Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tiel

Algemeen Bevoegdhedenbesluit 2016 gemeente Tiel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemeen Bevoegdhedenbesluit 2016 gemeente Tiel
CiteertitelBevoegdhedenbesluit Tiel 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit vervangt het Algemeen bevoegdhedenbesluit Tiel 2014.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 160
 2. Gemeentewet, art. 171
 3. Algemene wet bestuursrecht, titel 10.1.1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Algemeen bevoegdhedenregister

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-04-201622-12-2018nieuwe regeling

29-03-2016

Tiel actueel, 06-04-2016

B&W 29 maart 2016, nr. 3.A.1

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemeen Bevoegdhedenbesluit 2016 gemeente Tiel

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Tiel, ieder voor zover zijn bevoegdheden betreft;

 

Gelet op de artikelen 160 en 171 Gemeentewet en titel 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

BESLUITEN,

 

vast te stellen het Bevoegdhedenbesluit gemeente Tiel 2016

 

Artikel 1 Begripsbepalingen.

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen;

 • b.

  ondermandaat: het verlenen van mandaat door de gemandateerde aan een ander;

 • c.

  volmacht: de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • d.

  machtiging: de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan handelingen te verrichten, geen besluiten en/of privaatrechtelijke rechtshandelingen zijnde;

 • e.

  mandaatgever: het bestuursorgaan dat aan een bij functie in het mandaatregister genoemde functionaris de bevoegdheid geeft om in naam van het bestuursorgaan besluiten te nemen;

 • f.

  gemandateerde: de functionaris, die van de mandaatgever de bevoegdheid heeft gekregen om in naam van de mandaatgever besluiten te nemen;

 • g.

  plaatsvervanger: de daartoe aangewezen persoon;

 • h.

  bevoegdhedenregister: een overzicht van door de mandaat- en volmachtgever aan gemandateerde c.q. gevolmachtigde verleende bevoegdheden;

 • i.

  budgethouder: de budgethouder als bedoeld in de Regeling Budgetbeheer;

 • j.

  BvoWB: de gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe;

 • k.

  Functionaris: degene die werkzaam is onder verantwoordelijkheid van het college, dan wel degene die werkzaam is onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling BvoWB.

Artikel 2 Mandaat, ondermandaat en afwezigheid

 • 1.

  Er is een bevoegdhedenregister met nader omschreven bevoegdheden, die aan daarin genoemde functionarissen zijn toegekend, onder de daarin genoemde voorwaarden en/of beperkingen.

 • 2.

  Functionarissen maken alleen gebruik van de in lid 1 genoemde bevoegdheden, voor zover deze passen binnen de uitvoering van hun normale werkzaamheden.

 • 3.

  Een gemandateerde kan ter uitoefening van een aan hem gemandateerde bevoegdheid schriftelijk ondermandaat verlenen aan andere functionarissen, tenzij in het bevoegdhedenregister is aangegeven dat geen ondermandaat is toegestaan.

 • 4.

  Een gemandateerde verleent alleen ondermandaat voor bevoegdheden die passen binnen de uitvoering van zijn normale werkzaamheden.

 • 5.

  Het verlenen van ondermandaat geschiedt schriftelijk conform bijlage 1 en wordt ter kennis van het college van burgemeester en wethouders c.q. de burgemeester gebracht en wordt opgenomen in het bevoegdhedenregister.

 • 6.

  In geval van afwezigheid van functionarissen, aan wie bevoegdheden als bedoeld in het eerste lid van dit artikel zijn toegekend, worden deze bevoegdheden uitgeoefend door hun plaatsvervangers.

 • 7.

  Bij (onder)mandaat wordt, indien geen plaatsvervanger is aangewezen, de betreffende bevoegdheid uitgeoefend door de leidinggevende van de betreffende functionaris.

Artikel 3 Algemene regels, uitzonderingen

 • 1.

  Het mandaat omvat naast het nemen en ondertekenen van besluiten, tevens het verrichten van alle voorbereidings- en uitvoeringshandelingen die bij de uitoefening van de bevoegdheid behoren, alsmede het verdagen van een beslissing en het buiten behandeling stellen van een aanvraag.

 • 2.

