Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tiel

Aanwijzing woonschepen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing woonschepen
CiteertitelAanwijzing woonschepen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagegebiedsaanwijzing woonschepen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene Plaatselijke Verordening Tiel 2005, art. 1.1
  2. Algemene Plaatselijke Verordening Tiel 2005, art. 5.3.2, lid 1
  3. Algemene wet bestuursrecht, art. 3:42

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2005nieuwe regeling

27-06-2005

Zakengids, 30-06-2005

Gemeenteblad 2005, nr. 8.08, college van burgemeester en wethouders, 27-06-2005, nr. A3

Tekst van de regeling

Intitulé

AANWI JZING WOONSCHEPEN

burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel, d.d. 27 juni 2005,

Overwegende

dat het college van burgemeester en wethouders bevoegd is gedeelten van openbaar water aan te wijzen waar het verboden is met een vaartuig ligplaats in te nemen of beschikbaar te stellen;

 

dat het college van burgemeester en wethouders sinds 1989 beleid voert op grond waarvan het aantal ligplaatsen - in het belang van veiligheid en uiterlijk aanzien van de gemeente – niet wordt uitgebreid;

 

dat de belangen die zijn gemoeid met veiligheid en uiterlijk aanzien zich niet verzetten tegen het innemen of beschikbaar stellen van een ligplaats binnen de gebieden A, B en C zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart (verder: kaart);

 

dat met een woonschip in het gedeelte van de Waalhaven ten zuiden van het gebied C zoals weergegeven op de kaart, geen veilige ligplaats kan worden ingenomen vanwege de geringe hoogte van de oever en vanwege de beperkt beschikbare ruimte voor scheepvaart ter hoogte van de ingang van de haven;

 

dat de kade in het westelijk deel van de waalhaven niet geschikt is voor het innemen of beschikbaar stellen van een ligplaats door woonschepen vanwege het gebruik van de kade door passagiersschepen en omwille van het uiterlijk aanzien van de gemeente;

 

dat omwille van veiligheid voldoende doorgang moet worden geboden voor scheepvaart zodat op het openbaar water ten noorden van gebied A, ten zuiden en ten westen van gebied B geen ligplaats in genomen mag worden door woonschepen;

 

dat omwille van veiligheid geen ligplaats ingenomen mag worden op het openbaar water - binnen het grondgebied van de gemeente Tiel gelegen gedeelte – van het Amsterdams Rijnkanaal en de Industriehaven, gelet op het intensieve vrachtverkeer en de hoogte van de kademuren aldaar.

 

Gelet op

Artikel 1.1 sub g en artikel 5.3.2, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Tiel 2005;

Artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Besluit

de gedeelten van openbaar water welke zijn gelegen buiten de gebieden A, B en C op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart, aan te wijzen als gebieden waar het verboden is met een woonschip ligplaats in te nemen of deze beschikbaar te stellen;

 

de gedeelten van openbaar water - gelegen binnen het grondgebied van de gemeente Tiel – van het Amsterdams Rijnkanaal en de Industriehaven, aan te wijzen als gebieden waar het verboden is met een woonschip ligplaats in te nemen of deze beschikbaar te stellen;

 

dat het verbod niet van toepassing is op woonschepen die ten tijde van inwerkingtreding van dit besluit tenminste één jaar ononderbroken als woning zijn en worden gebruikt, tot het moment waarop het gebruik

ter plaatse gestaakt dan wel onderbroken wordt;

 

dat dit besluit in werking treedt op de dag na publicatie in het gemeenteblad en 'Tiel Actueel'.

burgemeester en wethouders van Tiel,

de secretaris, de burgemeester,

Bijlage 1 Kaart aanwijzing woonschepen

gebiedsaanwijzing woonschepen