Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tynaarlo

Verordening basisregistratie personen 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTynaarlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening basisregistratie personen 2014
CiteertitelVerordening basisregistratie personen 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBasisregistratie personen 2014

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikelen 3.8, eerste lid en 3.9, eerste en tweede lid van de Wet Basisregistratie Personen en de Wet bescherming persoonsgegevens

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2014Nieuwe regeling

23-09-2014

GVOP

Raadsbesluit nummer 11

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening basisregistratie personen 2014

Raadsbesluit nr. 11

Betreft: Vaststellen Verordening basisregistratie personen 2014

De raad van de gemeente Tynaarlo;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 augustus 2014;

gelet op de artikelen 3.8, eerste lid en 3.9, eerste en tweede lid van de Wet Basisregistratie Personen en de Wet bescherming persoonsgegevens

B E S L U I T:

Vast te stellen de volgende verordening

Verordening basisregistratie personen 2014

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Wet Basisregistratie personen (Wet BRP, Stb. 2013, nr. 315);

 • b.

  basisregistratie: de basisregistratie personen als bedoeld in artikel 1.2 van de wet BRP;

 • c.

  beheerder: degene die is belast met de dagelijkse zorg voor de basisregistratie en als zodanig is aangewezen door het college van burgemeester en wethouders;

 • d.

  gebruiker: hieronder wordt verstaan overheidsorganen en derden, zoals vermeld in art. 1.1 onder t en u;

Artikel 2
 • 1.

  Burgemeester en wethouders stellen een reglement vast waarin met inachtneming van artikel 1.7 en 3.8, van de wet wordt geregeld:

  • a.

   welke functionarissen in het kader van het beheer toegang tot de basisadministratie hebben;

  • b.

   aan welke binnengemeentelijke gebruikers systematisch gegevens kunnen worden verstrekt en onder welke voorwaarden;

  • c.

   welke binnengemeentelijke gebruikers welke toegang tot de basisregistratie hebben, tot welke gegevens zij toegang hebben en onder welke voorwaarden;

  • d.

   aan welke binnengemeentelijke gebruikers, met het oog op het met elkaar in verband brengen van de basisregistratie met andere gegevensverzamelingen, gegevens kunnen worden verstrekt, welke gegevens op deze wijze kunnen worden verstrekt en onder welke voorwaarden;

  • e.

   Welke binnengemeentelijke gebruikers, worden aangewezen om onjuiste gegevens terug te melden aan de beheerder;

 • 2.

  De in het eerste lid, aanhef en onder b, c en d, bedoelde voorwaarden hebben in elk geval betrekking op:

  • a.

   het doel waarvoor de gegevens worden verstrekt;

  • b.

   een limitatieve opsomming van de te verstrekken gegevens;

  • c.

   het gebruik van de te verstrekken gegevens;

  • d.

   geheimhouding van de gegevens;

  • e.

   de terugmeldverplichting;

Artikel 3
 • 1.

  In het reglement bedoeld in artikel 2 wordt voorts, met in achtneming van artikel 3.9 van de wet, geregeld aan welke gebruikers in andere gevallen dan bedoeld in artikel 3.6 en 3.3 van de wet gegevens kunnen worden verstrekt en onder welke voorwaarden.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde voorwaarden hebben in elk geval betrekking op:

  • a.

   de gevallen waarin verstrekking achterwege dient te blijven;

  • b.

   het doel waarvoor de gegevens worden verstrekt;

  • c.

   geheimhouding van de gegevens;

  • d.

   de terugmeldverplichting;

Artikel 4

In het reglement bedoeld in artikel 2 wordt geregeld de voorwaarden waaraan verzoeken om gegevensverstrekking moeten voldoen en op welke wijze gegevensverstrekking plaatsvindt.

Artikel 5
 • 1.

  Deze verordening wordt aangehaald als Verordening basisregistratie personen 2014.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag van de maand, volgende op die waarin zij is bekendgemaakt.

 • 3.

  De Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente Tynaarlo, vastgesteld bij raadsbesluit van 19 januari 2010 wordt ingetrokken met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 september 2014.

De voorzitter, De griffier,