  Een besluit wordt niet in mandaat, maar door het bestuursorgaan zelf genomen, indien de mandaatgever vooraf te kennen heeft gegeven zelf te willen beslissen.

 • 3.

  Indien redelijkerwijs te verwachten is dat een beslissing omstreden is en om een eigen afweging door het bestuursorgaan vraagt, is voorafgaande kennisgeving van het besluit aan het bestuursorgaan vereist. Hieronder wordt in ieder geval verstaan:

  • a.

   een voornemen of besluitvorming tot het sluiten van een inrichting;

  • b.

   als betrokkenen gegroepeerd zijn in bijvoorbeeld een actiecomité;

  • c.

   als er publicitaire belangstelling is of wordt verwacht;

  • d.

   als er met betrekking tot een dossier raadsvragen gesteld zijn;

  • e.

   het besluit een afwijking zou inhouden van het bestaande beleid, richtlijnen, voorschriften, of een advies als bedoeld in afdeling 3.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

  • f.

   advies nodig is van andere afdelingen/teams en het advies en het eigen standpunt niet op elkaar aansluiten respectievelijk niet tot dezelfde conclusie leiden;

  • g.

   het besluit overschrijding van budgetten, kredieten of onvoorziene uitgaven kan inhouden;

  • h.

   in geval van ongewone voorvallen: bij (dreigende) ernstige gevolgen voor het milieu en/of slachtoffers.

 • 4.

  Besluiten als gevolg van doorgemandateerde bevoegdheden worden niet ondertekend door degene die het besluit ook heeft voorbereid, tenzij het ondermandaat wordt uitgeoefend door een functionaris met leidinggevende bevoegdheden.

Artikel 4 Verslaglegging en informatieverstrekking

De gemandateerde draagt zorg voor een deugdelijke verslaglegging, bekendmaking en archivering van de door hem in mandaat genomen besluiten.

Artikel 5 Ondertekeningswijze bij mandaat en ondermandaat

 • 1.

  Bij de uitoefening van een mandaat worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

  Burgemeester en wethouders / de burgemeester van de gemeente Tiel

  namens hen/hem

  De <functienaam>

  Handtekening

  Naam functionaris

 • 2.

  Bij de uitoefening van een ondermandaat worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

  Burgemeester en wethouders / de burgemeester van de gemeente Tiel

  namens hen /hem

  <functienaam gemandateerde>

  voor deze,

  functienaam

  handtekening

  Naam functionaris

   

Artikel 6 Ondertekeningsmandaat

 • 1.

  Van een ondertekeningsmandaat is sprake als het bestuursorgaan zelf een besluit heeft genomen en mandaat heeft verleend voor de bekendmaking van het besluit.

 • 2.

  Bij uitoefening van het ondertekeningsmandaat worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

Burgemeester en wethouders / de burgemeester van de gemeente Tiel,

overeenkomstig het besluit van [datum]

<functienaam>

handtekening

[naam functionaris],

Artikel 7 Aangaan overeenkomsten door functionarissen BvoWB

Voor zover functionarissen van de gemeenschappelijke regeling BvoWB op grond van dit besluit bevoegd zijn overeenkomsten aan te gaan namens het college en te ondertekenen namens de burgemeester, maken zij bij het aangaan daarvan gebruik van het format ‘model gemandateerde overeenkomst’, conform bijlage 2 of 3 bij dit besluit.

Artikel 8 Schakelbepaling volmachten en machtigingen

Deze mandaatregeling is van overeenkomstige toepassing indien een bestuursorgaan aan een functionaris, werkzaam onder zijn verantwoordelijkheid, dan wel werkzaam bij de gemeenschappelijke regeling BvoWB, volmacht verleent tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, of machtiging verleent tot het verrichten van handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 9 Machtiging feitelijke handelingen

 • 1.

  Machtiging tot het verrichten van feitelijke handelingen, die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling inhouden, komt toe aan elke functionaris in dienst van en /of werkzaam onder verantwoordelijkheid van de gemeente Tiel, dan wel werkzaam bij de gemeenschappelijke regeling BvoWB, voor zover die binnen de normale uitvoering van zijn functie passen.

 • 2.

