Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tiel

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2010
CiteertitelLegesverordening Tiel 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de legesverordening 2002

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 156, lid 2 Gemeentewet
 2. Artikel 229, lid 1 Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-201001-01-2011Nieuwe regeling

16-06-2010

Tiel Actueel 2 juli 2010

Regelgevingregister 2010, nr. 3.07

Tekst van de regeling

Intitulé

De raad van de gemeente Tiel;gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;gelet op de artikelen 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229 , eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ’maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1.

  De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 • 2.

  Indien het bedrag dat vermoedelijk gevorderd zal worden zulks rechtvaardigt, kan een bedrag voorlopig gevorderd worden.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

 • 3.

  Met betrekking tot de diensten als bedoeld in de bij deze verordening behorende tarieventabel, waarvan de te heffen leges meer bedragen dan € 3.000,-- moeten de leges worden betaald in 2 gelijke termijnen, waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van de kennisgeving is vermeld en de tweede termijn één maand later.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1.

  De ‘Verordening op de heffing en de invordering van leges 2002’ van 19 december 2001, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 20 januari 2010, wordt ingetrokken met ingang 30 september 2010 of zoveel later als de Wabo in werking treedt, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 oktober 2010 of zoveel later als de Wabo in werking treedt.

 • 4.

  In afwijking in zoverre van het eerste en tweede lid, treedt titel 3 van de bij deze verordening behorende tarieventabel in werking op 28 december 2009, welke datum tevens de datum van ingang van de heffing voor die titel is.

 

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening Tiel 2010.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 16 juni 2010.

De voorzitter,

De griffier,

Bijlage Tarieventabel leges Tiel

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010.

 

Indeling tarieventabel

 

Titel 1              Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1     Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2     Reisdocumenten

Hoofdstuk 3     Rijbewijzen

Hoofdstuk 4     Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Hoofdstuk 5     Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 6     Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 7     Gereserveerd

Hoofdstuk 8     Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9     Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10   Gemeentearchief

Hoofdstuk 11   Huisvestingswet

Hoofdstuk 12   Gereserveerd

Hoofdstuk 13   Gereserveerd

Hoofdstuk 14   Gereserveerd

Hoofdstuk 15   Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 16   Kansspelen

Hoofdstuk 17   Gereserveerd

Hoofdstuk 18   Telecommunicatie

Hoofdstuk 19   Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 20   Diversen

 

Titel 2                          Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1     Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2     Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

Hoofdstuk 3     Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4     Vermindering

Hoofdstuk 5     Teruggaaf

Hoofdstuk 6     Gereserveerd

Hoofdstuk 7     Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8     Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 9     Sloopmelding

Hoofdstuk 10   In deze titel niet benoemde beschikking

 

Titel 3              Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1     Horeca

Hoofdstuk 2     Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3     Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4     Gereserveerd

Hoofdstuk 5     Gereserveerd

Hoofdstuk 6     GereserveerdHoofdstuk 7    In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

Titel 1  Algemene dienstverlening

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op:

 

1.1.1.1

maandag t/m vrijdag

€ 516,--

1.1.1.2

zaterdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur

€ 903,--

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op:

 

1.1.2.1

maandag t/m vrijdag

€  86,--

1.1.2.2

zaterdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur

€ 150,--

1.1.3

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte op:

 

1.1.3.1

maandag t/m vrijdag

€ 516,--

1.1.3.2

zaterdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur

€ 903,--

1.1.4

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

 

1.1.4.1

maandag t/m vrijdag

€ 516,--

1.1.4.2

zaterdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur

€ 903,--

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

 

1.1.5.1

maandag t/m vrijdag

€ 516,--

1.1.5.2

zaterdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur

€ 903,--

1.1.6

Het tarief voor het optreden van ambtelijke medewerkers als getuige bij het voltrekken van een huwelijk/het registreren van een partnerschap bedraagt per medewerker

€ 21,50

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.1.7.1

een trouwboekje of partnerschapboekje in een normale uitvoering

€ 11,60

1.1.7.2

een trouwboekje of partnerschapboekje in een luxe uitvoering

€ 24,95

1.1.7.3

een trouwboekje wegens vervanging (normale uitvoering)

€   8,30

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor elke inlichting voor ieder daaraan besteed kwartier of deel daarvan

