Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tynaarlo

Handhavingsverordening Wet werk en bijstand

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTynaarlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHandhavingsverordening Wet werk en bijstand
CiteertitelHandhavingsverordening Wet werk en bijstand
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet werk en bijstand, art. 8a

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200501-01-2011Onbekend

26-10-2004

Oostermoer, 03-11-2004

Raadsvergadering, agendapunt 7, 26-10-2004

Tekst van de regeling

Intitulé

Handhavingsverordening Wet werk en bijstand

Raadsbesluit nr. c

 

Betreft:

De raad van de gemeente Tynaarlo;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 september en 20 oktober 2004

 

overwegende dat met de inwerkingtreding van de Wet werk en bijstand per 1 januari 2004 het te voeren bijstandsbeleid opnieuw dient te worden vastgesteld

 

gelet op de bepalingen van de Gemeentewet en artikel 8 van de Wet werk en bijstand

 

B E S L U I T:

vast te stellen de Handhavingsverordening Wet werk en bijstand

Artikel 1 Definities

 • 1.

  Voor de betekenis van de in deze verordening genoemde begrippen wordt verwezen naar de begripsomschrijvingen van de Wet werk en bijstand dan wel de Algemene wet bestuursrecht (Awb) met uitzondering van de in lid 2 van dit artikel genoemde begrippen.

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   De wet: de Wet werk en bijstand;

  • b.

   Abw: Algemene bijstandswet;

  • c.

   Bijstand: algemene en bijzondere bijstand;

  • d.

   Langdurigheidstoeslag : de toeslag als bedoeld in artikel 36 van de wet;

  • e.

   College: het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tynaarlo.

Artikel 2 Handhavingsplan

 • 1.

  Het college draagt, in het kader van de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van bijstand alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet, zorg voor het opstellen van een handhavingsplan.

 • 2.

  In het handhavingsplan komt op zijn minst tot uitdrukking :

  • -

   aanpak fraudepreventie;

  • -

   aanpak frauderepressie

Artikel 3 Afstemming en terugvordering

 • 1.

  Bij ten onrechte ontvangen bijstand of langdurigheidstoeslag ten gevolge van het schenden van de inlichtingenplicht alsmede bij misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet, verlaagt het college de bijstand of de langdurigheidstoeslag conform hetgeen hierover is bepaald in de Afstemmings-verordening Wet werk en bijstand.

 • 2.

  Terugvordering van ten onrechte ontvangen bijstand of langdurigheidstoeslag vindt plaats met inachtneming van paragraaf 6.4 van de wet.

 • 3.

  Het college stelt nadere regels met betrekking tot terugvordering.

Artikel 4 Verhaal

 • 1.

  Tot het tijdstip waarop de artikelen 56, 61 en 62 van de wet in werking treden, worden kosten van bijstand verhaald in de gevallen en overeenkomstig de regels van de artikelen 92, tweede en derde lid, tot en met 105 en artikel 141 van de Algemene bijstandswet.

 • 2.

  Het college stelt nadere regels met betrekking tot verhaal.

Artikel 5 Invordering en kwijtschelding

Het college stelt nadere regels met betrekking tot de invordering en kwijtschelding.

Artikel 6 Onvoorziene omstandigheden en hardheidsclausule

 • 1.

  In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

 • 2.

  Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze verordening, als toepassing daarvan tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 7 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2005.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: “Handhavingsverordening Wet werk en bijstand”.

 

Vries, 26 oktober 2004

 

De raad voornoemd,

mr. H. W. Pannekoek, voorzitter.

F.Haisma, griffier