Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tubbergen

Beleidsnotitie communicatie 2010 - 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTubbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsnotitie communicatie 2010 - 2015
CiteertitelBeleidsnotitie communicatie 2010 - 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-02-201120-01-2020Nieuwe regeling

07-02-2011

Gemeenteblad 2012, 40

14A

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsnotitie communicatie 2010 - 2015

De raad van de gemeente Tubbergen,

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 januari 2011, nr. 14 A;

gelet op het advies van de commissie Samenleving en Bestuur van 24 januari 2011;

 

B E S L U I T:

 

de beleidsnotitie Communicatie 2010 – 2015 vast te stellen.

 

Aldus besloten in de openbare

vergadering van 7 februari 2011

 

de griffier,        de voorzitter,

F.G.S. Droste       mr. M.K.M. Stegers

 

SCHEPPEN VAN DE JUISTE VERWACHTINGEN

Beleidsnotitie Communicatie 2010 - 2015

Tubbergen, 19 oktober 2010

INHOUD

Inleiding

4

Algemeen

5

Visie communicatiebeleid

8

Uitgangspunten communicatiebeleid

10

In de praktijk

12

Aanbevelingen en fasering

15

INLEIDING

Het communicatiebeleid moet veel meer in het teken staan van het scheppen van de juiste verwachtingen die de samenleving van Tubbergen mag hebben van de overheid. Dat betekent een omslag van uitvoering naar meer strategische communicatie, die is gebaseerd op de identiteit van het bestuur en de gemeentelijke organisatie.

Die omslag geldt voor alle geledingen van de gemeentelijke organisatie. Voor het bestuur, het ambtelijk apparaat en ook voor het team communicatie. Dat betekent vooruit denken, voeling hebben met en anticiperen op dat wat leeft in de samenleving. Daarnaast geldt ook gevraagd en vooral ook ongevraagd adviseren van het bestuur en de organisatie.

Bestuur en organisatie willen hun rol en positie in de Tubbergse samenleving grondig herzien. Enerzijds wordt dit ingegeven door de veranderende rol van de overheid in de samenleving. Daarnaast zullen de gevolgen van de economische crisis ingrijpend zijn voor de bevolking van Tubbergen in al haar geledingen.

Besturen betekent belangen afwegen, prioriteiten stellen, keuzes maken, regels en normen stellen, ze handhaven, zorgvuldig omgaan met gemeenschapsgeld. Besturen betekent ook goed communiceren. De kern van deze beleidsnotitie is dan ook dat de traditionele, eenzijdige zendercommunicatie wordt verlaten. Communicatie houdt een tweerichtingsverkeer in, waarbij het luisterend vermogen en actief in het uitdragen van imago, identiteit en profilering van de bestuurlijke en ambtelijke organisatie centraal komt te staan, gevolgd door een gewogen en transparant besluitvormingsproces dat binding heeft met het maatschappelijk speelveld.

De opdracht voor het nieuwe communicatiebeleid is gegeven door het vorige college. In het coalitieakkoord voor 2010 – 2014 wordt die lijn nadrukkelijk doorgetrokken. Elementen uit dit akkoord hebben dan ook mede gediend voor het tot stand komen van deze notitie.

ALGEMEEN

Een steeds groter deel van onze samenleving steekt argwaan en wantrouwen over het werk van ‘hun’ bestuurders, politici en ambtenaren niet onder stoelen of banken. Gemopper en geklaag op en over de overheid is aan de orde van de dag. In welke groep je je ook begeeft, op radio en televisie, in kranten, op internetfora, op verjaardagen, iedere keer weer krijgt de overheid er van langs. De overheid wordt bestookt met heel veel wensen en eisen. De samenleving stelt de overheid verantwoordelijk voor het oplossen van allerlei maatschappelijke problemen en het realiseren van een heleboel maatschappelijke waarden.

