Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tynaarlo

Uitvoeringsregeling ondersteuning bewonersinitiatieven duurzaamheid– Gemeente Tynaarlo

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTynaarlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling ondersteuning bewonersinitiatieven duurzaamheid– Gemeente Tynaarlo
CiteertitelOndersteuning bewonersinitiatieven duurzaamheid’
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpOndersteuning bewonersinitiatieven duurzaamheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 2, tweede lid, artikel 4, derde lid en artikel 6, tweede lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Tynaarlo 2011

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Algemene subsdieverordening gemeente Tynaarlo 2011

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-05-2016Nieuwe regeling

26-04-2016

Elektronisch gemeenteblad nummer 55061

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling ondersteuning bewonersinitiatieven duurzaamheid– Gemeente Tynaarlo

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo;

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan/gericht zijn op het stimuleren van lokale activiteiten, projecten en (de bevordering van) duurzaam en zelfvoorzienend leven in de gemeente Tynaarlo;

gelet op artikel 2, tweede lid, artikel 4, derde lid en artikel 6, tweede lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Tynaarlo 2011

besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Uitvoeringsregeling ondersteuning bewonersinitiatieven duurzaamheid gemeente Tynaarlo

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Tynaarlo 2011;

 • 2.

  Fonds: fonds ondersteuning bewonersinitiatieven duurzaamheid gemeente Tynaarlo

 • 3.

  Duurzaamheid: de kwaliteit van de directe woon- en leefomgeving van inwoners;

 • 4.

  Gedeelte van de gemeente: een kern, wijk, buurt, straat of deel van een straat.

Artikel 2 Doelstelling

De doelstelling van het fonds is het op aanvraag verstrekken van subsidies ter stimulering en ondersteuning van lokale activiteiten, projecten en (bevordering van) voorzieningen, die een bijdrage leveren aan de verbetering van duurzaam en zelfvoorzienend leven in de gemeente Tynaarlo.

Artikel 3 Subsidieplafond

 • 1.

  De raad kan jaarlijks een subsidieplafond vaststellen.

 • 2.

  Voor elk kalenderjaar zal voor het subsidiëren van initiatieven het bedrag beschikbaar gesteld worden zoals dat in de begroting voor het betreffende kalenderjaar is vastgesteld.

Artikel 4 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die of een project dat naar het oordeel van het college in voldoende mate bijdragen aan de doelstelling van het fonds zoals genoemd in artikel 2.

Artikel 5 Recht op subsidie

 • 1.

  Subsidie wordt verleend aan een groep bewoners, uit de gemeente Tynaarlo, die een organisatievorm hebben waarbij op enigerlei wijze een bestuur de verantwoordelijkheid neemt voor de uit te voeren activiteit en daarop door de gemeente kan worden aangesproken;

 • 2.

  De te subsidiëren activiteiten dienen naar het oordeel van het college in voldoende mate blijk te geven van zelfwerkzaamheid, een eigen financiële bijdrage en/of cofinanciering;

 • 3.

  De te subsidiëren activiteiten dienen middels zelfwerkzaamheid te worden uitgevoerd.

 • 4.

  Gemaakte kosten kunnen alleen gedeclareerd worden met een vastgesteld declaratieformulier.

Artikel 6 Procedurebepalingen

 • 1.

  Een aanvraag voor een eenmalige subsidie moet door het college van burgemeester en wethouders zijn ontvangen uiterlijk 4 weken voor het begin van de activiteit of aanvang van het project waarvoor subsidie wordt gevraagd.

 • 2.

  De aanvrager overlegt bij de aanvraag het initiatiefplan, een begroting, inzicht in de eigen financiële bijdrage en eventuele cofinanciering, de mate van zelfwerkzaamheid, de hoogte van het gevraagde bedrag en de motivering waaruit blijkt dat aan de doelstelling van het fonds ondersteuning bewonersinitiatieven duurzaamheid Tynaarlo wordt voldaan.

 • 3.

  De aanvraag dient te worden ingediend op een daartoe door het college vastgesteld aanvraagformulier.

 • 4.

  De activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend worden binnen een jaar na de subsidieverstrekking uitgevoerd.

Artikel 7 Weigeringsgronden

 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in de artikelen 8 en 9 van de Algemene subsidieverordening wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd reguliere activiteiten van de aanvrager zijn;

 • 2.

  De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd een commercieel doel dienen;

 • 3.

  Er voor deze activiteiten, gebruik gemaakt kan worden van andere subsidieregelingen of financiering van de gemeente of andere overheden of instanties worden gefinancierd;

 • 4.

  De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd naar het oordeel van het college niet of in onvoldoende mate blijk geven van zelfwerkzaamheid, een eigen financiële bijdrage, of cofinanciering.

Artikel 9 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar ons oordeel noodzakelijk zijn als bijdragen aan het bereiken van de doelstelling van het fonds.

 • 2.

  Kosten voor arbeid komen niet in aanmerking voor subsidie.

 • 3.

  Kosten die voortvloeien uit door de gemeente Tynaarlo opgelegde belastingen en/of leges en kosten voor voedingswaren komen niet in aanmerking voor subsidie.

Artikel 10 Berekening van de subsidie

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen incidenteel subsidie verlenen als bijdrage in de kosten tot maximaal 100% van de naar het oordeel van burgemeester en wethouders noodzakelijke kosten.

 • 2.

  De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 1500 per initiatief.

Artikel 11 Verdeling van het subsidieplafond

 • 1.

  Jaarlijks wordt een subsidieplafond ingesteld.

 • 2.

  Aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 12 Verplichtingen

Het college kan bij de subsidieverlening nog verplichtingen opleggen.

Artikel 14 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking één dag na bekendmaking

 • 2.

  De regeling wordt aangehaald als ‘Ondersteuning bewonersinitiatieven duurzaamheid’

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

drs. M.J.F.J. Thijsen, burgemeester

mr. J.Th. van Nieukerken, gemeentesecretaris