Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tilburg

Verordening op de heffing en invordering van scheepvaartrechten 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTilburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van scheepvaartrechten 2017
CiteertitelVerordening scheepvaartrechten 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-2018nieuwe regeling

10-11-2016

Gemeenteblad 2016 nr. 160525

Raad 2016_422

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van scheepvaartrechten 2017

 

 

Verordening op de heffing en invordering van scheepvaartrechten 2017

Verordening scheepvaartrechten 2017

De raad van de gemeente Tilburg;

 • -

  gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

 • -

  gelet op de artikelen 217, 219 en 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

  Besluit

  vast te stellen de “Verordening op de heffing en invordering van scheepvaartrechten 2017”.

  Hoofdstuk I Inleidende bepalingen

   

  Artikel 1. Rechten

  Krachtens deze verordening worden geheven:

  • a.

   havengeld;

  • b.

   bedrijfsbijdrage ontwikkeling Wilhelminakanaal;

  • c.

   staangeld.

    

  Artikel 2. Begripsomschrijvingen

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   vaartuig: een drijvend lichaam dat wegens zijn drijfvermogen wordt gebezigd dan wel bestemd of geschikt is voor het vervoer te water van personen of goederen of voor het dragen of vervoeren van al dan niet met het drijvende lichaam één geheel uitmakende voorwerpen;

  • b.

   bedrijf: een aan een langshaven, de insteekhaven of een openbare loswal gevestigde onderneming die gebruik maakt van schepen voor de aan- dan wel afvoer van goederen;

  • c.

   havencoördinator: de ambtenaar van de gemeente Tilburg belast met het toezicht op naleving van het bepaalde in deze verordening of diens plaatsvervanger.

    

  Hoofdstuk II Havengeld

   

  Artikel 3 Aard der belasting

  Onder de naam "havengeld" wordt een recht geheven voor het meren, hetzij middellijk of onmiddellijk, van vaartuigen aan de kaden van de haven of van de gemeentelijke aanlegplaatsen aan het Wilhelminakanaal, met de bedoeling om goederen te laden dan wel te lossen.

   

  Artikel 4. Grondslag

  • 1.

   Het havengeld wordt berekend naar het tonnage van de in Tilburg geladen dan wel geloste goederen.

  • 2.

   Inzake het havengeld geldt een aangifteplicht. De aangifte dient maandelijks, uiterlijk zeven dagen na afloop van een kalendermaand, plaats te vinden middels het van gemeentewege verstrekte aangifteformulier.

  • 3.

   In afwijking van het gestelde in de tweede volzin van het voorgaande lid, mag aangifte plaatsvinden op een andere wijze, mits tenminste de gegevens worden vermeld zoals die op het van gemeentewege verstrekte aangifteformulier zijn opgenomen.

    

  Artikel 5. Tarief

  Het havengeld bedraagt € 0,12 per ton, of gedeelte daarvan, in Tilburg geladen dan wel geloste goederen.

   

  Artikel 6. Vrijstellingen

  Het havengeld wordt niet geheven voor:

  • a.

   vaartuigen, eigendom van, in gebruik bij of ten behoeve van het Rijk en bestemd uitsluitend voor de openbare dienst;

  • b.

   hospitaalschepen, bedoeld bij de wet van 30 december 1905, S 385;

  • c.

   sleepboten, welke de haven alleen aandoen om vaartuigen te brengen of te halen en onmiddellijk na aankomst weer vertrekken;

  • d.

   vaartuigen, die uitsluitend voor het innemen van gasolie en/of drinkwater voor eigen gebruik aan de kaden aanleggen;

  • e.

   vaartuigen, waarvan de schippers aantonen, dat zij wegens familieomstandigheden of dringende noodzakelijkheid van de kade gebruik moeten maken, mits niet wordt geladen of gelost.

    

  Artikel 7. Belastingplicht

  Belastingplichtig is de schipper, de reder, de eigenaar van het vaartuig, degene die het schip heeft gecharterd of degene die als vertegenwoordiger van één van dezen optreedt.

   

  Hoofdstuk III Bedrijfsbijdrage (Vervallen)

  Artikel 8. Vervallen

  Artikel 9. Vervallen

  Artikel 10. Vervallen

  Artikel 11. Vervallen

  Artikel 12. Vervallen

   

  Hoofdstuk IV Staangeld

   

  Artikel 13. Aard en grondslag der belasting

  • 1.

   Onder de naam "staangeld" wordt een recht geheven voor het gebruik van gedeelten van de kaden van de haven of van de gemeentelijke aanlegplaatsen aan het Wilhelminakanaal met toestellen, werken of inrichtingen, welke onmiddellijk dan wel middellijk met het lossen en laden van vaartuigen verband houden, zoals los- en laadbruggen, hijskranen, elevatoren of andere soortgelijke toestellen, werken of inrichtingen.

  • 2.

   Bij dit gebruik is het onverschillig, of de in het eerste lid bedoelde toestellen, werken of inrichtingen zich in, op of boven de daar aangeduide kaden bevinden.

