Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tiel

Collegebesluit categorieën van bezwaarschriften waarbij ambtelijk kan worden gehoord

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingCollegebesluit categorieën van bezwaarschriften waarbij ambtelijk kan worden gehoord
CiteertitelCollegebesluit categorieën van bezwaarschriften waarbij ambtelijk kan worden gehoord
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpaanwijzingsbesluit categorieën bezwaarschrift

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening op de bezwarencommissie 2009, art. 2, lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-04-2015nieuwe regeling

03-02-2015

Gemeenteblad, 2015, 26534

Regelgevingregister 2015, 1.04

Tekst van de regeling

Intitulé

Collegebesluit categorieën van bezwaarschriften waarbij ambtelijkkan worden gehoord

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel,

gelet op artikel 2, derde lid, van de Verordening op de bezwarencommissie 2009,

besluit vast te stellen:

 

het collegebesluit categorieën van bezwaarschriften waarbijambtelijk kan worden gehoord

 

Artikel 1

De in artikel 2 opgenomen categorieën van bezwaarschriften worden aangewezen als categorieën waarbij het horen ambtelijk kan plaatsvinden.

Artikel 2

De categorieën bedoeld in artikel 1 zijn:

 • 1.

  Bezwaarschriften inzake:

  • o

   gehandicaptenparkeerplaatsen;

  • o

   gehandicaptenparkeerkaarten;

  • o

   de Wegsleepverordening Tiel;

  • o

   subsidieverlening

  • o

   subsidievaststelling en/of terugvordering tot € 50.000,-;

  • o

   gebonden beschikkingen o.g.v. de WABO;

  • o

   sloopvergunningen op grond van de Bouwverordening;

  • o

   vergunningen m.b.t. de activiteit kappen;

  • o

   leerlingenvervoer;

  • o

   de wet openbaarheid van bestuur;

  • o

   de wet dwangsom;

  • o

   besluiten tot buiten behandeling stellen van een aanvraag.

 • 2.

  Bezwaarschriften die (kennelijk) niet-ontvankelijk zijn.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 3 februari 2015,

de secretaris de burgemeester

mr. M.A.J. Oosterwijk ir. J. Beenakker