Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tubbergen

Privacyreglement voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente Tubbergen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTubbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingPrivacyreglement voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente Tubbergen
CiteertitelGBA privacyreglement
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
 2. Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Tubbergen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-08-200509-11-200426-03-2011Nieuwe regeling

02-11-2004

Gemeenteblad 2005, 10

24

Tekst van de regeling

Intitulé

Privacyreglement voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente Tubbergen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen;

gelet op de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en op de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Tubbergen;

besluit:

vast te stellen het volgende

Privacyreglement voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente Tubbergen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

Dit reglement verstaat onder:

-

de wet:

de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Stb. 1994, 494);

-

de minister:

de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 

verordening:

de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 3 februari 2002;

-

basisadministratie:

de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2 van de wet;

-

aangehaakte gegevens:

in de bevolkingsadministratie opgenomen gegevens anders dan ter uitvoering van de wet;

-

bevolkingsadministratie:

de geautomatiseerde administratie met persoonsgegevens over de bevolking bestaande uit de basisadministratie en de aangehaakte gegevens;

-

verantwoordelijke:

degene die zeggenschap heeft over de bevolkingsadministratie zijnde het college van B&W;

-

beheerder:

de functionaris die onder verantwoordelijkheid van het college van B&W is belast met de dagelijkse zorg voor de bevolkingsadministratie;

-

ingeschrevene:

degene ten aanzien van wie een persoonslijst als bedoeld in artikel 1 van de wet, in de basisadministratie van de gemeente is opgenomen;

-

ingezetene:

de ingeschrevene op wiens persoonslijst niet het gegeven van zijn overlijden of van zijn vertrek uit Nederland als actueel gegeven is opgenomen;

-

betrokkene:

een ingezetene of een ingeschrevene;

-

afnemer:

afnemer als bedoeld in artikel 1 van de wet;

-

binnengemeentelijke afnemer:

elke afnemer die een orgaan is van de gemeente;

-

derde:

elke andere persoon of instelling dan een afnemer en de ingeschrevene;

-

protocol:

het vastleggen van gegevensverstrekkingen uit de bevolkingsadministratie aan een afnemer of derde;

-

telefoonboekgegevens:

de gegevens als bedoeld in artikel 100 lid 2 van de wet;

Artikel 2 Beheer van de bevolkingsadministratie

Beheerder van de bevolkingsadministratie is het hoofd van de afdeling Publiekszaken.

Artikel 3 Toepasselijke regelgeving

 • 1.

  De bevolkingsadministratie wordt zoveel mogelijk als een geheel, onder toepassing van de wet, behandeld.

 • 2.

  Ten aanzien van de onderwerpen waarover de wet en de Wet bescherming persoonsgegevens niet-gelijkluidende bepalingen hebben, wordt met betrekking tot de aangehaakte gegevens de Wet bescherming persoonsgegevens toegepast.

Hoofdstuk 2 Doel en inhoud van de bevolkingsadministratie

Artikel 4 Doelstellingen met betrekking tot de bevolkingsadministratie

 • 1.

  De bevolkingsadministratie heeft tot doel:

  • a.

   gegevens te verwerken ten behoeve van het verlenen van diensten aan burgers en het uitvoeren van bij of krachtens wet opgelegde taken;

  • b.

   gegevens te verwerken ter uitvoering van de door het gemeentebestuur opgedragen taken;

  • c.

   informatie te leveren aan afnemers en derden, slechts voorzover dezen daar recht op hebben.

 • 2.

  De aangehaakte gegevens worden alleen gebruikt indien dit noodzakelijk is voor de vervulling van gemeentelijke taken.

Artikel 5 Categorieën van personen

In de bevolkingsadministratie komen alleen gegevens voor van ingeschrevenen en ingezetenen van de gemeente Tubbergen.

Artikel 6 Soorten van gegevens en de wijze van verkrijging

 • 1.

  Naast de gegevens die op grond van de wet in de bevolkingsadministratie worden verkregen en op de in de wet vermelde wijze worden verkregen, kunnen worden opgenomen de aangehaakte gegevens zoals vermeld in bijlage 1.

 • 2.

  Aangehaakte gegevens kunnen, voorzover zij niet zijn verkregen onder de regelgeving die van toepassing was tot 1 oktober 1994, worden verkregen door opgave van een ingeschrevene of van afnemers of derden in het kader van wettelijke bepalingen.

