Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tiel

Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen
CiteertitelVerordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 147
  2. Gemeentewet, art. 149a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-10-1996nieuwe regeling

16-10-1996

Gemeenteblad, 1996, 95

B&W, 01-10-1996

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen

Nr. 8, afdeling BA

 

De raad der gemeente Tiel,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 oktober 1996;

overwegende dat het noodzakelijk kan zijn dat ter uitvoering van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift in woningen tegen de wil van de bewoner wordt binnengetreden,

 

gelet op de artikelen 147 en 149a van de Gemeente wet,

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen.

Enig artikel

Zij die belast zijn met de zorg voor de nakoming van een voorschrift van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van 16 oktober 1996,

de secretaris, de voorzitter,

Aldus opgenomen in het verordeningenregister

d.d. 21 oktober 1996, onder nummer 95.

Afdeling algemene en juridische zaken.

Raad/40c.11