Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tilburg

Verordening Duurzaamheidslening gemeente Tilburg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTilburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Duurzaamheidslening gemeente Tilburg
CiteertitelVerordening Duurzaamheidslening gemeente Tilburg
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit is een nieuwe regeling.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-201525-06-2019Nieuwe regeling

26-01-2015

Gemeenteblad, 2015, 17071

2015_148

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Duurzaamheidslening gemeente Tilburg

Tekst van de regeling

 

De raad van de gemeente Tilburg;

-gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

 

Besluit

 • 1.

  De Verordening Duurzaamheidslening gemeente Tilburg vast te stellen waardoor het verstrekken van duurzaamheidsleningen in Tilburg tot een totaal van €1,0 mln mogelijk wordt gemaakt voor de aanvrager die eigenaar-bewoner is van een woning in Tilburg.

 • 2.

  Voor het verstrekken van deze duurzaamheidsleningen een krediet te voteren van €1,0 mln.

 • 3.

  Voor het financieren van de duurzaamheidsleningen de overeenkomst met de Kredietbank Nederland inzake het sociaal vangnet binnen 'Samen geeft Energie' op te zeggen en de vrijkomende middelen vanuit de reserve verduurzaming woningbouw toe te voegen aan de reserve duurzame investeringen.

 • 4.

  De uitvoering van de Duurzaamheidslening Tilburg onderbrengen bij de SVn.

 

VERORDENING DUURZAAMHEIDSLENING GEMEENTE TILBURG

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  aanvrager: een eigenaar -bewoner, die een aanvraag voor een Duurzaamheidslening doet. Bij twee of meer eigenaren gelden de gezamenlijke eigenaren als 'aanvrager'.

 • b.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tilburg;

 • c.

  eigenaar-bewoner: de natuurlijke persoon die als particulier eigenaar is van de bestaande woningof een appartementsrecht heeft en die deze bestaande woning bewoont;

 • d.

  duurzaamheidslening: een lening die, na toewijzing door het college, door SVn kan worden verstrekt aan aanvrager ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van duurzaamheidsmaatregelen, die worden getroffen in de woning van de aanvrager;

 • e.

  duurzaamheidsmaatregelen: energiebesparende maatregelen of maatregelen waarmee duurzame energie wordt opgewekt, inhoudend de aanschaf en installatie van de maatregelen genoemd in artikel 7, lid 1;

 • f.

  werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen, vermeerderd met de kosten van een eventueel EPA-maatwerkadvies, de kosten van een energieprestatiecertificaat, legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de duurzaamheidsleningen en de kosten van door een deskundig vakbedrijf terzake van deze duurzaamheidsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen subsidies of andere tegemoetkomingen in deze kosten;

 • g.

  woning: woning of appartement dat geschikt is en bestemd voor permanente bewoning met inbegrip van de bijgebouwen bij die woning of dat appartement met een bouwjaar tot en met 2013;

 • h.

  SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten, gevestigd te Hoevelaken;

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1.

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op bestaande woonruimte in de gemeente Tilburg: met een bouwjaar tot en met 2013, die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning.

 • 2.

  Voor een duurzaamheidslening komen in aanmerking eigenaren-bewoners van bestaande woningen.

 • 3.

  Het toekennen van een duurzaamheidslening aan een eigenaar-bewoner houdt in dat het college de aanvrager bij SVn voordraagt voor het verstrekken van een duurzaamheidslening.

 • 4.

  Per woning wordt maximaal één duurzaamheidslening toegekend.

Artikel 3 Budget

In het kader van de in deze verordening gestelde beleidsdoelen, stelt de raad van de gemeente Tilburg het budget vast dat beschikbaar is voor het toewijzen van Duurzaamheidsleningen

Artikel 4 Deelnemingsovereenkomst

Op deze verordening is van toepassing de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Tilburg en SVn.