Een verklaring voor deze maatschappelijke ontwikkeling ligt in de ingrijpend veranderde rolverdeling tussen overheid en samenleving. Er is sprake van fundamentele structuurveranderingen. Deze ontwikkeling in de samenleving vindt zijn oorsprong in de individualisering. Voorheen was een verticale gezagsrelatie het vertrekpunt, waarbij de overheid op basis van haar handhaving- en belastingmonopolie het laatste woord had. Tegenwoordig is een horizontale relatie in verdichte netwerken - waarbij de overheid slechts één der actoren is, meer en meer het vertrekpunt. Het laatste woord bestaat daarin niet langer.

In het rapport van de Raad voor het Openbaar Bestuur “Vertrouwen op Democratie” komt de raad tot een analyse in haar zoektocht naar de wortels van de vertrouwenskloof tussen de samenleving en het politiekbestuur. Het gebruik van interactieve en nieuwe communicatietoepassingen heeft onze samenleving steeds meer in horizontale richting gebracht. Politiek, bestuur en overheid zijn niet of te weinig mee geëvolueerd met deze maatschappelijke ontwikkeling. Zij zijn verticaal, op basis van veronderstelde hiërarchische gezagsverhoudingen met claims op de eigen waarheid en vermeende objectieve feiten, blijven opereren. Dat wringt en mede daardoor zijn politiek en bestuur los aan het raken van de samenleving. De samenleving keert zich af.

Overheidscommunicatie en de taal van politici en bestuurders worden nog steeds bij uitstek gekenmerkt door verticaal communiceren. Het is nog steeds gebaseerd op de oude hiërarchische gezagsverhouding en is dus per definitie ‘zendercommunicatie’. Ondanks de fundamentele structuurveranderingen functioneert de overheidscommunicatie vooral als zendercommunicatie, met vaak mislukte pogingen om aan te sluiten bij de veranderende samenleving. Zo worden er wel processen van communicatie over en weer opgezet, maar aan het einde van de rit komt altijd weer de overheid om de hoek. Deze communiceert, praat en handelt vanuit haar ‘oude, vertrouwde hiërarchische positie, die zegt het algemeen belang te dienen en bepaalt hoe de werkelijkheid eruit ziet. Bij andere, afwijkende geluiden uit de samenleving reageert de overheid met een ingetogen verontwaardiging en gaat dan op haar strepen staan. Dan verwordt de communicatie tot absolute stellingnamen, tot zogenaamde daadkracht en wordt er alles aan gedaan om gezichtsverlies te voorkomen.

Verticaal georganiseerd bestuur en besluitvorming op basis van een democratisch mandaat is onmisbaar en zal dat blijven. Het is belangrijk dat instituties besluiten nemen, knopen doorhakken, toezicht houden en sancties uitdelen. Zij moeten dat doen in voortdurende verbinding met de publieke ruimte. Wanneer zij dat nalaten, tast dat de legitimiteit van hun besluiten aan. Dit wil overigens niet zeggen dat iedere burger, die iets wil van de overheid, zijn zin krijgt. Besluitvorming is een afwegingsproces van velerlei belangen. Het is van groot belang hiervoor voorwaarden te ontwikkelen.

De tijd is rijp voor een verandering. Temeer daar het openbaar bestuur aan de vooravond staat van ingrijpende veranderingen. De gevolgen van de kredietcrisis zijn immens en voorlopig nog lang niet uitgewerkt. Ieder overheidsorgaan krijgt de komende jaren te maken met ingrijpende bezuinigingen. Dat gaat de burger voelen. Het is daarom de kunst en de uitdaging om de dialoog aan te gaan in een horizontale benadering. Op basis van gelijkwaardigheid en betrokkenheid.

Ook in de gemeente Tubbergen zijn deze ontwikkelingen aan de orde. Mede in relatie tot een grondige bezinning op de rol en positie van de gemeente in de samenleving, gekoppeld aan een fundamentele herbezinning op het huidige takenpakket van de gemeente, vormt dit de bestuurlijke uitdaging voor de komende jaren.

