Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tilburg

Winkeltijdenverordening Tilburg 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTilburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWinkeltijdenverordening Tilburg 2008
CiteertitelWinkeltijdenverordening Tilburg 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Winkeltijdenwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2012intrekking

26-09-2011

Gemeenteblad, 2011, 41

2011/184
01-01-200801-01-2012nieuwe regeling

30-10-2007

Gemeenteblad, 2007, 37

2007/317

Tekst van de regeling

Intitulé

Winkeltijdenverordening Tilburg 2008

 

De raad van de gemeente Tilburg;

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

 

Besluit:

 

vast te stellen de Winkeltijdenverordening Tilburg 2008.

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste Kerstdag en tweede Kerstdag;

 • c.

  college: het college van burgemeester en wethouders van Tilburg;

 • d.

  ontheffing: een ontheffing van de verboden, vervat in artikel 2 van de wet.

Artikel 2. Beslistermijn

 • 1.

  Het college beslist op een aanvraag voor een ontheffing binnen 6 weken.

 • 2.

  Hij kan de beslissing voor ten hoogste 4 weken verdagen.

Artikel 3 . Overdracht van de ontheffing

 • 1.

  Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van het college.

 • 2.

  In geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college, onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 4. Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of niet worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen 6 maanden na datum van verlening;

 • f.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 5. Zon- en feestdagenregeling

 • 1.

  De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, onder a en b, van de wet, gelden niet op ten hoogste twaalf, door het college aan te wijzen, zon- en feestdagen per kalenderjaar tussen 10.00 en 18.00 uur.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid geldt voor elk deel van de gemeente afzonderlijk.

 • 3.

  In afwijking van het bepaalde in het tweede lid kan in de aanwijzing ook onderscheid gemaakt worden naar gelang van de branche, waarbinnen het assortiment van de winkel valt. De branches die worden onderscheiden zijn de tuincentra, de autodealers en winkels op het gebied van woninginrichting.

 • 4.

  Indien er verschil bestaat tussen de aangewezen koopzondagen voor de branche en die voor het gebied, waarin een tot de branche behorende winkel is gelegen, prevaleren de koopzondagen, die voor de branche gelden. Een tot een aangewezen branche behorende winkel mag derhalve niet geopend zijn op voor het gebied aangewezen koopzondagen, die niet overeenkomen met de koopzondagen, die voor de betreffende branche gelden.

Artikel 6 Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties

 • 1.

  Het college kan ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag, Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eerste of tweede Kerstdag, ten behoeve van:

  • a.

   bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  • b.

   het uitstallen van goederen.

 • 2.

  De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van: feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen, beurzen, tentoonstellingen, kunstateliers en galeries en ten behoeve van de zondagsmarkt als bedoeld in artikel 2 van de Marktverordening.

Artikel 7. Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

 • 1.

  Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden in artikel 2 van de wet, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen.

 • 2.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 8. Toerisme

 • 1.

  De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, onder a en b, van de wet gelden, in verband met de toeristische aantrekkingskracht niet voor het gebied, waar de zondagsmarkt als bedoeld in artikel 2 van de Marktverordening wordt gehouden, gedurende de tijd dat die markt wordt gehouden, en voor kampeerterreinen op zondagen, Goede Vrijdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag en tweede Pinksterdag tot 22.00 uur.

 • 2.

  Het verbod in artikel 2, eerste lid, onder a en b, van de wet geldt niet in verband met evenementen met een bovenlokale aantrekkingskracht voor vier (4) nader door het college aan te wijzen zondagen, van 10.00 tot 18.00 uur, voor een nader door het college aan te wijzen gebied.

Artikel 9. Straatverkoop

De op grond van artikel 12, eerste lid, van het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet geldende vrijstelling voor straatverkoop van voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken geldt voor de gehele gemeente niet op zondagen tussen 04.00 en 10.00 uur.

Artikel 10. Kermissen

 • 1.

  De in artikel 2, tweede lid, van de wet genoemde verboden, gelden niet voor het te koop aanbieden en verkopen van snoepgoed op een terrein waar een kermis wordt gehouden als bedoeld in de 'Verordening vaststelling plaatsen en tijden kermis 1997', gedurende de openingstijden van die kermis.

 • 2.

  De in artikel 2, tweede lid, van de wet genoemde verboden, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen, gelden niet voor het te koop aanbieden en verkopen van feestartikelen en speelgoed op een terrein waar een kermis wordt gehouden als bedoeld in de 'Verordening vaststelling plaatsen en tijden kermis 1997', gedurende de openingstijden van die kermis.

Artikel 11. Hasseltse Kapel

De in artikel 2, tweede lid van de wet genoemde verboden, gelden niet voor het te koop aanbieden en verkopen van snoepgoed, voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken, religieuze artikelen en souvenirs alsmede voor bloemen en planten op het voorterrein van de Hasseltse Kapel gedurende de maand mei.

Artikel 12.Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door het college aangewezen ambtenaren.

Artikel 13. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking vanaf 1 januari 2008.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Winkeltijdenverordening Tilburg 2008’.

