Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tynaarlo

Uitvoeringsregeling Sport gemeente Tynaarlo

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTynaarlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling Sport gemeente Tynaarlo
CiteertitelUitvoeringsregeling Sport
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpUitvoeringsregeling sport

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 2, tweede lid, artikel 4, derde lid en artikel 6, tweede lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Tynaarlo 2011 en het Beleidskader subsidiesystematiek

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016Nieuwe regeling

08-12-2015

Elektronische gemeentepagina nummer 119491

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling Sport gemeente Tynaarlo

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo;

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan

 

 • -

  het bevorderen van de sportbeoefening in het algemeen en in het bijzonder in verenigingsverband

 • -

  verhogen van de kwaliteit van het sportaanbod

 • -

  het bereiken van de doelstellingen zoals verwoord in de geldende kadernota sport van de gemeente Tynaarlo;

 • -

  het gemeentelijke sociale beleid zoals verwoord het visiedocument sport en bewegen in het sociale domein

gelet op artikel 2, tweede lid, artikel 4, derde lid en artikel 6, tweede lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Tynaarlo 2011 en het Beleidskader subsidiesystematiek

besluiten

vast te stellen de volgende regeling:

Uitvoeringsregeling Sport

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Tynaarlo 2011;

 • 2.

  Sport- en beweegactiviteiten: alle door NOC*NSF erkende sporten en alle activiteiten waarbij het bewegen van personen op een gestructureerde manier wordt bevorderd door organisaties of groepen zonder winstoogmerk;

 • 3.

  Sportstimuleringsactiviteiten: activiteiten die ten doel hebben om de sportdeelname van inwoners uit de gemeente Tynaarlo te stimuleren c.q. te vergroten en het sportaanbod te verbeteren en / of te vernieuwen. Te denken valt aan: sportpretcursussen, naschoolse schoolsporttoernooien, naschoolse activiteiten, sportinstuiven, streetsport; Sportpretcursussen zijn korte sportkennismakingscursussen georganiseerd door sportverenigingen of organisaties / groepen zonder winstoogmerk binnen “Sport- en Cultuurpret” van de gemeente Tynaarlo.

 • 4.

  Cursussen voor sporttechnisch of vrijwillig kader: cursussen ten behoeve van het vergroten van kwaliteit van deskundige leiding of het vrijwillig kader. Daardoor verbetert de kwaliteit van het sportaanbod of de vrijwilligersorganisatie;

 • 5.

  Sportvereniging: een volledig rechtsbevoegdheid bezittende vereniging, waarvan de activiteiten geheel of grotendeels aan de eigen inwoners te goede komen, ingeschreven is in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel en aangesloten is bij een landelijke of regionale sportbond, die op haar beurt weer is aangesloten bij NOC*NSF. De sportvereniging stelt zich ten doel om zonder winstoogmerk door sportbeoefening in clubverband, de vorming en ontwikkeling van alle leden te bevorderen. De sportvereniging zet voldoende deskundige leiding in en legt geen beperkingen op aan de vrije toetreding als lid door alle inwoners van de gemeente Tynaarlo door bijvoorbeeld ballotage of hogere entreekosten;

 • 6.

  Nieuwe sportinitiatieven: initiatieven c.q. activiteiten op sportgebied met een vernieuwend karakter zoals bijvoorbeeld het opstarten van een nieuwe sportvereniging, een experiment om een nieuwe doelgroep te bereiken (o.a. mensen met beperkingen, vluchtelingen) of een nieuwe sportdiscipline introduceren binnen een bestaande vereniging,

 • 7.

  Aanjaagsubsidie: is een eenmalige subsidie in de opstartfase voor nieuwe sportinitiatieven.

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan de beleidsdoelen zoals staan omschreven in de geldende kadernota’s gemeente Tynaarlo.

 • 2.

  Sportstimuleringsactiviteiten.

 • 3.

  Cursussen ten behoeven van sporttechnisch of vrijwillig kader van sportverenigingen.

