Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tynaarlo

Mandaatregeling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTynaarlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatregeling
CiteertitelMandaatregeling
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpMandaatregeling

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

n.v.t.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

afdeling 10.1.1 Awb

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-05-201201-01-2015nieuwe regeling

01-05-2012

De Oostermoer

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatregeling

Gemeente Tynaarlo

Gooi oude exemplaren met een blauwe voorkant weg!

Informatie over deze regeling en beheer:

Team Juridische zaken, afdeling BMO

Mandaatregeling gemeente Tynaarlo, vastgesteld 1 mei 2012, inwerkingtreding 3 mei 2012

Wat is mandaat?

Mandaat is de bevoegdheid om namens het bestuursorgaan besluiten te nemen binnen de gestelde voorwaarden in deze mandaatregeling. Vooral het woordje namens is van belang, het betreft geen overdracht van bevoegdheden! Het bestuursorgaan, in dit geval de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders, kan altijd de gemandateerde bevoegdheid zelf uitoefenen.

Mandaatregeling betreft ook volmachten

In deze regeling zijn ook volmachten opgenomen, de privaatrechtelijke tegenhanger van mandaat. De burgemeester kan ter zake van zijn bevoegdheid op basis van 171 Gemeentewet (vertegenwoordiging gemeente in en buiten rechte) volmacht verlenen aan een ander. Via de schakelbepaling artikel 10:12 Algemene wet bestuursrecht (Awb) is de afdeling in de Awb over mandaat van overeenkomstige toepassing op het verlenen van volmacht tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en op het verlenen van machtiging tot het verrichten van handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn, aan een ander werkzaam onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan.

Algemeen

In de praktijk hangt een effectieve toepassing van de mandaatregeling direct samen met het vertrouwen van de mandaatgever in degene die het mandaat heeft gekregen, dat deze laatste zal handelen in de geest van dat orgaan en bij twijfel hoe dit zou beslissen, de zaak aan het orgaan zelf zal voorleggen. Slechts het bestaan van deze vertrouwensbasis, die impliceert dat het bestuursorgaan de gemandateerde bevoegdheden slechts in uitzonderingsgevallen aan zich trekt, maakt een wezenlijke mandatering van bevoegdheden mogelijk. Bij de toepassing van dit besluit wordt het bestaan van vorenbedoelde vertrouwensbasis verondersteld.

Gebruik van mandaat
 • 1.

  Het besluit moet gebaseerd zijn op een wettelijke regeling en/ of schriftelijk vastgelegd beleid van het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad.

 • 2.

  Mandaat is geregeld in afdeling 10.1.1 Awb, en is in principe mogelijk zonder wettelijke grondslag. Met andere woorden, mandaat is mogelijk indien een wettelijke regeling zich er niet tegen verzet.

 • 3.

  De bevoegdheid moet zijn opgenomen in deze mandaatregeling.

 • 4.

  Bij een negatief besluit: vakmanager van tevoren raadplegen.

 • 5.

  De standpunten van degene die het mandaat heeft, degenen die hij raadpleegt en van evt. externe adviseurs mogen niet van elkaar verschillen.

 • 6.

  Bij vertegenwoordiging van de bestuursorganen in externe bezwaar- en gerechtelijke procedures, is een machtiging van het bevoegde bestuursorgaan nodig en vindt overleg plaats met de vakmanager en de portefeuillehouder.

 • 7.

  Bij het indienen van verweerschriften namens de bestuursorganen, inzake bezwaarschriften, bedenkingen, beroepschriften, verzoeken om voorlopige voorziening en andere gerechtelijke procedures wordt dit gedaan in overleg met de vakmanager en portefeuillehouder en ter kennis gebracht aan het betreffende bestuursorgaan.

 • 8.

  Bij twijfel omtrent toepassing van de mandaatregeling, vakmanager en portefeuillehouder raadplegen en ter besluitvorming aan het bestuursorgaan voorleggen.

 • 9.

  De vakmanager is verantwoordelijk voor de afstemming met de concernmanager.

Geen gebruik van mandaat

 • 1.

  Als bij de behandeling van een onderwerp blijkt, dat er sprake is van een grote mate van beleidsvrijheid, of geen schriftelijk vastgelegd beleid.

 • 2.

  Indien het bestuursorgaan bij een specifiek onderwerp heeft aangegeven de besluitvorming voor eigen rekening te nemen.

 • 3.

  Bij persoonlijke betrokkenheid van een bestuurder of medewerker.

Ondertekening van mandaatbrieven

Namens het college van burgemeester en wethouders, namens de burgemeester

Naam, functie, plaats in de organisatie en handtekening van de gemandateerde.

Hierbij de heer, mevrouw vermelden met voorletter(s) achternaam en geen afkortingen gebruiken

Het bestuursorgaan ondertekent zelf:

 • ¨

  Brieven over onderwerpen die door het bestuursorgaan zijn behandeld.

 • ¨

  Brieven aan andere overheden.

