Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tynaarlo

Uitvoeringsregeling Kunst en cultuur gemeente Tynaarlo

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTynaarlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling Kunst en cultuur gemeente Tynaarlo
CiteertitelUitvoeringsregeling Kunst en cultuur gemeente Tynaarlo
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2, tweede lid, artikel 4, derde lid en artikel 6, tweede lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Tynaarlo 2011

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201101-01-2016Onbekend

21-12-2010

Oostermoer, 30-11-2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling Kunst en cultuur gemeente Tynaarlo

Uitvoeringsregeling Kunst en cultuur gemeente Tynaarlo

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo;

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan/gericht zijn op het stimuleren van de bevolking uit Tynaarlo op het gebied van kunst en cultuur en zoals omschreven in de geldende kadernota’s op het gebied van kunst en cultuur van de gemeente Tynaarlo;

gelet op artikel 2, tweede lid, artikel 4, derde lid en artikel 6, tweede lid van de Algemene subsidieverordening gemeente

Tynaarlo 2011 besluiten vast te stellen de volgende regeling:

 

Uitvoeringsregeling Kunst en cultuur gemeente Tynaarlo

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Tynaarlo 2011

 • 2.

  onder activiteiten op het gebied van kunst en cultuur worden verstaan: alle activiteiten met als doelstelling het beoefenen van de harmonie-, fanfare-, klassieke -, moderne -, kamer- of popmuziek, toneel-, dans- en zangkunst al dan niet met gebruikmaking van toneelmatige en/of dramatische middelen; het organiseren van activiteiten met een kunst- en/of cultuurkarakter;

 • 3.

  activiteiten kunstbeoefening door amateurs: onder activiteiten op het gebied van kunstbeoefening door amateurs worden verstaan alle activiteiten zoals hierboven vermeld op amateurbasis;

 • 4.

  onder professionele producties worden verstaan alle activiteiten op het gebied van kunst en cultuur zoals vermeld onder de algemene begripsbepaling op professionele basis;

 • 5.

  activiteiten op het gebied van cultuurbehoud: hieronder worden verstaan activiteiten van historische verenigingen en musea;

 • 6.

  activiteiten op het gebied cultuurtoerisme en cultuurparticipatie: hieronder worden verstaan activiteiten die een groter bereik tot doel hebben;

 • 7.

  activiteiten op het gebied van cultuureducatie: hieronder worden verstaan zowel binnenschoolse activiteiten als buitenschoolse activiteiten;

 • 8.

  festivals / evenementen: wanneer dergelijke evenementen ook aspecten van kunst en cultuur in zich dragen;

 • 9.

  activiteiten op het gebied van informatieoverdracht: hieronder worden verstaan activiteiten van de lokale omroep en de bibliotheek.

 • 10.

  exposities: incidentele tentoonstellingen van beeldende kunst

 • 11.

  presentaties: catalogi, bijzondere publicaties die door hun inhoud of niveau uitstijgen boven het niveau van een gewone catalogus en hierdoor het karakter van een kunstwerk hebben

 • 12.

  Culturele Adviescommissie gemeente Tynaarlo: adviescommissie op het gebied van kunst en cultuur, geïnstalleerd door het college van burgemeester en wethouders

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan de beleidsdoelen zoals staat omschreven in de geldende kadernota’s gemeente Tynaarlo en/of door het afnemen van producten op het gebied van kunst en cultuur.

 • 2.

  Activiteiten gericht op kunstbeoefening moeten bijdragen aan/gericht zijn op het stimuleren van de bevolking uit Tynaarlo op het gebied van kunst en cultuur en voldoen aan 2 of meer van onderstaande criteria:

  • a.

   die zich richten op jeugdigen (4 – 23 jaar) c.q. ouderen

  • b.

   die gericht zijn op vrijetijdsbeleving;

  • c.

   waarbij sprake is van een concentratie van functies;

  • d.

   die de toeristische functie versterken;

  • e.

   die een educatief karakter hebben;

  • f.

   die aansluiten bij de behoefte en interesse van de bevolking.

  • g.

   waarbij sprake is van samenwerking en afstemming;

 • 3.

  Activiteiten gericht op informatie-overdracht: de activiteiten van de bibliotheek moeten gericht zijn op het bevorderen van vrij verkeer van informatie door deze informatie beschikbaar te stellen voor iedere geïnteresseerde. Voor overige activiteiten - voor zover deze passen binnen de functie van het

  bibliotheekwerk – kan subsidie worden verstrekt.

