Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tubbergen

Verordening werkgeverscommissie Tubbergen 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTubbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening werkgeverscommissie Tubbergen 2017
CiteertitelVerordening werkgeverscommissie Tubbergen 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artt. 83, 107 t/m 107e, 156
 2. Algemene wet bestuursrecht, afd. 10.1.2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-12-2017Nieuwe regeling

27-11-2017

Gemeenteblad 2017, nr. 213503

13A

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening werkgeverscommissie Tubbergen 2017

De raad van de gemeente Tubbergen,

gelezen het voorstel van het presidium van 6 november 2017, nr. 13A;

gelet op artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht

BESLUIT:

vast de stellen de navolgende :

 

Verordening werkgeverscommissie Tubbergen 2017

 

Artikel 1. Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

 • 1.

  Er is een commissie, aangeduid als “werkgeverscommissie”. De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en de overige op de griffie werkzame ambtenaren, zoals dat door de raad aan haar wordt gedelegeerd.

 • 2.

  De werkgeverscommissie kan de aan haar overgedragen bevoegdheden ten aanzien van het griffiepersoneel mandateren aan de griffier.

Artikel 2. Samenstelling werkgeverscommissie

 • 1.

  De werkgeverscommissie bestaat uit alle fractievoorzitters van alle in de raad vertegenwoordigde partijen.

 • 2.

  De commissie kent geen plaatsvervangende leden.

 • 3.

  Het lidmaatschap van de commissie eindigt bij eindiging van het fractievoorzitterschap of bij beëindiging van het raadslidmaatschap.

 • 4.

  De commissie benoemt uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

 • 5.

  De voorzitter van de raad is informant en adviseur van de werkgeverscommissie en kan worden uitgenodigd om in de vergadering aanwezig te zijn.

Artikel 3. Taken voorzitter werkgeverscommissie

De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:

 • a.

  het tijdig en periodiek bijeenroepen van de werkgeverscommissie;

 • b.

  het leiden van de vergaderingen;

 • c.

  het doen naleven van deze verordening;

 • d.

  het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan, alsmede het zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie;

 • e.

  het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier als eerstverantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de griffie.

Artikel 4. Ondersteuning van de commissie

De griffier staat de werkgeverscommissie terzijde, draagt zorg voor het secretariaat en maakt met het college of de secretaris afspraken over ondersteuning.

Artikel 5. Besluitvorming

 • 1.

  Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de leden zoals bedoeld in artikel

 • 2.

  Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het aantal zitten hebbende leden aanwezig is.

Artikel 6. Verslaglegging

 • 1.

  De griffier draagt zorg voor het opstellen van een conceptbesluitenlijst van elke vergadering. De besluitenlijst wordt in een volgende vergadering van de werkgeverscommissie vastgesteld.

 • 2.

  De vastgestelde besluitenlijst wordt door de voorzitter, tenminste één lid en door de griffier getekend.

Artikel 7. Beslotenheid van vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden, in het belang als bedoeld in artikel 10 lid 2, onder e of f van de Wet openbaarheid van bestuur, in beslotenheid gehouden

 • 2.

  De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn openbaar, tenzij de werkgeverscommissie beslist dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, hierop of een deel daarvan geheimhouding moet worden gelegd.

 • 3.

  Indien een raadslid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien waarop geheimhouding is opgelegd, kan hij daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie.

 • 4.

  De voorzitter weigert een dergelijk verzoek slechts als sprake is van strijd met het openbaar belang. De commissie kan geheimhouding opleggen op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur.

Artikel 8. Vergaderfrequentie

De werkgeverscommissie vergadert tenminste eenmaal per jaar en voorts zo vaak als door de voorzitter of één van de leden nodig wordt geacht.

Artikel 9. Verantwoording

De werkgeverscommissie brengt met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 jaarlijks verslag uit aan de raad van haar werkzaamheden en bevindingen.

Artikel 10. Onvoorziene omstandigheden

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan, beslist de commissie.

Artikel 11. Inwerkingtreding en citeertitel

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en kan worden aangehaald als Verordening werkgeverscommissie Tubbergen 2017.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 27 november 2017,

De gemeenteraad van Tubbergen,

de raadsgriffier,de voorzitter

H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar,drs. ing. W.A.M. Haverkamp – Wenker