Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tholen

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Tholen houdende regels omtrent tarieven Tarievenverordening gemeentelijke accommodaties gemeente Tholen 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTholen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Tholen houdende regels omtrent tarieven Tarievenverordening gemeentelijke accommodaties gemeente Tholen 2019
Citeertitel'Tarievenverordening gemeentelijke accommodaties gemeente Tholen 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Tarievenverordening gemeentelijke accommodaties gemeente Tholen 2018.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201904-02-2020nieuwe regeling

06-12-2018

gmb-2018-271400

zaaknr: 135513

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Tholen houdende regels omtrent tarieven Tarievenverordening gemeentelijke accommodaties gemeente Tholen 2019

De raad van de gemeente Tholen;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 november 2018;

 

en gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet en de indexatie op huren zoals bepaald in de gemeentelijke kadernota 2019;

 

 

b e s l u i t :

 

 • I.

  de op 7 december 2017 vastgestelde 'Tarievenverordening gemeentelijke accommodaties gemeente Tholen 2018, in te trekken';

   

 • II.

  vast te stellen de volgende 'Tarievenverordening gemeentelijke accommodaties gemeente Tholen 2019'.

HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1  

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Verenigingsgebruik:gebruik van een accommodatie door verenigingen en instellingen zonder het oogmerk van commercieel gewin:

  • -

   die blijkens de statuten gevestigd zijn in de gemeente Tholen en

  • -

   waarvan blijkens de overgelegde ledenlijst blijkt dat de leden uitsluitend of in overwegende mate woonachtig zijn in de gemeente Tholen;

  • -

   waarvan het lidmaatschap of activiteiten voor inwoners van de gemeente Tholen vrij toegankelijk zijn;

  • -

   die zo mogelijk aangesloten zijn bij een provinciale of landelijke organisatie.

 • b.

  Niet commercieel gebruik:gebruik van een accommodatie door verenigingen en instellingen en personen of groepen van personen zonder het oogmerk van commercieel gewin, welke niet voldoen aan de onder a genoemde voorwaarden.

 • c.

  Commercieel gebruik:gebruik door particuliere personen en instellingen met een oogmerk van commercieel gewin.

 • d.

  Dagdeel:gebruik van een verenigingsgebouw gedurende 3½ uur aaneengesloten tussen 9.00 en 23.00 uur.De dagdeel tarieven uit artikel 5 worden bepaald op basis van factor 2,9 x uurtarief.

HOOFDSTUK II - BUITENSPORTACCOMMODATIES

Artikel 2  

VERVALLEN

Artikel 2a  

 

Tennisbaan (bij overdracht volledig onderhoud) Hier geldt een vast huurbedrag per baan/ per jaar voor (o.b.v. huurovereenkomst).

 

€ 10,00

 

HOOFDSTUK III - BINNENSPORTACCOMMODATIES

Artikel 3  

De tarieven voor het gebruik van de gemeentelijke binnensportaccommodaties bedragen voor:

 

 

Verenigingsgebruik/per uur

Niet commercieel gebruik/per uur

 

 

 

Gymnastieklokaal (Tholen, PoortvlietOud-Vossemeer, Scherpenisse en Stavenisse)

€ 7,55

€ 22,45

Sportzaal (Wellevaete + Haestinge (1))

€ 17,55

€ 52,75

Sporthal

€ 25,10

€ 75,35

1/3 Sporthal

€ 8,60

€ 26,45

2/3 Sporthal

€ 17,55

€ 52,75

Het tarief voor de gymvereniging WIK te Sint-Annaland voor gebruik van de sportzaal Wellevaete wordt voor het houden van trainingen als volgt berekend:

tarief 1/3 deel sporthal is € 8,60 plus een opslag van 50% ad. € 4,30 is afgerond € 12,90 per uur.

Artikel 4  

Het gebruik van de binnensportaccommodaties of een gedeelte daarvan houdt mede in het gebruik van de daarbij behorende kleed- en doucheruimtes, een en ander voor zover dat voor het beoefenen van de sport waarvoor de accommodatie gehuurd is nodig is.

Omtrent het gebruik van een geluidsinstallatie of het scorebord beslist de beheerder.

HOOFDSTUK IV - VERENIGINGSGEBOUWEN

Artikel 5  

De tarieven voor het gebruik van de gemeentelijke verenigingsgebouwen bedragen voor:

 

 

Verenigings-gebruik

Niet commer-cieel gebruik

 • a.

