Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tiel

Verordening op de heffing en de invordering van haven-, kade- en liggelden 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van haven-, kade- en liggelden 2014
CiteertitelVerordening Scheepvaartrechten 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlageTarieventabel behorende bij de "Verordening Scheepvaartrechten 2014"

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening Scheepvaartrechten 2013.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-12-2013nieuwe regeling

06-11-2013

Zakengids,27-11-2013

Regelgevingregister 2013, nr. 3.11, gemeenteraad 6-11-2013, nr. 11i

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van haven-, kade- en liggelden 2014

Besluit om:

de volgende verordening vast te stellen:

Verordening op de heffing en invordering van scheepvaartrechten 2014

De raad van de gemeente Tiel;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van haven-, kade- en liggelden 2014

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

1. haven : de voor de openbare dienst bestemde wateren binnen de gemeente die voor de scheepvaart openstaan, te weten:

 • 1.

  de Industriehaven "Kellen" aan het Amsterdam-Rijnkanaal;

 • 2.

  de vluchthaven aan de Waal.

2. vaartuig: een drijvend lichaam dat wegens zijn drijfvermogen wordt gebezigd dan wel bestemd of geschikt is voor het vervoer te water van personen of zaken, alsmede elk ander voorwerp, hoe ook genaamd dat uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd is of gebruikt wordt tot drijven, berging of bewoning;

3. pleziervaartuig: een vaartuig dat uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt voor sportieve of recreatieve doeleinden, niet zijnde een passagiersschip of hotelschip;

4. passagiersschip: een vaartuig, dat middel van openbaar vervoer is of hoofdzakelijk gebezigd wordt voor het bedrijfsmatig vervoer van personen;

5. bunker- ofwinkelschip: een vaartuig, uitsluitend of in hoofdzaak bestemd als verkooppunt voor brandstof of waren;

6. vrachtschip : een vaartuig dat geheel of hoofdzakelijk is bestemd of wordt gebruikt voor het vervoer van lading.

7. hotelschip : een vaartuig welke bestemd is voor het vervoer van personen en op dat moment gebruikt wordt voor het onderbrengen van hotelgasten of daarmee gelijk te stellen gasten zonder dat met het schip wordt gevaren;

8. woonschip: een vaartuig dat uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd is voor of in gebruik is als woning, mits door het college van burgemeester en wethouders een ligplaatsvergunning is afgegeven als bedoeld in de Haven- en kadeverordening;

9. havenmeester: de door het college van burgemeester en wethouders als zodanig benoemde ambtenaar, alsmede diens plaatsvervanger;

10. meetbrief : een door een daartoe bevoegde instantie uitgegeven en in Nederland geldig document betreffende de tonnenmaat en het laadvermogen van een vaartuig;

11. laadvermogen intonnen : het in tonnen uitgedrukte laadvermogen, zoals aangegeven in de bij het vaartuig behorende meetbrief;

12. laden : het vanuit een vaartuig aan de kade brengen van goederen of het ontschepen van personen;

13. lossen : het vanaf de kade aan boord van een vaartuig brengen van goederen of het inschepen van personen;

14. dag : een etmaal of gedeelte daarvan.

Artikel 2 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  De tarieven zijn inclusief omzetbelasting.

Artikel 3 Toepassing tarief

Voor de toepassing van de tarieven:

 • 1.

  geldt als laadvermogen in tonnen van een vaartuig, het aantal tonnen zoals dat blijkt uit de bij het vaartuig behorende meetbrief;

 • 2.

  wordt de oppervlakte van een vaartuig gesteld op het product van de grootste lengte en de grootste breedte, mits deze blijken uit de bij het vaartuig behorende meetbrief;

 • 3.

  wordt de lengte van een vaartuig gesteld op de grootste lengte, zoals die blijkt uit de bij het vaartuig behorende meetbrief;

 • 4.

  wordt een gedeelte van een eenheid van inhoud, van massa, van oppervlakte of van lengte voor een volle eenheid gerekend.

Hoofdstuk II Haven- , kade- en liggelden

Artikel 4 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam van havengeld wordt een recht geheven wegens het gebruik maken van een haven ten behoeve van een vaartuig voor het nemen van ligplaats.

 • 2.

  Onder gebruik maken wordt mede verstaan het niet onmiddellijk doch door middel van een ander drijvend voorwerp in een haven of aan een kade ligplaats nemen van een vaartuig.

 • 3.

  Onder de naam kadegeld wordt een recht geheven wegens het gebruik maken van een voor de openbare dienst bestemde kade of wal van een der gemeentelijke havens ten behoeve van de opslag van goederen, materialen of andere voorwerpen of ten behoeve van het plaatsen van materieel om goederen uit vaartuigen te lossen of in vaartuigen te laden.

 • 4.

  Onder de naam liggeld wordt een recht geheven voor het hebben liggen van vaartuigen in de haven, waarvoor door burgemeester en wethouders een vaste ligplaats is toegestaan.

Artikel 5 Belastingplicht

 • 1.

  Het havengeld wordt geheven van de kapitein, de schipper, de reder of de eigenaar van het vaartuig, degene die het vaartuig heeft gecharterd dan wel degene die als vertegenwoordiger van een van dezen optreedt.

 • 2.

  De belastingplichtige is verplicht, zodra hij met een vaartuig ligplaats neemt, daarvan onverwijld kennis te geven aan de havenmeester.

 • 3.

  Het kadegeld wordt geheven van degene, die van een voor de openbare dienst bestemde kade of wal gebruik maakt ten behoeve van het ontvangen, verzenden of opslaan van goederen, materialen of andere voorwerpen.