Artikel 7 Verwijdering van opgenomen gegevens

Verwijdering van gegevens uit de bevolkingsadministratie vindt plaats:

 • a.

  op grond van bepalingen bij of krachtens de wet;

 • b.

  op grond van een daartoe strekkend besluit van de verantwoordelijke, indien de gegevens niet meer nodig zijn voor het doel van de bevolkingsadministratie.

Hoofdstuk 3 Bepalingen met betrekking tot de verstrekking van gegevens

Artikel 8 Rechtstreekse toegang tot de bevolkingsadministratie

 • 1.

  Rechtstreekse toegang tot de bevolkingsadministratie hebben:

  • a.

   de beheerder en de medewerkers die werkzaam zijn bij de afdeling Publiekszaken;

  • b.

   de aangewezen medewerkers van binnengemeentelijke afnemers.

 • 2.

  De in bijlage 2 genoemde binnengemeentelijke afnemers hebben rechtstreekse toegang tot de in die bijlage vermelde gegevens. Zij mogen deze gegevens slechts gebruiken voor de uitvoering van de hun bij wet of door het gemeentebestuur opgedragen taken.

 • 3.

  Zij hebben de richtlijnen van de beheerder met betrekking tot beveiliging en bescherming van de persoonlijke levenssfeer op te volgen.

Artikel 9 Systematische verstrekking aan binnengemeentelijke afnemers

Aan binnengemeentelijke afnemers kunnen met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de wet op systematische wijze de gegevens worden verstrekt die zij nodig hebben voor de uitvoering van de hun bij wet of door het gemeentebestuur opgedragen taken. Zie hiervoor bijlage 3.

Artikel 10 Systematische verstrekking aan buitengemeentelijke afnemers

Aan buitengemeentelijke afnemers kunnen systematisch gegevens worden verstrekt op basis van een afzonderlijk besluit van de verantwoordelijke, mits zij deze gegevens niet reeds langs systematische weg verkrijgen krachtens een besluit van de Minister.

Artikel 11 Andere verstrekkingen aan binnengemeentelijke afnemers

Aan binnengemeentelijke afnemers kunnen op schriftelijk, mondeling, of telefonisch verzoek slechts gegevens worden verstrekt indien buiten twijfel is, ter beoordeling van de verantwoordelijke, dat het verzoek afkomstig is van een gemeentelijke afnemer en deze de gegevens nodig heeft ter vervulling van zijn taken.

Artikel 12 Telefonische verzoeken om gegevensverstrekking

Aan buitengemeentelijke afnemers, verplichte derden, als bedoeld in artikel 98 van de wet, en andere gemeenten worden telefonisch slechts in bijzondere omstandigheden, ter beoordeling van de beheerder inlichtingen verstrekt.

Artikel 13 Verbanden met andere gemeentelijke bestanden

Op grond van een besluit van de verantwoordelijke kunnen aan een binnengemeentelijke afnemer gegevens uit de bevolkingsadministratie worden verstrekt met het oog op het in verband brengen van gegevens uit beide bestanden.

Artikel 14 Gegevensverstrekking aan vrije derden

 • 1.

  Aan de rechtspersonen als bedoeld in artikel 100 van de wet kunnen onder de daar genoemde voorwaarden de genoemde gegevens, desgewenst systematisch of in de vorm van selecties, worden verstrekt, voorzover deze nodig zijn in het belang waarvoor de gegevens gevraagd worden. Zie hiervoor bijlage 4.

 • 2.

  Aan natuurlijke personen als bedoeld in artikel 100 van de wet onder de daar genoemde voorwaarden de genoemde gegevens worden verstrekt, voorzover deze nodig zijn in het belang van de aanvrager.

 • 3.

  Aan vrije derden kunnen gegevens worden verstrekt als bedoeld in artikel 109 lid 1 van de wet onder de daar genoemde omstandigheden en voorwaarden.

Artikel 15 Voorwaarden voor verstrekking

 • 1.

  Teneinde voor een verstrekking in aanmerking te komen:

  • a.

   dient uit een schriftelijk verzoek om verstrekking duidelijk te blijken voor welk doel en op welke grond de informatie gevraagd wordt;

  • b.

   dient aangegeven te worden welke persoon of personen het verzoek behelst;

  • c.

   dienen door de verantwoordelijke aan te geven bewijsstukken te worden overgelegd.