  - Grote zaal gemeenschapscentrum Meulvliet Tholen,

  - Grote zaal dorpshuis de Vossenkuil te Oud-Vossemeer (242m²),

  - Grote zaal dorpshuis Sassegrave te Scherpenisse:

 

 

 • Per dagdeel

€ 40,75

€ 122,55

 • Per (aanvullend) uur

€ 14,05

€ 42,25

 • b.

  - Grote zaal van het gemeenschapscentrum De Wellevaete te Sint- Annaland,

  - Grote zaal van het dorpshuis De Stove te Stavenisse,

  - Grote zaal (27) gemeenschapscentrum Haestinge te Sint- Maartensdijk:

 

 

 • Per dagdeel

€ 28,00

€ 84,70

 • Per (aanvullend)  uur

€ 9,65

€ 29,20

 • c.

  - Grote zalen van de dorpshuis ’t Ouwe Raed’uus te Poortvliet,

  - Grote vergaderruimte van het gemeenschapscentrum De Wellevaete te Sint-Annaland,

  - Foyer dorpshuis de Vossenkuil te Oud-Vossemeer (150m²),

  - 1/2 grote zaal dorpshuis Sassegrave te Scherpenisse,

  - 2/3 deel grote zaal (27a) en foyer (24) gemeenschapscentrum Haestinge te Sint- Maartensdijk,

  - 1/2 grote zaal dorpshuis Sassegrave te Scherpenisse,

  - Combinatie grote zaal met foyer van het dorpshuis te Anna-Jacobapolder:

 

 

 • Per dagdeel

€ 20,30

€ 60,05

 • -

  Per (aanvullend) uur

€ 7,00

€ 20,70

 • d.

  - Zaal III en IVb (groot), jeugdhonk en foyer van gemeenschaps- centrum Meulvliet teTholen,

  - Grote zaal Gasthuiskapel te Tholen,

  - Grote bovenzaal dorpshuis ’t Ouwe Raed’uus te Poortvliet,

  - Foyer dorpshuis Sassegrave te  Scherpenisse,

  - Kleine multi-functionele ruimte (80m²)  gemeenschapscentrum De Wellevaete te Sint-Annaland

  - Vergaderzaal 1 (41m², combi van 1a + 1b) en 2 (41m²), het jeugdhonk (88m²) van dorpshuis de Vossenkuil te Oud Vossemeer,

  - 1/3 deel grote zaal (27b) en jeugdhonk (15) gemeenschapscentrum Haestinge te Sint-Maartensdijk,

  - Bibliotheekzaal dorpshuis 't Ouwe Raed'uus te Poortvliet,

  - Stadhuis Tholen: zaal Vierschaar, Trouwzaal of Raadzaal;

 

 

 • Per dagdeel

€ 14,05

€ 42,80

 • Per (aanvullend) uur

€ 4,85

€ 14,75                 

 • e.

  - Zaal I, II en IVa (klein) van gemeenschapscentrum Meulvliet te  Tholen,

  - Kleine zaal Gasthuiskapel te Tholen,

  - Foyer dorpshuis ’t Ouwe Raed’uus te Poortvliet,

  - Kleine zalen en foyer dorpshuis De Stove te Stavenisse,

  - Kleine zalen en foyer gemeenschapscentrum te Sint-Annaland,

  - Vergaderzalen 1a (18m²),  1b (23m²) en 1/3 deel foyer dorpshuis de Vossenkuil te Oud-Vossemeer,

  - Vergaderzaal (20) en kleedruimte (d/h) gemeenschapscentrum Haestinge te Sint- Maartensdijk,

  - Kleine vergaderzaal, foyer van het dorpshuis te Anna-Jacobapolder,

  - Stadhuis Tholen: voormalige Burgemeesterskamer;

 

 

 • Per dagdeel

€ 9,70

€ 30,45

 • Per (aanvullend) uur

€ 3,35

€ 10,50

 • f.

  - Grote multifunctionele zaal (200m²) gemeenschapscentrum  De Wellevaete te Sint-Annaland

  - Grote muziekzaal (17) gemeenschapscentrum Haestinge te Sint-  Maartensdijk:

 

 

 • Per dagdeel

€ 34,95

€ 105,00

 • Per (aanvullend) uur

€ 12,05

€ 36,20

Artikel 6  

 • -

  Alle gebruikers die een lokaalhuur betalen overeenkomstig het verenigingstarief zijn gedurende maximaal drie maal per jaar verplicht het door hen normaliter gebruikte lokaal vrij te laten voor andere incidentele activiteiten.