 • ¨

  Brieven aan burgers omtrent gevoelige beleidsonderwerpen.

Budgethoudersregeling en gebruik mandaat

Bij verlening van mandaat moet ook sprake zijn van de bevoegdheid om te beschikken over de daarvoor benodigde financiële middelen. De regeling budgethouders gemeente Tynaarlo is hiervoor het aangewezen financiële kader.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid en Mandaatregeling

Gebruik van een mandaat vindt plaats binnen de kaders van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Procesbeschrijving projectmatig werken en Mandaatregeling

Gebruik van mandaat bij projecten vindt plaats binnen de kaders van de Procesbeschrijving Projectmatig werken.

Toelichting bij de mandaatregeling

Hieronder volgt een overzicht van mandaten die voor alle afdelingen gelden. Vervolgens is per afdeling en team aangegeven welke mandaten er gelden. De gemandateerde werkzaamheden/bevoegdheden staan in de eerste kolom. Staat bij mandaatgever niets vermeld, dan zijn burgemeester en wethouders mandaatgever.De cijfers en afkortingen in de tweede kolom geven aan tot en met welk niveau de bevoegdheid is gemandateerd. Dit houdt in dat alle bovenliggende niveaus ook bevoegd zijn. Horizontale vervanging is mogelijk.

 • ¨

  1 = algemeen directeur/gemeentesecretaris

 • ¨

  2 = concernmanager van genoemde afdeling

 • ¨

  3 = vakmanager van genoemde afdeling

 • ¨

  4 = vakspecialist, beleidsadviseur

 • ¨

  5 = medewerker

 • ¨

  GO = Georganiseerd Overleg

 • ¨

  B&W = college van burgemeester en wethouders

 • ¨

  VR = voorzitter rekenkamercommissie

De wijze waarop verantwoording plaatsvindt staat vermeld in de derde kolom.

Mandaatregeling

Algemeen (geldend voor alle afdelingen)

Correspondentie

Taak/Mandaatgever

Aan wie

Rap

Het verzenden van ontvangstbevestigingen inzake verzoeken, zienswijzen, bezwaarschriften, bedenkingen en beroepschriften, en het doen uitgaan van brieven die uitsluitend mededelingen, inlichtingen of feitelijke informatie bevatten, alsmede het verstrekken van statistische gegevens. B, B&W

5

 

Verdaging of aanhouding beslissing op een aanvraag. B, B&W

3

 

Wijzigen van in mandaat verleende vergunningen. B, B&W

3

 

Doorzenden van stukken die onjuist zijn geadresseerd

5

 

Het afwikkelen van administratieve procedures en het nemen van beslissingen van beleidsuitvoerende aard op grond van reeds vastgesteld beleid, binnen het specifieke mandaat van het betreffende team, waaronder de behandeling van aanvragen voor vergunningen, ontheffingen, subsidies, bijdragen, vergoedingen e.a. en andere verzoeken aan het gemeentebestuur, B, B&W

3

 

Indienen van aanvragen om vergunningen, ontheffingen, subsidies en dergelijke ingevolge wet- en regelgeving waarvan het primaat bij de afdeling berust.

2

 

Correspondentie (vooraanschrijvingen e.d.) bij constatering overtreding van regelgeving, tot aan het moment van besluitvorming B, B&W

3

 

Het nemen van een invorderingsbeschikking, mede inbegrepen het toe- en/of afwijzen van een verzoek om een dergelijke beschikking door een derde

3

 

Onderlinge vervanging vakmanagers bij ondertekening brieven waar meerdere teams bij betrokken zijn.

3

 

Bezwaar, beroep en zienswijzen

Taak/Mandaatgever

Aan wie

Rap

Verdagen, aanhouden en doorzenden van een aanvraag of bezwaarschrift. B, B&W

3

 

Het organiseren van zienswijzenzittingen. B, B&W

3

Als het zich voordoet

Verdaging beslissing op bezwaarschriften (nadat commissie voor bezwaar/beroep advies heeft uitgebracht) B, B&W

3

 

Het indienen van verweerschriften namens de bestuursorganen inzake bezwaarschriften, bedenkingen, beroepschriften, verzoeken om voorlopige voorziening en andere gerechtelijke procedures. B, B&W

3

 

Personeel algemeen

 

 

Taak/Mandaatgever

Aan wie

Rapportage

Organisatiewijziging, artikel 160 lid 1 onder c Gemeentewet, binnen toegekend budget en in overleg met HRM

1

 

Vaststellen van nadere voorschriften voor het personeel op grond van artikel 1:4:1 sub a UWO

1

 

Afsluiten van personeelsverzekeringen

1

 

Vaststellen functiebeschrijving, procedureregeling organieke functiebeschrijving en functiewaardering

1

 

Besluiten tot formatieve wijzigingen en interne mobiliteit

1

 

Besluiten tot het openstellen vacatures

Uitvoering invulling vacatures

1

2

Rapportage

directiebesluiten

aan B en W

Opstellen personeelsadvertenties conform vastgestelde richtlijnen

3 specifiek manager HRM

 

