Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tiel

Deelverordening Subsidie Zonnepanelen Kellen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDeelverordening Subsidie Zonnepanelen Kellen
CiteertitelDeelverordening Subsidie Zonnepanelen Kellen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlageexb-2018-43734

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2014nieuwe regeling

17-09-2014

Gemeenteblad, 2014, 53728

Regelgevingregister 2014, nr 8.04, gemeenteraadsvergadering 17 september 2014, nr. 5e

Tekst van de regeling

Intitulé

Deelverordening Subsidie Zonnepanelen Kellen

 

 

ARTIKEL 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Deze regeling verstaat onder:

 • a.

  ASV: de Algemene subsidieverordening gemeente Tiel;

 • b.

  het college : het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel.

 • c.

  subsidiabele kosten: kosten met betrekking tot de aankoop en installatie van zonnepanelen,omvormers en aanpassingen aan de meterkast;

 • d.

  gebied: bedrijven in het gebied Bedrijfsomgeving Kellen, zoals opgenomen in Bijlage I.

 • e.

  zonnepanelen: zon-pv installatie.

ARTIKEL 2. DOEL VAN DE SUBSIDIE

Doelstelling van deze deelverordening is om de aanschaf en het gebruik van zonnepanelen door ondernemers in het gebied Bedrijfsomgeving Kellen te stimuleren.

ARTIKEL 3. WEIGERINGSGRONDEN

Onverminderd het bepaalde in de ASV weigert het college de subsidie in ieder geval als:

 • a.

  de aanvraag betrekking heeft op een adres dat niet gelegen is in het aangewezengebied;

 • b.

  op grond van deze regeling al eerder subsidie voor dit adres is toegekend;

 • c.

  de panelen op een woning worden geplaatst;

 • d.

  de aanvraag betrekking heeft op panelen die al zijn geplaatst voordat op de aanvraag is beslist.

 • e.

  de aanvraag is ingediend na het tijdstip dat het college heeft vastgesteld als uiterste datum waarvoor een aanvraag moet zijn ingediend

 • f.

  het verstrekken van de subsidie zou resulteren in onrechtmatige verlening van staatssteun

ARTIKEL 4. DOELGROEP

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aanondernemers die panelen (laten) installeren op een perceel gevestigd in het gebied Bedrijfsomgeving Kellen, volgens Bijlage I. Bijlage I wordt geacht deel uit te maken van deze regeling.

ARTIKEL 5. PROCEDUREBEPALINGEN

 • 1.

  Artikel 3.6, lid 2 van de ASV is niet van toepassing op het bepaalde in deze regeling.

 • 2.

  Het college stelt het tijdstip vast dat geldt als uiterste termijn waarvoor een aanvraag moet zijn ingediend

 • 3.

  De aanvraag tot subsidie kan uitsluitend via het door het college vastgesteld en door de aanvrager volledig ingevuld aanvraagformulier en moet vergezeld zijn van een kopie/scan van een actuele offerte of opdrachtbevestiging.

ARTIKEL 6. KOSTEN DIE VOOR SUBSIDIE IN AANMERKING KOMEN

De subsidie bedraagt 20 % van de aankoop en installatie van zonnepanelen, omvormers enaanpassingen aan de meterkast ten behoeve van zonnepanelen.

ARTIKEL 7. BEREKENING VAN DE SUBSIDIE

De subsidie bedraagt maximaal € 7.000,- per aanvraag en per adres.

ARTIKEL 8. SUBSIDIEVASTSTELLING

De aanvraag voor subsidievaststelling wordt schriftelijk ingediend. In afwijking van art. 5.8 van de ASV lid 1 bevat de aanvraag tot vaststelling tenminste de volgende stukken/gegevens:

 • a.

  kopie / scan van de factuur van de aanschaf van de zonnepanelen plus betalingsbewijs;

 • b.

  foto van de geplaatste en geïnstalleerde zonnepanelen;

ARTIKEL 9. VERDELING VAN HET SUBSIDIEPLAFOND

 • 1.

  Het college stelt het subsidieplafond vast.

 • 2.

  De behandeling van subsidieaanvragen is op volgorde van binnenkomst van een ontvankelijke aanvraag.

 • 3.

  Als er onduidelijkheid is over de volgorde van binnenkomst en de aanvragen overschrijden het subsidieplafond, dan wordt middels loting beslist welke aanvragen gehonoreerd worden.

ARTIKEL 10. VERPLICHTINGEN

Het college verbindt de volgende verplichting aan de subsidie:

 • a.

  De zonnepanelen moeten tenminste vijf jaar na de subsidievaststelling geplaatst blijven op, aan oftegen het pand, het object of de locatie waarvoor de subsidie is verstrekt.

 • b.

  Als (een deel van) zonnepanelen eerder worden verwijderd, heeft het college het recht de subsidie geheel of gedeeltelijk terug te vorderen.

ARTIKEL 11. DE-MINIMUSREGELING

Voor zover de subsidie leidt tot voordeel voor een onderneming wordt de subsidieverstrekt met inachtneming van de Verordening (EG) 1998/2006, PbEU 2006, L379/5,betreffende de-minimissteun.