 • -

  Hiertoe wordt pas dan besloten nadat op overeenstemming gericht overleg heeft plaatsgevonden.

Artikel 7  

Bij gebruik van een ruimte zoals bedoeld in artikel 5, voor minder dan 2 uren, wordt minimaal het huurtarief van 2 uren in rekening gebracht. Verlenging van de huur daarna is per uur mogelijk.

Artikel 8  

Bij bruiloften, recepties, andere feesten e.d. wordt een dagtarief berekend gebaseerd op twee dagdelen niet-commercieel gebruik voor gehuurde zaal/zalen.

Artikel 9  

Vervallen.

Jeugdhonken

 

Artikel 10  

Voor het gebruik van de jeugdhonken in het gemeenschapscentrum Meulvliet te Tholen, het jeugdhonk (kl.multifunct.zaal 80m²) in gemeenschapscentrum de Wellevaete te Sint-Annaland, het jeugdhonk in dorpshuis de Vossenkuil te Oud-Vossemeer (88m²) en het jeugdhonk (55m²) in de Haestinge te Sint-Maartensdijk door de desbetreffende jeugdverenigingen wordt € 689,90 per jaar in rekening gebracht.

Overige

 

Artikel 11  

Voor het gebruik van een tweetal ruimten in het oude gedeelte van dorpshuis De Stove te Stavenisse wordt aan het Watersnoodhuis, werkgroep van Stichting Actief Stavenisse een jaarhuur in rekening gebracht van € 1.379,80 (€ 689,90 per ruimte).

Artikel 11a  

Bij de volgende muziekverenigingen wordt een jaarhuur van € 689,90 in rekening gebracht:

 • -

  Muziek vereniging Accelerando, voor het gebruik van de bestuurs-, vergaderruimte inclusief de bijbehorende bergingen in het sport-, en gemeenschapscentrum De Wellevaete te Sint-Annaland;

 • -

  Muziekvereniging Oud-Vossemeer, voor het gebruik van de muziekruimte nabij de gymzaal te Oud-Vossemeer;

 • -

  Muziekvereniging Euterpe voor gebruik van de Slagwerkruimte (16) incl. berging (19) in de Haestinge te Sint-Maartensdijk.

HOOFDSTUK V - COMMERCIEEL GEBRUIK

Artikel 12  

Indien verhuur van de accommodaties plaatsvindt voor commercieel gebruik, worden de tarieven voor het niet commercieel gebruik verdubbeld.

Artikel 13  

Het college van burgemeester en wethouders kan in bijzondere gevallen bepalen dat voor commercieel gebruik het tarief voor niet commercieel gebruik verschuldigd is, in plaats van het in artikel 12 vermelde tarief.

HOOFDSTUK VI - OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 14  

Voor bijzondere evenementen in de sportaccommodaties, anders dan voor sportdoeleinden, bepalen burgemeester en wethouders de vergoeding, afhankelijk van de soort en de tijdsduur van het gebruik.

Artikel 15  

De tarieven voor de sportaccommodaties kunnen eveneens worden verhoogd indien de ingebruikgeving geschiedt voor sportevenementen met betalend publiek.

Artikel 16  

Het college van burgemeester en wethouders kan besluiten een lokaliteit in uitsluitend gebruik bij één vereniging te geven. Het verschuldigde tarief voor een dergelijk gebruik wordt afzonderlijk door het college vastgesteld.

Artikel 17  

De hierna genoemde kortingspercentages worden bij gebruik -niet zijnde verenigingsgebruik- van één bepaalde accommodatie toegepast:

 • -

  bij een jaarlijkse huurprijs van € 8.320,00 tot € 12.485,00 10%;

 • -

  bij een jaarlijkse huurprijs van € 12.485,00 tot € 16.650,00 15%;

 • -

  bij een jaarlijkse huurprijs van € 16.650,00 of meer: 20%.

Artikel 18 - Overgangsregeling

 • -

  Vervallen.

HOOFDSTUK VII - SLOTBEPALING

Artikel 19  

Deze verordening kan worden aangehaald als 'Tarievenverordening gemeentelijke accommodaties gemeente Tholen 2019'.

Deze verordening treedt per 1 januari 2019 in werking.

 

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Tholen in zijn openbare vergadering van 6 december 2018.

w.g. G. van de Velde-de Wilde, voorzitter.

w.g. mr. drs. W.C. Antes, griffier.