Detachering van personeelsleden

2

 

Besluiten tot externe inhuur (D-voorstel)

Uitvoering D-voorstel externe inhuur zonder formatieve consequenties

1

2

 

Aangaan van stageovereenkomsten

3

 

Afwijzen van sollicitanten zonder sollicitatiegesprek

Afwijzen van sollicitanten na sollicitatiegesprek

5

3

 

Uitvoering gesprekscyclus inclusief beoordeling

Concernmanagers

Vakmanagers

Overig personeel

1

2

3

 

Opdracht tot het waarnemen van een andere functie + eventuele toekenning van een vervangingstoelage, artikel 3:1:2 CAR/UWO

3

 

Toekennen van bijzondere beloning concernmanagers

Toekennen van bijzondere beloning overig personeel

1

3 na afstemming CM

Na afa

Vastleggen van afspraken in het kader van loopbaanontwikkeling van medewerkers artikel 15:1:26 en artikel 17:1:1 CAR/UWO

3

 

Toekennen van een functiespecifieke opleiding, het deelnemen aan congressen

3

 

Taak/Mandaatgever

Aan wie

Rap

Attentierichtlijn

3

 

Vaststellen werkroosters, artikel 4:1 CAR/UWO

3

 

Toekennen overwerkvergoeding, artikel 3:2 CAR/UWO

3

 

Toekennen reis- en verblijfkostenvergoeding t.b.v. dienstreizen, artikel 15:1:22 CAR/UWO, conform vastgestelde richtlijnen

3

 

Toekennen van alle soorten verlof op grond van hoofdstuk 6 CAR/UWO

3

 

Overschrijven vakantieverlof naar het volgende kalenderjaar

3

 

Afdoen aanvragen in kader van cafetariamodel (koop/verkoop verlofdagen), hoofdstuk 4a CAR/UWO, conform cafetariaregeling

3

 

Vergoeden van schade aan kleding, uitrusting en motorvoertuig van personeel ontstaan in en door de dienst artikel 15:1:23 CAR/UWO

3

 

Toekennen tegemoetkoming verplaatsingskosten hoofdstuk 18 CAR/UWO

3

 

Beoordelen bekleden nevenbetrekkingen, verrichten nevenwerkzaamheden, financiële belangen, aannemingen/leveringen t.b.v. openbare dienst, conform vastgestelde richtlijnen artikel 15:1E /artikel 15:1f / artikel 15:1g CAR/UWO

3

 

Opdracht tot verplicht geneeskundig onderzoek, artikelen 7:2:5 en 7:12 CAR/UWO

3

 

Verzuim (gesprekken, analyseren en SMT

3

 

Arbo- en preventie

3

 

Het opleggen van disciplinaire straffen, genoemd in artikel 16:1:2 CAR/UWO

1

Rapportage

directiebe-

sluiten aan

B en W

Verlenen van ontslag aan personeelsleden, hoofdstuk 8 CAR/UWO,

Artikelen 8:3, 8:6, 8:7, 8:9 en 8:13 CAR/UWO

Artikelen 8:1, 8:2, 8:4, 8:5, 8:10, 8:11 en 8:12

1

2

Rapportage

directiebe-

sluiten aan

B en W

Alle correspondentie betreffende uitvoering/toepassing van overige rechtspositieregeling, vastgesteld personeelsbeleid en door het bevoegd gezag genomen uitvoeringsbesluiten

3

 

Overeenkomsten algemeen

Taak/Mandaatgever

Aan wie

Rap

Bevoegdheid voor enkelvoudig onderhandse aanbestedingen en meervoudig onderhandse aanbestedingen tot € 100.000. Met inachtneming van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en de Regeling budgethouders. Geen verplichtingen aangaan, die in de toekomst kunnen leiden tot een groter beslag op de financiële middelen of die een beleidswijziging inhouden. Maximale looptijd overeenkomsten vier jaar.

2

Pfh verslag

Bevoegdheid voor enkelvoudig onderhandse aanbestedingen tot € 5000,-- bij vakmanagers (boven € 5000,-- wordt een verplichtingenadministratie gevoerd). Met inachtneming van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en de Regeling budgethouders

3

 

Overige

Taak/Mandaatgever

Aan wie

Rap

Beslissing inzake het verlenen van inzage van dossiers en stukken in verband met de Wet Bescherming Persoonsgevens. B, B&W

3

 

Opvragen justitiële documentatie. B, B&W

4

 

Verzoeken op grond van de Wet openbaarheid bestuur, B, B&W, in overleg met Juridische Zaken

3

 

Het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten die vallen binnen het budget van de rekenkamercommissie

VR

 

Afdeling Publiekszaken

Klant Contact Centrum (KCC)

Taak / Mandaatgever

Aan wie

Rap

Afgifte Rijbewijzen, Wegenverkeerswet, B

4

 

Legalisatie handtekening, Legalisatiewet, B&W

4

 

Afgifte reisdocumenten, Paspoortwet, B

3

 