€ 8,60

1.1.9

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

 Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.2.1.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 50,90

1.2.1.2

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort)

€ 56,90

1.2.1.3

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

€ 50,90

1.2.1.4

tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 direct bij de aanvraag van dit nieuwe reisdocument

€   8,95

1.2.1.5

tot het bijschrijven van een kind middels een bijschrijvingssticker in een al uitgegeven reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3

€ 20,90

1.2.1.6

tot het aanbrengen van een wijziging anders dan bedoeld in 1.2.1.5 in een reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3

€   8,20

1.2.1.7

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan personen in de leeftijd tot en met dertien jaar

€   8,95

1.2.1.8

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK)

€ 42,85

1.2.1.9

tot het afgeven van een reisdocument, indien de aanvrager reeds eerder een reisdocument werd verstrekt, welk document bij de aanvraag niet compleet kan worden overlegd, de ter zake verschuldigde leges als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.1.3 en 1.2.1.7 verhoogd met

€  64,20

1.2.2

De tarieven genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 alsmede in 1.2.1.7 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

€   41,--

1.2.3

Het tarief genoemd in 1.2.2 wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 en het bijschrijven van één of meer kinderen als bedoeld in 1.2.1.4, slechts één keer per reisdocument berekend.

 

1.2.4

Het tarief genoemd in onderdeel 1.2.1.5 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag per bijschrijvingssticker van

€ 19,50

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 39,70

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 33,50

1.3.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een rijbewijs, indien aan de aanvrager reeds eerder een rijbewijs werd verstrekt, welk document bij de aanvraag niet compleet kan worden overgelegd, de verschuldigde leges, als bedoeld in onderdeel 1.3.1, vermeerderd met

€ 64,20

1.3.4

Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een eigen verklaring wordt het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 vermeerderd met een bedrag dat voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager wordt meegedeeld, zijnde de inkoopprijs, zoals door de gemeente betaald.

 

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens  

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€      4,00

1.4.2.1.a

tot het verstrekken van a-selecte gegevens

€      0,65

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

1.4.2.2.1

voor 0 - 100 verstrekkingen

€   348,75

1.4.2.2.2

voor 100 - 500 verstrekkingen

€ 1.395,--

1.4.2.2.3

voor 500 - 1.000 verstrekkingen

€ 2.590,75

1.4.2.2.4

voor 1.000 - 10.000 verstrekkingen

€ 12.156,55

1.4.2.2.5

voor meer dan 10.000 verstrekkingen

€ 24.246,70

1.4.2.3

tot het afsluiten van een abonnement op het wekelijks verstrekken van een opgave van verhuizingen binnen de gemeente, vertrekken uit de gemeente en vestigingen in de gemeente

€   106,25

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

€      4,--

1.4.4.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

1.4.4.2.1

voor 0 -100 verstrekkingen

€   348,75

1.4.4.2.2

voor 100 - 500 verstrekkingen

€ 1.395,--

1.4.4.2.3

voor 500 - 1.000 verstrekkingen

€ 2.590,75

1.4.4.2.4

voor 1.000 - 5.000 verstrekkingen

€ 12.156,55

1.4.4.2.5

voor meer dan 10.000 verstrekkingen

€ 24.246,70

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

€     2,27

1.4.6

De tarieven genoemd in de onderdelen 1.4.2, 1.4.3 en 1.4.4 worden verhoogd met de kosten voor het generen van de noodzakelijke selecties, per kwartier of deel daarvan

€    15,--

1.4.7

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier

€    15,--

1.4.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een bewijs van inschrijving in de Gemeentelijke Basisadministratie

€      7,15Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

€    5,35

 Hoofdstuk 6

Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

 

1.6.1.1

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

 

1.6.1.1.1

ten hoogste 100 pagina’s, per pagina

€     0,35

 

met een maximum per bericht van

€     6,60

1.6.1.1.2

meer dan 100 pagina’s

€    32,90

1.6.1.2

bij verstrekking anders dan op papier

€      6,60

1.6.1.3

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

€    32,90

1.6.2

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

 

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

€      6,45

 Hoofdstuk 7 Gereserveerd

 

 Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.1.1

tot het verstrekken van inlichtingen over de kadastrale, dan wel de plaatselijke aanduiding, per inlichting