 • 4.

  Liggeld wordt geheven van degene, aan wie een vaste ligplaats in gebruik is gegeven.

Artikel 6 Vrijstellingen

Geen havengeld wordt geheven voor het gebruik maken van een haven ten behoeve van:

 • a

  hospitaalschepen in gebruik als vakantieschepen ten behoeve van zieken en gehandicapten (ziekengastschepen);

 • b

  vaartuigen, waarvan de schippers aantonen, dat zij wegens ernstige familie-omstandigheden of om redenen van onmacht van de kade en/of haven gebruik moeten maken, mits gedurende de gebruiksperiode niet wordt geladen en/of gelost;

 • c

  vaartuigen, die ligplaats nemen voor het doen van inkopen voor eigen gebruik en/of voor het bunkeren van brandstoffen ter voortbeweging van het vaartuig, mits dit niet langer duurt dan ten hoogste drie uren en gedurende die tijd niet wordt geladen en/of gelost;

 • d

  vaartuigen, uitgezonderd pleziervaartuigen, hotelschepen en passagiersschepen die vrijdags na 16.00 uur aankomen en ‘s-maandags daaropvolgend vóór 10 uur vertrekken zonder te hebben geladen en/of gelost;

 • e

  vaartuigen, uitgezonderd pleziervaartuigen, hotelschepen en passagiersschepen, die ligplaats nemen tijdens Nieuwjaarsdag, eerste en tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, eerste en tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag en Koningsdag zonder te hebben geladen en/of gelost;

 • f

  vaartuigen, die door ijsgang hun reis niet kunnen vervolgen, mits niet wordt geladen en/of gelost. De ijsgang wordt gerekend aan te vangen met de dag, waarop van rijkswege de betonning wordt weggenomen en op te houden met de dag, waarop deze wordt herplaatst;

 • g

  vaartuigen in dienst van het rijk, de provincie of gemeente Tiel en vaartuigen welke worden gebezigd voor de uitvoering van werken in de haven ten behoeve van de gemeente Tiel;

 • h

  pleziervaartuigen, gelegen in de jachthaven, alsmede aan de aanlegsteiger van de Watersportvereniging "De Waal" in de vluchthaven.

Artikel 7 Vrijstelling bij reparatie

 • 1.

  Voor vaartuigen, welke in een haven ligplaats nemen voor het doen verrichten van belangrijke herstellingen of veranderingen en geen zaken laden en/of lossen, is geen havengeld verschuldigd, te rekenen vanaf de dag, waarop de vaartuigen ligplaats hebben ingenomen, mits aan de havenmeester, zowel van het tijdstip van aanvang als van dat van het einde der herstellingen of veranderingen, schriftelijk is kennisgegeven.

 • 2.

  Herstellingen of veranderingen worden als belangrijk aangemerkt, indien vitale delen van het vaartuig tijdelijk hun normale functie niet kunnen verrichten en het vaartuig als gevolg daarvan niet als bedrijfs- of vaarklaar, dan wel niet als los- of laadgereed kan worden beschouwd.

Artikel 8 Wijze van heffing

 • 1.

  De haven-, kade- en liggelden worden geheven bij wege van gedagtekende nota, kennisgeving of andere schriftuur.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders stellen het model van de in het eerste lid bedoelde nota, kennisgeving of andere schriftuur vast.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld

 • 1.

  Indien de in deze verordening bedoelde rechten per keer worden berekend, is het haven-, kade- of liggeldgeld verschuldigd zodra het gebruik van de haven en/of kade een aanvang neemt.

 • 2.

  In de overige gevallen is het haven-, kade- of liggeld verschuldigd op het tijdstip, waarop het eerste gebruik van de haven en/of kade binnen de geldigheidsduur een aanvang neemt.

 • 3.

  De berekening per keer of per tijdvak (abonnement) geschiedt ter keuze van de belastingplichtige.

Artikel 10 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald op het moment van aanbieding van de nota of andere schriftuur.

 • 2.

  Indien de rechten bij wijze van abonnement worden voldaan, dient het verschuldigde te worden betaald binnen veertien dagen na dagtekening van de nota of andere schriftuur, met dien verstande, dat de dagtekening niet ligt voor de datum waarop voor de eerste maal ligplaats wordt genomen in een der havens.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 11 Restitutie en overschrijving

 • 1.

  Indien in de loop van het jaar het haven- en kadegeld per keer is geheven en er wordt overgegaan tot heffing bij abonnement, wordt het reeds geheven haven- en kadegeld niet teruggegeven of verrekend.

 • 2.

  Indien een vaartuig wordt vervangen door een ander vaartuig, wordt voor het vervangen vaartuig over de nog niet verstreken maanden van de lopende termijn het betaalde haven- en kadegeld op aanvraag van de belastingplichtige verrekend met het verschuldigde havengeld over die maanden voor het vervangende vaartuig, met dien verstande dat, indien het laatst genoemde haven- en kadegeld lager is dan het betaalde, teruggaaf van het verschil niet plaatsvindt.

Hoofdstuk V Aanvullende bepalingen

Artikel 12 Kwijtschelding

Voor deze rechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Verordening Scheepvaartrechten 2013", vastgesteld d.d. 14 november 2012, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald onder de naam "Verordening Scheepvaartrechten 2014".

Aldus besloten in de openbare vergadering

van 6 november 2013

de griffier, de voorzitter,

Bijlage 1 Tarieventabel behorende bij de Verordening Scheepvaartrechten 2014

Tarieventabel behorende bij de "Verordening Scheepvaartrechten 2014"