Toelichting winkeltijdenverordening

Algemeen

De Winkeltijdenverordening is gebaseerd op de Winkeltijdenwet (hierna: de wet). De hoofdlijnen van deze wet zijn:

 • -

  Op maandag t/m zaterdag, de werkdagen, is openstelling van winkels toegestaan tussen 06.00 en 22.00 uur. Gemeenten mogen gedurende deze uren geen beperkingen opleggen aan de openstelling van winkels.

 • -

  Gedurende de nachturen van 22.00 tot 06.00 uur is winkelopening op werkdagen niet toegestaan. Gemeenten kunnen evenwel vrijstellingen en ontheffingen van deze verplichte winkelsluiting verlenen. Op 24 december, 4 mei en op Goede Vrijdag gaat dit nachtregime in om 19.00 uur.

 • -

  Op zon- en feestdagen is winkelopening niet toegestaan. Voor maximaal 12 zon- en feestdagen per kalenderjaar kan de gemeente vrijstelling van deze verplichte sluiting verlenen. Als feestdagen worden hierbij aangemerkt Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eerste en tweede Kerstdag.

Artikelgewijs

Artikel 1. Begripsbepalingen

Voor de omschrijving van het begrip feestdagen is aansluiting gezocht bij artikel 2 van de wet. Koninginnedag is in de wet niet meer aangemerkt als een feestdag.

Artikel 2. Beslistermijn

In de praktijk worden verzoeken per omgaande beantwoord (binnen twee weken). Bij verzoeken die gevolgen kunnen hebben voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse van de winkel kan het nodig zijn advies van bijvoorbeeld de politie in te winnen. In die gevallen zal een beslissing langer op zich kunnen laten wachten.

Artikel 3. Overdracht van de ontheffing

De bepaling bindt de overdracht van de ontheffing aan de toestemming van het college. Deze tussenkomst geeft het college de gelegenheid om inzicht te krijgen in de handel en wandel van de opvolger.

Artikel 4. Intrekken of wijzigen van de ontheffing

In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is niet aangegeven in welke situaties een besluit ingetrokken kan worden. Dit moet dan ook in de verordening worden bepaald. Op het besluit tot intrekking van een ontheffing is de Awb van toepassing (bezwaar- en beroepmogelijkheden).

Artikel 5. Zon- en feestdagenregeling

Op maximaal twaalf zon- en feestdagen per jaar kan afgeweken worden van het sluitingsverbod. Het college heeft deze bevoegdheid via deze verordening gedelegeerd gekregen van de raad. In deze verordening is ervoor gekozen om deze zondagen per gebied jaarlijks door het college te laten aanwijzen. Naast deze twaalf zon- en feestdagen kunnen er nog vier extra zondagen in verband met toerisme worden aangewezen (zie hiervoor de toelichting op artikel 8).

Een belangrijke overweging om jaarlijks de zondagen aan te wijzen heeft te maken met het feit dat de verordening daardoor flexibeler is. Als een bepaalde zondag op een of andere wijze niet goed uitkomt dan kan dit vooraf op een makkelijke wijze worden hersteld (denk hierbij aan een koopzondag op eerste Pinksterdag of aan een koopzondag vlak na Sinterklaasdag).

Jaarlijks zal de Ondernemers Federatie Tilburg vóór 1 november namens de winkeliers een voorstel doen over de koopzondagen per gebied. Het college kan dan in december de definitieve koopzondagen vaststellen voor het komende jaar. Verder wordt het uitgangspunt gehanteerd dat verzoeken om uitbreiding/ aanpassing van de vastgestelde Koopzondagenregeling, die gedurende het jaar waarop deze verordening betrekking heeft, worden ingediend, in principe niet gehonoreerd worden.

De leden 3 en 4 zijn toegevoegd omdat voor sommige branches van oudsher andere koopzondagen gelden dan welke gelden voor het gebied waarin zij gelegen zijn. Met het derde lid wordt beoogd behoud van die praktijk mogelijk te maken. Het vierde lid geeft aan, dat de per branche bepaalde koopzondagen vóór gaan boven de koopzondagen voor het gebied. Zo gelden voor een meubelzaak de koopzondagen voor de branche 'woninginrichting' en niet (nog eens) aanvullend de koopzondagen voor het gebied, waarin de meubelzaak is gelegen.

Artikel 6. Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties

Dit artikel is gebaseerd op artikel 4 van de wet. Het stellen van voorschriften en beperkingen is mogelijk. Enerzijds gaat het in dit artikel over bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard, anderzijds gaat het over het uitstallen van goederen. In lid 2 van dit artikel worden de bijzondere gelegenheden nader gedefinieerd. Bij het verkrijgen van een ontheffing voor het houden van feesten of bijeenkomsten moet het concreet gaan om eeuwfeesten of feesten met een bovenlokaal karakter. Er wordt geen ontheffing verstrekt als het gaat om een jubileumjaar van een winkel of winkelcentrum of om plaatselijke evenementen. Voor het uitstallen van goederen is ook een ontheffing nodig. Deze ontheffing is bedoeld voor de evenementen die buiten de reguliere koopzondagen gehouden worden waarbij goederen worden uitgestald.

