Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tynaarlo

Beleidsregels gebruik tijdelijk ‘parkeeradres’ BRP gemeente Tynaarlo 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTynaarlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels gebruik tijdelijk ‘parkeeradres’ BRP gemeente Tynaarlo 2020
CiteertitelBeleidsregels gebruik tijdelijk ‘parkeeradres’ BRP gemeente Tynaarlo 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBeleidsregels parkeeradres BRP

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2.60 van de Wet basisregistratie personen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-06-2020Nieuwe regeling

19-06-2020

gmb-2020-158072

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels gebruik tijdelijk ‘parkeeradres’ BRP gemeente Tynaarlo 2020

Het college van de gemeente Tynaarlo;

 

gelezen het voorstel van 19 juni 2020 ;

 

overwegende dat het gewenst is om beleidsregels vast te stellen omtrent de uitvoering van artikel 2.60 BRP;

 

gelet op de artikelen 4:81, eerste lid, 4:83 en 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluit vast te stellen de volgende beleidsregels:

 

 

 

Aanleiding

Personen die hun verplichting, ingevolge de wet basisregistratie personen (BRP), met betrekking tot het doen van aangifte van adreswijziging niet of te laat nakomen brengen soms anderen die wel aan hun verplichtingen voldoen onnodig in de problemen. Formeel zijn we minimaal een maand bezig tot we een adresonderzoek kunnen afronden. Het uitschrijven van een persoon gaat nu, omdat we direct ook het voornemen tot uitschrijving doen, met terugwerkende kracht. Dit neemt niet weg dat we vaak tegen beter weten in een persoon toch minimaal, conform de regelgeving, een maand op een adres ingeschreven laten staan. Dit tot ergernis en soms financieel nadeel van anderen die netjes aan hun verplichtingen rond het in en uitschrijven op hun feitelijke woonadres voldoen. Regelmatig gaat het hier om (nieuwe) eigenaren die iets constateren. Landelijke overheidsorganen/afnemers, zoals de Belastingdienst (toeslagen), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) doen helaas ook te weinig met de berichtgeving uit de BRP dat het adres van een persoon in onderzoek is genomen. Hier willen we als gemeente iets aan doen.

 

Beoogd resultaat

 • 1.

  Burgers die wel netjes aan hun verplichtingen voldoen ondervinden weinig tot geen hinder meer van burgers die hier niet aan voldoen. Landelijke en binnengemeentelijke overheidsorganen/afnemers zijn eerder op de hoogte van de woonsituatie op het nieuwe adres.

 • 2.

  Het adres Kornoeljeplein 1, 9481 AW te Vries wordt gebruikt. Eventueel (retour) gezonden post komt dan meteen op de juiste plaats terecht.

 • 3.

  De ambtshalve maatregel wordt alleen toegepast wanneer met zekerheid kan worden vastgesteld dat een burger niet meer op een bepaald adres verblijft. Dit wordt zo nodig gecontroleerd met behulp van een huisbezoek door de Toezichthouders BRP.

 • 4.

  Het ingestelde adresonderzoek blijft doorlopen zodat de burger nog de mogelijkheid heeft aangifte van adreswijziging te doen. Mocht het adresonderzoek uiteindelijk niet leiden tot opsporing van zijn/haar huidige woonplaats, wordt wederom een besluit tot ambtshalve opneming van gegevens naar ‘Land onbekend’ genomen.

 

Nieuwe werkwijze

Bij de start van het onderzoek wordt een voornemenbrief verzonden (gebeurt al). De huidige voornemenbrief wordt aangepast zodat hier niet alleen wordt vermeld dat er wordt overgegaan tot ambtshalve opneming van gegevens naar land onbekend of ambtshalve inschrijving op het ons bekende adres, maar er ook sprake kan zijn van ambtshalve opneming van gegevens op het tijdelijke ‘parkeeradres’.

 

Welke situaties kunnen zich voordoen?

Artikel 1 De burger laat niets van zich horen en/of zijn verblijfplaats kan niet worden achterhaald.

 • 1.

  Start adresonderzoek.

 • 2.

  Voornemenbrief direct versturen.

 • 3.

  Na één of twee weken het ambtshalve besluit dat de burger wordt ingeschreven op het tijdelijke ‘parkeeradres’ Kornoeljeplein 1 te Vries.

 • 4.

  Het besluit, overeenkomstig artikelen 2.20 en 2.22 wet BRP, wordt bekend gemaakt door publicatie.

 • 5.

  Op de pl. vindt een actualisering plaats met het tijdelijke ‘parkeeradres’ met ingang van datum voornemen.

 • 6.

  Het adresonderzoek in de oorspronkelijke categorie (oud adres) wordt beëindigd en op het nieuwe ‘parkeeradres’ voortgezet.

 • 7.

  Burger laat niets van zich horen en adres kan niet worden achterhaald.

 • 8.

  Aan het eind van het onderzoek wordt een besluit genomen dat wordt overgegaan tot ambtshalve opneming van gegevens naar ‘Land onbekend’ eveneens met ingangsdatum voornemen.

 • 9.

  Het adresonderzoek in de categorie met het tijdelijke ‘parkeeradres’ wordt beëindigd met ingang van datum besluit.

 • 10.

  Het besluit wordt gepubliceerd.