In het coalitieakkoord 2010 – 2014 is vastgelegd dat voor het communicatiebeleid een stevige rol wordt toebedeeld. De huidige wijze van communiceren beantwoordt niet meer aan de behoeften van de samenleving. Communicatie als integraal beleidsinstrument, kan bijdragen aan het creëren van de juiste verwachtingen die de samenleving kan en mag verwachten van de overheid. Communicatie speelt een belangrijke, adviserende rol in het proces, waarbij de gemeente Tubbergen op een gelijkwaardige wijze de samenleving serieus neemt en verbindingen legt. De regie neemt waar dat nodig is en helpt bij het maken van doordachte keuzes.

VISIE COMMUNICATIEBELEID

Beleid en communicatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Overheidscommunicatie speelt een wezenlijke rol in beleidsprocessen. Identiteit van bestuur en organisatie, omgevingsbewustzijn en professionele bestuursgevoeligheid zijn daarbij voorname actoren.

Het (politieke) bestuur dient zich er daarnaast van bewust te zijn dat het zelf ook opereert binnen de horizontale verhoudingen in de samenleving en dat het zelf onderdeel is van de publieke ruimte. Om daarbinnen optimaal te kunnen blijven functioneren, zijn een andere houding en nieuwe competenties vereist. Overheid en het politieke bestuur kunnen succesvol opereren in de horizontale publieke ruimte vanuit het eigen beeld wat men wil of zijn en dat is gebaseerd op een missie en visie. Daarvoor moeten nieuwe verbindingen tot stand worden gebracht tussen het verticale bestuur en de horizontale samenleving. Nieuwe (interactieve) media kunnen daar een belangrijke rol in spelen.

Omgevingsbewustzijn is ook een instrument dat de weg kan wijzen naar die gewenste verbinding. Door diepgaand inzicht in politiek bestuurlijke en maatschappelijke trends en ontwikkelingen kan een vertaalslag worden gemaakt in beleid. De gemeente is vaak slechts een onderdeel van een maatschappelijk netwerk. Het ontwikkelen van beleid wordt steeds meer in samenspraak met partners en andere partijen gedaan.

De managementvisie van de gemeente Tubbergen is: “In de ondersteuning van het realiseren van maatschappelijke waarden en effecten is betrouwbaarheid in woord én daad van groot belang. Omgekeerd zullen wij anderen ook aan het nakomen gemaakte afspraken houden. Een goede balans tussen prijs en kwaliteit vergt kostenbewustzijn. In dat kader brengen wij de profijtgedachte, die inhoudt dat gebruikers, afnemers die meer profijt of voordeel van een voorziening hebben, hiervoor ook meer zullen moeten betalen, in praktijk. Steeds maken we de afweging wat doen we nog zelf en wat doet een ander. Daar waar mogelijk zal extensivering van beleid plaatsvinden en zullen wij efficiencymaatregelen nemen. Beperking tot kerntaken zal plaatsvinden door uitvoering van taken door andere partijen. In het streven naar minder overheid en meer samenleving zullen wij in een duurzame dialoog de samenleving ondersteuning blijven bieden bij het creëren en benutten van kansen die aansluiten op de gewenste maatschappelijke waarden en effecten”.

Vooral de laatste zin geeft bestaansrecht aan het communicatiebeleid.

DOELSTELLINGEN EN FUNCTIES VOOR COMMUNICATIEBELEID

Mensen verlangen naar echtheid en authenticiteit. Organisaties die de werkelijkheid ontkennen, ombuigen of mooier maken dan zij is, worden steeds sneller doorzien en versterken de roep om moraal en ethiek. We noemen dit het identiteitsdenken, waarbij de

Inhoud belangrijker is dan onderscheid. Het gaat over vertrouwen en de daaruit voortkomende verantwoordelijkheid. Het doel is relevantie. In zo’n klimaat verloopt de communicatie over (nieuwe) producten en diensten soepeler dan wanneer die er met massieve campagnes bij de samenleving wordt in gehamerd. Communicatie op basis van je eigen identiteit zal ook veel meer beklijven in de samenleving.