€    6,60

1.8.1.2

tot het verlenen van een uittreksel van de perceelskaarten, per perceelskaart

€    6,60

1.8.2.3

tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

 

 

 

 

 

€   16,05

 Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

€    30,05

1.9.2

tot het verkrijgen van een attestatie de vita

€      7,15

1.9.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening of document

€      7,15Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed half uur of gedeelte daarvan

€   32,10

 Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.11.1

tot het verkrijgen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Huisvestingswet

€   96,30

1.11.2

tot het inschrijven in een register van woningzoekenden als bedoeld in artikel 14 van de Huisvestingswet

€   30,--

1.11.3

tot verlenging van een inschrijving in een register van woningzoekenden als bedoeld in artikel 15 van de Huisvestingswet

€   12,50

Hoofdstuk 12 Gereserveerd

 

Hoofdstuk 13 Gereserveerd

 

Hoofdstuk 14 Gereserveerd

 

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.15.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€   32,50

1.15.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€   32,50

1.1 5.3

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing

€   32,50

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat

€   56,50

1.16.1.1.a

voor een periode korter dan twaalf maanden voor één speelauto­maat, per maand

€     4,70

1.16.1.1.b

voor een periode langer dan twaalf maanden doch ten hoogste vier jaar voor één speel­au­tomaat, het tarief genoemd onder 1.16.1.1.a vermenigvuldigd met het aantal maanden

 

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten, voor de eer­ste speelautomaat

vermeerderd met het aantal speelautomaten waarvoor de vergunning geldt, een bedrag van

€    22,50

 

€    34,--

1.16.1.3

voor een periode korter dan twaalf maanden voor twee of meer speelauto­maten, per maand, het tarief genoemd onder 1.16.1.2 gedeeld door twaalf

 

1.16.1.4

voor een periode langer dan twaalf maan­den, doch ten hoogste vier jaar voor twee of meer speelautomaten, het tarief genoemd onder 1.16.1.3, verme­nigvuldigd met het aan­tal maan­den

 

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de Kansspelen (loterijvergunning)

€    15,--

 Hoofdstuk 17 Gereserveerd

 

 Hoofdstuk 18 Telecommunicatie

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

€  256,80

1.18.1.1

voorzover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond wordt het in 1.18.1 genoemde bedrag:

 

1.18.1.1.a

voor een tracé kleiner of gelijk aan 500 strekkende meter verhoogd met

€  267,70

1.18.1.1.b

voor een tracé vanaf 501 strekkende meter tot en met 2000 strekkende meter, naast het onder 18.9.2.1 genoemde bedrag, voor elke extra 100 strekkende meter of een gedeelte daarvan

€    36,25

1.18.1.1.c

voor een tracé groter dan 2000 strekkende meter verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van een melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

1.18.2

Het tarief bedoeld in onderdeel 1.18.1 en 1.18.1.1 wordt verminderd met de van de melder verkregen of te verkrijgen privaatrechtelijke vergoeding voor beheerskosten in verband met de werkzaamheden, met dien verstande, dat de uitkomst van de vermindering niet minder dan nihil kan zijn.

 

1.18.2.1

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

per kwartier of gedeelte daarvan dat met dat overleg is gemoeid,

€  16,05

 

1.18.2.2

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

1.18.3

Indien een begroting als bedoeld in 1.18.1.1.c en 1.18.2.2 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

1.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.19.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

 

a. voor één week of korter

 

b. langer dan één week of ten hoogste één maand

 

c. langer dan één maand doch ten hoogste één kwartaal

 

d. langer dan één kwartaal doch ten hoogste één jaar, met dien vestande, dat indien de aanvrager in het promenadegebied, zoals vastgesteld bij verkeerkeersbesluit van 8 juli 1997, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 5 november 2008, nummer VKB 08.09, beschikt over een eigen of een gehuurde parkeervoorziening, waaronder begrepen een terrein, garage, op-/uitrit, alsmede een vergunninghouderparkeerplaats, en deze ook als zodanig door de aanvrager daadwerkelijk in gebruik is, geen leges worden geheven.