ARTIKEL 12. SLOTBEPALINGEN

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.

Bijlage I Kaart van Bedrijfsomgeving Kellen

[Klik hier om het document te downloaden]

 

Toelichting op de artikelen

ARTIKEL 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Voor de leesbaarheid en uitleg van de inhoud van deze subsidieregeling bevat dit artikel eenomschrijving van de veel voorkomende begrippen.

ARTIKEL 3. WEIGERINGSGRONDEN

Volgens de Algemene subsidieverordening (ASV) kunnen in een deelverordening van de ASVafwijkende en aanvullende bepalingen worden opgenomen. In dit artikel worden de algemene weigeringsgronden uit de ASV aangevuld.

 

ARTIKEL 5. PROCEDUREBEPALINGEN

De hier genoemde procedurebealingen treden in de plaats voor de indieningsvereisten zoals opgenomen in artikel 3.6, tweede lid ASV.

 

ARTIKEL 6. KOSTEN DIE VOOR SUBSIDIE IN AANMERKING KOMEN

Om te kunnen bepalen of de aanvraag geheel of gedeeltelijk gehonoreerd kan worden, staat in dit artikel voor welke soorten van kosten bij beoordeling van de aanvraag subsidie kan worden verleend om de doelstelling van de regeling als verwoord in artikel 2 te kunnen realiseren. Op grond van artikel 4.4 onder a ASV kan een aanvraag voor een hoger percentage geheel of gedeeltelijk geweigerd worden.

ARTIKEL 7. BEREKENING VAN DE SUBSIDIE

Om het beschikbare budget zo efficiënt mogelijk in te zetten wordt in dit artikel uiteengezet wat de maximale hoogte is van de subsidie. Op grond van artikel 4.4 onder a ASV kan een aanvraag voor een hoger bedrag geheel of gedeeltelijk geweigerd worden.

 

ARTIKEL 8. SUBSIDIEVASTSTELLING

Om de subsidie definitief vast te kunnen stellen moet het college naar objectieve maatstaven kunnen beoordelen of de door subsidie beschikbaar gestelde bedragen ook daadwerkelijk zijn aangewend als in de aanvraag is aangegeven. De algemene indieningsvereisten zoals opgenomen in artikel 5.8, eerste lid ASV zijn in het geval van subsidieverlening voor zonnepanelen niet opportuun of toereikend. Om die reden zijn in dit artikel specifieke indieningsvereisten opgenomen die in plaats treden van de vereisten als bedoeld in artikel 5.8 eerste lid ASV.

ARTIKEL 9. VERDELING VAN HET SUBSIDIEPLAFOND

Aanvullend hierop: dit artikel bepaalt tevens de “spelregel” dat wie het eerst komt ook alseerste wordt beoordeeld, mits deze aanvraag ontvankelijk is. Overigens is een aanvraag pas ontvankelijk als deze volledig is volgens de eisen die in deze regeling staan genoemd. Pro forma aanvragen of aanvragen die niet (volledig) middels het vastgestelde formulier zijn ingediend zijn niet ontvankelijk.

ARTIKEL 10 VERPLICHTINGEN

Zie toelichting artikel 3 met dien verstande dat het hier om verplichtingen gaat die aan elke subsidiebeschikking worden verbonden.

ARTIKEL 11. DE-MINIMUSREGELING

Een subsidie verstrekt op grond van deze subsidieregeling kan als ‘staatssteun’ worden aangemerkt (artikel 87 lid 1 van het EG Verdrag) als de subsidie wordt verleend aan een onderneming. Van staatssteun is sprake bij elk voordeel dat een onderneming van de overheid krijgt waardoor de concurrentie vervalst kan worden. Als onderneming wordt beschouwd elke eenheid die een economische activiteit uitoefent ongeacht de rechtsvorm en de wijze waarop het wordt gefinancierd. Een economische activiteit bestaat uit het aanbieden van goederen of diensten op de markt, waarbij het bestaan van concurrentie een belangrijke indicatie is. Het hebben van een winstoogmerk is geen noodzakelijke vereiste.

‘De-minimis’

Deze subsidieverordening zal deels gebruik maken van de vrijstellingsverordening van de EG nr. 1998/2006, betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 EG op de de-minimis-steun (hierna ‘de-minimis-regeling’). Dit betekent dat de subsidieontvanger (dus ondernemers, alsmede het eventuele gehele moederconcern waartoe de ondernemer behoort) niet meer dan € 200.000,= aan subsidie over een periode van drie belastingjaren (dus inclusief eerdere ontvangen subsidies van overheidsinstanties) aan steun magontvangen. De aanvrager moet daarom aangeven hoeveel de-minimis-steun door de aanvrager in het lopende en de twee daar aan voorafgaande belastingjaren ontvangen is en verklaren dat de totale steun niet meer dan € 200.000,= bedraagt. Om deze reden is een ‘deminimis-verklaring’ gekoppeld aan het aanvraagformulier.Een aantal categorieën van ondernemingen kan geen gebruik maken van deze ‘de-minimis’. Voorbeelden hiervan zijn ondernemingen in de primaire productie van landbouwartikelen en ondernemingen in moeilijkheden.