Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tilburg

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTilburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van marktgelden 2011
CiteertitelMarktgeldverordening 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Marktgeldverordening 2007

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, eerste lid, onderdelen a en b

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2012Intrekking

10-11-2011

Gemeenteblad, 2011, 55

2011/241
01-01-201101-01-2012Nieuwe regeling

11-11-2010

Gemeenteblad, 2010, 77

2010/331

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2011

De raad van de gemeente Tilburg;

 • -

  gezien het voorstel van het college;

 • -

  gelet op de artikel 229, eerste lid, onderdelen a en b, van de Gemeentewet

   

Besluit:

 

vast te stellen de

“Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2011”.

 

Artikel 1 Aard der belasting

Onder de naam van marktgeld wordt een recht geheven voor het gebruik van plaatsen op marktterreinen en in marktgebouwen tijdens week- en jaarmarkten en bijzondere markten tot het ter verkoop uitstallen, aanbieden of voorradig hebben van goederen, eetwaren en andere artikelen.

Artikel 1a

Naast de in artikel 1 genoemde rechten wordt een recht geheven voor het inschrijven van een gegadigde voor een marktstandplaats op de wachtlijst als bedoeld in artikel 11 van het Marktreglement 2001. Per inschrijving is, ongeacht het aantal markten waarvoor de inschrijving geldt, een recht verschuldigd van

€ 40,67.

Artikel 2 Belastingplicht

Het recht wordt geheven van degene, die van een marktplaats als bedoeld in artikel 1 gebruik maakt.

Artikel 3 Belastingtarief

Het marktgeld wordt geheven als volgt:

 • 1.

  op de algemene weekmarkten:

  • a.

   voor een staanplaats waarbij gebruik wordt gemaakt

   van een op de markt aanwezige of te plaatsen opstal:

   per strekkende meter met een diepte als door

   burgemeester en wethouders wordt aangegeven, per

   markt, uitgezonderd voor de zaterdagmarkt: € 2,27

  • b.

   voor een staanplaats, waarbij gebruik wordt gemaakt

   van een op de markt aanwezige of te plaatsen opstal:

   per strekkende meter met een diepte van 2 meter

   voor de zaterdagmarkt en vrijdagmarkt Wagnerplein € 2,49

  • c.

   voor een gronduitstalling: per vierkante meter per markt:€ 1,22

  • d.

   voor standwerken op daartoe speciaal aangewezen plaatsen,

   per markt: € 9,91

  • e.

   voor een reclameheffing per strekkende meter per markt € 0,10

 • 2.

  op de dierenmarkt:

  • a.

   voor konijnen, wild en gevogelte per stuk: € 0,41

  • b.

   voor een mand, kist of ander voorwerp, gevuld met

   konijnen, wild of gevogelte: € 1,22

 • 3.
  • a.

   Het marktgeld wordt tot geen lager bedrag dan € 2,20 geheven.

  • b.

   Voor de in artikel 1 genoemde markt- en staanplaatsen,

   die worden ingenomen op zondag(en) of algemeen erkende christelijke feestdagen worden de in dit artikel genoemde bedragen met 50% verhoogd.

 • 4.

  Voor een aansluiting op een op de week- of jaarmarkt

  aanwezige elektrakast: € 3,80

 • 5.

  De tarieven vermeld in artikel 3, lid 1 tot en met 4 zijn niet van

  toepassing op de zondagsmarkt.

Artikel 4 Tarief abonnementen
 • 1.

  Het marktgeld bedraagt voor de afgifte van een

  kwartaalabonnement:

  • a.

   voor een staanplaats, waarbij gebruik wordt gemaakt

   van een op de markt aanwezige of te plaatsen opstal:

   per strekkende meter met een diepte als door

   burgemeester en wethouders wordt aangegeven;

   per markt, uitgezonderd voor de zaterdagmarkt: € 23,43

  • b.

   voor een staanplaats, waarbij gebruik wordt gemaakt

   van een op de markt aanwezige of te plaatsen opstal:

   per strekkende meter met een diepte van 2 meter voor

   de zaterdagmarkt: € 25,65

  • c.

   voor een gronduitstalling: per vierkante meter: € 12,43

  • d.

   voor een aansluiting op een op de week- of jaarmarkt

   aanwezige elektrakast: € 49,54

  • e.

   voor een reclameheffing per kwartaal € 1,30

 • 2.