 

 

€    16,05

€    32,10

€    64,20

€    96,30

 

 

 

 

 

 

 

1.19.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€    44,45

1.19.3

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€    16,05

1.19.4

tot het verkrijgen van een duplicaat-gehandicaptenparkeerkaart indien de originele kaart is kwijt geraakt

€    27,80

1.19.5

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9, lid 3 en artikel 7, lid 2 van de Parkeerverordening 2009 voor de duur van één dag, per dag

€    16,05

1.19.6

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3, lid 4 van de Parkeerverordening 2009 voor de duur van één dag, per dag

€    16,05

 Hoofdstuk 20 Diversen

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.20.1.1

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5.2.2 en 5.2.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (vent- en standplaatsvergunning) voor een nieuwe locatie, indien de vergunning geldig is voor:

 

1.20.1.1.1

één week of korter

€    172,05

1.20.1.1.2

langer dan één week doch ten hoogste één maand

€    344,10

1.20.1.1.3

langer dan één maand doch ten hoogste één kwartaal

€    516,15

1.20.1.1.4

langer dan één kwartaal doch ten hoogste één jaar

€    688,20

1.20.1.2

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5.2.2 en 5.2.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (vent- en standplaatsvergunning) voor een bestaande locatie, indien de vergunning geldig is voor:

 

1.20.1.2.1

één week of korter

€     43,00

1.20.1.2.2

langer dan één week doch ten hoogste één maand

€     86,00

1.20.1.2.3

langer dan één maand doch ten hoogste één kwartaal

€   129,05

1.20.1.2.4

langer dan één kwartaal doch ten hoogste één jaar

€   172,05

1.20.1.3

Indien een aanvraag als bedoeld in onderdeel 1.20.1.1 tot en met 1.20.1.2.4 wordt afgewezen vindt teruggaaf van de verschuldigde leges plaats tot een bedrag van € 30,00

 

1.20.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.20.1.4.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4.1.6 van de Algemene Plaatselijke Verordening (overige geluidhinder)

€    43,00

1.20.1.4.2

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 4.7.2 van de Algemene Plaatselijke Verordeningen (handelsreclame)

€   172,05

1.20.1.4.3

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.1.5.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening (gebruik van de weg anders dan volgens de bestemming) bedraagt voor:

 

 

een dag

€      20,--

 

langer dan een dag doch ten hoogste een week

€      50,--

 

langer dan een week doch ten hoogste een maand

€    100,--

 

langer dan een maand doch ten hoogste twee maanden

€    150,--

 

langer dan twee maanden doch ten hoogste drie maanden

€    200,--

1.20.1.4.4

tot het verkrijgen van een vergunning/ontheffing of een beschikking voor zover daarvoor niet elders in deze tarieventabel of een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€     32,25

1.20.1.4.5

tot het verkrijgen van een verklaring van geen bezwaar ingevolge het Besluit inrichting en gebruik niet aangegeven luchtvaartterreinen

a. voor een ballonvaartuig

 

b. voor overige luchtvaartuigen

 

 

€     16,05

€     64,20

1.20.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.20.2.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

 

 

€     3,70

1.20.2.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.20.2.2.1

per pagina op papier van A4-formaat of kleiner, in zwart-wit

€      0,40

1.20.2.2.2

per pagina op papier van A4-formaat of kleiner, in kleur

€      0,50

1.20.2.2.3

per pagina op papier van A3-formaat, in zwart-wit

€      1,00

1.20.2.2.4

per pagina op papier van A3-formaat, in kleur

€      1,25

1.20.2.2.5

per pagi­na op papier met een for­maat gro­ter dan A3

€      7,50

1.20.2.2.6

per geprinte pagina op A4-formaat

€      0,40

1.20.2.2.7

per geprinte pagina op A3-formaat

€      1,00

1.20.2.2.8

per geprinte pagina op A2 formaat

€      6,25

1.20.2.2.9

per geprinte pagina op A1-formaat

€      7,80

1.20.2.2.10

per pagina op A0-formaat

€      9,55

1.20.2.2

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tarieventabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€    32,25

1.20.2.3

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€      3,70

1.20.2.4

Indien een aangevraagde vergunning of ontheffing moet worden bekend gemaakt, worden de voor de verschuldigde leges voor de vergunning of ontheffing verhoogd met een bedrag van

€      5,35

1.20.2.5

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van informatie op een cd-rom

€    21,40

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

Bouwkosten:

 

 

de aannemingssom, inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, inclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

De bouwkosten worden voor de berekening van de verschuldigde leges naar boven afgerond op een veelvoud van € 1.000.