 • 4.

  Exposities.

 • 5.

  Presentaties.

  • a.

   Catalogi en bijzondere publicaties die door hun inhoud of niveau uitstijgen boven het niveau van een gewone catalogus en hierdoor het karakter van een kunstwerk hebben.

  • b.

   Historische overzichten en/of boekwerken

Artikel 3 Voorwaarden subsidie voor kunst en cultuur

De subsidievrager dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • 1.

  Een volledig rechtspersoon te zijn of een organisatievorm te hebben, waarbij op enigerlei wijze een bestuur de verantwoordelijkheid neemt voor de uit te voeren activiteit en daarop door de gemeente kan worden aangesproken;

 • 2.

  Bibliotheek: moet toegankelijk zijn voor de in zijn beweging beperkte mens;

 • 3.

  Subsidieaanvragers kunstbeoefening dienen:

  • a.

   minimaal 1 keer een openbaar optreden te verzorgen in de gemeente Tynaarlo;

  • b.

   een ledenbestand te hebben waarbij tenminste 50% van de actieve leden c.q. aantal toeschouwers afkomstig is uit de gemeente Tynaarlo;

  • c.

   aan te geven dat er een redelijke verhouding bestaat tussen inkomsten uit subsidies en inkomsten verkregen uit deelnemersbijdragen.

Artikel 4 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 8 en 9 van de Algemene subsidieverordening wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

 • 1.

  Een aanvraag voor activiteiten op het gebied van exposities en presentaties en op betrekking heeft op activiteiten die plaatsvinden in het kader van een opleiding van de subsidie-ontvanger.

 • 2.

  De aanvraag wordt gedaan door een kunstenaar die niet als kunstenaar staat ingeschreven bij het Centrum Beeldende Kunst en de activiteiten bestaan uit het exposeren van eigen werk.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen een subsidie-aanvraag afwijzen als de Culturele adviescommissie afwijzend adviseert op een subsidie-aanvraag.

Artikel 5 Procedurebepalingen

Een aanvraag voor een eenmalige subsidie moet door ons zijn ontvangen uiterlijk 12 weken voor het begin van de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd. De activiteit dient binnen 52 weken na datum ontvangst te worden uitgevoerd. Burgemeester en wethouders kunnen een subsidie-aanvraag in het kader van kunst en cultuur om advies voorleggen aan de Culturele Adviescommissie. Dit geldt voor aanvragen hoger dan € 500,00.

Artikel 6 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar ons oordeel noodzakelijk zijn als bijdragen aan het bereiken van onze beleidsdoelen.

 • 2.

  Voor de bibliotheek geldt dat subsidie kan worden verstrekt voor de instandhouding van de bestaande bibliotheekvoorzieningen.

 • 3.

  Eveneens kan een bedrag worden gesubsidieerd dat voortvloeit uit het door burgemeester en wethouders vastgesteld goedgekeurd Meerjaren Onderhoudsplan.

Artikel 7 Berekening van de subsidie

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen incidenteel subsidie verlenen als bijdrage in de kosten tot maximaal 100% van de naar het oordeel van burgemeester en wethouders noodzakelijke kosten.

 • 2.

  Voor eenmalige activiteiten en exposities is dit maximaal € 1.500,00. Voor presentaties is dit maximaal € 500,00

 • 3.

  Voor de bibliotheek geldt dat de stijging van de subsidiabele personele kosten, voortvloeiende uit de door burgemeester en wethouders goedgekeurde personeelsformatie, zullen worden vergoed conform het VNG-advies. (De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) geven jaarlijks advies aan de gemeenten over de aanpassing van subsidies.)

Artikel 7 Verdeling van het subsidieplafond

Een subsidieplafond kan worden ingesteld. Aanvragen worden dan behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 8 Verplichtingen

Het college kan bij de subsidieverlening nog verplichtingen opleggen.

Artikel 9 Slotbepalingen

1.De “beleidsregels subsidiering activiteiten gericht op kunst en cultuur” en

de “ beleidsregels exposities en presentaties” worden ingetrokken.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2011.

 • 3.

  De regeling wordt aangehaald als: “Uitvoeringsregeling Kunst en cultuur gemeente Tynaarlo”

 

Vries, 21 december 2010

Burgemeester en wethouders

mr. J.P.J. van Muijen F.A. van Zuilen

gemeentesecretaris burgemeester