 • 11.

  De historisch geworden categorie verblijfplaats met het tijdelijke ‘parkeeradres’ wordt onjuist verklaard.

Artikel 2 De burger laat niets van zich horen en/of zijn verblijfplaats wordt gedurende adresonderzoek bekend, maar doet geen aangifte

 • 1.

  Start adresonderzoek.

 • 2.

  Voornemenbrief direct versturen.

 • 3.

  Na één of twee weken ambtshalve besluit dat de burger wordt ingeschreven op het nieuwe bekende adres.

 • 4.

  Het besluit wordt toegezonden aan de burger.

 • 5.

  Op de pl. vindt een actualisering plaats met het nieuwe adres met ingang van datum voornemen of datum besluit (afhankelijk van de datum daadwerkelijke bewoning)

 • 6.

  Het adresonderzoek in de oorspronkelijke categorie wordt beëindigd.

 •  

 

Artikel 3 De burger doet aangifte van vestiging in een andere gemeente

 • 1.

  Start adresonderzoek.

 • 2.

  Voornemenbrief direct versturen.

 • 3.

  Na één of twee weken het ambtshalve besluit dat de burger wordt ingeschreven op het tijdelijke ‘parkeeradres’ Kornoeljeplein 1 te Vries.

 • 4.

  Het besluit, overeenkomstig artikelen 2.20 en 2.22 wet BRP, wordt bekend gemaakt door publicatie.

 • 5.

  Op de pl. vindt een actualisering plaats met het tijdelijke ‘parkeeradres’ met ingang van datum voornemen.

 • 6.

  Het adresonderzoek in de oorspronkelijke categorie (oud adres) wordt beëindigd en op het nieuwe ‘parkeeradres’ voortgezet.

 • 7.

  De burger doet aangifte van vestiging in een andere gemeente.

 • 8.

  Voordat het bericht (berichtenverkeer) wordt verwerkt, zoals gebruikelijk, het adresonderzoek beëindigen.

 

Artikel 4 De burger doet aangifte van vertrek (emigratie)

 • 1.

  Start adresonderzoek.

 • 2.

  Voornemenbrief direct versturen.

 • 3.

  Na één of twee weken het ambtshalve besluit dat de burger wordt ingeschreven op het tijdelijke ‘parkeeradres’ Kornoeljeplein 1 te Vries.

 • 4.

  Het besluit, overeenkomstig artikelen 2.20 en 2.22 wet BRP, wordt bekend gemaakt door publicatie.

 • 5.

  Op de pl. vindt een actualisering plaats met het tijdelijke ‘parkeeradres’ met ingang van datum voornemen.

 • 6.

  Het adresonderzoek in de oorspronkelijke categorie (oud adres) wordt beëindigd en op het nieuwe ‘parkeeradres’ voortgezet.

 • 7.

  De burger doet aangifte van vertrek (emigratie)

 • 8.

  Het adresonderzoek wordt beëindigd en de na de actualisering van de emigratie historisch geworden categorie met het tijdelijke ‘parkeeradres’ blijft juist.

 

Onderstaande procedure mag in principe niet voorkomen omdat alleen wordt overgegaan tot inschrijving op het tijdelijke ‘parkeeradres’ als zeker is dat de burger niet meer op het oorspronkelijke adres woont.

Artikel 5 De burger is nog woonachtig op het oorspronkelijke adres

 • 1.

  Start adresonderzoek.

 • 2.

  Voornemenbrief direct versturen.

 • 3.

  Na één of twee weken het ambtshalve besluit dat de burger wordt ingeschreven op het tijdelijke ‘parkeeradres’ Kornoeljeplein 1 te Vries.

 • 4.

  Het besluit, overeenkomstig artikelen 2.20 en 2.22 wet BRP, wordt bekend gemaakt door publicatie.

 • 5.

  Op de pl. vindt een actualisering plaats met het tijdelijke ‘parkeeradres’ met ingang van datum voornemen.

 • 6.

  Het adresonderzoek in de oorspronkelijke categorie (oud adres) wordt beëindigd en op het nieuwe ‘parkeeradres’ voortgezet.

 • 7.

  Gedurende het onderzoek blijkt dat de burger nog woonachtig is op het oorspronkelijke adres. Dit wordt geconstateerd na een huisbezoek en/of verklaring wel woonachtig,

 • 8.

  Er wordt een besluit genomen dat de verhuizing naar het tijdelijke ‘parkeeradres’ ongedaan wordt gemaakt.

 • 9.

  Het adresonderzoek in de categorie met het tijdelijke ‘parkeeradres’ wordt beëindigd met ingang van datum besluit.

 • 10.

  Het besluit wordt verzonden naar het oorspronkelijke adres.

 • 11.

  De verhuizing naar het tijdelijke ‘parkeeradres’ wordt in de BRP ongedaan gemaakt en de historisch geworden categorie verblijfplaats met het tijdelijke ‘parkeeradres’ wordt onjuist verklaard.

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking een dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels gebruik tijdelijk ‘parkeeradres’ BRP gemeente Tynaarlo 2020.

 

 

Vries, 19 juni 2020

burgemeester en wethouders

mr. J. Th. van Nieukerken

gemeentesecretaris

drs. M.J.F.J. Thijsen

burgemeester