Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tubbergen

Besluit van het bestuur en de voorzitter van de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen en de colleges van burgemeesters en wethouders van de gemeenten Dinkelland en Tubbergen houdende regels omtrent mandaat Mandaatbesluit Noaberkracht Dinkelland Tubbergen 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTubbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het bestuur en de voorzitter van de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen en de colleges van burgemeesters en wethouders van de gemeenten Dinkelland en Tubbergen houdende regels omtrent mandaat Mandaatbesluit Noaberkracht Dinkelland Tubbergen 2016
CiteertitelMandaatbesluit Noaberkracht Dinkelland Tubbergen 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door het Mandaatbesluit Noaberkracht Dinkelland Tubbergen 2018.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artt. 59a, 168 en 171
 2. Gemeenschappelijke regeling Noaberkracht Dinkelland Tubbergen, art. 5
 3. Algemene wet bestuursrecht, titel 10.1
 4. Organisatieregeling Noaberkracht Dinkelland Tubbergen
 5. artikel 2 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen
 6. artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen
 7. artikel 8 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen
 8. artikel 10 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen
 9. artikel 11 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen
 10. artikel 13 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen
 11. artikel 14 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen
 12. artikel 31 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen
 13. artikel 37 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen
 14. artikel 38 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen
 15. artikel 39 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen
 16. artikel 40 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen
 17. artikel 41 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen
 18. artikel 2 van de Regeling basisregistratie adressen en gebouwen
 19. artikel 3 van de Regeling basisregistratie adressen en gebouwen
 20. artikel 11 van het Besluit basisregistratie adressen en gebouwen
 21. artikel 12 van het Besluit basisregistratie adressen en gebouwen
 22. artikel 13 van het Besluit basisregistratie adressen en gebouwen
 23. artikel 1 van de Wet basisregistratie grootschalige topografie
 24. artikel 10 van de Wet basisregistratie grootschalige topografie
 25. artikel 11 van de Wet basisregistratie grootschalige topografie
 26. artikel 12 van de Wet basisregistratie grootschalige topografie
 27. artikel 13 van de Wet basisregistratie grootschalige topografie
 28. artikel 14 van de Wet basisregistratie grootschalige topografie
 29. artikel 15 van de Wet basisregistratie grootschalige topografie
 30. artikel 23 van de Wet basisregistratie grootschalige topografie
 31. artikel 25 van de Wet basisregistratie grootschalige topografie
 32. artikel 26 van de Wet basisregistratie grootschalige topografie
 33. artikel 27 van de Wet basisregistratie grootschalige topografie
 34. artikel 28 van de Wet basisregistratie grootschalige topografie
 35. artikel 1 van de Wet basisregistratie ondergrond
 36. artikel 9 van de Wet basisregistratie ondergrond
 37. artikel 24 van de Wet basisregistratie ondergrond
 38. artikel 27 van de Wet basisregistratie ondergrond
 39. artikel 29 van de Wet basisregistratie ondergrond
 40. artikel 30 van de Wet basisregistratie ondergrond
 41. artikel 32 van de Wet basisregistratie ondergrond
 42. artikel 33 van de Wet basisregistratie ondergrond
 43. artikel 32 van de Wet basisregistratie ondergrond
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-07-201801-07-201815-01-2019bijlage

04-07-2018

gmb-2018-149177

27-05-201712-07-2018Toevoeging "2016" in opschrift, artt. 1 en 4. In de bijlage herstel van typefouten in interpunctie, artt. 6, 7, 10, 14, lid 2, nieuw lid b en d, lid 3 en toevoeging van een nieuw lid 4.

18-04-2016

Gemeenteblad 2017, 88943

Onbekend
18-05-201627-05-2017Nieuwe regeling

10-05-2016

Gemeenteblad 2016, 37

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het bestuur en de voorzitter van de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen en de colleges van burgemeesters en wethouders van de gemeenten Dinkelland en Tubbergen houdende regels omtrent mandaat Mandaatbesluit Noaberkracht Dinkelland Tubbergen 2016

Het bestuur en de voorzitter van de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen,

het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Dinkelland,

het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Tubbergen,

ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

gelet op de artikelen 59a, 168 en 171 van de Gemeentewet, artikel 5 van de Gemeenschappelijke regeling Noaberkracht Dinkelland Tubbergen, titel 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht en de Organisatieregeling Noaberkracht Dinkelland Tubbergen;

B E S L U I T E N

vast te stellen het navolgende:

MANDAATBESLUIT NOABERKRACHT DINKELLAND TUBBERGEN 2016

 

Artikel 1 Mandaat

 • 1.

  Aan de in de bijlage bij dit besluit genoemde ambtenaren en overige personen, werkzaam in dienst van één van beide gemeenten dan wel van de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen,

  • a.

   worden de in die bijlage omschreven bevoegdheden gemandateerd;

  • b.

   worden de daarin omschreven volmachten tot het beslissen omtrent en tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen verleend; en

  • c.

   wordt machtiging verleend de daarin vermelde handelingen te verrichten,

  voor zover van toepassing onder de daarbij nader aangegeven voorwaarden en beperkingen.

 • 2.

  Aan de leden van het college van burgemeester en wethouders wordt gemandateerd de bevoegdheid om besluiten te nemen wanneer bekend is dat de overige leden van het college afwezig zijn in verband met vakantie of anderszins

 • 3.

  Aan twee leden van het bestuur van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen, uit elk van beide colleges van burgemeesters en wethouders van Dinkelland en Tubbergen één lid, wordt gemandateerd de bevoegdheid om besluiten te nemen wanneer bekend is dat de overige leden van de beide college afwezig zijn in verband met vakantie of anderszins.

Artikel 2 Uitbreidingen en beperkingen

 • 1.