Het is de identiteit van een organisatie die maakt dat ze uniek en authentiek is. In de identiteit van een organisatie ligt besloten wat zij in essentie is, wat haar reden van bestaan is en wat haar betekenis geeft en haar herkenbaar maakt. Identiteit is de basis voor een organisatie om op een sterke en onderscheidende manier mensen te inspireren en stimuleren.

Sturen op identiteit en imago

Identiteit wordt vormgegeven door belangrijke persoonlijkheidskenmerken en komt tot uitdrukking in communicatie, gedrag en symboliek. Door communicatie op basis van de eigen identiteit bewust in te zetten, kan invloed worden uitgeoefend op het imago (het beeld dat anderen hebben van een organisatie of persoon).

Voor het bestuur van de gemeente Tubbergen blijkt de gewenste identiteit uit haar visie en bestuursstijl. Betrouwbaarheid, zakelijkheid en een coöperatieve instelling vormen de belangrijkste kenmerken van deze bestuurstijl. Om te communiceren op basis van identiteit moeten deze kenmerken actief worden vertaald in organisatiegedrag, organisatiecommunicatie en symboliek. Dat betekent dat alle communicatie-uitingen de identiteit van het college en van de organisatie moeten uitdragen. Gedrag, communicatie en symboliek moeten passen bij de bestuursstijl en visie van het college.

Communiceren op basis van identiteit is dus meervoudig en complex. Er zijn immers meerdere stakeholders in het spel: intern, (koepel)organisaties en de samenleving. En deze partijen vragen juist nu allemaal om legitimatie, verantwoording, integer handelen, transparantie en een open dialoog. Organisaties die zich bewust zijn van de issues die bij belanghebbenden spelen, zijn in staat hier een mening over te vormen en die te communiceren. Deze manier van communicatie vraagt trouwens van de organisatie om een open instelling. Ze vraagt om communicatie die empathie uitdrukt, naar buiten gericht is en het grotere geheel in ogenschouw neemt.

Organisaties die de uitdaging aan durven gaan om een boeiend samenspel te creëren, gebaseerd op gemeenschappelijke thema’s, worden een onmisbaar interactief platform voor de samenleving. Succesvolle communicatie vraagt om gelijkwaardigheid van alle gesprekspartners/belanghebbenden. Zonder goede communicatie kunnen we niet inspelen op de wisselende eisen van de samenleving.

Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat er enkele belangrijke voorwaarden gelden voor een succesvol communicatiebeleid:

 • ·

  Een eerste voorwaarde van ons communicatiebeleid is dat de identiteit van de organisatie/bestuur de basis en leidraad vormt voor de inspanningen van de communicatie.

 • ·

  De tweede voorwaarde is het versterken en bevorderen van de gelijkwaardige relatie tussen publiek en de gemeente door op gelijkwaardige wijze met elkaar te communiceren. De veranderende rol van de gemeente ten opzichte van de samenleving staat daarbij uiteraard centraal.

 • ·

  Tot slot moet gelden dat de organisatie een open grondhouding heeft.

Doelstelling

De primaire doelstelling van communicatie op basis van wie je bent of wilt zijn in de toekomst, is om dit proces actief aan te jagen, te bevorderen, te stimuleren op basis van een identiteitsprofiel. Dat vraagt omgevingsbewustzijn, bestuurlijke gevoeligheid en strategisch vermogen van de communicatie adviseur en een plaats in het hart van het beleid. Het gebruik van nieuwe media is geen doel op zich, maar ondersteunt in toenemende mate dit proces.

De factor communicatie grijpt daarmee diep in de organisatie. Communicatie is geen op zichzelf staande entiteit, maar moet geïntegreerd zijn in het hele doen en laten van ambtenaren. Het doel van communicatie is het op een creatieve en prikkelende wijze vanuit de identiteit van de organisatie in combinatie met omgevingsbewustzijn een vertaalslag te maken in een advies aan het bestuur en de organisatie.