APV en Winkeltijdenwet, collecte, kienen, loterij, optocht, spandoek, geluidswagen, informatiestand plaatsen. B, B&W

3

 

APV draaiorgel. B

4

 

Uitvoering Wet op de Kansspelen, B. B&W

3

 

Gehandicaptenparkeerkaart, B&W

4

 

Team Beheer Basisregistraties

 

 

Taak/Mandaatgever

Aan wie

Rap

Optieverklaring Nederlanderschap, advisering naturalisatie, Rijkswet op het Nederlanderschap, B

4

 

Rijbewijzen, ongeldig verklaren en weigeren, B

3

 

Aangifte bij politie wegens valsheid in geschrifte, B

3

 

Advies verkrijging en verlies Nederlanderschap, B

3

 

Weigering Gehandicaptenparkeerkaart, B&W

3

 

Aangewezen ambtenaar op grond van artikel H 4, K 8, K10, L 11, M 4 en M 14 van de Kieswet

4

 

Correspondentie stemlokalen en stembureauleden, B&W

4

 

Uitvoering wet GBA , B&W, voor zover dit betreft:

afgifte uittreksels G

Art 26 lid 2 ambtshalve inschrijving

Art 27 lid 2 ambtshalve inschrijving

Art 29 lid 2 ambtshalve inschrijving

Art 46 lid 3 ambtshalve inschrijving

Art 47 lid 2 ambtshalve inschrijving

Art 48 lid 2 ambtshalve inschrijving

Art 69 en 71 verzoek overleggen schriftelijke vertaling

Art 78 toezenden PL

Art 79 mededeling gegeven GBA en inzage

Art 80 mededeling wijziging naamgebruik

Art 81 mededeling verwijdering pers. gegevens

Art 82 mededeling verbetering pers. gegevens

Art 100 Verstrekkingen aan vrije derden

Art 102 mededeling aan betrokkene verstr.

pers. gegevens aan derden

Art 103 mededeling protocolgegevens

Art 104 mededeling verbetering na rechtm. uitschrijving

4

 

Wet GBA: afwijzen van aanvragen en voor zover algemene mandaatinstructie niet van toepassing is, B&W

Art 83 Wet GBA ambtshalve uitschrijving

3

3

 

Afgeven van een verklaring in het kader van de Wet kenbaarheid publieksrechtelijke beperkingen onroerende zaken

4

 

Verordening op straatnaamgeving en huisnummering

3

 

Eenmalige benoeming buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

3

 

Aanwijzen trouwlocatie op basis van de verordening voor het aanwijzen van trouwlocaties gemeente Tynaarlo

3

 

 

 

 

Taak/Mandaatgever

Aan wie

Rap

Uitvoering van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Tynaarlo, voor wat betreft de toekenning van:

a.algemene voorzieningen

b.de toekenning van rolstoel, woon- en vervoersvoorzieningen en hulp bij huishouding

3

 

Uitvoering van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Tynaarlo , voor wat betreft de toekenning van:

c.algemene voorzieningen

d.de toekenning van rolstoel, woon- en vervoersvoorzieningen en hulp bij huishouding

voor zover de eenmalige of maandelijkse kosten niet hoger zijn dan € 1000,- of de voorziening voorkomt op de voorzieningenlijst van een leverancier waarmee een contract is afgesloten

4

 

 

 

 

Uitvoering verordening leerlingenvervoer. B&W

Uitvoering verordening leerlingenvervoer voor zover incidentele en maandelijkse kosten niet hoger zijn dan € 1000,- in verband met de toekenning van

a.aangepast vervoer

b.b overige voorzieningen ten behoeve van het leerlingenvervoer

3

4

4

Pfh verslag

Team Informatiebeheer

Taak/Mandaatgever

Aan wie

Rap

Uitvoering van artikelen 17, 18 en 20 van de Archiefwet 1995 en de artikelen 10, 14 en 15 van de Archiefverordening Tynaarlo 2005

4

 

Team Vergunningen

Taak / Mandaatgever

Aan wie

Rap

Verlenen van ontheffingen en/of vrijstellingen op grond van:

¨het bestemmingsplan

¨de Woningwet

¨Leegstandswet

3

3

 

Wijziging bestemmingen ex artikel 3.6 Wro/11 WRO op basis van een vastgesteld bestemmingsplan

3

 

Aanlegvergunning passend binnen regelgeving

3

 

Procedurestappen voorbereiding bestemmingsplannen

3

 

Beslissen op aanvragen en verzoeken om vrijstelling/ontheffing in het kader van:

Woningwet

Wet ruimtelijke ordening, in geval van artikel 3.18 (of artikel 19 eerste lid WRO) overleg met pfh

Bestemming

Bouwbesluit

Bouwverordening

3

Wekelijks

Sluiten van planschadeovereenkomsten, voor zover dit de standaardovereenkomsten betreft welke zijn vastgesteld door B&W .

