Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tubbergen

Protocol Actieve Informatieplicht (afspraken tussen de raad en het college en de burgemeester over de informatievoorziening aan de raad)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTubbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingProtocol Actieve Informatieplicht (afspraken tussen de raad en het college en de burgemeester over de informatievoorziening aan de raad)
CiteertitelProtocol Actieve Informatieplicht
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artt. 169, 180

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-06-2005Nieuwe regeling

13-06-2005

Gemeenteblad 2005, 9

6/7289

Tekst van de regeling

Intitulé

Protocol Actieve Informatieplicht

De raad van de gemeente Tubbergen,

Burgemeester en wethouders en

de Burgemeester in de gemeente Tubbergen;

gelet op het voorstel van het presidium van 3 juni 2005, nr. 7289;

gelet op het bepaalde in artikel 169 en 180 Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen het navolgende

Protocol Actieve Informatieplicht.

PROTOCOL ACTIEVE INFORMATIEPLICHT
 • 1.

  Het college en de burgemeester voorzien de gemeenteraad van alle informatie informatie die de gemeenteraad nodig heeft voor de uitoefening van zijn taak.

 • 2.

  Het college en de burgemeester informeren de gemeenteraad zo spoedig mogelijk nadat het college c.q. de burgemeester een beslissing heeft genomen dan wel kennis heeft genomen van informatie die voldoet aan de criteria zoals genoemd in artikel 4 onder b.

 • 3.

  Het college verstrekt de gemeenteraad de besluitenlijsten van haar vergaderingen maximaal een week nadat de vergadering heeft plaatsgevonden.

 • 4.

  De gemeenteraad wordt in ieder geval geïnformeerd:

  • a.

   over de uitoefening van de bevoegdheden genoemd in artikel 160, eerste lid, onder e, f, g en h van de Gemeentewet, indien de raad daarom verzoekt of indien de uitoefening ingrijpende gevolgen kan hebben voor de gemeente. In het laatste geval neemt het college geen besluit dan nadat de raad zijn wensen en bedenkingen terzake ter kennis van het college heeft kunnen brengen.

  • b.

   over onderwerpen die vallen binnen de hierna te noemen criteria:

   • 1.

    bestuurlijke complexiteit

    -het vraagt om ingrijpende besluitvorming

    -er zijn een groot aantal betrokken actoren

    -er zijn veel burgers die (verschillende) belangen hebben

    -er zijn veel raakvlakken met andere beleidsvelden

   • 2.

    consequenties na besluitvorming

    - bestaande beleidskaders worden gewijzigd

    -er is veel maatschappelijke aandacht

    -er is veel media-aandacht (publiciteitsgevoelig)

    -afgesproken planningen wijzigen

   • 3.

    relevante gemeentelijke veranderingen

    -op bestuurlijk gebied

    -of financieel gebied

    - op juridisch gebied

   • 4.

    risico’s na besluitvorming

    -politieke gevoeligheid

    - ontstaan van conflicten met andere overheden of instanties

    -het raakt de integriteit van het bestuur

 • 5.

  Wanneer informatie niet kan worden verstrekt aan de gemeenteraad wegens strijd met het openbaar belang, dan zal, indien noodzakelijk, informatie die voldoet aan de criteria zoals genoemd in artikel 4 onder b, vertrouwelijk worden verschaft aan het Presidium.

 • 6.

  Vertrouwelijke informatie wordt voorzien van de aanduiding ‘vertrouwelijk’.

 • 7.

  De werking van dit protocol wordt een jaar na vaststelling geëvalueerd.

Aldus besloten in de openbare

vergadering van 13 juni 2005.

de griffier, de voorzitter,

J.M.G. Waaijer, mr. M.K.M. Stegers

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,

drs. ing. G.B.J. Mensink, mr. M.K.M. Stegers

De burgemeester van Tubbergen,

mr. M.K.M. Stegers