Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tholen

Kwijtscheldingsregeling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTholen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingKwijtscheldingsregeling
CiteertitelKwijtscheldingsregeling
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 255 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200201-01-2014Onbekend

17-12-2001

Gemeenteblad nr 2/2002

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Kwijtscheldingsregeling

De raad van de gemeente Tholen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 27 november 2001;

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

 

 • 1.

  Dat de in artikel 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet bedoelde gemeente-ambtenaar in voorkomende gevallen met inachtneming van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 kwijtschelding verleent van aanslagen:

  • -

   gebruikersbelasting onroerende-zaakbelastingen;

  • -

   gebruikersbelasting rioolrechten;

  • -

   afvalstoffenheffing;

  • -

   hondenbelasting, voor wat betreft de belastingschuld voor de eerste hond;

 • 2.

  Dat de in het eerste lid van dit besluit bedoelde gemeenteambtenaar geen kwijtschelding kan verlenen van de onderstaande aanslagen of op andere wijze gevorderde belastingen:

  • -

   eigenarenbelasting onroerende-zaakbelastingen;

  • -

   eigenarenbelasting rioolrechten;

  • -

   hondenbelasting, voor wat betreft de belastingschuld voor de tweede en volgende honden, gehouden door één houder en tevens voor wat betreft het hebben van een kennel;

  • -

   forensenbelasting;

  • -

   toeristenbelasting;

  • -

   watertoeristenbelasting;

  • -

   lijkbezorgingsrechten;

  • -

   leges;

  • -

   reinigingsrechten;

  • -

   scheepvaartrechten;

  • -

   liggeld pleziervaartuigen.

 • 3.

  Dat voor berekening van de kosten van bestaan, in afwijking in zoverre van artikel 16 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, de in genoemd artikel vermelde percentages worden gesteld op 100.

 • 4.

  Dat een verzoek om kwijtschelding moet worden ingediend binnen drie maanden na dagtekening van de aanslag(en).

 • 5.

  De kwijtscheldingsregeling, vastgesteld bij besluit van de raad van 30 oktober 2000, vervallen te verklaren.

 • 6.

  Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 1 januari 2002.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tholen in zijn openbare vergadering van 17 december 2001.

, voorzitter.

, secretaris.