3

 

Het verlenen van een ontheffing op basis van artikel 3.6, lid 1 sub c en d, artikel 3.22 en artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening

3

 

Het nemen van een projectbesluit op basis van artikel 3.10, led 4 van de wet ruimtelijke ordening, conform de voorwaarden van de oude 19 lid 1 WRO

3

 

 

 

 

Het toe- en/of afwijzen van een verzoek om handhavend op te treden

3

 

Het verlenen van een omgevingsvergunning waarbij ingekomen zienswijzen ongegrond zijn verklaard

3

 

Reactie of besluit naar aanleiding van ingediende zienswijzen

3

 

Beslissen omtrent sloopmeldingen, aanvragen welstandsadviezen,

3

 

Het verlenen van een sloopvergunning op basis van artikel 37, lid 1 Monumentenwet

3

 

Het opheffen van een opgelegde bouw- of sloopstop, WABO

3

 

Handhavend optreden op basis van strijdig gebruik van gronden en bouwwerken.

3

 

Persoonsgebonden gedoogbeschikking voor de bewoning van een recreatiewoning conform vastgesteld beleid

3

 

Het opleggen van een aanwijzing, in de zin van artikel 65 Wet kinderopvang, overeenkomstig het beleid.

3

 

Taak/Mandaatgever WABO

Aan wie

Rap

Ondertekening alle correspondentie die nav een aanvraag om omgevingsvergunning of schetsplan wordt gevoerd, tot aan het nemen van een besluit in de zin van de Awb. Te denken valt aan: Bewijs van ontvangst, Bericht van ontvangst, Opvragen gegevens/ontvankelijkheidtoets. Tenzij in deze mandaatregeling anders is bepaald.

5

 

Opvragen verklaring van geen bedenkingen aan de gemeenteraad ten behoeve van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12 lid 1 onder 3 (voorheen projectbesluit).

Geen mandaat

 

Buiten behandelingstellen van een aanvraag.

3

W

Verdaging of aanhouding beslissing op een aanvraag.

3

W

Besluit op een verzoek om omgevingsvergunning, met inbegrip van weigeren en het stellen van voorwaarden en beperkingen. Met uitzondering van een omgevingsvergunning die een toestemming omvat als hieronder genoemd.

3

W

Taak/Mandaatgever

Aan wie

Rap

Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c (afwijken van bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit) indien de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan of de beheersverordening indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat (voorheen projectbesluit).

Geen mandaat

 

Vaststelling ontwerpbeschikking Wabo, passend binnen gemeentelijk beleid

3

 

Verlenen vergunning Wabo: geen zienswijzen

3

 

Geheel of gedeeltelijk intrekken van vergunningen

3

 

Procedurestukken Wabo

3

 

Afdoen meldingen Wabo

3

 

Afdoen kennisgevingen Wabo

3

 

Het nemen van een besluit om een aanvraag tot een milieuvergunning in behandeling te nemen. (ontvankelijkheid)

3

 

Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder f (Monumentenvergunning, Rijksmonumenten).

Geen mandaat

 

Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder i (activiteiten in bij AMvB genoemde gevallen).

Geen mandaat

 

Voornemen intrekken omgevingsvergunning.

3

 

Intrekken omgevingsvergunning.

3

 

Handhaving

Alle correspondentie tot aan besluitvorming. Tenzij hieronder anders is aangegeven.

3

 

Ontvangstbevestiging verzoek om handhaving.

5

 

Buiten behandeling laten verzoek om handhaving.

3

 

Invorderingsbesluit dwangsom, mede inbegrepen het toe- en/of afwijzen van een verzoek om een dergelijke beschikking door een derde.

3

 

Besluiten op basis van de Algemene Plaatselijke verordening. B, B&W

3

 

Uitvoering Wet op de kansspelen

3

 

Uitvoering Drank- en Horecawet

3

 

Uitvoering Winkeltijdenwet

3

 

Uitvoering Speelautomatenverordening

3

 

Aanstelling verkeersregelaars

3

 

Taak/Mandaatgever

Aan wie

Rap

Aanwijzing dagen voor collectieve festiviteiten op grond van het Activiteitenbesluit en APV

3

 

Het op grond van de APV bevestigen van de kennisgeving incidentele festiviteiten met betrekking tot voorschriften geluid- en/of trillingenhinder op grond van het Activiteitenbesluit

3

 

Ontheffing van het verbod om vuur te stoken op grond van de Apv en de Wet milieubeheer, voor huidige locaties.

4

 

Uitvoering budgethouderschap Uitvoeringsregeling sanering verkeerslawaai

3

 

Uitvoering Precarioverordening

3

 

Afdeling Bestuurs- en Managementondersteuning

 

Team Financiën

Taak / Mandaatgever

Wie

Rap

Het aantrekken van financieringsmiddelen en het uitzetten van overtollige middelen voor een periode langer dan een jaar

Conform de richtlijnen van het Treasurystatuut van de gemeente Tynaarlo

2

Pfh

verslag

Vertegenwoordiging bij het aangaan van overeenkomsten van geldlening

3

 

Mededeling raadsbesluit begrotingswijziging.

