Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tubbergen

Beleidsregeling vergunningverlening aanwezigheidsvergunning

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTubbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregeling vergunningverlening aanwezigheidsvergunning
CiteertitelBeleidsregeling vergunningverlening aanwezigheidsvergunning
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81 e.v.
 2. Wet op de kansspelen, art. 30b e.v.
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-12-2013Nieuwe regeling

12-12-2013

Gemeenteblad 2013, 29

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregeling vergunningverlening aanwezigheidsvergunning

De burgemeester van Tubbergen,

Gelet op artikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 30b e.v. van de Wet op de kansspelen;

besluit:

vast te stellen de navolgende:

BELEIDSREGEL VERGUNNINGVERLENING AANWEZIGHEIDSVERGUNNING

 

 • 1.

  Een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de Kansspelen wordt, indien deze wordt verleend, voor de duur van 12 maanden verleend indien het de eerste keer is dat er aan de aanvrager een aanwezigheidsvergunning voor de betreffende inrichting wordt verleend.

 • 2.

  Een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de Kansspelen wordt, op verzoek van de aanvrager, verleend voor de duur van vier jaar of voor onbepaalde tijd verleend indien aan de aanvrager al eerder een aanwezigheidsvergunning voor dezelfde inrichting is verleend.

 • 3.

  De aanwezigheidsvergunning is persoonsgebonden en inrichtingsgebonden.

 • 4.

  Deze beleidsregel geldt voor aanvragen die op of na de datum van inwerkingtreding van deze beleidsregel worden ingediend.

 • 5.

  Eerder verleende vergunningen voor bepaalde tijd worden niet automatisch overgezet naar vergunningen voor onbepaalde tijd.

 • 6.

  Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Tubbergen, 12 december 2013

de burgemeester

mr. M.K.M. Stegers

Toelichting

Aanleiding

Zowel vanuit de landelijke politiek als in het collegeprogramma is als doel gesteld de administratieve lasten voor burgers en bedrijven terug te dringen.

In het kader hiervan wordt er door de afdeling vergunningen kritisch gekeken naar welke vergunningen er verleend worden en op welke wijze er gestreefd kan worden naar administratieve lastenverlichting.

Met betrekking tot de aanwezigheidsvergunning voor een kansspelautomaat is geconcludeerd dat deze niet kan worden afgeschaft (zie wettelijk kader), maar dat het wel mogelijk is om een vergunning voor langere tijd te verlenen in plaats van de termijn van 12 maanden die nu wordt gehanteerd. De burgemeester, tot wiens bevoegdheid het verlenen van de aanwezigheidsvergunning behoort, dient hiertoe te besluiten. Vanwege de kenbaarheid wordt dit vastgelegd in een beleidsregel.

Voor aanvragers die voor de eerste keer een aanwezigheidsvergunning aanvragen voor een inrichting wordt de vergunning voor de duur van maximaal 12 maanden verleend. Dit omdat uit ervaringen blijkt dat veel horeca ondernemers die voor eerste keer een aanwezigheidsvergunning aanvragen binnen de termijn van 12 maanden de exploitatie van hun inrichting beëindigen. Om te voorkomen dat deze ondernemers een hoog legesbedrag moeten betalen voor een vergunning waarvan slecht kort gebruik wordt gemaakt is bepaald dat de duur maximaal 12 maanden is.

Doel

De beleidsregel voor het verlenen van een aanwezigheidsvergunning voor de duur van vier jaar of onbepaalde tijd voor een kansspelautomaat betekent een administratieve en financiële lastenverlichting voor de ondernemer. Deze hoeft maar vierjaarlijks of eenmalig een aanvraag in te dienen en hiervoor legeskosten te betalen in plaats van jaarlijks.

Wettelijk kader

Op grond van artikel 30b van de Wet op de kansspelen is het verboden om zonder vergunning van de burgemeester één of meer kansspelautomaten aanwezig te hebben

 • a.

  op of aan de openbare weg;

 • b.

  op voor het publiek toegankelijke plaatsen;

 • c.

  in niet voor het publiek toegankelijke inrichtingen, waarvoor ingevolge artikel 3 van de Drank- en horecawet een vergunning voor de uitoefening van het horecabedrijf is vereist of waarvan de ondernemer inschrijfplichtig is bij het Bedrijfschap Horeca.

Artikel 30c van deze wet bepaalt dat de aanwezigheidsvergunning alleen kan worden verleend voor het aanwezig hebben van kansspelautomaten in een hoogdrempelige inrichting of een zogenaamde samengestelde inrichting. Als uitwerking van het tweede lid van artikel 30c is in de Algemeen plaatselijke verordening 2012 vastgelegd dat voor maximaal 2 kansspelautomaten in een inrichting vergunning wordt verleend.

Artikel 30d van de ze wet bepaalt in het tweede lid dat een aanwezigheidsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd wordt verleend.