt bepaald wanneer en onder welke voorwaarden de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd. Eventuele aanwijzingen dienen stipt te worden opgevolgd.

 • 2.

  Het plaatsen van de gedenktekens dient plaats te vinden op werkdagen van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 uur en 16.00 uur.

 • 3.

  De uitgevoerde werkzaamheden dienen ter goedkeuring te worden gemeld bij de beheerder dan wel het daartoe aangewezen personeel. Eventueel geconstateerde onvolkomenheden of gebreken dienen alsnog te worden uitgevoerd of verholpen. De beheerder is te bereiken via telefoonnummer 0166-667667.

 • 4.

  Het bestuursorgaan kan in bijzondere gevallen van de tijden genoemd in lid 2 van dit artikel afwijken.

Artikel 12 - Afval en beschadigingen

 • 1.

  Alle sporen van afval, ontstaan tengevolge van werkzaamheden op of aan de gedenktekenen/ grafbeplanting dienen van de begraafplaats te worden meegenomen.

 • 2.

  Beschadigingen, ontstaan tengevolge van werkzaamheden op of aan de gedenktekenen moeten worden hersteld.

Artikel 13 - Tijdelijk grafmonument

 • 1.

  In afwachting van het plaatsen van de definitieve grafbedekking kan er een tijdelijk grafmonument geplaatst worden.

 • 2.

  Voor het plaatsen van een tijdelijk grafmonument is een door het bestuursorgaan verleende vergunning vereist. Hiervoor worden geen leges in rekening gebracht.

 • 3.

  Een aanvraag voor het plaatsen of vervangen van een grafbedekking dient schriftelijk bij het bestuursorgaan te worden aangevraagd, onder overlegging van een ontwerptekening, schaal 1:20 en een duidelijke omschrijving van de toe te passen materialen. Een en ander kan worden bijgevoegd bij het formulier 'aanvraag begrafenis'.

 • 4.

  De tijdelijke grafbedekking moet voldoen aan de afmetingen zoals aangegeven in de tabel onder artikel 6.3.a.

 • 5.

  Het plaatsen, onderhouden en het verwijderen van de tijdelijke grafbedekking is de verantwoording van de rechthebbende;

 • 6.

  De tijdelijke grafbedekking moet binnen 1 jaar na ingebruikname van het graf worden verwijderd;

 • 7.

  Na het verstrijken van de termijn van maximaal 1 jaar, wordt de grafbedekking als definitief monument gezien en worden er alsnog leges in rekening gebracht.

Hoofdstuk 5 - Grafbeplanting

Artikel 14 - Afmetingen beplanting

 • 1.

  De oppervlakte van het eigen graf, eigen kindergraf of algemeen graf kan door de rechthebbende of gebruiker van het graf worden beplant met gewassen. De beplanting mag, ook in volwassen staat, de voor de grafbedekking maximale maten van de afdekplaten c.q. gedenkplaten, zoals in artikel 6 is beschreven, niet overschrijden of moet door snoei binnen de gestelde proporties worden gehouden. De gewassen mogen niet hoger zijn dan 0,50 m.

 • 2.

  Gewassen die buiten bovengenoemde ruimte geplant worden, uitsteken (qua hoogte) of overhangen, kunnen van gemeentewege verwijderd worden, zonder dat de gemeente tot enige vergoeding verplicht is. Dit geldt ook voor afgestorven beplanting.

Hoofdstuk 6 - Onderhoud

Artikel 15 - Onderhoud door gemeente

 • 1.

  Het college voorziet in het algemeen onderhoud van de begraafplaatsen met uitzondering van de grafbedekkingen.

 • 2.

  Het college voorziet in het aanvullen van grond bij verzakkingen bij graven.

 • 3.

  Het college voorziet in de algen- en mosbestrijding op gedenkstenen.

Artikel 16 - Onderhoud rechthebbende / gebruiker

Dit artikel is van toepassing voor zover dit onderhoud niet bij de gemeente berust:

 • 1.

  De rechthebbende of de gebruiker is verplicht de grafbedekking op het graf behoorlijk te onderhouden of te herstellen. Hiertoe behoort ook het onderhoud van de letters en andere figuren op het gedenkteken, het indien nodig opnieuw stellen van het gedenkteken en de zorg van de grafbeplanting. Het afval dat vrij komt bij het onderhoud dient door eenieder in de daarvoor aanwezige afvalbakken te worden gedeponeerd.

 • 2.

  Indien de rechthebbende of de gebruiker nalaat de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of te herstellen, kan het college de hiervoor in aanmerking komende beplanting, voorwerpen of zo nodig het gedenkteken doen verwijderen.

 • 3.

  De verwijdering van de grafbeplanting of het gedenkteken, zoals bedoeld is in lid 2 van dit artikel, vindt niet eerder plaats dan nadat de rechthebbende of de gebruiker behoorlijk per brief is ingelicht over de toestand van het gedenkteken en / of de grafbeplanting. Het inlichten geschiedt door mededeling op het mededelingenbord op de begraafplaats als het adres van de rechthebbende niet bekend is. Bij het graf wordt een verwijzing naar de mededeling aangebracht.

 • 4.

  Verwelkte bloemen of kransen en kapotte losse voorwerpen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving door de beheerder worden verwijderd, zonder dat aanspraak kan worden gedaan op schadevergoeding.

Hoofdstuk 7 - Slotbepaling

Artikel 17 - Citeertitel

 • 1.

  Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: 'Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen van de gemeentelijke algemene begraafplaatsen in de gemeente Tholen '.

 • 2.

  Deze nadere regels treden in werking op 16 augustus 2011.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen in zijn vergadering van 16 augustus 2011.

, burgemeester.

, secretaris.