 • 4.

  Nieuwe sportinitiatieven.

Artikel 3 Voorwaarden voor subsidie

 • 1.

  De subsidievrager dient een sportvereniging of een organisatie of groep zonder winstoogmerk te zijn;

 • 2.

  De subsidieaanvragen voor activiteiten zoals genoemd in artikel 2 (met uitzondering van subsidieaanvragen voor sportpretcursussen) moeten ingediend worden op daarvoor bestemde aanvraagformulieren.

 • 3.

  Subsidieaanvragen voor sportpretcursussen moeten ingediend worden op de daarvoor bestemde declaratieformulieren.

Artikel 4 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 8 en 9 van de Algemene subsidieverordening wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien de activiteiten gericht zijn op (semi-) beroepssport, schoolsport en bedrijfssport.

Artikel 5 Procedurebepalingen

 • 1.

  Een aanvraag voor een eenmalige subsidie voor sportstimuleringsactiviteiten en nieuwe sportinitiatieven moet door ons zijn ontvangen uiterlijk 4 weken voor het begin van de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd.

 • 2.

  Een aanvraag voor een eenmalige subsidie voor sportpretcursussen moet door ons zijn ontvangen binnen 12 weken na afloop van de activiteit waarvoor subsidie wordt gevraagd.

 • 3.

  Een aanvraag voor een eenmalige subsidie voor cursussen kan ook tot 8 weken na afloop van de cursus ingediend worden. Daarbij bestaat het risico dat de aanvraag niet gehonoreerd wordt vanwege het niet voldoen aan de gestelde voorwaarden of omdat het budget niet toereikend is.

Artikel 6 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar ons oordeel noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de activiteiten. Voor sportstimuleringsactiviteiten zijn dat de noodzakelijke (extra) kosten voor deskundige leiding, huur accommodatie, huur sportmateriaal en promotiekosten.

 • 2.

  Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten van consumpties, prijzen, attenties, aanschaf van sportmateriaal, reis- en verblijfkosten.

Artikel 7 Berekening van de subsidie

 • 1.

  Eenmalige subsidie bedraagt 75% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 500 per sportstimuleringsactiviteit en maximaal € 260 per persoon per cursus.

 • 2.

  Eenmalige subsidie voor nieuwe sportinitiatieven bedraagt maximaal 100% van de naar het oordeel van burgemeester en wethouders noodzakelijke kosten tot maximaal € 750 per sportinitiatief.

Artikel 8 Verdeling van het subsidieplafond

Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 9 Verplichtingen

Het college kan bij de subsidieverlening nog verplichtingen opleggen.

Artikel 10 Overgangsbepaling subsidie aan zwemclubs

 • 1.

  Aan zwemclubs kan alleen voor kalenderjaar 2016 subsidie worden vertrekt voor het gebruik van overdekte zwemaccommodatie.

 • 2.

  Jaarlijkse subsidie voor het gebruik van overdekte zwemaccommodatie wordt vastgesteld op basis van de werkelijk gemaakte kosten en het aantal leden. Het totaal beschikbare subsidiebudget in 2016 bedraagt (€ 7.878) wordt volgens een vastgestelde berekeningssystematiek procentueel verdeeld over de zwemverenigingen waarbij het aantal leden uit de gemeente Tynaarlo een belangrijke factor vormt.

 • 3.

  Een aanvraag voor jaarlijkse subsidie aan zwemclubs voor het gebruik van overdekte zwemaccommodatie moet binnen 8 weken na afloop van ieder half jaar door ons ontvangen zijn.

Artikel 11 Slotbepalingen

 • 1.

  De ‘Uitvoeringsregeling Sport’, vastgesteld door het college op 12 februari 2013 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2016

 • 3.

  De regeling wordt aangehaald als: ‘Uitvoeringsregeling Sport’

Vries, 8 december 2015

Burgemeester en wethouders

Mr. J. Th. Van Nieukerken drs. M. J. F.J. Thijsen

Gemeentesecretaris burgemeester