Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tynaarlo

Verordening Meedoenpremies gemeente Tynaarlo 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTynaarlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Meedoenpremies gemeente Tynaarlo 2013
CiteertitelVerordening Meedoenpremies gemeente Tynaarlo 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpMeedoenpremies gemeente Tynaarlo 2013

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, de Wet werk en bijstand en de Algemene wet bestuursre

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-01-2015Nieuwe regeling

24-09-2013

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Meedoenpremies gemeente Tynaarlo 2013

Raadsbesluit nr.

Betreft: Vaststellen Verordening Meedoenpremies gemeente Tynaarlo 2013

De raad van de gemeente Tynaarlo;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 september 2013;

gelet op de bepalingen van de Gemeentewet, de Wet werk en bijstand en de Algemene

wet bestuursrecht;

overwegende dat het noodzakelijk is de wijze van uitvoering van de meedoenpremies bij verordening te

regelen;

B E S L U I T:

in te trekken:

de Verordening Meedoenpremies gemeente Tynaarlo 2012,

vast te stellen:

Verordening Meedoenpremies gemeente Tynaarlo 2013

 

Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  ISD: de Intergemeentelijke Sociale Dienst van de gemeenten Aa en Hunze, Assen en

  Tynaarlo.

 • b.

  WWB: Wet werk en bijstand;

 • c.

  bijstandsnorm: de voor de aanvrager op het moment van de aanvraag geldende landelijke

  bijstandsnorm vermeerderd of verminderd met de van toepassing zijnde gemeentelijke

  toeslag(en) en/of verlaging(en) op grond van de Toeslagenverordening Wet werk en

  bijstand;

 • d.

  inkomen: het inkomen zoals bedoeld in artikel 31 en 32 WWB

 • e.

  de inwoner: elke op grond van artikel 11 WWB leden 1, 2 en 3 rechtmatig in Nederland

verblijf houdende inwoner van Tynaarlo

f.de alleenstaande: de alleenstaande als bedoeld in artikel 4 WWB;

g alleenstaande ouder: de alleenstaande ouder als bedoeld in artikel 4 WWB;

h de gehuwde: de gehuwde als bedoeld in artikel 4 WWB;

 • i.

  kind: het ten laste komende kind als bedoeld in artikel 4 WWB;

 • j.

  de aanvrager: de alleenstaande, de alleenstaande ouder of de gehuwde

die op het moment van de aanvraag inwoner is en als zodanig opgenomen is in het

persoonsregister van de betreffende gemeente.

k.chronisch zieke/ gehandicapte: de belanghebbende die langer dan zes maanden gebruik

maakt van thuiszorg en/of is aangewezen op hulpmiddelen voor wonen/werk, vervoer,

lopen/rolstoel in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning en/of voor 80 –

100% arbeidsongeschikt is verklaard en/of op een andere wijze kan aantonen dat sprake is

van een chronische ziekte of handicap;

Doelgroepen

Artikel 2 lid 1

Tot de doelgroep voor een meedoenpremie behoort de inwoner die een inkomen heeft dat niet hoger is dan 110% van de bijstandsnorm en/of een vermogen bezit dat niet hoger is dan het vrij te laten vermogen zoals bedoeld in artikel 34 van de Wet werk en bijstand en die:

 • a.

  ouder is van een schoolgaand(e) kind(eren) in het basisonderwijs of het voortgezet onderwijs;

 • b.

  65 jaar of ouder is;

 • c.

  chronisch ziek/ gehandicapt en 18 tot 21 jaar.

  Artikel 2 lid 2

  Personen die zijn opgenomen in een inrichting of een vergelijkbare instelling komen niet in aanmerking voor de meedoenpremie

  Hoogtemeedoenpremie

  Artikel 3

  1.De meedoenpremie bedraagt voor een belanghebbende zoals bedoeld in artikel 2 aanhef en

  onder a:

  • a.

   € 210,00 per schooljaar voor ieder kind dat basisonderwijs volgt;

  • b.

   € 520,00 voor ieder kind dat start in het voortgezet onderwijs en vervolgens ieder

  schooljaar dat het kind voortgezet onderwijs volgt € 210,00;

  2.Aan de belanghebbende die in aanmerking komt voor de meedoenpremie als bedoeld in lid 1

  aanhef en onder b kan een laptop en een internetaansluiting worden verstrekt als:

   • a.

    in het huishouden geen computer of printer aanwezig is of de aanwezige computer of printer ouder is dan vijf jaar;

   • b.

    er nog niet is voorzien in een internetaansluiting

  • 3.

