Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tynaarlo

Verordening Verzilverlening Gemeente Tynaarlo

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTynaarlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Verzilverlening Gemeente Tynaarlo
CiteertitelVerordening Verzilverlening gemeente Tynaarlo
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpVerzilverlening 2018

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 147 van de Gemeentewet
 2. artikel 149 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2018Nieuwe regeling

11-09-2018

gmb-2018-207918

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Verzilverlening Gemeente Tynaarlo

De raad van de gemeente Tynaarlo;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 juli 2018;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende:

Verordening Verzilverlening Gemeente Tynaarlo

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  Aanvrager: een eigenaar-bewoner, die een aanvraag voor een Verzilverlening doet. Bij twee of meer eigenaren gelden deze gezamenlijk als aanvrager.

 • b.

  Verzilverlening: een hypothecaire lening ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van de maatregelen.

 • c.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo.

 • d.

  Maatregelen: maatregelen en voorzieningen zoals bedoeld in artikel 3.

 • e.

  Werkelijke kosten: de totale kosten van materialen en werkzaamheden of de kosten van de investering voor zover noodzakelijk voor het treffen van maatregelen, vermeerderd met afsluitkosten en eventueel financieringskosten voor het verkrijgen van de lening.

 • f.

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, gevestigd te Amersfoort. Financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647;

 

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1.

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen:

  • a.

   Eigenaar-bewoners die het vermogen dat vast zit in de woning willen verzilveren t.b.v. de door gemeente vastgestelde maatregelen. De minimale leeftijd is 10 jaar voor de wettelijke AOW-leeftijd en kent geen maximum leeftijd. Indien er 2 aanvragers zijn geldt dit voor beiden.

  • b.

   Eigenaar-bewoners van een bestaande woning van minimaal 1 jaar oud in de gemeente Tynaarlo

 • 2.

  De aanvrager moet de woning waarvoor een Verzilverlening wordt verstrekt, zelf bewonen of gaan bewonen.

 

Artikel 3 Maatregelen

 • 1.

  Tot de maatregelen worden gerekend:

  • a.

   Bouwkundige aanpassingen zoals opgesomd en omschreven op de lijst van maatregelen, die als bijlage is bijgevoegd bij deze verordening en ook van toepassing is bij de Blijverslening.

  • b.

   Bouwkundige maatregelen en duurzaamheidsmaatregelen t.b.v (noodzakelijke) particuliere woningonderhoud, woning- en comfortverbetering in en om de eigen woning

 • 2.

  De Verzilverlening kan nooit meer bedragen dan de werkelijke kosten. De Verzilverlening bedraagt minimaal € 2.500,- en kan nooit meer bedragen dan € 50.000,-.

 • 3.

  Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van maatregelen uitbreiden en/of inkorten.

 

Artikel 4 Beleidsdoelen

Indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de maatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hierna volgende beleidsdoelen. In dat geval kan het college besluiten een aanvrager te verwijzen naar SVn voor het aanvragen van een Verzilverlening.

Beleidsdoelen:

 • a.

  Mensen langer zelfstandig thuis laten wonen.

 • b.

  Het uitbreiden van de voorraad levensloopbestendige woningen.

 • c.

  Het stimuleren van goed onderhoud en verduurzaming van bestaande woningen in de gemeenteTynaarlo, waardoor de kwaliteit van de voorraad woningen beter kan worden geborgd en de eigenaar/bewoner comfortabeler kan wonen.

 

Artikel 5 Budget

 • 1.

  De raad van de gemeente Tynaarlo stelt het budget vast dat beschikbaar is voor Verzilverleningen.

 • 2.

  Verzilverleningen zijn alleen beschikbaar voor zover het vastgesteld budget hiervoor toereikend is.

 • 3.

  Indien het vastgestelde budget niet meer toereikend is, worden de aanvragen door het college afgewezen.

 

Artikel 6 Bevoegdheid college

Het college toetst de aanvraag aan artikel 2, 3, 4 en 5 en is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, de aanvrager naar SVn te verwijzen voor het aanvragen van een Verzilverlening.

 

Artikel 7 Uitbetaling lening

De netto lening wordt via een bouwdepot verstrekt. Facturen dient de aanvrager samen met het SVn declaratieformulier in. SVn zorgt voor de betaling van de facturen.

 

Artikel 8 Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1.

  Een aanvraag voor een Verzilverlening wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier of digitaal via een door de gemeente aangewezen website/portal en gaat onder opgave van:

  • a.

   De te treffen maatregelen.

  • b.

   Een financiële onderbouwing van de te treffen maatregelen, bijvoorbeeld offertes en/of begroting

  • c.

   Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

 • 2.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 4.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

 • 5.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 6.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzings- of afwijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

 • 7.

  Uit overschrijding van de in het zesde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

 • 8.

  Tegen de toewijzing danwel de afwijzing kan bezwaar en beroep gemaakt worden volgens de Algemene wet bestuursrecht.

 

Artikel 9 Afwijzen aanvraag/intrekken toewijzing

Het college wijst een aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit voor het aanvragen van een Verzilverlening bij SVn in, indien:

 • a.

  Het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren.

 • b.

  Er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen.

 • c.

  De Verzilverlening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens.

 • d.

  De werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,-.

 

Artikel 10 Financiële toets, verstrekken en beheer Verzilverlening door SVn

 • 1.

  De toewijzing door het college betreft een reservering voor een Verzilverlening uit het gemeentelijke budget. De toewijzing voor het aanvragen van een Verzilverlening vormt het startpunt voor een autonome financiële toetsing door SVn.

 • 2.

  De verordening is in overeenstemming met de productspecificaties Verzilverlening van SVn en de deelnemingsovereenkomst die is gesloten tussen gemeente Tynaarlo en SVn.

 • 3.

  SVn stelt de definitieve hoogte van de Verzilverlening vast en bij en positieve financiële toets brengt SVn een offerte uit. Bij een negatieve financiële toets, wijst SVn de lening af en brengt de aanvrager en gemeente hiervan op de hoogte.

 • 4.

  SVn verstrekt en beheert een geoffreerde Verzilverlening. Indien de aanvrager het niet eens is met de financiële toets van SVn, kan er een klachtenprocedure worden gestart bij SVn en vervolgens eventueel bij het KIFID of zich wenden tot de bevoegde burgerlijke rechter.

 

Artikel 11 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

 

Artikel 12 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

 

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 oktober 2018

 

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Verzilverlening gemeente Tynaarlo”.

 

 

Aldus vastgesteld te Vries op 11 september 2018

drs. M.J.F.J. Thijsen,

voorzitter

P. Koekoek,

griffier