Samenvattend luidt de missie/visie voor het communicatiebeleid:

“De interne en externe communicatie van de gemeente Tubbergen is, transparant, authentiek, betrouwbaar en wordt op maat aangeboden aan de verschillende doelgroepen op basis van doelgroepsegmentatie. Daarvoor is kennis van en contact met de doelgroepen één wezenlijke voorwaarde. Een identiteitsprofiel van de organisatie/bestuur is de andere voorwaarde. Digitalisering en interactiviteit zijn leidende thema’s binnen de uitvoering van communicatie.”

Om deze rol duidelijk te maken investeren we de komende jaren in:

Positioneren van de gemeente en haar rol door het ontwikkelen van een identiteitsprofiel en hierop te sturen in de uitvoering.

Stimuleren van dialoog met de samenleving

Integraal communicatiebeleid over gemeentelijk beleid en dienstverlening (verwachtingsmanagement)

Integratie van communicatief bewustzijn van de organisatie

Ontwikkeling van adviesvaardige communicatieadviseurs

Dit beleidsplan geeft aan welke uitgangspunten voor communicatie er in onze organisatie gelden en welke maatregelen we komende jaren nodig zijn om het doel van ons communicatiebeleid te bereiken, waarbij gerelateerd aan de missie van de organisatie de nadruk ligt op regievoering en profilering.

UITGANGSPUNTEN COMMUNICATIEBELEID

De functie van communicatie in de gemeentelijke organisatie is tweeledig:

Adviseur van het bestuur (burgemeester, college van B&W als bestuursorgaan en van de wethouders (individueel)

Adviseur van de organisatie in het beleidsontwikkelingsproces

Coördineren en bewaken van communicatieplanning

De organisatie is integraal verantwoordelijk voor de communicatie. In de praktijk betekent dit dat de opdrachtgever mede eindverantwoordelijk is voor de communicatie (de advisering en het product). De rol van het team Communicatie is adviserend en minder uitvoerend dan voorheen. Uitvoering wordt, daar waar mogelijk uitbesteed. Communicatie wordt steeds meer de smaakmaker en regisseur in het beleid- en uitvoeringsproces.

Om aan te sluiten bij de visie en missie van de gemeentelijke organisatie formuleren we voor het communicatiebeleid een aantal uitgangspunten. Deze punten zijn de norm voor dit communicatiebeleidsplan.

Strategisch denken

Het wezenlijke van communicatiestrategie is op een hoger bewustzijnsniveau denken en kijken naar het beoogde effect van communicatie in de beleidsvorming en –uitvoering. De plaats waar het strategisch vermogen van de communicatieadviseur het meest tot zijn recht komt is aan de voorkant van de beleidsvorming.

Integraal werken

Doelgerichte communicatie vergroot de kans van slagen van een project of beleid. Het zorgt voor een juiste beeldvorming en bevordert acceptatie van noodzaak, aanpak en het eindresultaat. Er komt meer aandacht voor communicatie als integraal beleidsonderdeel.

Nadruk op regievoering

De rol van de gemeente verandert: we zullen steeds meer inzetten op de uitvoering van onze wettelijke taken regievoering en minder op uitvoering. Wij zijn een betrekkelijk kleine organisatie. Willen we onze ambities waarmaken, dan moeten we onze capaciteit slim inzetten. Team Communicatie kan niet alle communicatie van begin tot einde maken of proberen alle communicatie in de hand te houden. Communicatie is al lang niet meer het visitekaartje van de gemeente; dat zijn alle medewerkers in onze organisatie. Want iedereen in onze organisatie communiceert. Het Taakveld COM moet de regierol steviger gaan vervullen.

