Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tynaarlo

Handvest inzake de informatievoorziening van het college van burgemeester en wethouders c.q. de burgemeester aan de gemeenteraad

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTynaarlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHandvest inzake de informatievoorziening van het college van burgemeester en wethouders c.q. de burgemeester aan de gemeenteraad
CiteertitelHandvest informatievoroziening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet art. 169, lid 2
 2. Gemeentewet art. 169, lid 3
 3. Gemeentewet art. 180, lid 2
 4. Gemeentewet art. 180, lid 3
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-04-2004Onbekend

13-04-2004

Oostermoer, 21-04-2004

Raadsvergadering, agendapunt 8, 13-04-2004

Tekst van de regeling

Intitulé

Handvest inzake de informatievoorziening van het college van burgemeester en wethouders c.q. de burgemeester aan de gemeenteraad

Raadsbesluit nr.

Betreft:

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Tynaarlo;

gelet op artikel 169, tweede en derde lid en artikel 180, tweede en derde lid van de Gemeentewet;

hebben de volgende uitgangspunten voor het informeren van de raad door het college en de burgemeester vastgesteld:

1. Het college en de burgemeester voorzien de raad van alle informatie die de raad voor de uitoefening van zijn taken nodig heeft.

 

2. Het college en de burgemeester informeren de raad tijdig en zo mogelijk in de eerstvolgende vergadering van de raad nadat het college een beslissing heeft genomen dan wel kennis heeft genomen van de informatie

 

3 Het college verstrekt de raad de besluitenlijsten van de vergaderingen van het college door ter inzagelegging bij de agenda voor de eerstvolgende vergadering van de raad

 

4 Een voorstel voor een raadsagendapunt wordt tijdig voor de raadsvergadering door het college via het Presidium aan de raad aangeboden

 

5 Het college informeert de raad volledig waarbij rekening wordt gehouden met de hoeveelheid informatie

 

6 Het college informeert de raad op korte, bondige wijze en op hoofdlijnen en geeft daarbij aan welke achterliggende stukken bestaan en waar deze ter inzage liggen

 

7 De raad wordt gedurende een geheel beleidsproces geïnformeerd

 

 • 8

  De raad wordt in ieder geval actief geïnformeerd:

  • a.

   over de uitoefening van de bevoegdheden genoemd in artikel 160, eerste lid onder e, f, g en h van de Gemeentewet, wanneer de uitoefening ingrijpende gevolgen voor de gemeente kan hebben. Kan de uitoefening van de bevoegdheid bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder f, geen uitstel leiden, dan informeert het college de raad zo spoedig mogelijk na het genomen besluit;

  • b.

   daarnaast wordt de raad geïnformeerd wanneer een van de genoemde punten van toepassing is op een onderwerp: - Omvangrijk - Complex - Consequenties - Maatschappelijke aandacht - Media aandacht (publiciteitsgevoelig) - Voor de gemeente relevante veranderingen - Bestuurlijk - Financieel - Juridisch - Risico’s - Politiek gevoelig - Integriteit

  • c.

   daarnaast wordt de raad in ieder geval geïnformeerd over de volgende onderwerpen:

   • -

    De voortgang van de investeringen en via periodieke rapportages, de inzet van middelen en de bereikte resultaten ten aanzien van de programma’s in de programmabegroting

 

9 Wanneer informatie niet verstrekt kan worden aan de raad op grond van strijd met het openbaar belang, zal het college de raad zo ver mogelijk op hoofdlijnen informeren.

 

10 Bij schriftelijk verstrekte inlichtingen van enige omvang wordt zo nodig een oplegnotitie gevoegd met daarin:

 • -

  de vermelding of de informatie openbaar is of niet

 • -

  reden van verzending

 • -

  samenvatting

 

Toelichting bij het handvest inzake de informatievoorziening van het college van burgemeester en wethouders c.q. de burgemeester aan de gemeenteraad .

 

 • 1

  Het college verschaft de raad formele informatie door middel van plaatsing op de raadsagenda van: 1. De besluitenlijsten van het college 2. Brieven aan de raad waarin genomen besluiten waarin genomen besluiten of de stand van zaken ten aanzien van bepaalde onderwerpen worden uiteengezet 3. Brieven van het college als reactie op brieven die vermeld zijn geweest op de lijst van ingekomen stukken van de raad 4. Driemaal per jaar bestuursrapportages voortkomend uit de Managementrapportages van de afdelingen 5. De cycli van de voorjaarsnota; de begroting; de najaarsnota en de jaarrekening 6. De voortgang van de investeringen en via periodieke rapportages, de inzet van middelen en de bereikte resultaten ten aanzien van de programma’s in de programmabegroting

 • 2

  Het college verschaft de raad informele informatie met betrekking tot te ontwikkelen voorstellen door middel van discussieavonden, workshops, informatieavonden e.d.

 • 3

  Voorstellen voor de raad worden door het college aangeleverd bij de griffier ten behoeve van plaatsing op de agenda voor het Presidium. De raadsagenda wordt voorbereid door het Presidium. Op de agenda kunnen verzoeken / voorstellen worden geplaatst van het college; de raad; de raadsfracties dan wel van een lid van de raad.

 • 4

  1. Een raadslid kan informatie vragen via de griffie. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk (e-mail) Afhankelijk van de vraagstelling zal de beantwoording mondeling dan wel schriftelijk plaatsvinden. 2. Een raadslid kan schriftelijk vragen stellen aan het college. Beantwoording geschiedt in de regel binnen een termijn van 8 weken 3. Een raadslid kan mondeling vragen stellen aan het college tijdens een raadsvergadering. Deze vragen dienen betrekking te hebben op zaken die actueel of spoedeisend zijn.

   

  Zuidlaren,