  Naast de bevoegdheid tot het vaststellen van de in de bijlage omschreven besluiten wordt tevens gemandateerd de bevoegdheid tot

  • a.

   het afwijzen van een aanvraag om een in de bijlage omschreven besluit te nemen;

  • b.

   het verbinden van voorschriften dan wel beperkingen aan een zodanig besluit;

  • c.

   het buiten behandeling laten van een aanvraag om een zodanig besluit te nemen op een van de gronden vermeld in artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht;

  • d.

   het afwijzen van een aanvraag om een zodanig besluit te nemen met toepassing van artikel 4:6 van de Algemene wet bestuursrecht;

  • e.

   het, op een andere wettelijke grond dan de hiervoor vermelde, buiten behandeling laten van een aanvraag om een zodanig besluit te nemen;

  • f.

   intrekking en wijziging van zodanige besluiten, ambtshalve dan wel op aanvraag;

  • g.

   het voeren van correspondentie ter voorbereiding of ter uitvoering van besluiten, privaatrechtelijke rechtshandelingen of feitelijke handelingen;

  • h.

   het verrichten van alle handelingen van procedurele, voorbereidende of uitvoerende aard, zoals het doen van bekendmakingen, beleggen van en uitnodigen voor hoorzittingen, het inwinnen van zienswijzen, het inwinnen van adviezen, het aanhouden en het verdagen van de beslissing op aanvragen en bezwaarschriften en meer in het algemeen het nemen van beslissingen inzake de procedure ter voorbereiding van een besluit, als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

  • i.

   het voeren van verweer ingeval van beroep tegen de in bijlage omschreven besluiten en tot het instellen van hoger beroep tegen uitspraken van de rechtbank met betrekking tot de in de bijlage omschreven besluiten, ook indien deze besluiten door het bestuursorgaan zelf zijn genomen;

  • j.

   het verlenen van machtiging tot vertegenwoordiging van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen, de gemeente Dinkelland en de gemeente Tubbergen en hun bestuursorganen in bestuurlijke, bestuursrechtelijke, civielrechtelijke en strafrechtelijke procedures.

 • 2.

  Op treasuryactiviteiten vinden de bepalingen van dit besluit geen toepassing doch is uitsluitend het Treasurystatuut van toepassing.

 • 3.

  Een beslissing op bezwaar in mandaat wordt niet genomen door een ambtenaar op een hiërarchisch lager niveau dan of op hetzelfde niveau als het niveau van degene die het primaire besluit heeft genomen.

Artikel 3 Inachtneming bijzondere vormvereisten

Indien en voor zover ingevolge wettelijk voorschrift bijzondere vorm- of andere voorschriften in acht genomen moeten worden voorafgaand aan of bij de uitoefening van het mandaat, de volmacht of de machtiging, wordt aan dit besluit geen toepassing gegeven dan met inachtneming van die voorschriften.

Artikel 4 Wijziging van wetgeving

 • 1.

  Ingeval van wijziging van wet- en regelgeving waarop een gemandateerde bevoegdheid berust blijft de bevoegdheid gemandateerd en wordt het mandaat geacht te zijn verleend op grond van de corresponderende bepalingen in de gewijzigde wet-en regelgeving.

 • 2.

  Een in dit gezamenlijk besluit opgenomen mandaat, volmacht of machtiging tot het verlenen waarvan het college respectievelijk de burgemeester in één of beide gemeenten nog niet bevoegd was, treedt voor de betreffende gemeente in werking indien en zodra die bevoegdheid alsnog is ontstaan.

Artikel 5 Ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging

Een gemandateerde, gevolmachtigde of gemachtigde is bevoegd ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging te verlenen.

Artikel 6 Schakelbepaling

Het bepaalde in de artikelen 7, 8 en 9 van dit besluit en in de bijlage van dit besluit is van overeenkomstige toepassing op bevoegdheden van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen en zijn bestuursorganen, met dien verstande dat wordt gelezen voor:

 • a.

  de gemeente (de gemeenten): het openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen;

 • b.

  het college van burgemeester en wethouders: het dagelijks bestuur;

 • c.

  de wethouders: de leden van het dagelijks bestuur;

 • d.

  de burgemeester: de voorzitter;

 • e.

  de gemeentesecretaris: de secretarissen van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen, ieder afzonderlijk.

Artikel 7 Toestemming tot het verlenen van ondertekeningsmandaat

De colleges van burgemeester en wethouders staan hun burgemeesters toe om de ondertekening van stukken die van hun college uitgaan op te dragen aan een ander lid van het college, aan de gemeentesecretaris, aan de algemeen directeuren en de domeindirecteuren, aan de programmamanagers en aan de afdelingshoofden.

Artikel 8 Ondertekeningsmandaat

 • 1.

  De burgemeesters machtigen en dragen op aan ieder der wethouders van hun gemeente om stukken uitgaande van het college van burgemeester en wethouders namens hen te ondertekenen.

 • 2.

  De burgemeesters machtigen en dragen op aan de secretarissen van hun gemeente om stukken uitgaande van de colleges van burgemeester en wethouders en stukken uitgaande van de burgemeesters namens hen te ondertekenen.

 • 3.

  De burgemeesters machtigen en dragen op aan de algemeen directeuren en de domeindirecteuren, ieder afzonderlijk, aan de programmamanagers en afdelingshoofden om stukken uitgaande van het college van burgemeester en wethouders en stukken uitgaande van de burgemeester namens hem te ondertekenen, voor zover het betreft de programmamanagers en afdelingshoofden uitsluitend de stukken die het programmateam respectievelijk de afdeling betreffen waarover zij, al dan niet plaatsvervangend, het beheer hebben.

 • 4.

  Uit het besluit moet, overeenkomstig artikel 10.11, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht, blijken dat het besluit door het college respectievelijk door de burgemeester zelf is genomen.

 • 5.

  De burgemeesters behouden zich voor om ook zelf nader door hen aan te geven categorieën van stukken of afzonderlijke stukken zelf te ondertekenen.

Artikel 9 Vertegenwoordiging van de gemeenten in en buiten rechte

 • 1.

  De burgemeesters machtigen en dragen op aan ieder der wethouders om hun gemeente in en buiten rechte te vertegenwoordigen.

 • 2.

  De burgemeesters machtigen en dragen op aan de gemeentesecretarissen om hun gemeente in en buiten rechte te vertegenwoordigen.

 • 3.

  De burgemeesters machtigen en dragen op aan de algemeen directeuren en de domeindirecteuren, ieder afzonderlijk, en aan de programmamanagers en afdelingshoofden om de gemeenten in en buiten rechte te vertegenwoordigen, voor zover het betreft de programmamanagers en afdelingshoofden uitsluitend inzake die aangelegenheden die het programmateam respectievelijk de afdeling betreffen waarover zij, al dan niet plaatsvervangend, het beheer hebben.

