Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uitgeest

Legesverordening Uitgeest 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUitgeest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingLegesverordening Uitgeest 2017
CiteertitelLegesverordening Uitgeest 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpLegesverordening Uitgeest 2017

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt per 1 januari 2017 de Legesverordening Uitgeest 2016.

De datum van de ingang van de heffing is 1 januari 2017.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-2018Nieuwe regeling

08-12-2016

gmb-2016-178959

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Legesverordening Uitgeest 2017

De raad van de gemeente Uitgeest;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. nr. R2016.0100; d.d. 1 november 2016

gehoord de beraadslagingen in de commissie Algemene Zaken en Financiën d.d. 17 november 2016

Gelet op artikel 229 van de Gemeentewet

besluit:

Legesverordening Uitgeest 2017.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ‘dag’:

  de periode van 00.00 tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ‘week’:

  een aangesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ‘maand’:

  het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  ‘jaar’:

  het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar.

 • e.

  ‘kalenderjaar’:

  de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument; een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  het raadplegen van de bij de gemeente berustende registers, leggers en plankaarten van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers door ambtenaren, in de uitoefening van hun functie;

 • b.

  b. voor een bewijs van in leven zijn dat wordt afgegeven met het oog op deelneming in of uitkering uit een bedrijfspensioenfonds als bedoeld in de Pensioen- en Spaarfondsenwet gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden en Suriname, ten behoeve van deelnemers van een zodanig fonds;

 • c.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • d.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • e.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets).

Artikel 5 Maatstaven en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen éen maand na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Teruggaaf

 • 1.

  Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2.

  Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10a Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart);

  • 2.

   hoofdstuk 3: (Rijbewijzen):

  • 3.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 10b Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de leges.

Artikel 11 Overgangsbepaling

De verordening ‘Legesverordening Uitgeest 2016’ wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van de ingang van de heffing is 1 januari 2017.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Legesverordening Uitgeest 2017’.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Uitgeest, gehouden op

8 december 2016.

de griffier,

mw. B.C. Slijkerman

de voorzitter,

mw. W.J.A. Verkleij

Bijlage

Tarieventabel als bedoeld in artikel 5 van de Legesverordening 2017

Indeling tarieventabel

Titel 1

Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Hoofdstuk 5

Gereserveerd (Verstrekkingen uit het Kiezersregister)

Hoofdstuk 6

Gereserveerd (Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens)

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

Hoofdstuk 11

Huisvestingswet

Hoofdstuk 12

Leegstandswet

Hoofdstuk 13

Gereserveerd (Gemeentegarantie)

Hoofdstuk 14

Gereserveerd (Marktstandplaatsen)

Hoofdstuk 15

Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 16

Kansspelen

Hoofdstuk 17

Gereserveerd (Kinderopvang)

Hoofdstuk 18

Telecommunicatie

Hoofdstuk 19

Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 20

Diversen

 

 

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2

Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4

Gereserveerd (vermindering)

Hoofdstuk 5

Teruggaaf

Hoofdstuk 6

Gereserveerd (Intrekking)

Hoofdstuk 7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 9

Gereserveerd (Sloopmelding)

Hoofdstuk 10

In deze titel niet benoemde beschikking

 

 

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1

Horeca

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen

Hoofdstuk 3

Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4

Gereserveerd (Splitsingsvergunning woonruimte)

Hoofdstuk 5

Gereserveerd (Leefmilieuverordening)

Hoofdstuk 6

Brandbeveiligingsverordening

Hoofdstuk 7

In deze titel niet elders benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Hoofdstuk 8

Openbare Werken

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief voor het voltrekken van een huwelijk of de sluiting van een geregistreerd partnerschap of het opmaken van een akte van omzetting; bedraagt:

 

1.1.1.1

Op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur:

 

 

 

 