 

2.1.1.2

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

 

2.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

 

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is dan wel om een beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning

€   62,30

2.2.2

Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor een op basis van vooroverleg of beoordeling conceptaanvraag als bedoeld in 2.2.1 in behandeling wordt genomen, worden de daarvoor geheven leges met deze leges verrekend.

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief indien de begrote bouwkosten een bedrag belopen van:

 

2.3.1.1.1

€  9.000 of minder, voor iedere duizend euro bouwkosten

€      20,60

2.3.1.1.2

€ 10.000, doch niet meer dan € 45.000

vermeerderd met € 19,75 van iedere duizend euro boven € 10.000

€    200,50

 

2.3.1.1.3

€  46.000, doch niet meer dan € 136.000

vermeerderd met € 16,45 van iedere duizen euro boven € 46.000

€    922,--

 

 

2.3.1.1.4

€ 137.000, doch niet meer dan  € 227.000

vermeerderd met € 15,85 van iedere euro boven € 137.000

€  2.431,--

 

 

2.3.1.1.5

€ 228.000, doch niet meer dan € 455.000

vermeerderd met € 12,80 van iedere duizend euro boven € 228.000

€  3.883,80

 

 

2.3.1.1.6

€ meer dan € 455.000

vermeerderd met € 11,20 van ieder duizend euro boven € 455.000.

€  7.492,--

 

 

 

 

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€     129,80

 

 

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

 

 

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€    160,35

 

 

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

€    160,35

 

 

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

€   2.193,--

 

 

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

€     160,35

 

 

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

€      250,--

 

 

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

€   1.000,--

 

 

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

€   1.000,--

 

 

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag.

€     160,35

 

 

 

 

 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€     160,35

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€   2.193,--

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€      160,35

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€      160,35

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€      250,--

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€    1.000,--

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€    1.000,--

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€    160,35

 

 

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

€    933,35

 

 

 

2.3.6

Gereserveerd

 

 

 

 

2.3.7

Gereserveerd

 

 

 

 

2.3.8

Gereserveerd

 

2.3.9

Uitweg/inrit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.1.5.3 van de Algemene plaatselijke verordening> een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

 

 

 

€    417,30

 

 

 

2.3.10

Kappen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2 van de Bomenverordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

Voor 1 – 5 bomen

 

 

 

 

 

 

€    24,05

 

Voor meer dan 5 bomen

€    64,20

            

 

 

2.3.11

Gereserveerd

 

 

 

 

2.3.12

Gereserveerd

 

 

 

 

2.3.13

Gereserveerd

 

 

 

 

2.3.14

Andere activiteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

€   250.--

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

€    250,--

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief:

 

 

 

€    250,--

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

 

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een vooronderzoek

€    128,40

2.3.16.2

voor de beoordeling van een verkennend onderzoek inhouden het vooronderzoek en daaruit voorvloeiende hypothese ten aanzien van de bodemkwaliteit en onderzoeksopzet voor veldwerk en chemische analyse, onderzoeksresultaten, conclusies en eindrapportage

€    449,60

2.3.16.3

voor de beoordeling van een aanvullend onderzoek, inhoudende de beoordeling van onderzoeksopzet voor extra werkzaamheden, onderzoeksresultaten, conclusies en eindrapportage

€    128,40

2.3.16.4

voor de beoordeling van een nader onderzoek ten aanzien van:

 

2.3.16.4.1

onderzoeksresultaten, conclusies en eindrapportage

€    321,--

2.3.16.4.2

evaluatie van potentiële en actuele risico's

€    128,40

2.3.16.5

voor de beoordeling van een plan van aanpak voor de wijze van saneren van een bodemverontreiniging

€    321,--

2.3.16.6

voor de beoordeling van een evaluatierapport van een uitgevoerde sanering

€    321,--

2.3.16.7

voor een verzoek tot beoordeling of, op basis van een uitgevoerd bodemonderzoek, vrijstellingkan worden verleend van de bodemonderzoekplicht

€     64,20

 

Indien de vrijstelling niet kan worden verleend, worden de geheven leges met de leges voor de beoordeling van de onderzoeksresultaten. conclusies en eindrapportage va een verkennen bodemonderzoek verrekend.

