Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tynaarlo

Uitvoeringsbesluiten en nadere regels Algemene Plaatselijke Verordening 2012 van de gemeente Tynaarlo

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTynaarlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluiten en nadere regels Algemene Plaatselijke Verordening 2012 van de gemeente Tynaarlo
CiteertitelUitvoeringsbesluiten en nadere regels Algemene plaatselijke verordening 2012 van de gemeente Tynaarlo
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpUitvoeringsbesluiten en nadere regels Apv 2012

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Er behoren drie kaarten bij het besluit

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 2:9, 2:10, 2:18, 2:42, 2:48, 2:73, 3:10, 4:13, 5:3, 5:6, en 5:8 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2010 van de gemeente Tynaarlo

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-06-201201-02-2015Nieuwe regeling

12-06-2012

Oostermoer

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluiten en nadere regels Algemene Plaatselijke Verordening 2012

Burgemeester en Wethouders van Tynaarlo,

overwegende dat het in het belang van het bewaren van de openbare orde, veiligheid, volksgezondheid en/of het aanzien van de openbare ruimte wenselijk is uitvoeringsregels te stellen;

 

gelet op de bepalingen 2:9, 2:10, 2:18, 2:42, 2:48, 2:73, 3:10, 4:13, 5:3, 5:6, en 5:8 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2010 van de gemeente Tynaarlo;

 

Besluiten:

I.Vast te stellen de volgende Uitvoeringsbesluiten en nadere regels Algemene Plaatselijke Verordening 2012 van de gemeente Tynaarlo.

Artikel  

Besluit 1

Apv artikel 2:9 Straatartiest e.d.

Conform artikel 2:9 lid 1 Apv wijst de burgemeester de volgende gebieden aan (zie ook kaart nummer 1), waarin de volgende voorwaarden van toepassing zijn:

 • ·

  Eelde:

  • o

   Winkelgebied Kerkhoflaan.

  • o

   Winkelgebied Veenstukken.

 • ·

  Paterswolde:

  Winkelgebied Hoofdweg.

 • ·

  Vries:

  Oude Asserstraat en Brinkstraat.

 • ·

  Zuidlaren:

  Stationsweg (vanaf de rotonde Voorkampen), De Millystraat en Kerkbrink.

  • 1.

   voordat de activiteit wordt uitgevoerd en plek wordt ingenomen dient deze bij de gemeente gemeld te worden;

  • 2.

   de activiteit mag slechts door één persoon (per winkelgebied) worden aangeboden;

  • 3.

   de activiteiten mogen dagelijks (van maandag tot en met zaterdag) tussen 9.00 en 20.00 uur, worden aangeboden;

  • 4.

   de activiteiten mogen niet worden verricht:

   • a.

    op de zon- en feestdagen alsmede in tijden van openbare rouw;

   • b.

    voor de in- en uitgangen van particuliere terreinen, alsmede binnen een afstand van vijf meter tot het particulier terrein (met toestemming van de eigenaar/beheerder van het terrein);

   • c.

    in de nabijheid van scholen, gebedshuizen op het moment dat daar bijeenkomsten plaatsvinden of begraafplaatsen;

   • d.

    bij gebouwen, waar door of vanwege de gebruiker aan de uitvoerders te kennen wordt gegeven dat het uitvoeren van de activiteiten aldaar niet op prijs wordt gesteld;

  • 5.

   bij de activiteiten mogen geen elektrische en/of mechanische hulpmiddelen worden gebruikt ter versterking van het geluid;

  • 6.

   onder het publiek mag niet worden gecollecteerd noch mag het op andere wijze worden lastig gevallen;

  • 7.

   geen gemeentelijke- of particuliere eigendommen mogen worden beschadigd dan wel verontreinigd;

  • 8.

   de diensten die worden aangeboden mogen naar het oordeel van de politie dan wel van de ambtenaren in dienst van de gemeente Tynaarlo geen hinder veroorzaken (in welke vorm dan ook). Indien naar aanleiding van de activiteiten wanordelijkheden ontstaan, moet het verrichten van de activiteiten op de eerste aanzegging van de politie of de ambtenaren van de gemeente Tynaarlo worden gestaakt.

 

Besluit 2.

Apv artikel 2:10 Het plaatsen, vastmaken van voorwerpen in, op, aan of boven de weg in strijd met de publieke functie ervan

Conform artikel 2:10 lid 2 Apv stelt het college nadere regels vast voor:

Uitstallingen:

 • ·

  Uitstallingen, zoals goederen, mogen alleen worden geplaatst in de strook van de openbare ruimte ter breedte van 1 (één) meter gemeten vanuit de gevel van de winkel;

 • ·

  in de strook van 1 meter voor de winkel mogen geen diensten/goederen worden verkocht;

 • ·

  uitstallingen, zoals voornoemd, mogen niet vervuilend (kunnen) zijn;

Reclameborden / spandoeken (t.b.v: evenementen en ideële doelen):

 • 1.