 

a.in het gemeentehuis

€ 214,55

 

met uitzondering van dinsdag van 9.00u tot 9.30uur in een vergaderkamer

€ 0,00

 

b.in het Regthuys

€ 452,20

 

c.buiten gemeentehuis of Regthuys

€ 168,95

 

d.het opmaken van een akte van omzetting in de spreekkamer van de afdeling Burgerzaken

€ 48,85

1.1.1.2

Op de overige dagen en tijden

 

 

a.in het gemeentehuis

€ 333,05

 

b.het Regthuys

€ 541,05

1.1.1.3

de inzet van een ambtenaar van de burgerlijke stand

€ 145,70

1.1.1.4

Het verzorgen van getuigen bij de huwelijksvoltrekking of de sluiting van een geregistreerd partnerschap; per getuige

€ 48,90

1.1.1.5

Het tarief bedraagt voor de afgifte van:

 

 

huwelijks-/ partnerschapsboekje

€ 27,70

1.1.6

a- Benoeming van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand die al werkzaam is als zodanig bij een andere gemeente

€ 24,25

 

b- Overige benoemingen van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

€ 137,10

1.1.1.7

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens anders dan afschriften en uittreksels: per verstrekking

€ 12,90

1.1.1.8

Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporing in de registers van de burgerlijke stand voor ieder daaraan besteed kwartier en/of gedeelte daarvan.

€ 24,30

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve een aanvraag:

 

1.2.1

van een nationaal paspoort

 

1.2.1.1

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 64,40

1.2.1.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 51,05

1.2.2

Van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 64,40

1.2.2.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 51,05

1.2.3

Van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlanders wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 64,40

1.2.3.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18jaar nog niet heeft bereikt

€ 51,05

1.2.4

Van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 51,05

1.2.5

Van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 50,40

1.2.5.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 28,35

1.2.6

Voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 47,05

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.3.1.1

tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 38,80

1.3.1.3

Voor een spoedlevering van een rijbewijs worden de leges, genoemd onder 1.3.1.1 verhoogd met

€ 34,10

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basis registratie personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van gegevens

 

1.4.2.1

per verstrekking

€ 8,00

1.4.2.2

per verstrekking aan deurwaarders n.a.v. no-hit verklaring

€ 3,30

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 

1.4.4

Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van gegevens:

 

 

per verstrekking

€ 7,95

1.4.5

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte ervan

€ 24,15

1.4.6

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot afgifte van een afschrift als bedoeld in het derde lid van artikel 79 van de Wet BRP

€ 19,65

1.4.7

Het tarief bedraagt ter zake van de afgifte van een selectie van gegevens opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie per geselecteerde persoon

€ 5,95

 

met een maximum van

€ 528,90

1.4.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.8.1

voor het maken van een verklaring uit de gemeentelijke basisadministratie in het belang van de aanvrager niet genoemd in deze tabel en er geen ander wettelijk voorgeschreven tarief of kosteloze verstrekking is voorgeschreven, per exemplaar

€ 20,85

Hoofdstuk 5 Gereserveerd (Verstrekkingen uit het Kiezersregister)

Hoofdstuk 6 Gereserveerd (Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens)

Hoofdstuk 7 Bestuurstukken

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.7.1.1

Een exemplaar van de programmabegroting

€ 53,45

1.7.1.2

Een exemplaar van de productenraming

€ 19,55

1.7.1.3

Een exemplaar van de programmarekening

€ 53,45

1.7.1.4

Een exemplaar van de productenrekening

€ 19,65

1.7.2

Het tarief bedraagt:

 

1.7.2.1

ter zake van het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar voor de raadsagenda en de daarbij behorende stukken

 

 

a.indien ze worden afgehaald

€ 36,55

 

b.indien ze worden verzonden

€ 109,40

 

indien een abonnement als bedoeld onder 1.7.2.1 wordt afgesloten in de loop van een kalenderjaar, wordt het tarief voor het resterende gedeelte van het kalenderjaar vastgesteld op zoveel twaalfde gedeelten van het tarief als er nog volle kalendermaanden in het kalenderjaar resteren.