  • 3.

   Het staangeld wordt mede geheven voor vaartuigen, waarop inrichtingen ten behoeve van het laden en lossen van andere vaartuigen zijn aangebracht.

    

  Artikel 14. Tarieven

  1.Het recht bedoeld in artikel 13 bedraagt per jaar:

  a.

  voor los- en laadbruggen

  € 

   15,75

   

  per strekkende meter kademuur, met als minimum

  77,20

  b.

  voor elke hijskraan met bijbehorende werken

  403,25

  c.

  voor vergaarputten op bakken per stuk

  19,65

   

  en voor daarbij behorende buisleidingen

   7,90

   

  per strekkende meter, met een minimum voor de

   

   

   

  putten of bakken en buisleidingen tezamen van

  77,20

  d.

  voor andere toestellen, werken of inrichtingen:

   

   

   

  indien de kaden of de gemeentelijke aanlegplaatsen

   

   

   

  tot geen grotere diepte dan 9 meter in gebruik

   

   

   

  worden genomen

  15,75

   

  per vierkante meter met een minimum van

  77,20

   

  en

   136,65

   

  per strekkende meter kademuur met een minimum van

   699,40

   

  bij ingebruikname van een grotere diepte dan 9 meter;

   

   

  e.

  voor vaartuigen, waarop inrichtingen ten behoeve

   

   

   

  van het laden en lossen van andere vaartuigen zijn

   

   

   

  zijn aangebracht per vaartuig

  237,05

  • 2.

   Voor verplaatsbare toestellen is het in dit artikel bepaalde recht voor elk toestel slechts eenmaal per jaar verschuldigd.

  • 3.

   Bij de berekening van het verschuldigde bedrag worden gedeelten van een m², respectievelijk van een strekkende meter voor een hele m² respectievelijk hele strekkende meter gehouden.

    

  Artikel 15. Belastingplicht

  Het staangeld wordt geheven van degene, aan wie de gedeelten van de kaden in gebruik zijn gegeven.

   

  Hoofdstuk V Algemene bepalingen

   

  Artikel 16. Belastingjaar

  Ter zake van de in artikel 13 opgenomen rechten wordt het belastingjaar gelijk gesteld aan een kalenderjaar.

   

  Artikel 17. Tijdstip ontstaan/eindigen belastingplicht in de loop van het belastingjaar

  Indien de belastingplicht van de in artikel 13 opgenomen rechten in de loop van het belastingjaar aanvangen dan wel eindigen, worden de rechten geheven over zoveel twaalfde gedeelten als er na de aanvang/einde van de belastingplicht nog volle kalendermaanden in het belastingjaar overblijven.

   

  Artikel 18. Wijze van heffing

  De rechten worden geheven:

  • 1.

   Bij wijze van maandelijkse factuur voor wat betreft de rechten genoemd in artikel 3 en artikel 8 als voldoening op aangifte.

  • 2.

   Bij wijze van aanslag voor wat betreft de rechten genoemd in artikel 13.

    

  Artikel 19. Kwijtschelding

  Bij de invordering van deze rechten wordt geen kwijtschelding verleend.

   

  Artikel 20. Nadere regels door het college

  Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de scheepvaartrechten.

   

  Artikel 21. Inwerkingtreding, overgangsrecht en citeertitel

  • 1.

   Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking, doch niet eerder dan 1 januari 2017.

  • 2.

   De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

  • 3.

   De "Verordening Scheepvaartrechten 2016" van 12 november 2015 wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voordien hebben voorgedaan.

  • 4.

   Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening scheepvaartrechten 2017".

    

  Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 10 november 2016

  de griffier,

  de voorzitter,

   

 • -

  Memorie van toelichting behorende bij de "Verordening scheepvaartrechten 2017"

  Tarieven

  Voor 2017 zijn de tarieven verhoogd met de nominale index van 0,7%. Voor de tarieven van artikel 6, letters a en b geldt een BTW-vrijstelling in verband met een wijziging van de Europese Uitvoeringsverordening per 1 juli 2011. Voor de liggelden en de scheepvaartrechten zijn de kosten € 226.000,-- en de opbrengsten € 114.000,--.

  Kosten en opbrengsten (x € 1.000)

   

  Rekening

  2015

  Begroting

  2016

  Begroting

  2017

  Salarissen (incl. overhead)

  30

  32

  33

  Overige kosten

  187

  170

  193

  Totale kosten

  217

  202

  226

  Opbrengst havengelden

  109

  113

  114

  Totale opbrengsten

  109

  113

  114

  Saldo

  -/- 108

  -/-89

  -/-112

  bedragen * € 1.000,--

  Begroting

   

  2017

  Kosten taakveld(en) incl omslagrente

  191

  Inkomsten taakveld(en) incl. omslagrente

  0

  Netto kosten taakveld

  191

   

   

  Toe te rekenen kosten:

   

  Overhead incl. omslagrente

  15

  BTW

  20

  Totale kosten

  226

   

   

  Opbrengst heffingen

  -114

  Saldo

  112