Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tynaarlo

Verordening vergoeding inzameling oud papier gemeente Tynaarlo (2015-2017)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTynaarlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening vergoeding inzameling oud papier gemeente Tynaarlo (2015-2017)
CiteertitelVerordening vergoeding inzameling oud papier gemeente Tynaarlo (2015-2017)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpInzameling oud papier 2015-2017

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 147 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-05-201501-01-201501-01-2018Nieuwe regeling

14-04-2015

Gemeenteblad Nr. 40132

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening vergoeding inzameling oud papier (2015-2017) – Gemeente Tynaarlo

Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie en werkt terug tot 1 januari 2015.

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouder van de gemeente Tynaarlo;

overwegende dat het wenselijk is om een garantieregeling vast te stellen, zodat aan papier inzamelende verenigingen ingeval van een lage marktprijs van gemeentewege een vergoeding kan worden verstrekt;

gelet op artikel 147 van de gemeentewet;

B E S L U I T:

de Verordening vergoeding inzameling oud papier (2015-2017) als volgt vast te stellen:

Artikel 1 - Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Oud papier: gebruikt droog en schoon papier en karton dat geen andere verontreinigingen bevat dan de stoffen welke worden gebruikt voor het schrijven en bedrukken ervan, afkomstig van huishoudens in de gemeente Tynaarlo.

 • b.

  Inzamelende organisaties: in de gemeente Tynaarlo gevestigde verenigingen, scholen, kerkgenootschappen en rechtspersonen met een sociaal en/of cultureel doel, die op grond van de Afvalstoffenverordening van de gemeente Tynaarlo zijn aangewezen om oud papier in te zamelen; alle zonder winstoogmerk en geheel of gedeeltelijk steunend op de inzet van vrijwilligers.

 • c.

  Papierhandelaar: een gecertificeerde papierhandelaar die op grond van de Afvalstoffenverordening van de gemeente Tynaarlo is aangewezen om namens de gemeente oud papier in ontvangst te nemen, dan wel opdracht heeft gekregen huis-aan-huis in te zamelen.

 • d.

  Verkoopprijs oud papier: de door de papierhandelaar gefactureerde prijs per kilogram oud papier, waarbij de door de papierhandelaar ingezette logistieke inzamelkosten zijn inbegrepen.

 • e.

  Garantiebedrag: het vastgestelde bedrag als bedoeld in artikel 3, eerste lid, ten behoeve van inzamelende organisaties.

 • f.

  Vergoeding: de vergoeding als bedoeld in artikel 3, derde lid, ten behoeve van inzamelende organisaties.

Artikel 2 - Reikwijdte verordening

Deze verordening heeft als doel het garanderen van de inzameling van oud papier uit huishoudens in de gemeente Tynaarlo door inzamelende organisaties ten behoeve van hergebruik van oud papier.

Artikel 3 – Garantiebedrag en vergoeding

 • 1.

  Het garantiebedrag bedraagt € 0,034 per kilogram (€ 34,00 per ton) ingezameld oud papier.

 • 2.

  Het college kan besluiten het garantiebedrag, als genoemd in het eerste lid van dit artikel, te verhogen of te verlagen.

 • 3.

  Het college kan op een schriftelijke aanvraag van een inzamelende organisatie een vergoeding verstrekken per kilogram ingezameld oud papier.

 • 4.

  De vergoeding, als genoemd in het derde lid van dit artikel, wordt alleen verstrekt indien de verkoopprijs oud papier lager is dan het garantiebedrag. De hoogte van de vergoeding is gelijk aan het verschil tussen de verkoopprijs oud papier en het garantiebedrag, vermenigvuldigd met het aantal ingezamelde kilogrammen oud papier.

 • 5.

  Indien er sprake is van een ketendeficiet, vastgesteld volgens de definities en bepalingen van Papier Recycling Nederland (PRN), kan de vergoeding ten hoogste bedragen het garantiebedrag, vermeerderd met de door PRN vastgestelde negatieve marktwaarde uitgedrukt in kilogrammen oud papier.

Artikel 4 - Voorwaarden

 • 1.

  Voor het verkrijgen van de vergoeding, als bedoeld in artikel 3, gelden voorts de volgende voorwaarden:

  • a.

   De inzamelende organisatie mag uitsluitend het oud papier afkomstig uit particuliere huishoudens in de gemeente Tynaarlo inzamelen.

  • b.

   Het ingezamelde oud papier mag uitsluitend worden verkocht en geleverd aan een papierhandelaar als genoemd in artikel 1 sub c.

  • c.

   De inzamelende organisatie mag geen doelstellingen beogen of activiteiten ontplooien die in strijd zijn met de wet, het algemeen belang of de openbare orde.

  • d.

   De inzamelende organisatie dient het college per kwartaal een overzicht te verstrekken van de

   ingezamelde hoeveelheid oud papier in de voorgaande periode.

 • 2.

  Het college kan aanvullende voorwaarden toevoegen.

Artikel 5 – Betaling vergoeding

 • 1.

  Een verzoek om uitbetaling van een vergoeding moet worden ingediend bij het college op een door hen vastgesteld formulier.

 • 2.

  Uitbetaling van de vergoeding vindt eenmaal per kwartaal plaats na overlegging van originele weegbriefjes, afgegeven door een papierhandelaar, als genoemd in artikel 1 sub c, waarop naast de verkochte hoeveelheid oud papier tevens staan vermeld de naam van de papierhandelaar, de verkoopdatum, de ingezette inzamellogistieke middelen en de verkoopprijs oud papier per kilogram.

 • 3.

  Een verzoek om uitbetaling van een vergoeding, betrekking hebbend op enig kalenderjaar, moet vóór 1 maart van het daaropvolgende kalenderjaar bij het college worden ingediend. Op verzoek van de inzamelende organisatie kan het college hiervan afwijken.

Artikel 6 – Niet uitbetalen vergoeding

Het college kan besluiten tot het niet betalen van de vergoeding als bedoeld in artikel 5, indien:

 • a.

  De inzamelende organisatie aan de in deze verordening neergelegde voorwaarden niet of in gebrekkige mate voldoet.

 • b.

  De inzamelende organisatie opzettelijk onjuiste gegevens heeft verstrekt voor het verkrijgen van de vergoeding.

Artikel 7 – Inwerkingtreding/looptijd

Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie en werkt terug tot 1 januari 2015. De verordening vervalt met ingang van 1 januari 2018.

Artikel 8 - Slotbepaling

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening vergoeding inzameling oud papier gemeente Tynaarlo (2015-2017).

Vries, 14 april 2015

De raad voornoemd,

drs. M.J.F.J. Thijsen, voorzitter

J.L. de Jong, griffier