Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tholen

Verordening gemeentelijke onderscheidingen Tholen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTholen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gemeentelijke onderscheidingen Tholen
CiteertitelVerordening gemeentelijke onderscheidingen Tholen 2006
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2006Onbekend

23-02-2006

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gemeentelijke onderscheidingen Tholen

No.:

De raad van de gemeente Tholen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 24 januari 2006;

b e s l u i t :

Vast te stellen de 'Verordening gemeentelijke onderscheidingen Tholen 2006'.

 

Artikel 1

Ingesteld worden:

 • a.

  Het ereburgerschap van de gemeente Tholen;

 • b.

  De erepenning van de gemeente Tholen en

 • c.

  De medaille van verdienste van de gemeente Tholen.

Artikel 2
 • a.

  De toekenning van de titel "ereburger" wordt vergezeld van de uitreiking van een oorkonde, een gouden legpenning en een gouden draaginsigne.

 • b.

  De erepenning is uitgevoerd in zilver en draagt aan de voorzijde het wapen van de gemeente Tholen en het opschrift "gemeente Tholen". Aan de achterzijde wordt de naam van de onderscheidene en de datum van uitreiking gegraveerd.

 • c.

  De medaille van verdienste is een bronzen penning, die aan de voorzijde het wapen van de gemeente Tholen draagt. Aan de achterzijde wordt de reden van de uitreiking door middel van een inscriptie aangeduid.

Artikel 3

Het ereburgerschap kan worden toegekend aan bijzondere personen en aan ingezetenen van de gemeente wegens uitzonderlijke verdiensten jegens de Thoolse gemeenschap.

Artikel 4

De erepenning kan worden toegekend als blijk van grote waardering en erkentelijkheid aan personen, zowel ingezetenen als niet-ingezetenen en aan organisaties die:

 • langdurig grote verdiensten hebben gehad voor de Thoolse gemeenschap;

 • zeer bijzondere verdiensten hebben gehad voor de Thoolse gemeenschap gedurende kortere tijd;

 • een bijzondere prestatie hebben verricht op bijvoorbeeld cultureel, sportief of enig ander gebied.

Artikel 5

De medaille van verdienste kan worden toegekend als blijk van grote waardering en erkentelijkheid aan personen, zowel ingezetenen als niet-ingezetenen en aan organisaties die:

 • in vrijwillig verband grote verdiensten hebben gehad voor de Thoolse gemeenschap;

 • op enig terrein van het maatschappelijk leven blijk hebben gegeven van bijzondere burgerzin;

 • een belangrijke prestatie hebben verricht op cultureel, sportief of enig ander gebied.

Artikel 6

Het ereburgerschap, de erepenning en de medaille van verdienste kunnen postuum worden toegekend mits het een persoon betreft wiens verdiensten met één van de genoemde onderscheidingen gehonoreerd zou worden als deze persoon in leven was gebleven.

Postume toekenning geschiedt binnen een jaar na overlijden.

Artikel 7

Toekenning van het ereburgerschap geschiedt door de gemeenteraad in besloten vergadering.

Toekenning van de erepenning en de medaille van verdienste geschiedt door het college van burgemeester en wethouders, op voordracht van de burgemeester.

Artikel 8

Bekendmaking van het ereburgerschap en uitreiking van de erepenning of de medaille van verdienste geschiedt door de burgemeester tijdens een openbare bijeenkomst.

Artikel 9
 • a.

  Bij de bekendmaking van het ereburgerschap ontvangt de onderscheidene een gouden legpenning, een draaginsigne, een oorkonde, en het toekenningbesluit;

 • b.

  Bij de uitreiking van de erepenning en van de medaille van verdienste ontvangt de onderscheidene, naast de zilveren, respectievelijk bronzen legpenning een oorkonde, een draaginsigne en het toekenningbesluit;

 • c.

  De oorkonde bevat de overwegingen die tot de toekenning van het ereburgerschap, de erepenning of de medaille hebben geleid.

Artikel 10

Van elke toekenning van het ereburgerschap, de erepenning of de medaille van verdienste wordt aantekening gehouden in een register, genaamd register der gemeentelijke onderscheidingen.

In dit register worden de overwegingen die tot toekenning hebben geleid vermeld.

Artikel 11

Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tholen in zijn openbare vergadering van 23 februari 2006.

, voorzitter

, griffier

Inhoudsopgave

 

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11