 • 4.

  De burgemeesters behouden zich voor om ook zelf hun gemeenten in en buiten rechte te vertegenwoordigen in nader door hem aan te geven gevallen of in afzonderlijke gevallen.

Artikel 10 Instemming

 • 1.

  Het bestuur van Noaberkracht Dinkelland-Tubbergen verleent, voor zover vereist, instemming als bedoeld in artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  Voor zover instemming van een gemandateerde, een gevolmachtigde of een gemachtigde op grond van artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht zou zijn vereist, wordt die instemming geacht te zijn gebleken uit het enkele feit dat hij toepassing heeft gegeven aan het aan hem verleende mandaat, volmacht of machtiging.

Artikel 11 Dubbele mandaatverleningen

Ingeval een mandaat, volmacht of machtiging is verleend aan meer dan één functionaris, wordt dit uitgeoefend door de functionaris die daartoe in een concreet geval het meest is aangewezen, dit echter onverminderd de bevoegdheid van de andere functionaris of functionarissen.

Artikel 12 Slotbepalingen

 • 1.

  Voor de toepassing van dit besluit geldt de concerncontroller als hoofd van de afdeling Kwaliteit Audit en Control.

 • 2.

  Dit besluit kan worden aangehaald als het Mandaatbesluit Noaberkracht Dinkelland Tubbergen 2016.

 • 3.

  Het treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 4.

  Het Mandaatbesluit Noaberkracht Dinkelland-Tubbergen 2015 wordt ingetrokken.

 • 5.

  Andere mandaatbesluiten blijven onverkort van kracht.

Denekamp, 10 mei 2016

Het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen,

de secretarissen,de voorzitter,

E.M. Grobben (plv.), drs. ing. G.B.J. Mensink, mr. M.K.M. Stegers

De voorzitter van de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen,

Mr. M.K.M. Stegers

Het college van burgemeester en wethouders van Dinkelland,

de secretaris,de burgemeester,

E.M. Grobben (loco), mevrouw I.A. Bakker

Het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen,

de secretaris,de burgemeester,

drs. ing. G.B.J. Mensink, mr. M.K.M. Stegers

de burgemeester van Dinkelland,

Mevrouw I.A. Bakker

De burgemeester van Tubbergen,

mr. M.K.M. Stegers

Bijlage

ALGEMEEN

 

Artikel 1 Algemeen

Aan de algemeen directeuren, de domeindirecteuren, de programmamanagers en afdelingshoofden, ieder afzonderlijk en voor wat betreft de programmamanagers en afdelingshoofden, ieder voor zover het betreft aangelegenheden van een door hem beheerd programmateam respectievelijk beheerde afdeling, wordt gemandateerd de bevoegdheid c.q. wordt volmacht c.q. wordt machtiging verleend tot:

 • a.

  het voeren van algemene correspondentie, niet gericht op rechtsgevolgen;

 • b.

  het verrichten van alle handelingen tot behoud van rechten, zowel in rechte als buiten rechte;

 • c.

  het doen uitgaan van ingebrekestellingen en aansprakelijkstellingen ter zake van wanprestatie dan wel onrechtmatige daad;

 • d.

  aanmaningen te doen uitgaan en dwangbevelen uit te vaardigen en te doen betekenen, zoals aangegeven in de Algemene wet bestuursrecht;

 • e.

  privaatrechtelijke bevoegdheden uit te oefenen met betrekking tot de invordering van aan de gemeente verschuldigde geldschulden;

 • f.

  het openbaar maken van informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur;

 • g.

  het uitoefenen van de doorzendplicht c.q. terugzendplicht ingevolge de artikelen 2:3 en 6:15 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • h.

  het verlenen van medewerking aan enquêtes, (CBS-)statistieken en onderzoeken;

 • i.

  advisering aan andere bestuursorganen, in al die gevallen waarin het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester optreedt als, al dan niet krachtens wettelijk voorschrift aangewezen, adviseur;

 • j.

  het vaststellen van aanvraagformulieren met toepassing van artikel 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • k.

  het aangaan van stage-overeenkomsten;

 • l.

  het aanwijzen van toezichthouders als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • m.

  het afgeven van ambtelijke legitimatiebewijzen;

 • n.

  het uitvoeren van de Arbeidsomstandighedenwet;

 • o.

  het aankopen van materiaal, het aankopen en huren van materieel en het opdragen van diensten aan derden;

 • p.

  het besluiten omtrent aanvragen op grond van de Wet hergebruik overheidsinformatie.

   

DIRECTIE

 

Artikel 2 Algemeen directeuren

 • 1.

  Aan de algemeen directeuren, ieder afzonderlijk, wordt gemandateerd de bevoegdheid c.q. wordt volmacht c.q. machtiging verleend tot:

  • a.

   het vaststellen en aanpassen van functiebeschrijvingen;

  • b.

   het vaststellen van functiewaarderingen;

  • c.

   het voorzien in vacatures, het aanstellen van ambtenaren, al dan niet in tijdelijke dienst, het aangaan van arbeidsovereenkomsten naar burgerlijk recht, het inhuren van uitzendkrachten en het aangaan van detacheringsovereenkomsten;

  • d.

   het vaststellen van beschikkingen betreffende alle rechtspositionele aangelegenheden;

  • e.

   het verstrekken van opdrachten aan derden, waaronder het inhuren, van externen.

 • 2.

  Verder worden de in dit besluit aan een domeindirecteur, programmamanager , afdelingshoofd en/of overige medewerkers gemandateerde bevoegdheden, toegekende volmachten en machtigingen onder dezelfde voorwaarden en beperkingen eveneens gemandateerd respectievelijk toegekend aan de algemeen directeuren, ieder afzonderlijk.

   

Artikel 3 Domeindirecteuren

De in dit besluit aan een afdelingshoofd gemandateerde bevoegdheden, toegekende volmachten en machtigingen worden onder dezelfde voorwaarden en beperkingen eveneens gemandateerd respectievelijk toegekend aan de domeindirecteuren, ieder afzonderlijk en voor zover het betreft aangelegenheden van een door hem beheerd domein.