 • 2.

  Voor alle verstrekkingen geldt dat zij niet mogen worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor zij zijn gedaan.

Artikel 16 Terugmeldverplichting

Binnengemeentelijke afnemers doen de beheerder op diens verzoek onverwijld mededeling van door hen geconstateerde afwijkingen tussen gegevens die zij uit de bevolkingsadministratie hebben gekregen en gegevens waarvan zij op andere wijze kennis hebben gekregen.

Artikel 17 Protocollering

De beheerder houdt gegevens bij inzake de gegevensverstrekkingen als bedoeld in de artikelen 6 en 110 van de wet.

Hoofdstuk 4 Overige bepalingen

Artikel 18 Beveiliging

 • 1.

  De verantwoordelijke treft maatregelen ten behoeve van de technische en organisatorische beveiliging.

 • 2.

  De verantwoordelijke beschrijft de taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot systeembeheer, applicatiebeheer, gegevensbeheer, informatiebeheer en privacybeheer.

Artikel 19 Slotbepaling

 • 1.

  Dit reglement wordt aangehaald als “GBA privacyreglement”.

 • 2.

  Dit reglement treedt in werking één week na vaststelling.

 • 3.

  in te trekken het reglement voor de gemeentelijke bevolkingsadministratie gemeente Tubbergen;

 • 4.

  Het reglement ligt ter inzage in het gemeentehuis.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 2 november 2004

de secretaris, de burgemeester,

drs. ing. G.B.J. Mensink, mr. M.K. Stegers

Toelichting op het GBA privacyreglement van de gemeente Tubbergen

De Wet GBA bepaalt dat de verstrekking van persoonsgegevens aan organen van de gemeente en verstrekkingen aan afnemers of derden buiten het GBA stelsel om in een eigen gemeentelijke regeling moet worden uitgewerkt. Bovendien heeft de gemeente een aantal persoonsgegevens aan de GBA

“aangehaakt” voor gebruik binnen de gemeente.

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Wet Bescherming Persoonsgegevens per 1-9-2001 is het regiem met betrekking tot gegevensverstrekkingen vanuit de GBA ingeperkt. Per 1-9-2001 is het namelijk niet meer mogelijk aan commerciële instellingen, zoals bijvoorbeeld postorderbedrijven en/of incassobureaus persoonsgegevens te verstrekken.

Artikel 100 van de Wet GBA geeft aan dat er buiten de verplichte en bijzondere derden, ook "vrije derden" zijn. Ten aanzien van de vrije derden heeft de gemeente een zekere mate van beleidsvrijheid, mits hierin is voorzien bij of krachtens verordening. De groep vrije derden is beperkt tot:

 • ·

  rechtspersonen zonder winstoogmerk, voorzover de verstrekking noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen, waarbij wordt nagegaan of de verstrekking wordt gerechtvaardigd door een dringende maatschappelijke behoefte, in een juiste verhouding staat tot het doel waarvoor de gegevens worden gevraagd en dit doel niet op een minder ingrijpende wijze kan worden bereikt; en

 • ·

  natuurlijke personen, ten behoeve van een persoonlijk, niet-commercieel belang, met voorafgaande schriftelijke toestemming van de ingeschrevene van wie gegevens worden verstrekt.

Door dit reglement in werking te laten treden voldoet de gemeente aan alle gestelde eisen op dit punt.

Bijlage 1  

Aangehaakte gegevens zijn:

 • ·

  Binnengemeentelijke afnemersindicaties

 • ·

  Voogdijgegevens

 • ·

  Onderzoeksgegevens

 • ·

  Gegevens inzake systeembeheer en autorisaties

 • ·

  Burgerlijke staat

Bijlage 2  

Lijst van binnengemeentelijke afnemers met een raadpleegmogelijkheid

De volgende organisatie-onderdelen van de gemeente Tubbergen hebben toegang tot de basisadministratie:

Organisatie onderdeel

Wettelijk kader

Gegevensset

Afdeling Algemene, Personele en Juridische Zaken

Toekennen van onderscheidingen en huwelijksjubilarissen. Wet 29/09/1815

Instelling van de Orde van de Nederlandse Leeuw

Wet 29/9/1815 instelling van de Orde van Oranje-Nassau en het Besluit van 10 mei 1995, nadere regels Orde van de Nederlandse Leeuw.