Artikel 5 Bevoegdheid college

Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een Duurzaamheidslening toe te kennen. Het college kan aan een toewijzingsbesluit nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 6 Samenloop met subsidieregeling Samen geeft Energie

Na toekenning van een duurzaamheidslening kan nog steeds subsidie worden aangevraagd in het kader van de subsidieregeling Samen geeft Energie of subsidie in het kader van Nul-op-de-Meter woningen.

Artikel 7 Duurzaamheidsmaatregelen bestaande woningen

 • 1.

  Voor een duurzaamheidslening komen in aanmerking de werkelijke kosten van de volgende duurzaamheidsmaatregelen, aan te brengen in of aan bestaande woningen:

  • a.

   zonnepanelen;

  • b.

   zonneboiler met een opbrengst van ten minste 1,5 GJ per jaar, zoals blijkt uit het zonne-keurcertificaat, opbrengstverklaring of gelijkwaardigheidsverklaring;

  • c.

   vloerisolatie/bodemisolatie met een warmteweerstand (R) van ten minste 3,5 m2K/W;

  • d.

   dakisolatie met een warmteweerstand (R) van ten minste 3,5 m2K/W;

  • e.

   dakisolatie ‘groen’; het dakoppervlak dat beplant wordt bedraagt minimaal 8 m2; de helling van het dak is niet meer dan 45 graden; het groene dak bestaat uit minimaal 5 lagen, zijnde de wortelwerende laag, drainagelaag, filtervlies, substraatlaag, vegetatielaag (grassen, vetplanten en soms kruiden);

  • f.

   spouwmuurisolatie met een warmteweerstand (R) van ten minste 1,6 m2K/W ;

  • g.

   gevelisolatie met een warmteweerstand (R) van ten minste 3,5 m2K/W;

  • h.

   HR++ glas met een warmtegeleiding van minder dan U =1,2 W/m2 K;

  • i.

   micro-wkk met een thermisch vermogen van ten minste 100% en een elektrisch rendement van ten minste 15%;

  • j.

   warmtepomp-boiler;

  • k.

   warmtepomp (grondgebonden of lucht/water);

  • l.

   houtgestookte centrale verwarmingsinstallatie of houtgestookt warmwatertoestel met een opwekkingsrendement van ten minste 85% en een emissie die voldoet aan de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR).

 • 2.

  Het college kan de lijst van maatregelen opgenomen in het eerste lid uitbreiden en/of inkorten.

Artikel 8 Indiening aanvraag

Een aanvraag voor een duurzaamheidslening wordt schriftelijk bij het college Tilburg ingediend op een door de gemeente Tilburg beschikbaar gesteld formulier en gaat vergezeld van:

 • a.

  een opgave van de te treffen duurzaamheidsmaatregelen;

 • b.

  een opgave van de werkelijke kosten van de te treffen duurzaamheidsmaatregelen en een financiële onderbouwing van deze opgave op basis van offertes;

 • c.

  afschriften van de offertes bedoeld onder b;

 • d.

  een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 9 Behandeling aanvraag

 • 1.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken;

 • 2.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren;

 • 3.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, neemt het college de aanvraag niet in behandeling;

 • 4.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af;

 • 5.

  Het college neemt binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzingsbesluit mee aan aanvrager;

Artikel 10 Afwijzen aanvraag

Het college wijst een aanvraag af, indien:

 • 1.

  het budget bedoeld in artikel 3 niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • 2.

  de werkelijke kosten naar het oordeel van Gemeente Tilburg niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • 3.

  de werkelijke kosten van de maatregelen minder bedragen dan € 2.500,-- (inclusief BTW);

 • 4.

  de WOZ waarde van de woning hoger is dan een door het college vast te stellen bedrag;

 • 5.

  de aanvraag wordt ingediend na het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen;

 • 6.

  naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen, danwel vastgesteld wordt, dat de duurzaamheidsmaatregelen niet zullen worden getroffen of dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan;

Artikel 11 Krediettoets, verstrekken en beheer Duurzaamheidslening

 • 1.