3

 

Autorisatie afdoening betalingsopdrachten

Comp-tabele

 

Team Juridisch

Taak / Mandaatgever

Wie

Rap

Correspondentie over verzekeringen

5

 

Schadeclaims (zaakschade) voor zover deze vallen binnen eigen risico (€ 2500,00)

3

 

Aansprakelijkstellingen

3

 

Afdeling beleid en Regie

 

Team Sociaal beleid

Taak/ Mandaatgever

Aan wie

Rap

Voorbereiding en uitvoering raadsbesluiten over huisvestingskredieten. B&W

3

Pfh.verslag

Uitvoering verordening leerlingenvervoer. B&W

3

 

Uitvoering Leerplichtwet. B&W, Leerplichtambtenaar

Leerplicht-ambtenaar

Pfh.verslag

Besluiten omtrent subsidies op basis van de algemene ‘Subsidieverordening Gemeente Tynaarlo’ en de specifieke subsidieverordeningen en beleidsregels tot 5000,-- euro. B en W

3

Pfh.verslag

Vaststellen definitieve subsidies (jaarlijks achteraf) binnen het gestelde in de subsidieverordening alsmede de gemeentelijke begroting. B&W

3

Jaarlijks

Wijziging van de bestemming van subsidies, die blijven binnen de begroting

A: zonder beleidswijziging

B: met beleidswijziging

A: 3

B: B&W

Pfh.verslag

Het aangaan van verplichtingen en het doen van uitgaven voor posten binnen de begroting van Beleid en Projecten. B&W

3

Pfh.verslag

Aangaan en ondertekening van contracten voor inhuur personeel van derden binnen toegekend budget, conform afgesproken procedures

3

 

Beschikking als bedoeld in artikel 46 lid 1 Wet kinderopvang, waaronder ook wordt begrepen een weigering en buiten behandeling laten van een aanvraag

3

 

Vaststellen aanvraagformulier voor een aanvraag ex artikel 45 lid 1 en 2 Wet kinderopvang

3

 

Team Fysiek beleid

Taak/Mandaatgever

Aan wie

Rap

Besluiten omtrent subsidies op basis van de algemene ‘Subsidieverordening Gemeente Tynaarlo’ en de specifieke subsidieverordeningen en beleidsregels tot 5000,-- euro. B en W

3

Pfh.verslag

Verzoek om advies aan dir. L.N.V.

3

 

Melding adviesaanvraag L.N.V. aan aanvrager

3

 

2e bedrijfswoning; mededeling negatief advies L.N.V. aan aanvrager

3

 

Het toe- en/of afwijzen van een verzoek om handhavend op te treden

3

 

Premieregeling woningverbetering (stads- en dorpsvernieuwing):

-toekenning voorlopige bijdragen

-toekenning definitieve bijdragen, blijvend binnen voorlopig bedrag

3

3

 

Taak/Mandaatgever

Aan wie

Rap

Monumentenzorg:

-verzoek om advies rijksdienst

-restauratievergunning

-algemene subsidieaanvragen wo. het BRIM

3

3

3

 

Het verlenen van een sloopvergunning op basis van artikel 37, lid 1 Monumentenwet

3

 

Procedurestappen voorbereiding bestemmingsplannen

3

 

Uitvoering dorps- en landschapsschoonverordening

3

 

Aangaan en ondertekenen van overeenkomsten aangaande woonwagenstandplaatsen

3

 

Sluiten van planschadeovereenkomsten, voor zover dit de standaardovereenkomsten betreft welke zijn vastgesteld door B&W.

3

 

Het ondertekenen van planschadeovereenkomsten (= volmacht), voor zover dit de standaardovereenkomsten betreft welke zijn vastgesteld door B&W

3

 

Het elektronisch waarmerken en publiceren van Wro-plannen

4

 

Het aangaan en ondertekenen van: “wijziging bestemmingsplan”, “uitwerking bestemmingsplan” en “projectbesluit” overeenkomsten “vrijwaring planschade”

3

 

Het verlenen van een ontheffing op basis van artikel 3.6, lid 1 sub c en d, artikel 3.22 en artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening

3

 

Het nemen van een projectbesluit op basis van artikel 3.10, lid 4 van de wet ruimtelijke ordening, conform de voorwaarden van de oude 19 lid 1 WRO

3

 

Omgevingsvergunning uitvoering werk passend binnen regelgeving

3

 

Ontheffing te verlenen ten behoeve van recreatief nachtverblijf om kampeermiddelen te plaatsen of geplaatst te houden buiten een kampeerterrein dat al zodanig in het bestemmingsplan is bestemd of mede bestemd.