 

Artikel 4 Afdelingshoofden en programmamanagers

De in dit besluit aan medewerkers gemandateerde bevoegdheden, toegekende volmachten en machtigingen worden onder dezelfde voorwaarden en beperkingen eveneens gemandateerd respectievelijk toegekend aan de afdelingshoofden en programmamanagers, ieder afzonderlijk en voor zover het betreft aangelegenheden van de door hem beheerde afdeling dan wel het door hem beheerde programma.

 

Artikel 5 Medewerkers

Aan de medewerkers wordt volmacht verleend tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en wordt machtiging verleend tot het verrichten van handelingen, voor zover deze activiteiten tot hun functie behoren.

 

DOMEIN BEDRIJFSVOERING

 

Artikel 6 Afdeling Kwaliteit, Audit en Control

 • 1.

  Aan het afdelingshoofd wordt gemandateerd om te besluiten omtrent verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, ook indien ingevolge artikel 1 tevens een andere functionaris is gemandateerd.

 • 2.

  Aan de inkoopcoördinator wordt gemandateerd de bevoegdheid c.q. volmacht c.q. machtiging verleend tot:

  • a.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van aanbestedingen, met uitzondering van gunningsbeslissingen.

 • 3.

  Aan de concernjuristen wordt gemandateerd de bevoegdheid c.q. volmacht c.q. machtiging verleend tot het verrichten van handelingen ten behoeve van:

  • a.

   het doen uitgaan van gemeentebladen.

    

Artikel 7 Afdeling Administratie en Beheer

 • 1.

  Aan het afdelingshoofd, al dan niet plaatsvervangend belast met het beheer van deze afdeling, wordt gemandateerd de bevoegdheid c.q. wordt volmacht c.q. wordt machtiging verleend tot:

  • a.

   uitbetalen van gelden binnen de begroting;

  • b.

   besluiten op beroepschriften ter zake van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen;

  • c.

   doen van belastingaangifte en het doen van nominatieve opgaven van salariskosten aan ABP/USZO en belastingdienst;

  • d.

   aangaan afbetalingsregelingen met debiteuren (korte termijn);

  • e

   het geven, ondertekenen en doen uitgaan van invorderingsopdrachten;

  • f.

   het doen uitgaan van aanmaningen en het uitvaardigen en doen betekenen van dwangbevelen als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht;

  • g.

   het uitoefenen van privaatrechtelijke bevoegdheden met betrekking tot de invordering van geldschulden, daaronder het nemen van besluiten tot het voeren van een rechtsgeding;

  • h.

   het regelen van het huishoudelijk-organisatorische deel van ontvangsten, partijen en dergelijke in en rond het gemeentehuis;

  • i.

   het uitvoeren van rijks- en gemeentelijke subsidieregelingen met betrekking tot monumenten en begraafplaatsen;

  • j.

   het verhuren en in gebruik geven van (gedeelten van) gemeentelijke gebouwen;

  • k.

   het aangaan van overeenkomsten in verband met het onderhoud van gebouwen;

  • l.

   het meewerken aan reguliere, in hypotheekakten voorziene, aanpassing van het rentepercentage bij hypothecaire geldleningen (renteconversie).

 • 2.

  Aan de met de uitoefening van de betreffende taken belaste medewerkers wordt machtiging verleend tot

  • a.

   het indienen van claims ter zake van schadevoorvallen bij verzekeringsmaatschappijen en bij het Waarborgfonds motorrijtuigen en de verdere afhandeling daarvan;

  • b.

   het beslissen inzake aansprakelijkstellingen tegen een gemeente of Noaberkracht Dinkelland Tubbergen gericht, voor zover deze voor de betreffende schade niet is verzekerd;

  • c.

   . het aansprakelijk stellen van derden ter zake van schade veroorzaakt door een onrechtmatige daad of wanprestatie.

    

Artikel 8 Afdeling Bestuurs- en managementondersteuning

 • 1.

  Team HRM

  Aan het afdelingshoofd, al dan niet plaatsvervangend belast met het beheer van deze afdeling, wordt gemandateerd de bevoegdheid c.q. volmacht c.q. machtiging verleend tot:

 • a.

  het nemen van besluiten op grond van de Uitkerings- en pensioenverordening wethouders;

 • b.

  het nemen van personele besluiten met betrekking tot gewezen personeel (wachtgelden, pensioenen e.d.);

 • c.

  het nemen van rechtspositionele besluiten, waarbij geen sprake is van beleidsvrijheid, zoals toekenning van zwangerschapsverlof, toekenning van een gratificatie in verband met een dienstjubileum e.d.;

 • d.

  het nemen van rechtspositionele besluiten waarbij sprake is van beleidsvrijheid, zoals toekenning van studiefaciliteiten, verlenen van bijzonder verlof, benoeming en ontslag anders dan op eigen verzoek;

 • e.

  het regelen van afscheidsrecepties van ambtenaren en daarmee vergelijkbare bijeenkomsten in de personele sfeer, met uitzondering van het huishoudelijk-organisatorische deel.

   

 • 2.

  Team Communicatie

  Aan de daarmee uit hoofde van hun functie belaste medewerkers bij de afdeling Bestuurs- en managementondersteuning, team Communicatie, wordt gemandateerd de bevoegdheid c.q. volmacht c.q. machtiging verleend tot:

 • a.

  het aanschaffen van communicatiemiddelen, de opdracht tot het vervaardigen van drukwerk, het inhuren van diensten van derden, het verzorgen en de aanschaf van beeldmateriaal.

 • b.

  het aanschaffen van relatiegeschenken.

   

Artikel 9 Afdeling Informatie en Techniek

Aan de daarmee uit hoofde van hun functie belaste medewerkers bij de afdeling Informatie en Techniek, wordt gemandateerd de bevoegdheid c.q. volmacht c.q. machtiging verleend tot:

 • a.

  het uitvoeren van de aan het college toekomende taken en bevoegdheden bij of krachtens de Wet basisregistratie adressen en gebouwen, met uitzondering van de indeling in woonplaatsen en de vaststelling van openbare ruimten;

 • b.

  het uitoefenen van alle bevoegdheden die bij en krachtens de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken zijn toegekend aan het college van burgemeester en wethouders.;

 • c.

  het uitvoeren van de aan het college toekomende taken en bevoegdheden bij of krachtens de Wet basisregistraties grootschalige topografie.