 

 

 

 

1.7.2.2

Ter zake van het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar voor de openbare besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders

 

 

a.indien ze worden afgehaald

€ 164,15

 

b.indien ze worden verstuurd

€ 202,75

 

 

 

1.7.2.3

Het tarief bedraagt ter zake van het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op alle stukken van een raadscommissie, per raadscommissie

 

 

a.indien ze worden afgehaald

€ 36,25

 

b.indien ze worden verstuurd

€ 109,40

1.7.2.4

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van

 

1.7.2.4.1

Een exemplaar van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

€ 25,55

1.7.2.4.2

Een exemplaar van de Bouwverordening

€ 51,15

1.7.2.4.3

Een exemplaar van de bij de Bouwverordening behorende nadere regelen

€ 51,15

1.7.2.4.4

Een exemplaar van een Belastingverordening

€ 9,75

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief voor het verstrekken van een (gewaarmerkt) uittreksel uit de gemeentelijke beperkingenregistratie bedraagt

€ 11,45

1.8.2

Het tarief voor het verstrekken van een verklaring dat volgens de in de gemeentelijke beperkingenregistratie opgenomen gegevens geen publiekrechtelijke beperking van kracht is ten aanzien van de daarbij aangegeven onroerende zaak of zaken bedraagt

€ 11,45

1.8.3

Het tarief voor het verstrekken van een afdruk uit het beperkingenregister, per bedrukte bladzijde of een gedeelte ervan, bedraagt

€ 0,30

1.8.4

Het tarief voor het op verzoek verstrekken van informatie over publiekrechtelijke beperkingen, waarbij raadpleging van Kadaster-on-Line noodzakelijk is, bedraagt:

 

 

a.de door het Kadaster jaarlijks vastgestelde legeskosten

 

 

b.met een toeslag per kwartier of een gedeelte hiervan voor het verstrekken van informatie uit en over gemeentelijke beperkingen

€ 24,30

1.8.5

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek om toelichting op het ter inzage verleende dossier per kwartier of een gedeelte hiervan

€ 24,30

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9.1

1.9.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

tot het legaliseren van een handtekening

€ 8,00

1.9.1.2

tot het verstrekken van een bewijs van in leven zijn

€ 8,00

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporingen, ongeacht het resultaat, in de in het gemeentearchief berustende stukken door een ambtenaar per kwartier of gedeelte daarvan

€ 24,35

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

1.11.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een huisvestingsvergunning, als bedoeld in artikel 7, eerste lid van de Huisvestingswet

€ 63,40

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 63,40

Hoofdstuk 13 Gereserveerd (Gemeentegarantie)

Hoofdstuk 14 Gereserveerd (Marktstandplaatsen)

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

1.15.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen voor het verkrijgen van een individuele ontheffing ingevolge de Winkeltijdenwet of een door de raad der gemeente vastgestelde verordening als bedoeld in artikel 7, lid 2, van de Winkeltijdenwet

€ 63,40

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag

 

1.16.1.1

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de Kansspelen (loterijvergunning)

€ 63,40

1.16.2

Het tarief bedraagt bij de indiening voor de aanvraag om een

 

1.16.2.1

aanwezigheidsvergunning die geldt voor een tijdvak van 12 maanden

 

1.16.2.2

* indien de vergunning voor één speelautomaat geldt

€ 56,50

 

* En voor iedere volgende speelautomaat wordt het bedrag voor de eerste speelautomaat vermeerderd met

€ 34,00

1.16.3

Indien de in 1.16.2 bedoelde vergunning geldt voor een tijdvak korter dan 12 maanden, of langer dan 12 maanden, maar niet langer dan vier jaren, is het onder 1.16.2 bepaalde van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat de betreffende bedragen van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden

 

1.16.4

Indien de in 1.16.2 bedoelde vergunning geldt voor een tijdvak van meer dan vier jaren of voor onbepaalde tijd, is het onder 1.16.2 bepaalde van overeenkomstige toepassing met dien verstande, dat in plaats van de bedragen € 56,50 en € 34,00 respectievelijk de bedragen € 226,00 en € 136,00 gelden.