  Degene, die het abonnementsgeld, bedoeld in het voorgaande lid,

  heeft betaald, verkrijgt aanspraak op het behoud van de door of

  vanwege burgemeester en wethouders aangewezen

  plaats gedurende de looptijd van het abonnement, tenzij in verband met een juiste regeling der markt een andere standplaats door de

  marktmeester wordt aangewezen.

 • 3.

  De abonnementen zijn noch geheel, noch gedeeltelijk, voor 

  overdracht vatbaar. Gehele of gedeeltelijke terugbetaling van een

  niet of niet ten volle gebruikt abonnement vindt niet plaats.

Artikel 5 Tarieftoepassing
 • 1.

  Bij de toepassing van de tarieven wordt, ter bepaling van de oppervlakte of een tijdsduur, een gedeelte van een eenheid voor een volle eenheid gerekend.

 • 2.

  Ter berekening van het aantal ingenomen meters frontbreedte wordt uitgegaan van de totale ingenomen frontbreedte, daaronder begrepen de plaats voor emballage of andere voorwerpen, gevuld of ongevuld.

Artikel 6 Wijze van heffing

Het marktgeld wordt geheven bij wege van marktgeldbonnen, abonnementskaarten of ander schriftuur.

Artikel 7 Tijdstip van heffing
 • 1.

  Voor de gevallen, waarin het marktgeld per dag wordt geheven moet het worden voldaan, zodra een marktplaats wordt ingenomen.

 • 2.

  De rechten, genoemd in artikel 3, worden verschuldigd voor het begin van het tijdstip, waarop het gebruik aanvangt en moeten worden voldaan tenminste 5 dagen na dagtekening van de marktgeldbon of andere schriftuur.

 • 3.

  De rechten, genoemd in artikel 4, worden verschuldigd voor de aanvang van het tijdstip, waarop het abonnement betrekking heeft en moeten worden voldaan tenminste 5 dagen na dagtekening van de abonnementskaart of andere schriftuur.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het college

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van het marktgeld.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking, doch niet eerder dan 1 januari 2011.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

 • 3.

  De "Marktgeldverordening 2007", vastgesteld bij raadsbesluit van 7 november 2006, zoals sindsdien gewijzigd op 6 november 2007 en 11 november 2008, wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft voor de heffing van rechten van diensten die voor die datum zijn verleend.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Marktgeldverordening 2011".

   

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 november 2010

 

de griffier,

 

de voorzitter,

Memorie van toelichting behorende bij de “Marktgeldverordening 2011".

Tarieven

Vanaf 2010 is afgezien van het streven naar kostendekkendheid en zijn de tarieven voortaan jaarlijks verhoogd met de nominale prijsontwikkeling. De kostendekking is onder druk komen te staan door explosief gestegen schoonmaakkosten uit het aanbestedingstraject en dalende opbrengsten door leegstand bij bepaalde productgroepen.

Voor 2011 zijn de tarieven verhoogd met de nominale index van 0,5%.

 

Kosten en opbrengst (x €1.000)     

 

Rek. 2009

Begr. 2010

Begr. 2011

Kosten Servicedienst/afd. Faciliteiten

 

 

 

Salarissen incl. overhead

222

235

224

Reiniging markten GO+BAT

137

118

99

Kraamhuur, verzekering etc.

71

83

83

Rente en afschrijving

11

14

14

Elektriciteit

54

28

26

Totale kosten

495

478

446

Totale opbrengst marktgelden

369

391

391

Saldo

126

87

55

Dekkingspercentage

75%

82%

88%