   

DOMEIN DIENSTVERLENING

 

Artikel 10 Afdeling Klant Contact Centrum

 

 • 1.

  Front-office vergunningen

  Aan de Specialist front-office vergunningen en de Medewerker front-office vergunningen wordt gemandateerd de bevoegdheid c.q. wordt volmacht c.q. wordt machtiging verleend:

 • a.

  om met toepassing van artikel 9 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van de daarbij aangegeven onroerende zaak of zaken:

  • -

   afschriften en uittreksels van in het gemeentelijke beperkingenregister ingeschreven beperkingenbesluiten, beslissingen in administratief beroep of rechterlijke uitspraken, dan wel vervallenverklaringen als bedoeld in artikel 7, vierde lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, te waarmerken en te verstrekken;

  • -

   afschriften en uittreksels van in de gemeentelijke beperkingenregistratie opgenomen gegevens te waarmerken en te verstrekken; alsmede om

  • -

   schriftelijke verklaringen af te geven dat er blijkens de in de gemeentelijke beperkingenregistratie opgenomen gegevens geen publiekrechtelijke beperking van kracht is;

 • b.

  het afhandelen van alle zaken met betrekking tot de inschrijving en registratie van gegadigden voor bouwgrond;

 • c.

  het verkopen van bouwgrond voor woningbouw en het nemen en uitvoeren van overige beslissingen ter uitvoering van het gronduitgiftebeleid;

 • d.

  het verkopen en verhuren van groenstroken;

 • e.

  het verlenen van ontheffingen ex artikel 10 Wegenverkeerswet (wedstrijden op de weg);

 • f.

  het adviseren ter zake van loterijvergunningaanvragen aan het Ministerie van Justitie;

 • g.

  het verlenen van loterijvergunningen als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de Kansspelen;

 • h.

  het verbieden van een klein kansspel met toepassing van artikel 7c van de Wet op de Kansspelen;

 • i.

  het verlenen van ontheffingen en vrijstellingen op grond van de Winkeltijdenwet -en verordening;

 • j.

  het verlenen van aanwezigheidsvergunningen speelautomaten;

 • k.

  het verlenen van Drank- en Horecawetvergunningen;

 • l.

  het verlenen van ontheffingen ex artikel 35 Drank- en Horecawet;

 • m.

  het verlenen van ontheffing van de verplichte sluitingstijden van horecabedrijven;

 • n.

  het verlenen van ontheffing ex artikel 4 lid 4 Drank- en Horecawet met het oog op bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard voor een aaneengesloten periode van ten hoogste twaalf dagen van de bij of krachtens artikel 4 Drank- horecawet gestelde regels waaraan paracommerciële rechtspersonen zich te houden hebben bij de verstrekking van alcoholhoudende drank;

 • o.

  het bepalen krachtens artikel 3 lid 2 van de Drank- en horecaverordening voor elke paracommerciële inrichting van de uren waarop alcoholhoudende drank verstrekt mag worden;

 • p.

  het verlenen van ontheffing krachtens artikel 6 lid 1 Drank- en horecaverordening permanent, dan wel tijdelijk ontheffing verlenen van het verbod in paracommerciële inrichtingen sterke drank te verstrekken;

 • q.

  het verlenen van vergunningen als bedoeld in de Brandbeveiligingsverordening in samenhang met het verlenen van een evenementenvergunning;

 • r.

  het verlenen van ontheffingen van het verbod zich van afvalstoffen te ontdoen door deze buiten een inrichting te verbranden, voor zover het geen gevaarlijke afvalstoffen betreft, als bedoeld in artikel 10.63, tweede lid, van de Wet milieubeheer;

 • s.

  de uitvoering van artikel 2.3 van de algemene plaatselijke verordening inzake betogingen;

 • t.

  het verlenen van ontheffing als bedoeld in artikel 2.10 van de Algemene plaatselijke verordening (gebruik van de weg in strijd met de publieke functie daarvan);

 • u.

  het verlenen van vergunningen of ontheffingen krachtens de Algemene plaatselijke verordening voor of in verband met voor publieke deelname openstaande festiviteiten, rommelmarkten, optochten en soortgelijke evenementen;

 • v.

  het verlenen van ontheffing als bedoeld in artikel 2.60 van de Algemene plaatselijke verordening (houden van hinderlijke of schadelijke dieren);

 • w.

  het verlenen van ontheffing op grond van o.g.v. artikel 2.73b van de Algemene plaatselijke verordening inzake carbidschieten;

 • x.

  het verlenen van ontheffingen krachtens artikel 4.6 en 4.6c (geluidshinder) van de Algemene plaatselijke verordening;

 • y.

  het verlenen van ontheffing op grond van artikel 4.13 van de Algemene plaatselijke verordening inzake opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen, enz;

 • z.

  het verlenen van ontheffing op grond van artikel 4.18 van de Algemene plaatselijke verordening inzake recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen;

 • aa.

  het verlenen van terrasvergunningen op grond van de Algemene plaatselijke verordening;

 • bb.

  het verlenen van ontheffingen als bedoeld in hoofdstuk 5, afdeling 1, (parkeerexcessen) van de Algemene plaatselijke verordening;

 • cc.

  het verlenen van vergunningen als bedoeld in artikel 5.18 van de Algemene plaatselijke verordening (standplaatsen) en in samenhang daarmee de verhuur van gemeentegrond;

 • dd.

  het verlenen van vergunningen als bedoeld in artikel 5.13 van de Algemene plaatselijke verordening (collectevergunningen);

 • ee.

  het verlenen van vergunningen als bedoeld in artikel 5.14 van de Algemene plaatselijke verordening (venten);

 • ff.

  het verlenen van vergunning op grond van artikel 5.23 van de Algemene plaatselijke verordening inzake snuffelmarkten;

 • gg.

  het verlenen van ontheffingen als bedoeld in artikel 5.32 (crossterreinen) van de Algemene plaatselijke verordening;