Naam, adres, woonplaats, geboortedatum, administratie- en sofinummer.

Afdeling Financiën en Belastingen

WOZ verordening; Art. 26 C en art. 29 van de Wet op de huursubsidie

Art 216 Gemeentewet, Invorderingswet, Gemeentelijke WOZ verordening;

Naam, adres, woonplaats, geboortedatum, administratie- en sofinummerr

Afdeling Samenleving

Artikel 19 van de Leerplichtwet en artikel 3 van de Leerplichtregeling 1995.

art.3, 7, lid2 en 69a Algemene Bijstandswet

Naam, adres, woonplaats, geboortedatum, administratie- en sofinummer

Publiekszaken

Wet GBA, Kieswet, Besluit Burgerlijke Stand, Burgerlijk wetboek, Nationaliteitswetgeving, Wet op de lijkbezorging, Wet justitiële documentatie, Vreemdelingenwet, Paspoortwet en regelgeving rijbewijzen.

Alle gegevens op PL en verwijsgegevens

In het bijzonder gelden de volgende onderdelen die geraadpleegd kunnen worden:

 • -

  BCS – Globit BCS (Bouwvergunningen en Controle Systeem)

 • -

  BRS – Basis Registratie Systeem (Basis Registratie Systeem)

 • -

  DIS A – DIS Produktie (Documentair Informatie Systeem)

 • -

  GBA A – Koppeling BRS/VOA (Basis Registratie Systeem / Verzend- en Ontvangstsysteem)

 • -

  GKS A – Kadaster (Kadastraal systeem)

 • -

  HWS – Heffingen en Waarderingen (Heffingen en Waarderingen Systeem)

 • -

  KWS – VHS – Kwijtschelding (Kwijtschelding Systeem – Volledig Heffingen Systeem)

 • -

  MIL – Koppeling Milis-BRS (Milieu Basis Registratie Systeem)

 • -

  OIS – Civision Onderwijs (Onderwijs Informatie Systeem)

 • -

  SZS – SoZaWis (Sociale Zaken Systeem)

 • -

  VGS D – VGS (Voorzieningen Gehandicapten Systeem, D administratie (WVG))

 • -

  VGS M – VGS Minimabeleid (Voorzieningen Gehandicapten Systeem, M administratie (minimabeleid))

 • -

  VIS – VHS/Incasso (Volledig Incasserings Systeem /Volledig Heffings Systeem)

Bijlage 3 Lijst van binnengemeentelijke afnemers en derden waaraan systematisch gegevens worden verstrekt uit de GBA

 

 

Bijlage 4 VERSTREKKINGENTABEL GBA

 

 

Wie

Waarvoor

Welke categorie

Welke gegevens

Geheimhouding

Leges

Advocaten

Uitvoering van een algemeen verbindend voorschrift.

Voorbeeld: aanspannen gerechtelijke procedure (via dagvaarding door deurwaarder), start van een echtscheidings-procedure

Verplichte derde

Algemene en verwijsgegevens voor zover noodzakelijk in verband met de uitvoering van een algemeen verbindend voorschrift.

Geheimhouding mogelijk.

Moet een belangenafweging plaatsvinden waarbij betrokkene eerst wordt gehoord.

Ja

Advocaten

Niet ter uitvoering van een avb.

Voorbeeld: buitengerechtelijke incasso's, het sturen van betalingsherinneringen

Commerciële instelling

Geen gegevens verstrekken

 

 

Financiële instellingen

(banken, verzekeraars en beleggings-instellingen)

Uitvoering van (aw). Voorbeeld: waken voor

(banken/ overkreditering; deelname aan en raadpleging van kredietregistratie. (Let op: er moet uitdrukkelijk worden welke algemeen verbindend voorschrift het betreft)

Verplichte derde

Algemene en verwijsgegevens voor zover noodzakelijk in verband met de uitvoering van een algemeen verbindend voorschrift

Geheimhouding mogelijk.

Moet een belangenafweging plaatsvinden waarbij betrokkene eerst wordt gehoord.

Ja

Financiële instellingen

(banken, verzekeraars en beleggings-instellingen)

Buitengerechtelijke incassowerkzaamheden zoals het sturen van een betalingsherinnering, het opsporen van debiteuren.