3

 

Verlenen van ontheffingen en/of vrijstellingen op grond van:

¨het bestemmingsplan

¨de Woningwet

¨Leegstandswet

3

3

 

Procedurestappen voorbereiding bestemmingsplannen

3

 

Beslissen op aanvragen en verzoeken om vrijstelling/ontheffing in het kader van:

Woningwet

Wet ruimtelijke ordening, in geval van artikel 3.18 (of artikel 19 eerste lid WRO) overleg met pfh

Bestemming

Bouwbesluit

Bouwverordening

3

Wekelijks

Taak/Mandaatgever

Aan wie

Rap

Het verlenen van een ontheffing op basis van artikel 3.6, lid 1 sub c en d, artikel 3.22 en artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening

3

 

Het nemen van een projectbesluit op basis van artikel 3.10, led 4 van de wet ruimtelijke ordening, conform de voorwaarden van de oude 19 lid 1 WRO

3

 

Het intrekken van een bouwvergunning, sloopvergunning en sloopmelding

3

 

Het toe- en/of afwijzen van een verzoek om handhavend op te treden

3

 

Het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten voor E-oplaadpunten conform de vastgestelde uitgangspunten B en W

3

 

Team Grondzaken en Locatieontwikkeling

Taak /Mandaatgever

Aan wie

Rap

Correspondentie, waaronder mogelijkheid tot koop, met aspirant kopers bouwkavels

3

 

In optie geven, en verkopen van kavels voor woningbouw en bedrijven mits dit past binnen de voor de betreffende locatie vastgestelde grondexploitatiekaders én het daarvoor door het college vastgestelde uitgiftebeleid.

3

 

Toewijzing bouwterreinen

3

 

Het aangaan van verplichtingen en het doen van uitgaven conform een door de raad vastgestelde bouwgrondexploitatieopzet.

3

 

Weigering toewijzing bouwterrein i.v.m. ontbreken van sociale en/of economische binding

2

 

Verhuur en verpachting van gronden en het vestigen van zakelijke rechten op basis vastgestelde richtlijnen

3

 

Beslissingen omtrent verkoop en in gebruik geven van strookjes grond op basis van vastgesteld beleid

3

 

Bevoegdheid tot het verkopen van groenstroken welke zijn aan te merken als snippergroen en mits dit past binnen het daarvoor vastgestelde beleid

3

 

Bevoegdheid tot het ondertekenen van de overeenkomsten die op basis van de specifiek voor dit team geldende gedeelte van dit mandaatbesluit worden aangegaan (volmacht).

3

 

Sluiten van exploitatieovereenkomsten mits passend binnen vastgestelde geldende grondexploitatiekaders (een zogenoemde anterieure exploitatieovereenkomst) of een vastgesteld geldend exploitatieplan

2

 

In behandeling nemen van bouwplannen en initiatieven en het voeren van correspondentie daarover

3

 

Procedurestappen voorbereiding bestemmingsplannen

3

 

Het elektronisch waarmerken en publiceren van Wro-plannen

4

 

Sluiten van planschade en, voor zover dit standaardovereenkomsten betreft welke zijn vastgesteld door B&W

3

 

Het ondertekenen van planschadeovereenkomsten (= volmacht), voor zover dit de standaardovereenkomsten betreft welke zijn vastgesteld door B&W

3

 

Opdrachtverlening aan derden, op basis van en passend binnen vastgestelde kredieten en passend binnen de regels en wetten met betrekking tot aanbesteding.

3

 

Het aangaan van verplichtingen en het doen van uitgaven conform een door de raad vastgestelde bouwgrondexploitatieopzet

3

 

Sluiten van exploitatieovereenkomsten mits passend binnen vastgestelde geldende grondexploitatiekaders (een zogenoemde anterieure exploitatieovereenkomst) of een vastgesteld geldend exploitatieplan

2

Pfh

Verslag

Uitvoering Woningwet, in het bijzonder besluiten ten aanzien van het Gebruiksbesluit

3

 

Afdeling Gemeentewerken

Team Infra, team Groen en team Vastgoed

Taak / bevoegdheid

Aan wie

Rap

Beslissingen op grond van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen, B&W

3

 

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen

Voor wat betreft huurverlenging grafrechten, verlenen grafmonumenten, overschrijving graven, B&W

4

 

Wet op de Lijkbezorging, uitstel begrafenis, B

4

 

Verlening aansluitvergunning riolering

3

 

Vergunningverlening Nutsbedrijven

3

 

Afhandeling aanvragen subsidie oud papier

2

 

Beslissen op aanvragen om kapvergunningen, APV

3

 

Aanvragen van een kapvergunning.

3

 

Beslissen op een spoedkapvergunning

2

 

Gunning houtverkopen bosbedrijf

3

 

Informatie m.b.t. het verrichten van onderhoudswerken civiel, groen, e.d.