 

Hoofdstuk 17 Gereserveerd (Kinderopvang)

Hoofdstuk 18 Kabels en Leidingen

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag in verband met het verkrijgen van een instemmingsbesluit, als bedoeld in de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden:

 

1.18.1.1

indien het betreft tracés vanaf 25 tot 250 m¹

€ 267,15

1.18.1.2

indien het betreft tracés vanaf 250 tot 1000 m¹

€ 315,90

1.18.1.3

indien het betreft tracés vanaf 1000 tot 2500 m¹

€ 413,40

1.18.1.4

indien het betreft tracés vanaf 2500 m¹ Op basis van een begroting

 

1.18.1.5

Indien een begroting als bedoeld in 1.18.1.4 is uitgebracht, wordt een aanvraag pas in behandeling genomen nadat de uitgebrachte begroting is geaccordeerd.

-

1.18.2

Indien het betreft het in behandeling nemen van een graafmelding tot 25 m¹:

€ 62,40

1.18.3

Indien het betreft dat er met betrekking tot een aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen de gemeente en de netbeheerder of de gemeente, andere beheerders van openbare gronden en de netbeheerder, wordt het in 1.18.1 genoemde bedrag per overleg verhoogd met:

€ 227,50

1.18.4

Als met betrekking tot een aanvraag onderzoek naar de status van de kabel en/of leiding plaatsvindt, wordt het in 1.18.1 genoemde bedrag verhoogd met de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de netbeheerder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

-

1.18.5

Indien een begroting als bedoeld in 1.18.4 is uitgebracht, wordt een aanvraag pas in behandeling genomen nadat de uitgebrachte begroting is geaccordeerd.

-

Hoofdstuk 19 Verkeer en Vervoer

1.19.1

1.19.1.1

Het tarief bedraagt ten behoeve van de aanleg van een individuele gehandicaptenparkeerplaats:

 

 

voor het plaatsen van een bord als bedoeld onder E6 Bijlage 1 bij het RVV1990, inclusief onderbord

€ 271,60

1.19.1.2

ter zake van de aanleg van een individuele gehandicaptenparkeerplaats de feitelijke kosten, te weten aan materiaal- en arbeidskosten,- die op verzoek van de aanvrager vooraf indicatief worden begroot - vermeerderd met 15% administratie- en toezicht kosten.

 

1.19.2

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in de Regeling gehandicaptenparkeerkaart:

 

1.19.2.1

in geval van een eerste aanvrage

€ 112,40

1.19.2.2

in geval van een aanvrage in verband met het verlopen van de termijn van vijf jaar, aansluitend aan deze termijn van vijf jaren

€ 40,85

1.19.2.3

in geval van een aanvrage van een duplicaat

€ 40,85

Hoofdstuk 20 Diversen

1.20.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van:

 

1.20.1.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 20,80

1.20.1.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen als drempelbijdrage

€ 6,00

 

vermeerderd per pagina van het formaat A4 en kleiner met

€ 0,30

1.20.1.3

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 63,40

1.20.1.4

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per stuk

€ 30,85

1.20.1.5

kaarten en tekeningen al dan niet bedoeld bij de 1.20.1. genoemde stukken, dan wel fotokopieën of lichtdrukken daarvan, een en ander voor zover deze stukken elders in deze tabel, of in een andere verordening van deze gemeente niet afzonderlijk zijn genoemd per kaart, tekening, lichtdruk of kopie

 