Commerciële instelling

Geen gegevens verstrekken

 

 

Financiële instellingen

(banken, verzekeraars en beleggings-instellingen)

Uitbetalen van de oudedagsvoorziening

Bijzondere derde

Algemene en verwijsgegevens voor zover noodzakelijk in verband met de uitvoering van de taak

Geheimhouding niet mogelijk

beperkt

Gerechts-deurwaarders

Uitvoering van een publiekrechtelijke zoals genoemd in artikel 14 van het Deurwaardersreglement.

Voorbeeld: betekenen dagvaardingen of gerechtelijke aanzeggingen, exploiten, ontruimingen

Afnemer

Algemene en verwijsgegevens voor zover noodzakelijk in verband met de uitvoering van de publiekrechtelijke taak

Geheimhouding niet mogelijk

beperkt

Gerechts-deurwaarders

Uitvoering van een privaatrechtelijke deurwaarders taak. Voorbeeld: buitengerechtelijke incasso-werkzaamheden en voeren van een debiteuren-administratie

Commerciële instelling

Geen gegevens verstrekken

 

 

Incassobureaus

Buitengerechtelijke incasso-werkzaamheden en voeren van een debiteuren-administratie, sturen betalingsherinneringen, opsporen debiteuren

Commerciële instelling

Geen gegevens verstrekken

 

 

Postorderbedrijven

Buitengerechtelijke incasso-werkzaamheden en voeren van een debiteuren-administratie, sturen betalingsherinneringen, opsporen debiteuren

Commerciële instelling

Geen gegevens verstrekken

 

 

Informatiebeheer

Groep

Uitvoering van een publiekrechtelijke taak zoals genoemd in de Wet op de Studiefinanciering

Afnemer

Algemene en verwijsgegevens voor zover noodzakelijk in verband met de uitvoering van de publiekrechtelijke taak

Geheimhouding niet mogelijk

beperkt

Notarissen

Uitvoering van een publiekrechtelijke taak zoals genoemd in de Wet op het Notarisambt. Voorbeeld: verlijden authentieke akten, bewaringen en vervaardiging van afschriften

Afnemer

Algemene en verwijsgegevens voor zover noodzakelijk in verband met de uitvoering van de publiekrechtelijke taak

Geheimhouding niet mogelijk

beperkt

Notarissen

Uitvoering van een privaatrechtelijke taak. Voorbeeld: buitengerechtelijke incasso-werkzaamheden en voeren van een debiteuren-administratie

Commerciële instelling

Geen gegevens verstrekken

 

 

Semi overheidsinstanties zoals BD, RDW, SVB en politie

Uitvoering publiekrechtelijke taak

Afnemer

Algemene en verwijsgegevens voor zover noodzakelijk in verband met de uitvoering van de publiekrechtelijke taak

Geheimhouding niet mogelijk

beperkt

Afdeling Publiekszaken andere gemeenten

Uitvoering publiekrechtelijke taak

Afnemer

Algemene en verwijsgegevens voor zover noodzakelijk in verband met de uitvoering van de publiekrechtelijke taak

Geheimhouding niet mogelijk

kosteloos

Andere gemeenten

Uitvoering publiekrechtelijke taak

Afnemer

Algemene en verwijsgegevens voor zover noodzakelijk in verband met de uitvoering van de publiekrechtelijke taak

Geheimhouding niet mogelijk

beperkt

Pensioenfondsen

Uitvoering van de Pensioen- en Spaarfondsenwet

Bijzondere derde

Algemene en verwijsgegevens voor zover noodzakelijk in verband met de uitvoering van de taak

Geheimhouding niet mogelijk

beperkt

Zorgverzekeraars

Uitvoering publiekrechtelijke taak. Let op: er moet uitdrukkelijk worden aangegeven voor welke publiekrechtelijke taak de gegevens worden gevraagd.

Afnemer mits op lijst uitvoerings-organen ZFW en AWBZ

Algemene en verwijsgegevens voor zover noodzakelijk in verband met de uitvoering van de publiekrechtelijke taak

Geheimhouding niet mogelijk

Ja

Zorgverzekeraars

Uitvoering van een privaatrechtelijke taak. Voorbeeld: buitengerechtelijke incasso-werkzaamheden en voeren van een debiteuren-administratie

Commerciële instelling

Geen gegevens verstrekken

 

 

Ziekenhuizen

art. 68c1 Besluit

bijzondere derde

Algemene en verwijsgegevens voor zover noodzakelijk in verband met de uitvoering van de publiekrechtelijke taak