4

 

Subsidieregelingen bijdrage bos- en landschapsbouw

3

 

Vervoer van afvalstoffen i.b.v. vakdiploma afvalstoffen

5

 

Aanvraag kentekenbewijzen rollend materieel

3

 

Tijdelijke verkeersmaatregelen

3

 

Instellen van parkeerplaats voor gehandicapten

3

 

Ontheffing routering gevaarlijke stoffen

3

 

Verlening ontheffing blauwe zone

3

 

Verlenen van ontheffing van artikel 87 RVV 1990

3

 

Verlening van inritvergunning

3

 

Plaatsing aanbestedingsadvertenties

4

 

Uitvoering Wet Bodembescherming en de daarop gebaseerde besluiten

3

 

U.A.V. Hoofdstuk IV:

Aanvang, uitvoeringsduur, oplevering:

-§ 8 – 4: uitstel van oplevering:

-§ 10 – 2: mededeling aan aannemer van oplevering van het werk

-§ 10 – 3: mededeling aan aannemer tot ingebruikname van het werk vóór de oplevering

3

4

3

 

U.A.V. Hoofdstuk VI:

Werkterrein, reclame:

-§ 16 – 2: aanbrengen van reclame door de opdrachtgever op schuttingen en afrasteringen op het werk

-§ 18 –12: in overleg met aannemer aanwijzen van deskundige i.v.m. geschil

4

3

 

U.A.V. Hoofdstuk X:

Meer- en minderwerk:

-§ 36 – 2: overeenkomsten met de aannemer betreffende meer- en minderwerk, binnen het krediet

3

 

U.A.V. Hoofdstuk XI:

Betaling, b.t.w., kortingen, verpanding:

-§ 42 – 1: opleggen van kortingen op de aanneemsom i.v.m. te late oplevering van het werk

3

 

U.A.V. Hoofdstuk XIV:

Onvoorziene omstandigheden:

-§ 47 – 3: beslissingen m.b.t. onvoorziene omstandigheden t.a.v. het werk en verrekening van de daaruit voortvloeiende kosten

3

 

Aanvragen van bouw- of sloopvergunning (burgemeester Gemeentewet art. 171, lid 3)

3

 

Correspondentie inzake Motorrijtuigenbelasting

5

 

Team Vastgoed, Toezicht, Handhaving en (VTH)

Taak/Mandaatgever

Aan wie

Rap

Het toe- en/of afwijzen van een verzoek om handhavend op te treden

3

 

Beslissen omtrent de opheffing van stookverboden

3

 

Stilleggen bouwwerkzaamheden, hiervoor wordt verwezen naar specifieke mandatering van medewerkers. Formele bekrachtiging door B&W achteraf.

3

 

Het opheffen van een opgelegde bouw- of sloopstop, WABO

3

 

Handhavend optreden op basis van strijdig gebruik van gronden en bouwwerken.

3

 

Het opleggen van een aanwijzing, in de zin van artikel 65 Wet kinderopvang, overeenkomstig het beleid.

3

 

Alle correspondentie tot aan besluitvorming. Tenzij hieronder anders is aangegeven.

3

 

Ontvangstbevestiging verzoek om handhaving.

5

 

Buiten behandeling laten verzoek om handhaving.

3

 

Invorderingsbesluit dwangsom, mede inbegrepen het toe- en/of afwijzen van een verzoek om een dergelijke beschikking door een derde.

3

 

Brieven n.a.v. bedrijfsbezoeken

3

 

Afdoening milieuklachten

3

 

Uitgifte sportaccommodaties, B&W

4

 

Handhaving milieuregelgeving:

-eerste controlebezoek

-tweede controlebezoek

-vooraankondiging bestuursdwang/dwangsom

3

 

Taak/Mandaatgever

Aan wie

Rap

Bouwverordening/Gebruiksbesluit

 

 

Besluiten ten aanzien van gebruiksvergunningen

3

 

Het niet van toepassing verklaren van de gebruikseisen

3

 

Beheer materieel en materialen en verkoop overtollig materiaal

3

 

Brandbeveiligingsverordening

 

 

Besluiten ten aanzien van gebruiksvergunningen

3

 

Het niet van toepassing verklaren van de gebruikseisen

3

 

Versturen van een aangetekende brief met hierin vermeld de door de eigenaar op te volgen voorschriften tot het voorkomen van brand en het beperken van de gevolgen van brand

3

 

Besluiten omtrent ontheffing op het verbod van open vuur en roken

3

 

Voordracht voor, en opname van Officieren van Dienst Brandweer in het hiervoor bedoelde register van de twaalf Drentse gemeenten op basis van het door hen gesloten convenant, voor gemeentegrensoverschrijdende inzet van deze Officieren

3

Pfhverslag

Aanstelling, bevordering, ontslag vrijwillig brandweerpersoneel

1

Pfh verslag

Uitvoering Precarioverordening

3

 

Uitvoering Marktverordening

3

Pfhverslag

Toewijzing van standplaatsen op de weekmarkten

3

Pfh verslag

Verlenen van standplaatsvergunningen Zuidlaardermarkt (eigen terrein)

3

Pfh verslag

Deze mandaatregeling is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, ieder voor zover het hun eigen bevoegdheid betreft, in de vergadering van 1 mei 2012 en treedt in werking op 3 mei 2012, de dag na bekendmaking.

 

Burgemeester

 

Secretaris

 

 

Vastgesteld door de burgemeester