 

a.elke aanvraag als drempelbijdrage

€ 5,90

 

b.per pagina in formaat A0

€ 17,35

 

c.per pagina in formaat A1

€ 12,70

 

d.per pagina in formaat A2

€ 11,45

 

e.per pagina in formaat A3

€ 0,55

 

f.per pagina in formaat A4

€ 0,25

1.20.1.6

voor het inscannen en digitaal verzenden van stukken wordt een tarief per kwartier berekend overeenkomstig artikel 1.10.1 van deze tarieventabel

€ 24,35

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

Hoofdstuk 2 Beoordeling conceptaanvraag omgevingsvergunning

2.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een conceptaanvraag in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

€ 173,95

2.2.2

Indien op verzoek van de aanvraag een beoordeling van de welstandscommissie gewenst is, worden de kosten conform artikel 2.3.1.2 e.v. in rekening gebracht;

 

2.2.3

Indien bij een andere, niet genoemde adviesinstantie advies moet worden ingewonnen wordt een bedrag in rekening gebracht dat gelijk is aan het tarief dat de betreffende instantie ter zake aan de gemeente in rekening brengt;

 

2.2.4

Indien in het kader van dit vooroverleg een beoordeling nodig is door de Veiligheidsregio Kennemerland:

€ 152,80

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 4.500 bedragen:

€ 49,50

 

vermeerderd met:

€ 4,80

 

per iedere €100

 

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 4.500 tot € 113.000 bedragen:

€ 330,00

 

vermeerderd met:

€ 3,65

 

per iedere € 100 boven € 4.500

 

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten meer dan € 113.000 bedragen:

€ 4.545,25

 

vermeerderd met:

€ 2,25

 

per iedere € 100 boven € 113.000

 

 

 

 

2.3.1.2

Welstandstoets

 

2.3.1.2.1

advies bij bouwsom tot € 20.000,-- altijd vast laag tarief

€ 40,00

2.3.1.2.2

indien de bouwkosten hoger zijn dan € 20.000,-- dan wordt 0,25% van de bouwsom in rekening gebracht.

 

2.3.1.2.3

Advies zonder bouwsom; o.b.v. tijd, omrekening naar commissietarief per uur

€ 440,00

2.3.1.2.4

De legeskosten voor welstandstoets kunnen nooit meer bedragen dan € 2250,--.

 

2.3.1.2.5

Voor het ambtelijk toetsen van welstandscriteria die zijn opgenomen in de gemeentelijke welstandsnota wordt een bedrag in rekening gebracht

€ 31,60

2.3.1.2.6

Monumentenadviezen WZNH Erfgoedcommissie

Behandeling in WZNH erfgoedcommissie; o.b.v. tijd, omrekening naar uurtarief

€ 449,70

2.3.1.2.7

Advies tegen vast tarief reclame objecten

€ 75,00

2.3.1.2.8

Advies tegen vast tarief handhavingszaken/excessenregeling

€ 150,00

 

 

 

 

Beoordeling bodemrapport

 

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1, 2.3.2.1. en 2.3.7.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.1.3.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 279,30

2.3.1.3.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 489,80

 

 

 

 

Verplicht advies agrarische commissie

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld, het bedrag dat de Agrarische beoordelingscommissie de gemeente ter zake in rekening brengt.

.

 

 

 

 

Achteraf ingediende aanvraag (legalisatie)

 

2.3.1.5

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit, tot een maximum van € 1.000,00.

10 %

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

 

 

 

 

 

Beoordeling aanvullende gegevens

 

2.3.1.6

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen:

€ 76,40

 

 

 

 

Advies Bibob

 

2.3.1.7

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief dat nodig is voor een advies inzake de Wet Bibob, het bedrag dat het landelijk bureau Bibob in rekening brengt.

