Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tubbergen

Regeling kinderopvang gemeente Tubbergen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTubbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling kinderopvang gemeente Tubbergen
CiteertitelRegeling kinderopvang gemeente Tubbergen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpCar/Uwo

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Tubbergen
 2. Gemeentewet art. 160
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200502-06-2010Nieuwe regeling

21-12-2004

Gemeeenteblad 2004, 44

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling kinderopvang gemeente Tubbergen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen;

overwegende dat de bij de gemeente Tubbergen van kracht zijnde Regeling voor kinderopvang aan vernieuwing toe is wegens de inwerkingtreding van de nieuwe Wet Kinderopvang per 1 januari 2005;

dat gemeenten worden verplicht om op lokaal niveau een regeling af te spreken met als voorwaarde dat de kinderopvangregeling toegankelijk dient te zijn voor alle ambtenaren, zonder budgettaire restricties;

gelet op de instemming van de commissie Georganiseerd Overleg van de gemeente Tubbergen d.d. 23 november 2004;

gelet op de bepalingen binnen de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Tubbergen;

b e s l u i t:

vast te stellen de navolgende:

Regeling kinderopvang gemeente Tubbergen

Definities

 

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

werknemer:

de ambtenaar in de zin van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Tubbergen, de werknemer met wie de werkgever een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht heeft afgesloten, alsmede de burgemeester en wethouders die middels een opting-in regeling pseudo-werknemer zijn van de gemeente Tubbergen;

kinderopvang:

de opvang en verzorging van een kind in een geregistreerd kindercentrum of gastouderbureau, waarbij wordt voldaan aan het gestelde in de Wet kinderopvang;

kinderdagverblijf:

opvang in een erkend kinderdagverblijf op alle werkdagen van de week voor kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot uiterlijk de leeftijd waarop het kind naar de basisschool gaat;

buitenschoolse opvang:

opvang buiten de reguliere schooltijden in een erkend kinderdagverblijf voor kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot uiterlijk de leeftijd waarop het kind de basisschool verlaat;

gastouderopvang:

opvang in een gezinssituatie op alle werkdagen van de week, die tot stand komt door bemiddeling van en begeleid wordt vanuit een erkende organisatie voor kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot uiterlijk de leeftijd waarop het kind de basisschool verlaat;

erkend:

een kinderdagverblijf of gastouderbureau is erkend als het een instelling is die van de gemeente waar het gevestigd is een vergunning voor kinderopvang heeft.

Uitgangspunten

 

Artikel 2

Burgemeester en wethouders kunnen aan een werknemer een bijdrage in de kosten voor kinderopvang toekennen.

Werkingssfeer

 

Artikel 3
 • 1.

  Deze regeling is van toepassing op de ambtenaar van de gemeente Tubbergen, die als ouder of verzorger duurzaam een kind in de leeftijd van 0 jaar tot uiterlijk de leeftijd waarop het kind de basisschool verlaat, opvoedt en verzorgt.

 • 2.

  Deze regeling is niet van toepassing op WIW-ers, uitzendkrachten, gedetacheerden, stagiaires, raadsleden, buitengewoon ambtenaren burgerlijke stand, vrijwilligers en vrijwilligers van de gemeentelijke brandweer of andere vergelijkbare categorieën.

Vormen van kinderopvang

 

Artikel 4

De volgende vormen komen in aanmerking voor een bijdrage op grond van deze regeling:

 • a.

  opvang in een kinderdagverblijf, voor kinderen van 0 jaar tot uiterlijk de leeftijd waarop het kind naar de basisschool gaat;

 • b.

  buitenschoolse opvang, voor kinderen van 4 jaar tot uiterlijk de leeftijd waarop het kind de basisschool verlaat;

 • c.

  gastouderopvang, voor kinderen van 0 tot uiterlijk de leeftijd waarop het kind de basisschool verlaat.

Procedure aanvraag bijdrage kinderopvang

 

Artikel 5
 • 1.

  De aanvraag dient uiterlijk één maand voorafgaande aan de gewenste ingangsdatum van de kinderopvang te zijn ingediend.

 • 2.

  De aanvraag geschiedt altijd schriftelijk door middel van een aanvraagformulier.

 • 3.

  De aanvrager moet bewijsstukken overleggen waaruit blijkt dat de kinderopvang bij een erkend kinderdagverblijf plaatsvindt.

 • 4.

  Indien de belanghebbende de kinderopvang wenst uit te breiden of te verminderen, moet dit schriftelijk worden aangevraagd door middel van een aanvraagformulier.

Omvang bijdrage kinderopvang

 

Artikel 6
 • 1.

  Aanspraak op kinderopvang bestaat voor maximaal dezelfde arbeidstijd van de ouder, die de minste arbeidstijd per week vervult en wel voor het aantal dagdelen dat die betreffende ouder werkzaam is.

 • 2.

  In geval van een meerling kunnen beide kinderen gelijktijdig gebruik maken van de regeling kinderopvang.

 • 3.

  De gemeente Tubbergen vergoedt een zesde van de opvangkosten, en in ieder geval niet meer dan de door de overheid vastgestelde maximumprijs.

Beëindiging van de opvang

 

Artikel 7

Het gebruik van deze regeling eindigt:

 • a.

  wanneer de werknemer geen gebruik meer maakt van kinderopvang;

 • b.

  wanneer het dienstverband bij de gemeente Tubbergen van de belanghebbende eindigt;

 • c.

  wanneer het kind van de belanghebbende de basisschool verlaat;

 • d.

  bij overlijden van het kind van de belanghebbende.

Slotbepalingen

 

Artikel 8
 • 1.

  In de gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslissen burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2005 en kan worden aangehaald als "Regeling kinderopvang gemeente Tubbergen", onder intrekking van de huidige "Regeling kinderopvang gemeente Tubbergen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders

d.d. 21 december 2004.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN TUBBERGEN,

de secretaris, de burgemeester,

drs. ing. G.B.J. Mensink, mr. M.K.M. Stegers