Voorwaarden om de regievoering uit te bouwen zijn:

Een stevige rol bij de advisering en ondersteuning van college en management

Accent moet liggen op advisering bij programma’s, beleid en projecten

Centrale bewaking van communicatie-uitingen met het oog op imagovorming

Er blijven uiteraard altijd taken bestaan die het Taakveld Communicatie uitvoert en/of coördineert. Bijvoorbeeld perscontacten, de gemeentepagina, kabinetszaken, huisstijl beheer, eindredactie van verschillende communicatiemiddelen en meer. Als deze taken door de sterkere regievoering in het gedrang komen, moeten deze worden uitbesteed of moet extra capaciteit worden ingehuurd.

IN DE PRAKTIJK

 • -

  Communicatief beleid maken

We streven naar betere en samenhangende communicatie over gemeentelijk beleid en dienstverlening. Communicatie is geen doel op zich, maar een middel om de relatie tussen organisatie en buitenwereld –gemeente en burger- vorm te geven.

Door communicatie een volwaardige rol te geven in alle fasen van het beleidsproces kan de overheid beleid maken dat in zichzelf communicatief is, begrijpelijk en uit te leggen. Een transparante grondhouding is hiervoor een belangrijke voorwaarde.

Communicatief beleid maken kan door het beleidsproces communicatief goed in te richten en door al vroeg in het proces te zorgen dat het beleid goed neer te zetten is. Dat betekent dat we weten wat er speelt (omgevingsanalyse) in de beleidsomgeving. Daarop kunnen we inspelen door (op basis van de omgevingsanalyse) bewuste keuzes te maken voor beleidsinhoud en communicatie (denken in fasering, rollen en kernboodschappen).

Daarnaast is het van belang, dat alle communicatieactiviteiten van de gemeente Tubbergen met elkaar worden afgestemd zodat ze bijdragen aan een consistent beeld van de organisatie. Dit is mogelijk vanuit de centrale positie die het taakveld Communicatie inneemt binnen de organisatie.

 • -

  Investeren in doelgroepstrategieën

Een organisatie bereikt een doelgroep beter als zijn visie aansluit bij wat de ontvanger wil, weet of verwacht. Verplaats je als organisatie primair in de positie van de ontvanger. Kies, waar mogelijk, voor een benadering die is afgestemd op de doelgroep en die aansluit bij de kennis, betrokkenheid en belangen van deze doelgroep.

Investeer in doelgroepstrategieën: door de doelgroepen te onderzoeken kan de organisatie methoden ontwikkelen om de doelgroep het beste te bereiken. Omgevings- en actorenanalyse dragen bij tot goede doelgroepstrategieën.

 • -

  Proactieve grondhouding

Een van de meerwaardes van communicatie is het strategisch vooruitdenken vanuit zijn centrale positie binnen de organisatie. Vanuit de kennis van wat er speelt in de samenleving en de bestuurlijke gevoeligheid komt een communicatieadvies tot stand. Hiervoor is strategisch vermogen het best te omschrijven met het beeld van een simultaanschaker: tegelijkertijd kunnen schaken op meerdere borden.

 • -

  Nieuwe media

Het gebruik van nieuwe media is onontkoombaar. De vraag is welke media effectief ingezet kunnen worden. De meeste media zijn trendgevoelig. Binnen alle dynamische ontwikkelingen heeft de blog van een bestuurder zijn communicatieve waarde bewezen. Het verdient aanbeveling aan het begin van een nieuwe bestuursperiode een pilot te starten.

 • -

  Externe communicatie

Goed beleid kan tot stand komen tot stand komen wanneer de overheid luistert naar en in gesprek is met de samenleving. Om deze dialoog met de samenleving in stand te houden en verder te ontwikkelen, zetten we een aantal instrumenten in:

Doelgroepsegmentatie

Wij hebben te maken met diverse doelgroepen. Onze communicatie moet zoveel mogelijk worden afgestemd op de doelgroep waarop het beleid zich richt. Dat betekent niet alleen het kiezen van een passend communicatiemiddel, maar ook taalgebruik, vormgeving en mediakeuze laten aansluiten bij de doelgroep.