 

 

 

 

 

Advies landschappelijke waarden en/of cultuurhistorie

 

2.3.1.8

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief dat nodig is voor een advies van de stichting Landschap Noord-Holland inzake landschappelijke waarde en/of cultuurhistorie:

€ 600,00

 

 

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten (het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden)

 

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 316,60

 

 

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouw- of aanlegactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit of een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, onderscheidenlijk b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.3.1 en 2.3.2 (voor de begeleiding van de aanvraag, dus niet voor het opstellen van bijvoorbeeld een ruimtelijke onderbouwing en het laten uitvoeren van de daarvoor benodigde onderzoeken):

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast:

€ 76,40

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast:

€ 158,20

2.3.3.3

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken:

€ 3.494,60

2.3.3.4

indien met toepassing van artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo voor een bepaalde termijn van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken (tijdelijke afwijking):

€ 76,40

2.3.3.5

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft en met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van de krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening bij of krachtens provinciale verordening gegeven regels is afgeweken:

€ 999,25

 

te vermeerderen met de hiervoor door de provincie in rekening gebrachte leges

 

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft en met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van de krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening bij of krachtens algemene maatregel van bestuur gegeven regels is afgeweken:

€ 999,25

 

te vermeerderen met de hiervoor door de provincie in rekening gebrachte leges

 

 

 

 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouw- of aanlegactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit of een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, onderscheidenlijk b, van de Wabo, bedraagt het tarief (voor de begeleiding van de aanvraag, dus niet voor het opstellen van bijvoorbeeld een ruimtelijke onderbouwing en het laten uitvoeren van de daarvoor benodigde onderzoeken):

 

2.3.4.1

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken:

€ 76,40

2.3.4.2

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken:

€ 158,20

2.3.4.3

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken:

€ 3.494,60

2.3.4.4

indien met toepassing van artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo voor een bepaalde termijn van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken (tijdelijke afwijking):

€ 76,40

2.3.4.5

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo van het exploitatieplan is afgeweken:

€ 76,40

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft en met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van de krachtens artikel 4.1, derde of vijfde lid, van de Wet ruimtelijke ordening bij of krachtens provinciale verordening, onderscheidenlijk provinciale verklaring gegeven regels is afgeweken:

€ 999,25

 

te vermeerderen met de hiervoor door de provincie in rekening gebrachte leges

 

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft en met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van de krachtens artikel 4.3, derde of vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening bij of krachtens algemene maatregel van bestuur, onderscheidenlijk ministeriële verklaring gegeven regels is afgeweken:

€ 999,25

 

te vermeerderen met de hiervoor door de provincie in rekening gebrachte leges

 

2.3.4.8

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van een voorbereidingsbesluit is afgeweken:

€ 248,20

 

 

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.5.1.1

Indien het gebruiksoppervlak 0 t/m 100 m2 bedraagt

€ 764,90

2.3.5.1.2

Indien het gebruiksoppervlak 101 t/m 500 m2 bedraagt

€ 598,60

 

Vermeerderd met:

€ 1,50

 

Per m2 gebruiksoppervlak;

 

2.3.5.1.3

Indien het gebruiksoppervlak 501 t/m 2.000 m2 bedraagt

€ 1.135,55

 

Vermeerderd met:

€ 0,55

 

Per m2 gebruiksoppervlak;

 

2.3.5.1.4

Indien het gebruiksoppervlak 2001 t/m 5.000 m2 bedraagt

€ 2.068,70

 

Vermeerderd met:

€ 0,12

 

Per m2 gebruiksoppervlak;

 

2.3.5.1.5

Indien het gebruiksoppervlak 5001 t/m 50.000 m2 bedraagt

€ 2.593,30

 

Vermeerderd met:

€ 0,03

 

Per m2 gebruiksoppervlak;

 

2.3.5.1.6

Indien het gebruiksoppervlak meer dan 50.000 m2 bedraagt

€ 3.843,95

 

Vermeerderd met:

€ 0,01

 

Per m2 gebruiksoppervlak;

 