  Bij uitoefening van de machtiging tot feitelijke handelingen worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

namens burgemeester en wethouders / de burgemeester van de gemeente Tiel,

<functienaam>,

handtekening

<naam functionaris>

Artikel 10 Aangaan van verplichtingen

 • 1.

  Verplichtingen mogen slechts worden aangegaan nadat de budgethouder of deelbudgethouder heeft geconstateerd dat een toereikend budget beschikbaar is.

 • 2.

  Verplichtingen worden aangegaan met inachtneming van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid, de Regeling Budgetbeheer en het Treasurystatuut van de gemeente Tiel.

Artikel 11 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop zij bekend is gemaakt.

 • 2.

  Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Bevoegdhedenbesluit Tiel 2016'.

 • 3.

  Het algemeen bevoegdhedenbesluit Tiel 2014 wordt ingetrokken op de dag waarop dit besluit in werking treedt.

 

 

Burgemeester en wethouders van Tiel

de secretaris de burgemeester

mr. M.A.J. Oosterwijk ir. J. Beenakker

De burgemeester

Ir. J. Beenakker

De heffings- en invorderingsambtenaar

L.de Pauw

Instemmingsverklaring ex artikel 10:4 Algemene wet bestuursrecht

Het bestuur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe stemt conform artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht in met het in dit bevoegdhedenbesluit omschreven mandaat.

Bestuur bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe,

Mevrouw E. Groen, mevrouw dr. M.W.M. de Vries

Directeur voorzitter

 

Bijlage 1 Besluit ondermandaat

Besluit ondermandaat

<functienaam>

Overwegende

dat ondergetekende over gemandateerde bevoegdheden beschikt;

dat artikel 2 van het bevoegdhedenbesluit Tiel 2014 de mogelijkheid biedt om ondermandaat te verlenen;

dat daarvan gebruik wordt gemaakt,

besluit

ondermandaat te verlenen aan < functienaam> voor de uitoefening van de volgende bevoegdheden:

<nummer> <omschrijving>

Dit besluit wordt ter kennisname gezonden aan het college van de gemeente Tiel en opgenomen in het bevoegdhedenregister.

Tiel, <datum>

functienaam

handtekening

<naam>

Bijlage 2

 

Bijlage 2 Format Mandaatbesluit en machtiging BvoWB

MANDAATBESLUIT EN MACHTIGING

aangaan en ondertekenen overeenkomsten namens de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe door bestuur en/of functionarissen BvoWB

De burgemeesters van de gemeentes Culemborg, Geldermalsen en Tiel,

alsmede de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeentes Culemborg, Geldermalsen en Tiel, ieder voor zover zijn bevoegdheid betreft,

overwegende,

 

 • -

  dat de colleges de gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe (hierna BvoWB) hebben opgericht om namens de colleges bedrijfsvoeringstaken uit te voeren;

 • -

  dat een efficiënte uitvoering met zich meebrengt dat het bestuur en/of functionarissen van BvoWB namens de colleges kunnen besluiten overeenkomsten aan te gaan en namens de burgemeester deze overeenkomsten kunnen tekenen;

gelet op de artikelen 160 en 171 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluiten als volgt:

 • 1.

  aan < hier invullen of het bestuur van BvoWB of de naam van de leidinggevenden van BvoWB die de specifieke overeenkomst aangaat en ondertekent>, wordt op grond van het besluit van het college van Culemborg van (<datum en nummer besluit>), het besluit van het college van Geldermalsen van (<datum en nummer besluit>) en het besluit van het college van Tiel van (<datum en nummer besluit.), mandaat verleend voor het nemen van het besluit tot het aangaan van de overeenkomst (<onderwerp overeenkomst>);

 • 2.

  aan < hier invullen het bestuur of de persoon als genoemd in punt 1 > wordt op grond van het besluit van de burgemeester van Culemborg van (<datum en nummer besluit>), het besluit van de burgemeester van Geldermalsen van (<datum en nummer besluit>) en het besluit van de burgemeester van Tiel van (<datum en nummer besluit>), volmacht verleend tot het onderteken van de onder punt 1 bedoelde overeenkomst;

 • 3.

  bij het aangaan van de overeenkomst wordt een kopie van een getekend exemplaar van dit besluit toegevoegd.

Culemborg, dd. ………………………….

