Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tilburg

Brandweerverordening 1997

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTilburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBrandweerverordening 1997
CiteertitelBrandweerverordening 1997
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Brandweerwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-201031-12-2010intrekking

20-12-2010

Gemeenteblad, 2010, 91

2010/382
05-02-1997nieuwe regeling

27-01-1997

Gemeenteblad, 1997, 43

1997/031

Tekst van de regeling

Intitulé

Brandweerverordening 1997

 

 

Artikel 1.

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  eigenaar : degene, die de eigendom, het bezit, het genot, het beheer of het gebruik heeft van het betrokken onroerend goed;

 • b.

  voertuigen : voertuigen in de zin van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens, met uitzondering van fietsen;

 • c.

  bijeenkomst: elke samenkomst, waar meer dan 50 personen aanwezig kunnen zijn;

 • d.

  roken : roken of het bij zich hebben van een brandend rookartikel.

Artikel 2.

De daartoe bevoegde bestuurders van een rechtspersoon zijn verplicht ervoor te zorgen, dat die rechtspersoon de bepalingen van deze verordening naleeft.

Artikel 3.

Met de zorg voor de handhaving van deze verordening worden in het bijzonder belast:

 • a.

  de ambtenaren van de Brandweer;

 • b.

  de ambtenaren van het Bouw- en Woningtoezicht.

Artikel 4.

Ieder die vuurwerk ontsteekt is verplicht te zorgen, dat dit op zodanige plaats of wijze geschiedt, dat daardoor geen gevaar voor personen of goederen kan ontstaan.

Artikel 5.
 • 1.

  Ieder is verplicht bij het roken, het gebruiken van vuur, elektriciteit of motoren, het lassen of snijden van metalen te zorgen, dat dit op zodanige plaats of wijze geschiedt, dat daardoor geen gevaar voor personen of goederen kan ontstaan.

 • 2.

  Ieder is verplicht de door of namens burgemeester en wethouders terzake in het belang van de veiligheid gegeven aanwijzingen onmiddellijk op te volgen.

Artikel 6.

Burgemeester en wethouders kunnen terreinen ongeschikt verklaren voor de opslag van brandbare stoffen, indien naar hun oordeel de brandgevaarlijkheid van die terreinen niet door het treffen van voorzieningen kan worden weggenomen.

Artikel 7.

De eigenaar of gebruiker van een tent, welke gebruikt wordt voor het houden van bijeenkomsten, is verplicht onmiddellijk te voldoen aan de aanwijzingen, welke door of namens de commandant van de Brandweer of de directeur van Bouw- en Woningtoezicht in het belang van de veiligheid zijn gegeven.

Artikel 8.

Het is verboden op of over een brandkraan of een brandput voorwerpen of stoffen te plaatsen of te hebben, waardoor het onmiddellijk gebruik daarvan kan worden belemmerd.

Artikel 9.

Ieder is verplicht terstond te gehoorzamen aan bevelen, welke in geval van brand en bij gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand door of vanwege de burgemeester of de commandant van de Brandweer in het belang van de brandbestrijding, hulpverlening of de veiligheid van personen, dieren of goederen worden gegeven.

Artikel 10.
 • 1.

  Het is verboden op plaatsen aanwezig te zijn, welke in geval van brand, brandgevaar of bij gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand door of vanwege de burgemeester, de commandant van de Brandweer of de ter plaatse met de leiding belaste politieambtenaar zijn afgezet.

 • 2.

  Het verbod in het eerste lid geldt niet voor hen, die met de brandbestrijding of hulpverlening of het toezicht daarop zijn belast of zijn gehouden daartoe hun medewerking te verlenen, noch voor de eigenaren van de brandende of door vuur bedreigde gebouwen noch voor hen, aan wie door of vanwege de burgemeester is toegestaan aanwezig te zijn.

Artikel 11.

Overtredingen van het bij of krachtens deze verordening bepaalde wordt, voorzover niet reeds bij of krachtens de wet strafbaar gesteld, gestraft met een hechtenis van ten hoogste twee maanden of een geldboete van de tweede categorie. Overtreding van de bij of krachtens deze verordening gegeven voorschriften kan bovendien worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

Artikel 12.
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die, waarop zij is bekend gemaakt.

 • 2.

  Op die dag vervallen:

  • -

   de "Brandbeveiligingsverordening" zoals die door de raad van de gemeente Berkel-Enschot is vastgesteld bij besluit van 2.6.1993;

  • -

   de "Brandbeveiligingsverordening" zoals die door de raad van de gemeente Udenhout is vastgesteld;

  • -

   de Brandweerverordening" zoals die door de raad van de gemeente Tilburg is vastgesteld bij besluit van 29 oktober 1965 en laatstelijk is gewijzigd bij besluit van 22 maart 1993.

Artikel 13.

Deze verordening kan worden aangehaald als "Brandweerverordening 1997".