2.3.5.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo en betrekking heeft op wijziging dan wel uitbreiding van een omgevingsvergunning bedraagt het tarief:

 

2.3.5.2.1

indien het betreft een uitbreiding van de inrichting, met dien verstande dat de uitbreiding tenminste 10% van de oorspronkelijke gebruiksoppervlakte beslaat:

de leges vermeld onder 2.3.5.1 met dien verstande dat de verhoging uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding;

 

2.3.5.2.2

Indien het betreft een herindeling, interne verbouwing of gewijzigd gebruik van de gehele inrichting dan wel een deel van de inrichting, met dien verstande dat deze herindeling tenminste 10% van de gebruiksoppervlakte beslaat:

50% van de leges vermeld onder 2.3.5.1 met dien verstande dat de verhoging uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de herindeling, interne verbouwing of het gewijzigd gebruik.

 

 

 

 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk waarvoor ingevolge een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief het door de provincie daarvoor in rekening gebrachte tarief, te vermeerderen met:

€ 182,90

 

 

 

 

Aanleggen of veranderen weg

 

2.3.8

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 158,20

 

 

 

2.3.9

Uitweg/inrit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 158,20

 

 

 

2.3.10

Opslag van roerende zaken

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente, waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4:13 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.10.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:

€ 98,90

2.3.10.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:

€ 98,90

 

 

 

2.3.11

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

2.3.11.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

€ 396,10

2.3.11.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998

€ 396,10

 

 

 

2.3.12

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief

€ 396,10

2.3.13

Andere activiteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.13.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 63,45

2.3.13.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.13.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning;

 

2.3.13.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

2.3.14

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.14.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.14.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

 

2.3.15

Advies

 

2.3.15.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.15.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.15.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

2.3.16

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.16.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.16.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 791,65

2.3.16.1.2

Indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.16.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.16.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Hoofdstuk 4 Gereserveerd (vermindering)

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik, bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit planologisch strijdig gebruik, bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.4, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat op verzoek aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

 

 

De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1

Indien de aanvraag wordt ingetrokken voor het beslissen van het bevoegde bestuursorgaan en na het in behandeling nemen ervan.

50%

 

 

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik, bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onder¬delen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.4 en 2.3.6 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

0%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechtelijke uitspraak

 

 

 

 

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

Een bedrag minder dan € 100,- wordt niet teruggegeven.

 

 

 

 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.16 en 2.3.17 wordt geen teruggaaf verleend.

 

 

 

 

2.5.6

Teruggaaf bij niet-ontvankelijk verklaren

 

 

Indien de aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning niet-ontvankelijk (op basis van artikel 4:5 Awb ) wordt verklaard, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt

50%

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 40,60

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen en uitwerkingen zonder activiteiten

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening (voor de begeleiding van de aanvraag, dus niet voor het opstellen van bijvoorbeeld een bestemmingsplan en het laten uitvoeren van de daarvoor benodigde onderzoeken)

€ 3.494,60

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening (voor de begeleiding van de aanvraag, dus niet voor het opstellen van bijvoorbeeld een bestemmingsplan en het laten uitvoeren van de daarvoor benodigde onderzoeken)

€ 999,25

2.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder b, van de Wet ruimtelijke ordening (voor de begeleiding van de aanvraag, dus niet voor het opstellen van bijvoorbeeld een bestemmingsplan en het laten uitvoeren van de daarvoor benodigde onderzoeken)

€ 999,25

Hoofdstuk 9 Gereserveerd (Sloopmelding)

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking: vergunning en ontheffing

€ 158,20

Titel 3 Dienstverlening vallend onder de Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

3.1.1.1

een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 734,05

3.1.1.2

een gewijzigde vergunning i.v.m. het bijschrijven van één of meer leidinggevenden op een reeds eerder verleende vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet (uitgezonderd een wijziging van de ondernemer):