 • hh.

  het verlenen van ontheffingen als bedoeld in artikel 5.33 (beperking verkeer en ruiterverenigingen in natuurgebieden) van de Algemene plaatselijke verordening;

 • ii.

  het verlenen van ontheffing als bedoeld in artikel 5.34 van de Algemene plaatselijke verordening (vuur aan te leggen, te stoken of te hebben in de openlucht);

 • jj.

  het afgeven verklaring van geen bezwaar artikel 5 of artikel 10 Besluit inrichting en gebruik niet aangewezen luchtvaartterreinen:

 • kk.

  het besluiten omtrent aanvragen om vergunning voor het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen op grond van de Afvalstoffenverordening;

 • ll.

  het toewijzen van vaste standplaatsen op grond van de Marktverordening;

 • mm.

  het verlenen van parkeervergunningen/-ontheffingen;

 • nn.

  het verlenen van ontheffing ex artikel 149, lid 1, sub d, en art. 150 Wegenverkeerswet;

 • oo.

  het verlenen van ontheffing vervoer personen in of op aanhangwagens en in laadruimten ex artikel 87 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens;

 • pp.

  het toewijzen van startersleningen;

 • qq.

  het verlenen van toestemming voor fretteren op gemeentegrond.

   

 • 2.

  Burgerzaken

  Aan de Beleidsmedewerker burgerzaken, de Specialist burgerzaken en de Accountmanager burgerzaken wordt gemandateerd de bevoegdheid c.q. wordt volmacht c.q. wordt machtiging verleend tot:

 • a.

  het verlenen van verklaringen omtrent het Nederlanderschap;

 • b.

  het verlenen van bewijzen van in-leven-zijn;

 • c.

  het verstrekken van nationale paspoorten, reisdocumenten voor vreemdelingen of vluchtelingen en Europese identiteitskaarten zoals bedoeld in de Paspoortwet;

 • d.

  het verlenen van rijbewijzen als bedoeld in de Wegenverkeerswet;

 • e.

  het ongeldig verklaren van rijbewijzen als bedoeld in de Wegenverkeerswet;

 • f.

  het uitvoeren van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • g.

  het in ontvangst nemen van verklaring zoals bedoeld in artikel 21 van de Rijkswet op het Nederlanderschap;

 • h.

  het ondertekenen van een verzoek om een verklaring omtrent gedrag ten behoeve van een naturalisatie;

 • i.

  het stellen van een andere dan de wettelijke termijn voor begraving of verbranding als bedoeld in artikel 17 van de Wet op de lijkbezorging;

 • j.

  het benoemen van onbezoldigde buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand voor de duur van één dag;

 • k.

  het legaliseren van handtekeningen;

 • l.

  het aanwijzen van een locatie die voor de duur van een huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie wordt aangemerkt als “gemeentehuis”.

   

 • 3.

  Ondersteuning en Zorg

  • 1.

   Aan de juridisch medewerker Ondersteuning en Zorg en de consulenten en procesmanagers Ondersteuning en Zorg van het Klant Contact Centrum werkzaam bij Noaberkracht Dinkelland Tubbergen wordt ter uitvoering van de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de krachtens deze wetgeving vastgestelde regelingen gemandateerd de bevoegdheid c.q. wordt volmacht c.q. wordt machtiging verleend:

   • a.

    tot het nemen van beschikkingen, op aanvraag dan wel ambtshalve;

   • b.

    tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen;

   • c.

    tot het verrichten van handelingen;

   • d.

    tot de afgifte van gehandicaptenparkeerkaarten als bedoeld in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer.

  • 2.

   Aan de beleidsmedewerker Ondersteuning en Zorg wordt gemandateerd de bevoegdheid c.q. wordt volmacht c.q. wordt machtiging verleend:

   • a.

    tot het nemen van alle besluiten met betrekking tot leerlingenvervoer;

   • b.

    tot het ter uitvoering van de Algemene subsidieverordening besluiten omtrent eenmalige en periodieke subsidies.

     

Artikel 11 Afdeling WABO

 • 1.

  Aan de accountmanagers van de afdeling WABO, wordt gemandateerd de bevoegdheid c.q. wordt volmacht c.q. machtiging verleend tot:

  • a.

   het beslissen op principeaanvragen om een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en/of planologisch strijdig gebruik;

  • b.

   het besluiten en verrichten van rechts- en feitelijke handelingen betreffende planschadeovereenkomsten, het aangaan van die overeenkomsten daaronder begrepen;

  • c.

   (---);

  • d.

   (---);

  • e.

   het verlenen van omgevingsvergunningen, als bedoeld in artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,.

  • f.

   het verklaren dat voor een activiteit geen omgevingsvergunning benodigd is;

  • g.

   het verbinden van nadere voorwaarden naar aanleiding van een gebruiksmelding als bedoeld in artikel 1.21 van het Bouwbesluit 2013;

  • h.

   het verlenen van ontheffing van bepalingen in de Bouwverordening en/of het Bouwbesluit;

  • i.

   het stellen van nadere eisen zoals bedoeld in artikel 3.6, eerste lid onder d, van de Wet ruimtelijke ordening in samenhang met de beslissing op aanvragen om omgevingsvergunning;

  • j.

   het afdoen van sloopmeldingen;

  • k.

   het verlenen van vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen, al dan niet op aanvraag, op grond van het bepaalde bij of krachtens de Wet milieubeheer, waaronder mede begrepen het stellen van nadere eisen of het nemen van andere besluiten op grond van een omgevingsvergunning of op grond van een algemene maatregel van bestuur op grond van de Wet milieubeheer;

 • 2.

  Aan de juridisch medewerkers, de specialisten en de accountmanagers van de afdeling WABO wordt gemandateerd de bevoegdheid c.q. wordt volmacht c.q. machtiging verleend tot:

  • a.

   het besluiten omtrent meldingen ingevolge artikel 8.40 van de Wet milieubeheer;

  • b.

   het verlenen van alle vergunningen en ontheffingen en het opleggen van nadere eisen op grond van de Wet bodembescherming;

  • c.

   het besluiten omtrent een vaststelling van een hogere geluidgrenswaarde ingevolge artikel 83 en 110a tot en met 100h van de Wet geluidhinder, in samenhang met het verlenen van een omgevingsvergunning.