Mensen zijn vaak pas geïnteresseerd als beleid direct hun belangen raakt. Communicatie sluit dan ook aan op het referentiekader van doelgroepen. Omgeving- en actorenanalyse en het opstellen van kernboodschappen is hier een goed hulpmiddel bij. Daarvoor kan de communicatiematrix als hulpmiddel gebruikt worden.

Onderzoek en monitoren

Er is onvoldoende inzicht in de samenleving als het gaat om kennis, houding en gedrag van specifieke doelgroepen. Gesegmenteerde burgerpanels zouden dit inzicht kunnen vergroten. Daarnaast kunnen we met onderzoek het gemeentelijk beleid toetsen.

Interactieve beleidsvorming

Samen met partners ontwikkelt de gemeente Tubbergen beleid. Voor interactieve beleidsvorming wordt, een in samenspraak en op basis van gelijkwaardigheid huisregels ontwikkeld ( “zo doen we dat met elkaar in Tubbergen”). Interactieve beleidsvorming is altijd maatwerk omdat geen enkele situatie gelijk is. Een document in de vorm van huisregels geeft houvast voor de organisatie en ook voor de samenleving.

Communicatieparagraaf

Alle voorstellen die voor besluitvorming worden voorgelegd aan het college bevatten een communicatieparagraaf waarin wordt aangegeven hoe om te gaan met interne- en externe communicatie en welke mediastrategie wordt gevoerd. De communicatieadviseurs worden door de medewerkers/organisatie geconsulteerd.

Actief mediabeleid

De media bepalen in toenemende mate mede het beeld en imago van de organisatie. We voeren daarom een actief mediabeleid. Het mediabeleid heeft het doel de media te informeren, het draagvlak van het dagelijks bestuur te vergroten en bij te dragen aan een positieve beeldvorming van de organisatie. De media zijn in onze visie op communicatie hierbij ook nadrukkelijk intermediair naar genoemde publieksgroepen. Bij perscommunicatie richt de informatiestroom zich op een indirecte manier naar de uiteindelijke doelgroep. Media zijn ook een doel op zich, omdat een goede samenwerking met journalisten nodig is. Anders heeft het vormen van een persbeleid nauwelijks zin.

Dit betekent dat de mediacontacten altijd via het team Communicatie verlopen. De bestuurlijk communicatie adviseurs zijn tevens woordvoerders. Ook hiervoor wordt door het college van B&W nader uit te werken huisregels voor de media vastgesteld.

 • -

  Interne communicatie

De basis voor een effectief en communicatiebeleid wordt mede gelegd bij een succesvol intern communicatiebeleid.

Het doel van interne communicatie is het informeren en motiveren van medewerkers. Er zijn formele en informele informatiestromen. De eindverantwoordelijkheid voor de interne infokanalen en –middelen ligt bij het management.

Dit beleid wordt de komende maanden interactief uitgewerkt door een werkgroep uit de organisatie. Het team Communicatie is de trekker van deze groep die binnen een half jaar een concept beleid voorlegt aan de organisatie.

 • -

  Crisis- en rampencommunicatie

Door allerlei ontwikkelingen en trends in onze maatschappij zijn organisaties veel gevoeliger geworden voor crisissen en rampen, die voor hen allerlei vervelende gevolgen kunnen hebben. Daarnaast is er verschil tussen een ramp en crisis. De definitie van een ramp is een onverwachte gebeurtenis met vreselijke gevolgen, waarbij dodelijke slachtoffers zijn te betreuren.

Er is sprake van een crisis als het imago van de organisatie door een relatief kleine aanleiding door de buitenwereld, onverwacht en in een rap tempo wordt beschadigd

Rampencommunicatie en crisismanagement zijn essentiële onderdelen van de strategische functie van het team Communicatie en het management. Met als doel het bereiken van evenwicht tussen de gegeven doelstellingen en verantwoordelijkheden van een organisatie en die van de samenleving als geheel. Een verkeerde houding tegenover de media kan de crisis alleen maar erger maken. Een relatief kleine crisis kan door een verkeerd mediabeleid enorm worden opgeblazen.