€ 125,40

3.1.2

Indien ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning als bedoeld onder 3.1.1.1 en 3.1.1.2 een advies van het Bureau BIBOB is verkregen, wordt het bedrag verhoogd met

€ 556,05

3.1.2.1

een gewijzigde vergunning als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

€ 125,40

3.1.2.2

een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 125,40

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen

3.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.25 van de APV:

 

 

 

 

3.2.1

voor een in de APV als “regulier”aangemerkt evenement

€ 96,00

3.2.2

voor een in de APV als “aandacht”aangemerkt evenement

€ 144,05

3.2.3

voor een in de APV als “risicovol”aangemerkt evenement

€ 240,05

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het oprichten, exploiteren of wijzigen van een seksinrichting of een escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3.4 van de APV:

€ 2.479,25

Hoofdstuk 4 Gereserveerd (Splitsingsvergunning woonruimte)

Hoofdstuk 5 Gereserveerd (Leefmilieuverordening)

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

3.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een gebruiksvergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, geen gebouw zijnde, als bedoeld in artikel 1, lid a, van de Brandbeveiligingsverordening:

€ 186,75

Hoofdstuk 7 In deze titel niet elders benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Sluitingsuur horeca

 

 

3.7.1 3.7.1.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffingsvergunning sluitingsuur als bedoeld in artikel 2.29 van de APV, indien het betreft: een ontheffing voor een dag of een nacht

€ 125,40

3.7.1.2

een incidentele ontheffing voor niet langer dan zeven achtereenvolgende dagen c.q. nachten, dan wel indien het betreft incidentele ontheffingen in een kalenderjaar die tegelijk in één verzoek worden aangevraagd

€ 156,60

3.7.1.3

niet onder 3.7.1.1 en 3.7.1.2 genoemde ontheffingen, waaronder een algemene ontheffing voor langere termijn:

€ 187,70

 

 

 

Terrassen

 

 

3.7.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het van een terrasvergunning als bedoeld in artikel 2.28 van de APV

€ 62,65

 

Het hier genoemde tarief is dienovereenkomstig van toepassing ten aanzien van aanvragen om een (tijdelijke) terrasvergunning ten behoeve van evenementen.

 

 

 

 

 

 

 

Optochten, feest, muziek en wedstrijd

 

 

3.7.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.25A van de APV

€ 62,65

 

 

 

Rommel- en snuffelmarkten

 

 

3.7.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5.23 van de APV

€ 94,35

 

 

 

Reclamevergunning

 

 

3.7.5

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een reclamevergunning als bedoeld in de APV dan wel de Wabo

€ 123,15

 

 

 

Collectevergunning

 

 

3.7.6

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een collectevergunning als bedoeld in artikel 5.13 van de APV

€ 61,55

 

 

 

Standplaatsen

 

 

3.7.7

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een standplaatsvergunning als bedoeld in artikel 5.18 van de APV

€ 62,35

Hoofdstuk 8 Openbare Werken

3.8.1

Het tarief bedraagt ter zake van het aanbrengen van een aansluiting van een perceel aan de gemeentelijke riolering de feitelijke kosten, te weten de materiaal- en arbeidskosten, die op verzoek van de aanvrager vooraf indicatief worden begroot vermeerderd met 15% administratie- en toezichtkosten.

 

3.8.2

Bij de aansluiting van percelen in het buitengebied in het kader van de sanering van de lozingen in het buitengebied bedraagt het tarief

€ 2.447,65

3.8.3

In het geval van 3.8.2. kan het college van burgemeester en wethouders een betalingsregeling met de belastingplichtige overeenkomen.

 

Hoofdstuk 9 Teruggaaf

3.9

Teruggaaf bij niet-ontvankelijk verklaren

 

 

Indien de aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning niet-ontvankelijk (op basis van artikel 4:5 Awb ) wordt verklaard, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

50%

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

3.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking: vergunning en ontheffing

€ 62,05