Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tubbergen

Geactualiseerde en aangescherpte regeling investeringssubsidie welzijnsaccommodaties

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTubbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGeactualiseerde en aangescherpte regeling investeringssubsidie welzijnsaccommodaties
CiteertitelBeleidsregels met betrekking tot investeringssubsidie voor welzijnsaccommodaties
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene subsidieverordening, artt. 13, 14, 15
 2. Algemene wet bestuursrecht, titel 4.3 Beleidsregels
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-11-200827-11-2010Nieuwe regeling

06-05-2008

Gemeenteblad 2008, 25

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Geactualiseerde en aangescherpte regeling investeringssubsidie welzijnsaccommodaties

 

 

Geactualiseerde en aangescherpte regeling investeringssubsidie welzijnsaccommodaties

INLEIDING

In het kader van een algemeen noodzakelijk geachte heroriëntatie/aanscherping m.b.t. de praktische toepassing van de 1/3-2/3 investeringssubsidieregeling welzijnsaccommodaties (Dorpshuizen, Kulturhusen, Multi Functionele Accommodaties, Scouting-/Jong Nederland- blokhutten, gymzalen, sportzalen en sporthallen) dient nader duidelijk te worden gemaakt, welke kosten/voorzieningen voor subsidiëring in aanmerking komen. De praktische uitvoering van de regeling is gebaseerd op de artikelen 13, 14 en 15 van de algemene subsidie verordening. Om e.e.a. helder te krijgen is op basis van archiefonderzoek en praktische ervaring een positieve lijst opgesteld voor kosten/voorzieningen bij nieuwbouw en aanbouw, terwijl in geval van verbouw gewerkt zal worden op basis van maatwerk per locatie/ bouwproject. Hiermee wordt voor alle betrokkenen duidelijk welke kosten/voorzieningen in aanmerking komen voor subsidiëring. De kosten voortvloeiend uit de positieve lijst zijn samengevat en in een marktconforme m³-prijs die voor nieuwbouw en aanbouw gemakkelijk hanteerbaar is. Naast invoering van deze m³-prijs zijn vanuit de artikelen van de a.s.v. de praktische spelregels nader verduidelijkt/aangescherpt en nog weer eens helder geformuleerd.

Dit heeft geleid tot de volgende praktische uitvoeringsregeling:

Nieuwbouw en/of aanbouw van Dorpshuizen/Kulturhusen/Multi Functionele Accommodaties

Voor de projecten nieuwbouw en aanbouw wordt met ingang van 2008 het principe gehanteerd van een standaard m³-prijs geldend voor een dorpsaccommodatie. Voor 2008 is deze m³-prijs voor dorpsaccommodaties marktconform vastgesteld op € 230,-- (excl. btw); deze prijsstelling wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de relevante indexering uit de bouwwereld De volgende kosten/voorzieningen zijn in deze standaard m³-prijs opgenomen:

 • -

  keukenvoorziening,

 • -

  bar,

 • -

  vergaderzaal,

 • -

  spreekkamer,

 • -

  peuterspeelzaal,

 • -

  media-/bibliotheekruimte,

 • -

  berging voor materiaal,

 • -

  activiteitenruimte,

 • -

  garderobe,

 • -

  hal,

 • -

  minder validen toilet,

 • -

  traplift/lift,

 • -

  infrastructuur/netwerkbekabeling voor ict- en multimediavoorzieningen,

 • -

  stoffering,

 • -

  architectkosten,

 • -

  leges.

Naast de te hanteren m³-prijs kan –afhankelijk van de situatie en in de lijn van de 1/3 – 2/3 regeling- rekening gehouden worden met het accepteren van:

 • -

  bouwrijp maken van de bouwlocatie,

 • -

  aanleg bestrating,

 • -

  sloopkosten,

 • -

  aanleg speelterrein voor peuterspeelzaalwerk/kinderopvang (niet zijnde inrichting).

Nieuwbouw en/of aanbouw Blokhutaccommodaties

Voor de projecten nieuwbouw en aanbouw wordt met ingang van 2008 het principe gehanteerd van een standaard m³-prijs geldend voor een blokhutaccommodatie. Voor 2008 is deze m³-prijs voor blokhutaccommodaties marktconform vastgesteld op € 200,-- (excl. btw); deze prijsstelling wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de relevante indexering uit de bouwwereld. De volgende kosten/voorzieningen zijn in deze standaard m³-prijs opgenomen:

 • -

  keukenvoorziening,

 • -

  bar,

 • -

  berging voor materiaal,

 • -

  activiteitenruimte,

 • -

  garderobe,

 • -

  hal,

 • -

  minder validen toilet,

 • -

  doucheruimte (dames / heren),

 • -

  infrastructuur/netwerkbekabeling voor ict- en multimediavoorzieningen,

 • -

  stoffering,

 • -

  architectkosten,

 • -

  leges,

Naast de te hanteren m³-prijs kan –afhankelijk van de situatie en in de lijn van de 1/3 – 2/3 regeling- rekening gehouden worden met het accepteren van:

 • -

  bouwrijp maken van de bouwlocatie,

 • -

  aanleg bestrating,

 • -

  overkapping,

 • -

  aanleg speelterrein (niet zijnde inrichting),

 • -

  sloopkosten,

 • -

  vlaggenmast,

 • -

  vuurplaats.