De taak van communicatie is om onmiddellijk na het uitbreken van een ramp te starten met berichtgeving naar de pers toe, uiteraard nadat dit in het Beleidsteam is afgesproken. De berichtgeving zal in eerste instantie beperkt blijven tot de inmiddels bekende feiten. Er moet binnen enkele uren een structuur zijn voor de behandeling van perscontacten, inclusief perscentrum en het benoemen van een woordvoerder.

Daarnaast mag van een communicatie adviseur in het geval van een crisis een bestuurlijke en samenlevingsgevoelige houding worden verwacht om bestuur en bestuurder te wijzen op en adviseren over dergelijke onverwachte gebeurtenissen.

Gezien de onvoorspelbaarheid van een crisis of ramp is het zaak om het team Communicatie hier professioneel op voor te breiden en i.o.v. met de AOV hier een passend (incompany) trainingsprogramma te starten op korte termijn.

Daarnaast is het verstandig na de te denken over een gestructureerde en permanente bereikbaarheid (24 uur per dag) van het team Communicatie.

AANBEVELINGEN EN FASERING

Op de volgende onderdelen wordt een stappenplan gemaakt, waarbij een prioritering wordt aangegeven.

 • ·

  Communicatie maakt in overleg met de afdelingen, vanuit het bestuurlijk perspectief een jaarlijkse planning van communicatiemiddelen en -momenten

 • ·

  Communicatiebeleid implementeren in organisatie

 • ·

  Opzetten bestuurlijke advisering communicatie

 • ·

  Nieuwe taakverdeling team Communicatie (organisatiebureau, adviseurs sectie.)

 • ·

  Oppakken en uitwerken media beleid en voorbereiden mediatraining

 • ·

  Trainingsprogramma crisiscommunicatie i.o.m. AOV

 • ·

  Omgaan met nieuwe media (pilot blog bestuurder)

 • ·

  Dialoog met de samenleving

 • ·

  Huisregels interactieve beleidsvorming uitwerken

 • ·

  Interactieve aanpak interne communicatie

 • ·

  Opzetten monitoring

 

De rol van communicatie in de gemeentelijke organisatie van de gemeente Tubbergen verschuift op basis van deze notitie van uitvoering naar communicatieve en inhoudelijke advisering en regievoering. Daarnaast blijft altijd de vraag naar een pragmatische aanpak en proactieve houding.

Naast de doorontwikkeling van het onderdeel bestuurlijk geörienteerd communicatieadvies wordt een organisatiebureau ontwikkeld. Naast kabinetszaken worden hier de functies, beeld- en drukwerkbegeleiding, organisatorische zaken, het actualiseren website en intranet en representatie ondergebracht, evenals lichte secretariële werkzaamheden.

Hierboven is globaal omschreven dat er heel wat werk aan de winkel is voor de doorontwikkeling van het beleidsonderdeel Communicatie. Een betrouwbare identiteit is gebaat bij een volwaardig communicatiebeleid. Anderzijds omdat de formatie (te) beperkt is om alle veranderingen in één keer door te voeren

Omdat de formatie (te) beperkt is, rijst de vraag of het verstandig is alles in één keer uit te werken en aan te pakken. Vanuit diverse invalshoeken bekeken verdient het aanbeveling te kiezen voor een geleidelijke aanpak. Dit laat onverlet dat gezien de voornemens van het college en de ambities van het management, meer aandacht moet komen voor strategische communicatie en de daarbij voorgestelde aanpak.

Een succesvolle en slagvaardige aanpak slaagt als het bestuur, organisatie en medewerkers bereid zijn te veranderen, vaste werkprocessen willen loslaten en die inruilen voor communicatief inhoudelijk en bestuurlijk interessante vernieuwingen.