De burgemeester van Culemborg,

De heer R. van Schelven

Burgemeester en wethouders van Culemborg,

de secretaris, de burgemeester,

de heer L. Vonk de heer R. van Schelven

__________________________________________________________________________

Geldermalsen, dd. ……………………..

De burgemeester van Geldermalsen,

mw. dr. M.W.M. de Vries

Burgemeester en wethouders van Geldermalsen,

de secretaris, de burgemeester

de heer J.C. Steurijs mevrouw dr. M.W.M. de Vries

____________________________________________________________________________

Tiel, dd. ………………….

De burgemeester van Tiel,

De heer J. Beenakker

Burgemeester en wethouders van Tiel,

de secretaris, de burgemeester

mevrouw mr. M.A.J. Oosterwijk-Keulers de heer ir. J. Beenakker

Bijlage 3 Format aanhef overeenkomst

1.Format aanhef overeenkomst op grond van specifiek mandaat namens de colleges van C, G en T (overeenkomst is niet gemandateerd op grond van bevoegdhedenregister; bestuur BvoWB is geen partij bij de overeenkomst, maar wel gemandateerd om de overeenkomst aan te gaan)

De gemeenten Culemborg, Geldermalsen en Tiel, krachtens hun bij deze overeenkomst gevoegde mandaat- en volmachtbesluit

rechtsgeldig vertegenwoordigd door < bestuur of naam en functie> van de gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe, gevestigd te Culemborg, Ridderstraat 250 ,

hierna te noemen de gemeenten,

en

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid XXXX , statutair gevestigd te < plaatsnaam>, kantoorhoudende op het adres < adres > , ingeschreven in het handelsregister onder nummer < nummer>, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door < naam > verder genoemd “XXXX”,

 

2.Format aanhef overeenkomst op grond van specifiek mandaat namens het bestuur van BvoWB, en namens de colleges van C, G en T (overeenkomst is door de 4 besturen niet gemandateerd op grond van bevoegdhedenregister)

De Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe (BvoWB) en de gemeenten Culemborg, Geldermalsen en Tiel, krachtens hun bij deze overeenkomst gevoegde mandaat- en volmachtbesluit rechtsgeldig vertegenwoordigd door < naam en functie> van de gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe, gevestigd te Culemborg, Ridderstraat 250 , hierna te noemen de organisaties,

en

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid XXXX , statutair gevestigd te < plaatsnaam>, kantoorhoudende op het adres < adres > , ingeschreven in het handelsregister onder nummer < nummer>, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door < naam > verder genoemd “XXXX”,

 

3.Model aanhef overeenkomst in mandaat op grond van het bevoegdheden besluit en –register namens vier partijen, BvoWB, C, G en T (De vier organisaties zijn partij bij de overeenkomst)

De Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe , en de gemeenten Culemborg, Geldermalsen en Tiel, ten deze krachtens hun bevoegdhedenbesluiten van respectievelijk (<data besluiten invoegen in volgorde: BvoWB, C, G en T) en (< nummer xx van hun bevoegdhedenregisters>) rechtsgeldig vertegenwoordigd door < naam en functie> van de Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe, gevestigd te Culemborg, Ridderstraat 250, hierna te noemen de organisaties,

en

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid XXXX , statutair gevestigd te < plaatsnaam>, kantoorhoudende op het adres < adres > , ingeschreven in het handelsregister onder nummer < nummer>, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door < naam > hierna te noemen “XXXX”,

 

4.Model aanhef overeenkomst in mandaat op grond van het bevoegdheden besluit en –register namens C, G en T, bestuur BvoWB is geen partij, maar wel gemandateerd

De gemeenten Culemborg, Geldermalsen en Tiel, ten deze krachtens hun bevoegdhedenbesluiten van respectievelijk (<data besluiten invoegen in volgorde: C, G en T) en (< nummer xx van hun bevoegdhedenregisters>) rechtsgeldig vertegenwoordigd door < het bestuur ofnaam en functie> van de Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe, gevestigd te Culemborg, Ridderstraat 250, hierna te noemen de gemeenten,

en

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid XXXX , statutair gevestigd te < plaatsnaam>, kantoorhoudende op het adres < adres > , ingeschreven in het handelsregister onder nummer < nummer>, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door < naam > hierna te noemen “XXXX”,