Artikel 7. Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

Artikel 7 van de wet geeft de mogelijkheid de openingstijden op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur te reguleren. Per aanvraag wordt de afweging gemaakt of de gewenste openstelling zich verhoudt met de belangen van de woon- en leefomgeving en de openbare orde. De ontheffingen kunnen onder beperkingen en voorschriften worden verleend.

Artikel 8. Toerisme

Midden-Brabant behoort al jaren tot één van de grootste toeristische regio's in Nederland. Jaarlijks verblijven een groot aantal toeristen in Tilburg en haar directe omgeving. Dit komt ten eerste door de nabijheid van een aantal grote attractieparken: de Efteling, Het Land van Ooit en Safari en Speelland Beekse Bergen. Daarnaast sieren bijzondere natuurgebieden de regio: de bossen en vennen in Oisterwijk, de Kampina en de Loonse en Drunense Duinen. Maar ook Tilburg zelf, als grootste stad in Midden-Brabant, biedt veel mogelijkheden, met name op cultureel gebied. Denk hierbij aan musea als het Nederlands Textielmuseum, het museum voor hedendaagse kunst De Pont, het Scryption en het Noordbrabants natuurmuseum. Daarnaast heeft Tilburg met haar (studenten)cafés, terrassen en poppodia een druk bezocht uitgaansleven. Bovendien vinden er ieder jaar vele evenementen plaats met een landelijke uitstraling.

De grondslag van deze toerismebepaling is overigens artikel 3, derde lid, onder a, van de wet. In de verordening zijn drie situaties opgenomen waarbij een vrijstelling wordt gegeven uit oogpunt van toerisme. Hierbij geldt een wettelijke voorwaarde dat de lokale aantrekkingskracht voor toeristen niet wordt bepaald door de vrijgestelde winkelopening.

Ten eerste wordt in het toeristenseizoen vrijstelling verleend aan de winkels op kampeerterreinen. De winkels mogen tot uiterlijk 22.00 uur geopend zijn. Met dit tijdstip is aansluiting gezocht bij de openingstijden die in de wet zijn gesteld tijdens werkdagen. Daarnaast zal vanaf maart 2008 naar verwachting een zondagsmarkt plaats hebben in het westelijk deel van de Tilburgse binnenstad ('dwaalgebied'). Deze markt onderscheidt zich van reguliere markten door haar exclusieve karakter, speciale thema's en een gevarieerd cultureel aanbod. In verband met de toeristische aantrekkingskracht van deze markt kunnen de winkels in dit gebied open zijn gedurende de tijd dat de markt wordt gehouden.

Verder kan het college op grond van de toerismebepaling vier extra zondagen aanwijzen. In de regel zullen dit zondagen zijn gedurende de periode april t/m oktober waarop evenementen plaats hebben in de binnenstad met een bovenlokale aantrekkingskracht, bijvoorbeeld een zondag tijdens de jaarlijkse Kermis in de Binnenstad of een zondag die aansluit op of samenvalt met de jaarlijkse boekenmarkt in het centrum van de stad. Gedurende bovengenoemde periode verblijven veel toeristen op de kampeerterreinen, recreatieparken en in hotels in de omgeving van de gemeente Tilburg.

Artikel 9. Straatverkoop

Artikel 12, eerste lid van het Vrijstellingenbesluit, verleent voor de zon- en feest-dagen vrijstelling voor straatverkoop van voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken. In de praktijk is er in de nacht van zaterdag op zondag geregeld sprake van overlast bij straatverkoop na sluiting van horeca-inrichtingen. Artikel 9 beoogt deze overlast te voorkomen.

Artikel 10. Kermissen

De verkopers van voor directe consumptie geschikte eetwaren vallen onder de vrijstelling van artikel 12 van het Vrijstellingenbesluit. De verkoop van snoepgoed (zuurstokken, kaneelstokken enz. enz.) valt hier niet onder. Daarom wordt kermisexploitanten conform het eerste lid toegestaan snoepgoed tot sluitingstijd aan de man te mogen brengen.

Het tweede lid van dit artikel biedt de mogelijkheid aan kermisexploitanten die feestartikelen en speelgoed verkopen dit ook te kunnen doen op werkdagen na 22.00 uur tot sluitingstijd van de kermis.

Artikel 11. Hasseltse Kapel

In de maand mei vinden in Tilburg jaarlijks gebedsdiensten plaats in de Hasseltse Kapel. Voor deze lokale traditionele Mariaverering kan geen vrijstelling worden verkregen op basis van artikel 20 van het Vrijstellingenbesluit. Daarom is dit artikel opgenomen.

Artikel 12. Toezicht

Deze bepaling maakt het mogelijk dat het college ambtenaren aanwijst, die toezicht houden op naleving van de verordening. Te denken is aan ambtenaren van de afdeling Handhaving. Daarnaast is op grond van het Wetboek van Strafvordering de Politie al bevoegd op te treden tegen wetsovertredingen en overtredingen van de op de wet gebaseerde verordening.

 

Aldus vasgesteld in de openbare vergadering van 30 oktober 2007

 

de griffier,

 

de voorzitter,