Nieuwbouw en/of aanbouw gymzalen/sportzalen/sporthallen

Voor de projecten nieuwbouw en aanbouw wordt met ingang van 2008 het principe gehanteerd van een standaard m³-prijs geldend voor een binnensportaccommodatie. Voor 2008 is deze m³-prijs voor binnensportaccommodaties marktconform vastgesteld op € 110,-- (excl. btw); deze prijsstelling wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de relevante indexering uit de bouwwereld De volgende kosten/voorzieningen zijn in deze standaard m³-prijs opgenomen:

 • -

  een gymzaalruimte, sportzaalruimte dan wel sporthalruimte,

 • -

  keukenvoorziening incl. berging/opslag,

 • -

  kleedkamer voor scheidsrechter / docent,

 • -

  kleedkamers/douches/toiletten,

 • -

  berging voor sportmateriaal,

 • -

  entree met hal, gastentoilet en garderobe,

 • -

  minder validen toilet,

 • -

  stoffering,

 • -

  architectkosten,

 • -

  leges.

Naast de te hanteren m³-prijs kan –afhankelijk van de situatie en in de lijn van de 1/3 – 2/3 regeling- rekening gehouden worden met het accepteren van:

 • -

  bouwrijp maken van de bouwlocatie,

 • -

  eventueel heien,

 • -

  aanleg bestrating,

 • -

  sloopkosten.

Verbouw

Bij verbouw gaat het doorgaans om bijzondere situaties die elk vragen om een toegesneden benadering en waarbij hantering van een doorgaans toepasbare geldende m³-prijs niet mogelijk is. In geval van verbouw van een welzijnsaccommodatie (zowel dorpsaccommodatie, blokhut als sportaccommodatie) wordt uitgegaan van planbeschrijving, begroting en (eventuele) offerte(s); e.e.a. toegespitst op de specifieke situatie. Aan de hand van die stukken en in overleg met de aanvrager wordt –mede acht gevend op de elementen uit de positieve lijst- tot afstemming gekomen.

Algemeen

Als hoofdspelregels gelden verder:

 • a.

  Bij een aanvraag om investeringssubsidie wordt in relatie tot aard en omvang van de organisatie bepaald of de te realiseren dan wel aan te brengen voorziening noodzakelijk is. Daarna wordt -uitgaande van het principe sober en doelmatig- de aanvraag financieel en inhoudelijk getoetst. Uiteindelijk zal bij de bepaling van de acceptabele kosten als basis voor de subsidieberekening ook het aandeel zelfwerkzaamheid duidelijk moeten zijn en als zodanig in geld waardeerbaar.

 • b.

  De aanvraag om investeringssubsidie dient gebaseerd te zijn op een duidelijke inhoudelijke planbeschrijving en een voldoende gespecificeerd kostenoverzicht dat correspondeert met eventueel bij de aanvraag behorende offerte(s).

 • c.

  Bij een investering van € 20.000,-- en hoger (excl. btw) dienen minimaal twee offertes te worden overgelegd.

 • d.

  Er wordt geen investeringssubsidie verstrekt in klein, achterstallig en/of groot onderhoud dan wel renovatie. De investeringssubsidieregeling heeft derhalve puur betrekking op nieuwbouw, aanbouw en verbouw van welzijnsaccommodaties. Om dit in te kaderen worden de volgende definities gehanteerd:

  • -

   onder nieuw-, aan- en verbouw wordt verstaan, alle bouwwerken welke bouwvergunningplichtig zijn.

  • -

   indien sprake is van bouwen, dan is een bouwvergunning vereist (bij twijfel over het wel of niet nodig hebben van een bouwvergunning dient overleg te worden gevoerd met de gemeente).

  • -

   bouwen is het plaatsen, geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk alsmede het plaatsen, geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een standsplaats.

  • -

   bouwwerk is elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct hetzij indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld op ter plaatse te functioneren.

 • e.

  In afwijking van het onder punt d. gestelde vallen de volgende vier specifieke onderdelen van groot onderhoud wél onder de investeringssubsidieregeling:

  • -

   vernieuwing en vervanging sportvloer,

  • -

   vernieuwing platte daken en goten,

  • -

   vernieuwing c.v.-installatie en/of ventilatiesysteem,

  • -

   vernieuwing rioleringsbuizen.

 • f.

  Voor de berekening van het aandeel zelfwerkzaamheid en de berekening van het gemeentelijk subsidie wordt de volgende systematiek gehanteerd:

acceptabel investeringsbedrag

 

€ 100.000,--

minus 25% korting zelfwerkzaamheid

 

€ 25.000,--

minus daadwerkelijke eigen inbreng zelfwerkzaamheid

€ 15.000,--

€ 10.000,--

bedrag aan acceptabele kosten

 

€ 90.000,--

2/3 is gemeentelijk subsidie =

 

€ 60.000,--

1/3 is eigen aandeel organisatie =

 

€ 30.000,--

 • g.

  De zelfwerkzaamheid wordt gewaardeerd op € 20,-- per uur.

 • h.

  Indien een organisatie met een eigen gebouw in verband met nieuwbouw, aanbouw dan wel verbouw moet verhuizen en/of (een deel van de) inventaris tijdelijk moet opslaan, dan worden de direct daarmee verbonden kosten meegenomen in subsidiabele projectkosten.

 • i.

  Vaststelling en afrekening van het uiteindelijk investeringssubsidie is gebaseerd op een kostenspecificatie die correspondeert met de aanvraag, alsmede rekeningen en betalingsbewijzen die overeenkomen met het afrekeningskostenoverzicht.

Met deze geactualiseerde regeling kunnen de aanvragen om investeringssubsidie goed en verantwoord worden afgedaan en worden de belangen van zowel vrijwilligersorganisaties als gemeente gediend.

Tubbergen, 6 mei 2008.