Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tynaarlo

Verordening voor het aanwijzen van trouwlocaties in de gemeente Tynaarlo

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTynaarlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening voor het aanwijzen van trouwlocaties in de gemeente Tynaarlo
CiteertitelVerordening trouwlocaties
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Burgerlijk Wetboek, Boek 1, artikel 63
 2. Wet rechten Burgelijke Stand, artikel 5
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2009Onbekend

25-11-2008

Oostermoer, 03-12-2008

Raadsvergadering, agendapunt 8, 25-11-2008

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening voor het aanwijzen van trouwlocaties in de gemeente Tynaarlo

Raadsbesluit nr.

Betreft: Vaststellen verordening voor het aanwijzen van trouwlocaties in de gemeente Tynaarlo

De raad van de gemeente Tynaarlo; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2008, om als klantgerichte gemeente tegemoet te komen aan de wensen van bruidsparen om de mogelijkheid te geven in een vrije keuze van trouwlocaties,

gelet op artikel 63 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, en artikel 5 in de Wet rechten Burgerlijke Stand,

B E S L U I T:

de verordening voor het aanwijzen van trouwlocaties in de gemeente Tynaarlo vast te stellen

I Aanwijzing

Het college van Burgemeester wijzen, op basis van de bepalingen vastgesteld in deze verordening, de trouwlocatie aan. Dit noemt men een aanwijzingsbesluit.

II Algemene criteria

 • 1.

  De trouwlocatie bevindt zich binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Tynaarlo.

 • 2.

  De trouwlocatie is een gebouw. Huwelijksvoltrekkingen in de openlucht of in (mobiele) vervoermiddelen zijn niet toegestaan.

 • 3.

  De locatie is tijdens de huwelijksvoltrekking een openbaar gebouw. De locatie is voor iedereen toegankelijk en geldt er een algeheel rookverbod. Huwelijken worden uitsluitend in de openbaarheid voltrokken.

 • 4.

  De locatie mag niet in strijd zijn met de goede zeden en wat maatschappelijk aanvaardbaar is. De locatie is tijdens de duur van de huwelijksvoltrekking een huis der gemeente overeenkomstig het bijbehorende aanwijzingsbesluit.

 • 5.

  De huwelijksvoltrekking vindt plaats zonder gemeentebode. De (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand is de enige gemeentelijke vertegenwoordiger en uitsluitend verantwoordelijk voor het rechtsgeldig tot stand komen van het huwelijk.

 • 6.

  Voor het voltrekken van huwelijken waarbij meer dan 50 personen aanwezig zijn, is een gebruiksvergunning van de gemeente noodzakelijk.

 • 7.

  Het bruidspaar en de eigenaar/beheerder zijn verantwoordelijk voor de inrichting en aankleding van de locatie. In ieder geval moet er een tafel, stoelen en voldoende verlichting aanwezig zijn. Verder moeten de normale voorzieningen aanwezig zijn die voor het gebruik van een gebouw noodzakelijk zijn.

 • 8.

  In het gebouw moet een kleedruimte en een toiletruimte voor de (buitengewone) ambtenaar van de burgerlijke stand aanwezig zijn.

 • 9.

  Indien de huwelijksvoltrekking op locatie plaatsvindt komt de eventuele vergoeding die de eigenaar/beheerder vraagt, kosten voor inrichting en aankleding en de benodigde vergunningen en verzekeringen, geheel voor rekening van het bruidspaar.

 • 10.

  De gemeente is niet aansprakelijk voor eventuele schadeclaims als de locatie op de huwelijksdag niet, niet tijdig of niet volledig beschikbaar is voor de plechtigheid.

III Locaties

Het college van B & W kunnen voor één of meerdere huwelijken een locatie aanwijzen.

1.Trouwlocaties voor meerdere huwelijksvoltrekkingen

Dit zijn locaties waar meerdere huwelijken worden voltrokken. De locatiehouder/eigenaar dient het verzoek tot aanwijzing als trouwlocatie schriftelijk in bij het college van B & W. Het college beslist op het verzoek om een locatie aan te wijzen als trouwlocatie voor meerdere huwelijken, op basis van de in deze verordening gestelde criteria.

Iedere drie jaar wordt de locatie getoetst aan de criteria. Het niet voldoen aan de criteria kan voor de gemeente reden zijn het aanwijzingsbesluit in te trekken.

2.Eenmalige huwelijkslocaties.

Dit zijn locaties die op verzoek van het bruidspaar worden aangewezen voor een bepaalde dag en tijdstip.

Het bruidspaar verzoekt het college een besluit te nemen om een locatie als eenmalige trouwlocatie aan te wijzen. Bij dit verzoek dient de door het college vastgestelde overeenkomst “Vastleggen huwelijk/partnerregistratie op locatie” met de daarbij behorende documenten te worden overlegd. Het aanwijzingsbesluit geld voor de dag en het tijdstip dat het huwelijk wordt voltrokken.

IV Overgangsregeling

Voor de trouwlocaties die onder de vorige verordening een contract met de gemeente hebben afgesloten is er een overgangsregeling.

V Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2009. Op het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening vervalt het besluit tot het vaststellen van de aanwijzingscriteria van (alternatieve) trouwlocaties en het aantal alternatieve trouwlocaties in de gemeente Tynaarlo, vastgesteld op 26 april 2005

 

Vries, 25 november 2008

De raad voornoemd,

F.A. van Zuilen, voorzitter

J.L. de Jong, griffier