   Een aanvrager kan slechts eenmaal binnen een periode van vijf jaar in aanmerking komen voor een laptop, printer en internetabonnement.

  • 4.

   Het internetabonnement wordt voor een door het dagelijks bestuur van de ISD vooraf bepaalde tijd verstrekt.

  • 5.

   Indien het schoolgaande kind meerdere woonadressen heeft wordt de laptop slechts voor één adres verstrekt

  • 6.

   De meedoenpremie bedraagt voor een belanghebbende als bedoeld in artikel 2 aanhef

  en onder b en c per kalenderjaar een bedrag ter hoogte van de langdurigheidstoeslag als

  bedoeld in artikel 3 lid 1 en 4 van de Verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en Bijstand

  De meedoenpremie bedraagt voor een belanghebbende zoals bedoeld in artikel 2.

  aanhef en onder b per kalenderjaar een bedrag ter hoogte van de langdurigheidstoeslag als

  bedoeld in artikel 36 lid 5 WWB.

  7.De belanghebbende als bedoeld in artikel 2 aanhef en onder b en c komt niet in aanmerking voor de meedoenpremie als reeds in het betreffende kalenderjaar een langdurigheidstoeslag is of kan worden ontvangen.

Aanvraag

Artikel 4
 • 1.

  De meedoenpremie voor de ouder van schoolgaand(e) kind(eren) wordt voor aanvragers

 • 2.

  van wie de inkomensgegevens bekend zijn bij de ISD ambtshalve verstrekt. Ambtshalve verstrekking vindt plaats in het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft. Betaling vindt plaats voorafgaand aan het schooljaar.

 • 3.

  In alle overige gevallen wordt de meedoenpremie op aanvraag verstrekt. Op verzoek kan betaling plaatsvinden aan derden.

 • 4.

  Een aanvraag voor een Meedoenpremie moet binnen het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft worden ingediend.

 • 5.

  Een aanvraag wordt gedaan op een daartoe door de ISD vastgesteld formulier, onder overlegging van de op dat formulier vermelde bescheiden.

 • 6.

  De ISD stelt een onderzoek in naar de feiten en omstandigheden die blijkens deze verordening van belang zijn bij de beoordeling van de aanvraag om een meedoenpremie.

Witgoedregeling

Artikel 5
 • 1.

  Tot de doelgroep voor de witgoedregeling behoort de inwoner die onafgebroken 36 maanden een inkomen heeft dat niet hoger is dan 110% van de bijstandsnorm en/of een vermogen bezit dat niet hoger is dan het vrij te laten vermogen zoals bedoeld in artikel 34 van de Wet werk en bijstand en waarbij in het gezin een kind aanwezig is als bedoeld in artikel 4 WWB.

 • 2.

  Een aanvrager kan een vergoeding vragen voor de kosten van aanschaf of reparatie van een koelkast, een wasmachine, een kookplaat of een stofzuiger, onder de volgende voorwaarden:

 • a.

  Per aanvrager wordt slechts één voorziening per jaar verstrekt;

 • b.

  Het defecte apparaat is ten minste 5 jaar oud.

 • c.

  Of reparatie mogelijk is dient te worden aangetoond door de aanvrager.

 • 3.

  De witgoedregeling kan alleen in het lopende kalenderjaar worden aangevraagd en een aanvraag wordt gedaan op een daartoe door het dagelijks bestuur van de ISD vastgesteld formulier, onder overlegging avn de op dat formulier vermelde bescheiden

Hardheidsclausule

Artikel 6

De ISD kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen van deze verordening indien zij van mening is dat de aanvrager in bijzondere omstandigheden verkeert waardoor toepassing van deze verordening niet tot het beoogde of gewenste doel leidt, te weten het voorkomen van of doorbreken van een sociaal isolement en het bieden van verbetering van

Nadere voorschriften

Artikel 7

De ISD kan nadere voorschriften vaststellen voor de uitvoering van de bepalingen van deze verordening.In die gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslist de ISD.

Inwerkingtreding

Artikel 7

Deze gewijzigde verordening treedt in werking op de eerste dag na de datum van publicatie en werkt terug tot 1 januari 2013. De Verordening meedoenpremies gemeente Tynaarlo 2012 wordt ingetrokken.

Citeertitel

Artikel 8

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening Meedoenpremies gemeente Tynaarlo 2013.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 24 september 2013.

de raad voornoem,

Voorzitter, Griffier,