  Per melder mogen er vijf borden per dorpskern (Eelde/Paterswolde, Vries en Zuidlaren), in de aangewezen straten, worden geplaatst;

 • 2.

  per aanvrager mag er één spandoek, in de aangewezen straten, worden opgehangen (dus maximaal vier borden en één spandoek);

 • 3.

  in één periode mogen er maximaal vijftien borden (hieronder ook begrepen maximaal 3 spandoeken) per dorpskern worden geplaatst. Dus maximaal drie aanvragen (meldingen) per dorpskern in dezelfde periode;

 • 4.

  de borden / spandoeken mogen maximaal voor een periode van twee weken worden geplaatst;

 • 5.

  de reclameborden / spandoeken mogen alleen op de volgende locaties (zie ook kaart nummer 2) worden geplaatst:

  • o

   Eelde/Paterswolde:

   • ·

    Burg. J.G. Legroweg tussen Duinerlaan en Vosbergerlaan;

   • ·

    Hoofdweg tussen Meerweg en ingang landgoed ‘De Braak’;

  • o

   Vries:

   • ·

    Asserstraat vanaf De Fledders tot aan de rotonde Eikenlaan;

   • ·

    Nieuwe Rijksweg tot aan S.A. Haadsmastraat;

  • o

   Zuidlaren:

   • ·

    Stationsweg tussen Schipborgerweg en Voorkampen;

   • ·

    Voorkampen;

   • ·

    Brink OZ / Annerweg;

   • ·

    Hunzeweg tussen Laarweg en Hanekamp;

   • ·

    Groningerstraat tussen Borgwallinge en Noordma.

 • 6.

  de reclameborden (ook spandoeken e.d.) die niet conform artikel 2:10 lid 1, onder a Apv worden geplaatst kunnen (op kosten van de aanvrager) worden verwijderd door de ambtenaren in dienst van de gemeente Tynaarlo;

 

Besluit 3.

Apv artikel 2:18 Rookverbod in bossen en natuurterreinen

Conform artikel 2:18 lid 1 Apv wijst het college de volgende periode aan:

·in geval van code oranje en/of code rood op www.natuurbrandgevaar.nl.

 

Besluit 4.

Apv artikel 2:42 Plakken en kladden

Conform artikel 2:42 lid 6 Apv stelt het college de volgende nadere regels vast:

·ten tijde van verkiezingen dient (alleen ten behoeve van de verkiezingen) gebruik te worden gemaakt van door de gemeente tijdelijk geplaatste ‘aanplakborden’.

 

Besluit 5.

Apv artikel 2:48 Verboden drankgebruik

Conform artikel 2:48 lid 1 Apv wijst het college de volgende gebieden aan:

·alle openbare plaatsen in de bebouwde kommen van de gemeente Tynaarlo.

 

Besluit 6.

Apv artikel 2:73 Bezigen van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling

Conform artikel 2:73 lid 1 Apv wijst het college de volgende plaatsen aan:

 • ·

  kinderspeelplaatsen

 • ·

  schoolpleinen

 • ·

  kinderboerderijen

 

Besluit 7.

Apv artikel 3:10 Sekswinkels

Conform artikel 3:10 Apv wijst het college de volgende gebieden aan (zie ook kaart nummer 1):

 • ·

  de winkelgebieden:

  • o

   Eelde:

   • §

    Winkelgebied Kerkhoflaan.

   • §

    Winkelgebied Veenstukken.

  • o

   Paterswolde:

   §Winkelgebied Hoofdweg.

  • o

   Vries:

   §Oude Asserstraat en Brinkstraat.

  • o

   Zuidlaren:

   §Stationsweg (vanaf de rotonde Voorkampen), De Millystraat en Kerkbrink.

 • ·

  in de omgeving van scholen binnen een straal van 350 meter.

 

Besluit 8.

Apv artikel 4:13 Opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen enz.

Conform artikel 4:13 lid 1 en lid 2 Apv wijst het college de volgende plaatsen aan:

·alle openbare plaatsen gelegen in de gemeente Tynaarlo

Conform artikel 4:13 lid 3 stelt het college de volgende nadere regels vast:

 • ·

  de voorwerpen of stoffen mogen geen direct gevaar vormen voor de omgeving;

 • ·

  de voorwerpen of stoffen mogen geen onomkeerbare hinder of schade veroorzaken voor de omgeving.

 

Besluit 9.

Apv artikel 5:3 Te koop aanbieden van voertuigen

Conform artikel 5:3 lid 1 Apv wijst het college de volgende wegen aan:

·alle openbare wegen gelegen in de gemeente Tynaarlo voor een periode van maximaal drie dagen.

 

Besluit 10.

Apv artikel 5:6 Kampeermiddelen e.a.

Conform artikel 5:6 lid 1 onder a Apv wijst het college de volgende wegen aan:

·alle openbare wegen gelegen binnen de bebouwde kommen in de gemeente Tynaarlo.

 

Besluit 11.

Apv artikel 5:8 Parkeren van grote voertuigen

Conform artikel 5:8 lid 1 en lid 2 Apv wijst het college de volgende wegen aan (zie ook kaart nummer 3):

·alle openbare wegen gelegen in de gemeente Tynaarlo met uitzondering van:

 • o

  het bedrijventerrein Vriezerbrug in Tynaarlo;

 • o

  het bedrijventerrein Bolwerk in Zuidlaren;

 • o

  het bedrijventerrein in De Groeve;

 • o

  het bedrijventerrein de Bloemenveiling in Eelde

 

II. Vervallen besluiten

Met het in werking treden van deze uitvoeringsbesluiten, worden de volgende uitvoeringsbesluiten vervangen die daarmee zijn vervallen:

 • ·

  9 januari 2001, Verboden drankgebruik, artikel 2.4.8. Apv;

 • ·

  18 maart 2003, Parkeren grote voertuigen en uitzichtbelemmerende voertuigen, artikel 5.1.7. en artikel 5.1.8 Apv;

 

III. Citeerbepaling

Dit uitvoeringsbesluit en nadere regel wordt aangehaald als:

Uitvoeringsbesluiten en nadere regels Algemene plaatselijke verordening 2012 van de gemeente Tynaarlo.

 

IV. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na zijn bekendmaking.

Tynaarlo, 12 juni 2012

Tynaarlo

Burgemeester en wethouders

mr. J.P.J. van Muijen F.A. van Zuilen

gemeentesecretaris / directeur burgemeester