 

 

 

 

2.3.17

Advies

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€  1.000,--

 Hoofdstuk 4 Gereserveerd

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Gereserveerd

 

 

 

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 12 maanden

na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

50%

 

 

2.5.2.1

Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het bouwen in afwijking van een eerder ingediend bouwplan, waarvoor reeds een vergunning is verleend, maar waarvan nog geen gebruik is gemaakt, worden de voor de oorspronkelijke vergunning geheven leges verrekend met het bedrag dat verschuldigd is door toepassing van het tarief als vermeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, met dien verstande dat zij niet minder dan € 110,-- zullen bedragen.

Het vorenstaande vindt geen toepassing indien de afwijking zodanig is dat naar de omstandigheden beoordeel sprake is van een nieuw bouwplan.

Vindt aanpassing van een ingediend bouwplan plaats op verzoek van de gemeente en ontstaat daardoor een nieuw bouwplan dan vindt verrekening plaats van de geheven en opnieuw verschuldigde leges.

 

 

 

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit  bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

50%

 

 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

 

 

 

2.5.4

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

 

Hoofdstuk 6 Gereserveerd

 

 

 

 

 

2.7

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

 

 

€    110,--

 Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten Hoofdstuk

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

 

 

€   300,--

2.8.1.1

Het tarief, genoemd in onderdeel 2.8.1 wordt verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag  aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.8.1.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.8.1.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

 

 

€   300,--

2.8.2.1

Wanneer een wijziging als bedoeld in onderdeel 2.8.2 in uitvoering wordt genomen wordt het tarief, genoemd in onderdeel 2.8.2. verhoogd met

 

€   555,40

 

 

2.9

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een sloopmelding als bedoeld in artikel 8.2.1 van de Bouwverordening

€    32,50

 Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€    32,25

 

 

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

3.1.1.1

een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€    64,20

3.1.1.2

een vergunning op grond van artikel 2.3.1.2 van de Algemene plaatselijke verordening (exploitatie horecabedrijf)

€  172,05

3.1.1.3

een wijziging dan wel bijschrijving van één of meer namen bij een bestaande vergunning als bedoeld in 3.1.1.1 en 3.1.1.2

€    32,10

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

€    32,10

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€    32,10

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van ontheffing van het sluitingsuur voor paracommerciële organisaties (art 4, lid 5 Drank- en Horecawet)

€    32,10

3.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een terrasvergunning als bedoeld in artikel 2.1.5.1, lid 5 van de Algemene plaatselijke verordening

€    64,20

 

 

3.2.1

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.2.2, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), indien het betreft:

 

3.2.1.1

a. een commerciële braderie

b. een niet-commerciële braderie

€ 817,25

€   43,--

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld in artikel 5.2.4 van de Algemene plaatselijke verordening

a. indien het betreft een commerciële snuffelmarkt

b. indien het betreft een niet-commerciële snuffelmarkt

 

 

 

€  817,25

€ 43,--

3.2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een beschikking om een openbare vermakelijkheid te houden, te geven of te doen plaatshebben

€  157,70

 

 

 

 

 

 

 Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.3.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.2.1, eerste en derde lid, van de Algemene plaatselijke verordening:

 

3.3.1.1

voor een seksinrichting

€ 860,30

3.3.1.2

voor een escortbedrijf

€ 602,20

3.3.2

wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3.4.2, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening:

 

3.3.2.1

voor een seksinrichting

€ 258,10

3.3.2.2

voor een escortbedrijf

€   60,30

3.4

De in 3.3.1.1, 3.3.1.2, 3.3.2.1 en 3.3.2.2 genoemde tarieven worden verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde externe advieskosten, blijkend uit een begroting die terzake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.                                    

 

Voor de toepassing van de vorige volzin wordt een aanvraag in behandeling

genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de externe

advieskosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht

 

 

Hoofdstuk 4 Gereserveerd

 

Hoofdstuk 5 Gereserveerd

 

Hoofdstuk 6 Gereserveerd

 

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€   32,25

 

Behorende bij raadsbesluit van 16 juni 2010

 

De griffier van Tiel,