Geheimhouding niet mogelijk

beperkt

Door de overheid gesubsidieerde instellingen

uitvoering van de gesubsidieerde taken

vrije derde

Telefoonboek-gegevens” (art. 100 lid 2)

Geheimhouding mogelijk

Ja

Woningbouw-corporaties

volkshuisvesting

huursubsidie

bestrijding illegale bewoning

vrije derde

Telefoonboek-gegevens

Geheimhouding mogelijk

 

Scholen

verantwoording “cumi-faciliteiten”

vrije derde

Telefoonboek-gegevens

Geheimhouding mogelijk

Ja

Verenigingen en stichtingen met maatschappelijk of filantropisch doel 1)

zie hun statuten

vrije derde

Telefoonboek-gegevens

Geheimhouding mogelijk

Ja

Wetenschappelijk onderzoekers

wetenschappelijk, statistisch of historisch onderzoek

art.67 Besluit

Algemene en verwijsgegevens voor zover noodzakelijk in verband met het onderzoek

Geheimhouding mogelijk

Ja

Kerk- en bijbel-genootschappen

Ledenadministratie

vrije derde

Telefoonboek-gegevens

Geheimhouding mogelijk

Ja

Bureaus Burgerlijke Stand, Bevolkingsregister en Verkiezingen van Ned. Antillen en Aruba

uitvoering wettelijke taken

afnemer

Algemene en verwijsgegevens voor zover noodzakelijk in verband met de uitvoering van de publiekrechtelijke taak

Geheimhouding niet mogelijk

Kosteloos

Buitenlandse vertegenwoor-digingen h.t.l.

Uitvoering internationale

Overeenkomsten

afnemer

sui generis

Algemene en verwijsgegevens voor zover noodzakelijk in verband met de uitvoering van de publiekrechtelijke taak

Geheimhouding niet mogelijk

beperkt tenzij verdrag anders bepaalt

Buitenlandse overheden

uitvoering internationale overeenkomsten

afnemer

sui generis

Algemene en verwijsgegevens voor zover noodzakelijk in verband met de uitvoering van de publiekrechtelijke taak

Geheimhouding niet mogelijk

Beperkt,

tenzij verdrag anders bepaalt

Buitenlandse notarissen

DOORVERWIJZEN NAAR DE NEDERLANDSE AMBASSADE IN HET BETREFFENDE LAND

 

 

Natuurlijke personen

toestemming betrokkene

vrije derde

Telefoonboek-gegevens

Geheimhouding mogelijk. Betrokkene moet eerst zijn/haar toestemming verlenen.

Ja

Nutsbedrijven

 

Commerciële instelling

Geen gegevens verstrekken

 

 

(buiten-gemeentelijke) Crematoria, begraafplaatsen

uitvoering Wet op de Lijkbezorging

Afnemer

Algemene en verwijsgegevens voor zover noodzakelijk in verband met de uitvoering van de publiekrechtelijke taak

Geheimhouding niet mogelijk

beperkt

NIVRA

uitvoering Wet op de Registeraccountants

Afnemer

Algemene en verwijsgegevens voor zover noodzakelijk in verband met de uitvoering van de publiekrechtelijke taak

Geheimhouding niet mogelijk

beperkt

Ambulancezorg

ambulancezorg

Afnemer

Algemene en verwijsgegevens voor zover noodzakelijk in verband met de uitvoering van de publiekrechtelijke taak

Geheimhouding niet mogelijk

beperkt

Openbaar vervoer

Controle (identificatieplicht) op zwartrijden

Verplichte derde

Algemene en verwijsgegevens voor zover noodzakelijk in verband met de uitvoering van een algemeen verbindend voorschrift

Geheimhouding mogelijk.

Moet een belangenafweging plaatsvinden waarbij betrokkene eerst wordt gehoord.

Ja

Plaatselijke peuterspeelzalen

Aanschrijving ouders 2-jarigen

vrije derde

Telefoonboek-gegevens

Geheimhouding mogelijk

 

Stichting Welzijn ouderen

Maatschappelijke participatie ouderen

Verplichte derde

Algemene en verwijsgegevens voor zover noodzakelijk in verband met de uitvoering van een algemeen verbindend voorschrift.

Geheimhouding mogelijk.

Moet een belangenafweging plaatsvinden waarbij betrokkene eerst wordt gehoord.