 • 3.

  Aan de accountmanagers van de afdeling WABO wordt gemandateerd de bevoegdheid tot:

  • a.

   het verlenen van vergunningen als bedoeld in de Brandbeveiligingsverordening;

  • b.

   het toekennen, met toepassing van artikel 6 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen van nummeraanduidingen aan verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen en het afbakenen van panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen.

    

Artikel 12 Afdeling Openbare Ruimte

 • 1.

  Aan het afdelingshoofd, al dan niet plaatsvervangend belast met het beheer van deze afdeling, wordt gemandateerd de bevoegdheid c.q. wordt volmacht c.q. machtiging verleend tot:

  • a.

   het besluiten omtrent verkeersmaatregelen en verkeersbesluiten;

  • b.

   het verlenen van ontheffingen van verkeersmaatregelen;

  • c.

   het aanwijzen van gehandicaptenparkeerplaatsen;

  • d.

   het aansprakelijk stellen ter zake van schade in of aan de openbare ruimte en het voegen in strafrechtelijke gedingen als beledigde partij;

  • e.

   het aanwijzen van verkeersregelaars als bedoeld in artikel 56 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer:

  • f.

   het verlenen van ontheffingen voor zogenaamd afwijkend vervoer;

  • g.

   het nemen van gunningsbeslissingen voor standplaatsen op de gemeentelijke kermissen in Denekamp en Ootmarsum en daaruit voortvloeiende overeenkomsten te ondertekenen;

  • h.

   het aanbesteden, opdragen en uitvoeren van kapitaalwerken;

  • i.

   het vaststellen van bestekken en de bepaling van de datum van aanbestedingen;

  • j.

   het vaststellen van de tijden van de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen en van de inzamelroutes;

  • k.

   het uitlenen van gemeentelijke materialen ten behoeve van evenementen;

  • l.

   het indienen van aanvragen ex artikel 68 van de Flora- en faunawet;

  • m.

   het sluiten van overeenkomsten ter zake van de aansluiting van percelen op het gemeenteriool, het in verband daarmee maken van afspraken en het voeren van de daarmee samenhangende correspondentie;

  • n.

   het verlenen van vergunning als bedoeld in artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening tot het aanleggen, beschadigen of veranderen van een weg, daaronder begrepen het verlenen van vergunning krachtens artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening aan nutsbedrijven tot het leggen van kabels en leidingen;

  • o.

   het verlenen van instemmingsbesluiten bij en krachtens de Telecommunicatiewet respectievelijk de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren;

  • p.

   het aanvragen van vergunningen, ontheffingen, vrijstellingen en dergelijke bij gemeentelijke en niet-gemeentelijke bestuursorganen in verband met de uitvoering van werken;

  • q.

   het uitoefenen van alle bevoegdheden die bij en krachtens de Wet basisregistratie ondergrond zijn toegekend aan het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Aan het afdelingshoofd en de teamleider Buitendienst, al dan niet plaatsvervangend belast met het beheer van deze afdeling respectievelijk dit team, wordt gemandateerd de bevoegdheid c.q. wordt volmacht c.q. machtiging verleend tot:

  • a.

   het afdoen van meldingen over praktische zaken, zoals over de huisvuildienst, de onderhoudstoestand van wegen en plantsoenen en het functioneren van de riolering;

  • b.

   het verkopen van onbruikbare/overbodige materialen waarvan de waarde niet meer bedraagt dan 750 euro.

    

Artikel 13 Afdeling Veiligheid en Handhaving

 • 1.

  Aan het afdelingshoofd, al dan niet plaatsvervangend belast met het beheer van deze afdeling, wordt gemandateerd te besluiten omtrent het opleggen van een last onder bestuursdwang en het opleggen van een last onder dwangsom; alsmede omtrent het opleggen van overige administratieve sancties, zowel reparatoir als punitief in verband met overtreding van het bepaalde bij of krachtens

  • a.

   de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

  • b.

   de Wet ruimtelijke ordening;

  • c.

   de Wet milieubeheer (waaronder de Afvalstoffenverordening);

  • d.

   de Woningwet;

  • e.

   de Wegenwet;

  • f.

   de Brandbeveiligingsverordening;

  • g.

   de Algemene plaatselijke verordening;

  • h.

   de Kapverordening, ook voor zover het geen omgevingsvergunning betreft;

  • i.

   de Wet kinderopvang;

  • j.

   andere wetgeving met de handhaving waarvan het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester is belast.

 • 2.

  Aan het afdelingshoofd, al dan niet plaatsvervangend belast met het beheer van deze afdeling, wordt gemandateerd de bevoegdheid c.q. wordt volmacht c.q. machtiging verleend tot:

  • a.

   het doen uitgaan aanschrijvingen in verband met de verkeersveiligheid als bedoeld in artikel 2.15 van de Algemene plaatselijke verordening;

  • b.

   het besluiten omtrent het opleggen van een herplant- en/of instandhoudingsplicht als bedoeld in de kapverordening;

  • c.

   het opleggen van verplichtingen als bedoeld in artikel 13 van de Woningwet en het opleggen van voorzieningen als bedoeld in artikel 13a van de Woningwet.

  • d.

   het beschikken omtrent de invordering van een dwangsom, ambtshalve dan wel op aanvraag van een belanghebbende.

  • e.

   het beschikken omtrent de hoogte van de kosten van bestuursdwang, met toepassing van artikel 5:25 van de Algemene wet bestuursrecht;

  • f.

   het treffen van maatregelen ter correctie van onrechtmatig in gebruik genomen gemeentegrond;

  • g.

   het doen van een kennisgeving aan de veeartsenijkundige dienst en het treffen van voorlopige maatregelen indien vee verschijnselen van een besmettelijke ziekte vertoont, een en ander ingevolge de Gezondheid- en welzijnswet voor dieren.

 • 3.