  De toewijzing van een Duurzaamheidslening aan de aanvrager geschiedt onder het voorbehoud van een positieve uitkomst van een krediettoets van de SVn;

 • 2.

  SVn verstrekt en beheert een door het college toegewezen Duurzaamheidslening.

Artikel 12 Voorwaarden SVn

Op een Duurzaamheidslening zijn van toepassing: ‘Productspecificaties Duurzaamheidslening’, ‘Procedures Duurzaamheidslening’, ‘Uitvoeringsregels Duurzaamheidslening’ en de ‘Toelichting op een Duurzaamheidslening en Algemene Bepalingen voor geldleningen’, zoals die op het moment van toewijzing zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Tilburg en SVn danwel door SVn worden uitgereikt aan de aanvrager voor het sluiten van de overeenkomst van geldlening.

Artikel 13 Kenmerken Duurzaamheidslening

 • 1.

  De hoofdsom van de door het college toegewezen Duurzaamheidslening is in het beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten;

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de Duurzaamheidslening niet minder dan € 2.500,-- en niet meer dan € 15.000,-- (inclusief. BTW). De hoogte van de lening wordt bepaald aan de hand van de werkelijke kosten op basis van facturen;

 • 3.

  De looptijd van de duurzaamheidslening bedraagt 10 jaar voor leningen tot € 7.500,-- en 15 jaar voor leningen van €7.500,-- tot €15.000,--;

 • 4.

  Het rentepercentage is 2% gedurende de looptijd van de lening;

 • 5.

  De lening kan vervroegd boetevrij worden afgelost, met een minimale aflossing van €250,--.

 • 6.

  Bij verkoop of tenietgaan van de bestaande woning waaraan de duurzaamheidsmaatregelen zijn getroffen, dient de restschuld van de duurzaamheidslening door de eigenaar-bewoner direct en volledig te worden afgelost;

 • 7.

  De duurzaamheidslening wordt door SVn verstrekt via een onderhandse akte.

Artikel 14 Bouwkrediet

Een Duurzaamheidslening komt via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen, die verband houden met toegekende werkelijke kosten.

Artikel 15 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 16 Inwerkingtreding en beëindiging

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 maart 2015 en eindigt per 1 maart 2018.

Artikel 17 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Duurzaamheidslening gemeente Tilburg.

Toelichting

Algemene toelichting

Doel van de verordening duurzaamheidsleningen Tilburg is om particuliere woningeigenaren te stimuleren om zelf energiebesparende of duurzame energieopwekkende maatregelen te treffen in hun woning. Het treffen van deze duurzaamheidsmaatregelen zal leiden tot een vermindering van de CO2-uitstoot. De maatregelen die worden gestimuleerd zijn geselecteerd op basis van kostenefficiëntie en werkelijk gerealiseerde verlaging van de CO2 uitstoot.

De duurzaamheidslening zorgt ervoor dat de doelgroep deze investering makkelijker kan doen, doordat

zij geld kan lenen tegen een lage rente. Door het treffen van energiebesparende of duurzame

energieopwekkende maatregelen zal de energienota in het algemeen aanzienlijk omlaag gaan. Het idee

achter de duurzaamheidslening is om met dit bespaarde geld de lening af te lossen. Naar verwachting zal

de energieprijs de komende jaren alleen maar oplopen. Dit betekent dat de besparing op de

energiekosten de komende jaren groter wordt. Vanaf het moment dat aflossing van de lening vervalt (in

de regel is dit na 10 of 15 jaar) profiteert de particuliere woningeigenaar volledig van de

verlaging van zijn energienota.

Bij het verstrekken van de duurzaamheidsleningen werkt de gemeente Tilburg samen met Stichting

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). De gemeente toetst de aanvragen

aan de criteria van deze verordening. Bij een positieve toets draagt de gemeente de aanvrager voor bij

SVn voor het afsluiten van een lening. Na een positieve uitkomst van de krediettoets die SVn vervolgens

uitvoert wordt de lening door SVn verstrekt en financieel beheerd.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 januari 2015.

de griffier,

de voorzitter,