  Aan de toezichthouders van de afdeling Handhaving en Veiligheid, wordt gemandateerd de bevoegdheid c.q. wordt volmacht c.q. machtiging verleend tot:

  • a.

   het stilleggen van bouwwerkzaamheden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning en/of in strijd met voorschriften bij of krachtens de Woningwet dan wel de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

  • b.

   het stilleggen van sloopwerkzaamheden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning en/of in strijd met de voorschriften van de Woningwet en/of Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 • 4.

  Aan de als zodanig door het college aangewezen marktmeester worden gemandateerd alle bevoegdheden aangegeven in de Marktverordening met uitzondering van het toewijzen van vaste standplaatsen.

   

DOMEIN MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN

 

Artikel 14 Programma’s

 • 1.

  De in dit besluit aan een afdelingshoofd gemandateerde bevoegdheden, toegekende volmachten en machtigingen worden onder dezelfde voorwaarden en beperkingen eveneens gemandateerd respectievelijk toegekend aan de programmamanagers, ieder afzonderlijk en voor zover het betreft aangelegenheden verband houdend met een door hem beheerd programma.

 • 2.

  Voorts wordt aan de programmamanagers voor zover het betreft aangelegenheden van een door hem beheerd programma gemandateerd de bevoegdheid c.q. wordt volmacht c.q. machtiging verleend tot:

  • a.

   het verkopen van bouwgrond voor bedrijfsbebouwing en woningbouw het nemen en uitvoeren van overige beslissingen ter uitvoering van het gronduitgiftebeleid, daaronder mede begrepen alle beslissingen voortvloeiende uit grondtransactieovereenkomsten, in het bijzonder, indien vereist, het verlenen van toestemming tot doorverkoop;

  • b.

   aan-en verkoop en ruiling van onbebouwd onroerend goed met het oog op de realisering van infrastructurele werken, tot een maximum van 500 m2 te verwerven en 500 m2 af te staan onroerend goed;

  • c.

   het verhuren respectievelijk verpachten van onbebouwd gemeentelijk onroerend goed;

  • d.

   het vestigen van zakelijke genotsrechten met het oog op de realisering van infrastructurele werken;

  • e.

   het inschakelen van de planschadeadviescommissie respectievelijk van planschadeadviseurs;

  • f.

   het besluiten op aanvragen om tegemoetkoming in schade ex artikel 6.1 Wro;

  • g.

   het besluiten en verrichten van rechts- en feitelijke handelingen betreffende planschadeovereenkomsten), het aangaan van die overeenkomsten daaronder begrepen;

  • h.

   het vaststellen van notities reikwijdte en detailniveau in het kader van een plan-Mer;

  • i.

   het besluiten en verrichten van rechts- en feitelijke handelingen betreffende exploitatieovereenkomsten, het aangaan van die overeenkomsten daaronder begrepen;

  • j.

   het besluiten en verrichten van rechts- en feitelijke handelingen betreffende KIGO-overeenkomsten (kwaliteitsimpuls groene omgeving), het aangaan van die overeenkomsten daaronder begrepen;

  • k.

   het besluiten en verrichten van rechts- en feitelijke handelingen betreffende overeenkomsten in het kader van het Schuur-voor-schuurbeleid, het aangaan van die overeenkomsten daaronder begrepen;

  • l.

   het besluiten en verrichten van rechts- en feitelijke handelingen betreffende van rood-voor-rood overeenkomsten), het aangaan van die overeenkomsten daaronder begrepen;

  • m.

   het publiceren in elektronische vorm van besluiten bij of krachtens de Wet ruimtelijke ordening;

  • n.

   het beslissen op principeaanvragen om een omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik en om wijziging of vaststelling van een bestemmingsplan;

  • o.

   het ter uitvoering van de Algemene subsidieverordening besluiten omtrent eenmalige en periodieke subsidies en het verrichten van voorschotbetalingen;

  • p.

   het verrichten van voorschotbetalingen aan welzijns-, onderwijs- en sportinstellingen;

  • q.

   het regelen van tentoonstellingen en overige evenementen op het terrein van welzijn, onderwijs en sport;

  • r.

   het uitvoeren van de Monumentenwet 1988, de Erfgoedverordening en de Monumentenverordening, met uitzondering van vergunningverlening;

  • s.

   het nemen van alle besluiten met betrekking tot de Verordening godsdienstonderwijs;

  • t.

   het nemen van alle besluiten met betrekking tot de voorzieningen voor huisvesting van onderwijs;

  • u.

   het nemen van beschikkingen op grond van de Verordening energiebesparing;

  • v.

   het verhuur van het genot van de jacht op gemeentelijke eigendommen;

  • w.

   het nemen van beschikkingen bij of krachtens de Leegstandswet;

 • 3.

  Aan de beleidsmedewerkers Maatschappelijke ontwikkelingen wordt gemandateerd:

  • -

   te besluiten omtrent aanvragen in het kader van schuldhulpverlening;

  • -

   te besluiten omrent de afgifte van verklaringen ingevolge de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp);

  • -

   te besluiten omtrent het verlenen van machtiging aan de Stadsbank Oost Nederland tot het indienen van verzoekschriften bij de rechtbank tot het afkondigen van een afkoelingsperiode en het tussentijds beëindigen van een afkoelingsperiode als bedoeld in artikel 2 respectievelijk artikel 6 van het Besluit breed moratorium.

 • 4.

  Aan de beleidsmedewerkers ruimtelijke ontwikkeling wordt mandaat, volmacht respectievelijk machtiging verleend tot

  • a.

   het openbaar maken van informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur;

  • b.

   het uitoefenen van de doorzendplicht c.q. terugzendplicht ingevolge de artikelen 2:3 en 6:15 van de Algemene wet bestuursrecht;

  • c.

   het besluiten omtrent aanvragen op grond van de Wet hergebruik overheidsinformatie;

  • d.

   het inschakelen van een de planschadeadviescommissie respectievelijk van planschadeadviseurs;

  • e.

   het verrichten van rechts- en feitelijke handelingen betreffende exploitatieovereenkomsten, KGO-overeenkomsten, Schuur-voor-schuurovereenkomsten, Rood-voor-roodovereenkomsten, met uitzondering van het besluiten tot en het aangaan van die overeenkomsten;

  • f.

   het beslissen op principeaanvragen om wijziging of vaststelling van een bestemmingsplan.