Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uitgeest

Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Uitgeest

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUitgeest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Uitgeest
CiteertitelVerordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Uitgeest
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpVerordening VTH Uitgeest

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 5.3
 2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 5.5

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-01-2017Nieuwe regeling

08-12-2016

gmb-2017-3275

R2016.0086

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Uitgeest

 

 

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening en daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • 1.

  wet:

  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 • 2.

  betrokken wetten:

  de wet en de wetten, bedoeld in artikel 5.1 van de wet, voor zover bij of krachtens de genoemde wetten is bepaald dat hoofdstuk 5 van de wet van toepassing is;

 • 3.

  kwaliteitscriteria:

  de in landelijke samenwerking tussen bevoegde gezagen ontwikkelde en beschikbaar gestelde vigerende kwaliteitscriteria voor vergunningverlening, toezicht en handhaving inzake de beschikbaarheid en de deskundigheid van organisaties die met de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten zijn belast;

 • 4.

  uitvoering:

  vergunningverlening;

 • 5.

  kwaliteitsdoelen:

  de doelen die bestuursorganen (zichzelf) opleggen voor de uitvoering en handhaving van de Wabotaken en welke activiteiten ze daartoe zullen uitvoeren.

Artikel 2. Reikwijdte

Deze verordening is van toepassing op de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten door of in opdracht van burgemeester en wethouders.

Paragraaf 2. Kwaliteit

Artikel 3. Betrokkenheid van de gemeenteraad Uitgeest

De gemeenteraad ziet toe op de hoofdlijnen van het beleid voor de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten in het licht van de voor de gemeente vastgestelde beleidskaders voor de fysieke leefomgeving.

Artikel 4. Kwaliteitsdoelen

Burgemeester en wethouders beoordelen de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten in het licht van daarvoor door hen krachtens artikel 7.2, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht gestelde doelen.

Artikel 5. Kwaliteitsborging

 • 1.

  Op de uitvoering en handhaving van de taken van de Regionale Uitvoeringsdienst door of in opdracht van burgemeester en wethouders zijn de kwaliteitscriteria van toepassing.

 • 2.

  Voor de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten door of in opdracht van burgemeester en wethouders, met uitzondering van de taken genoemd in artikel 5.1 stelt burgemeester en wethouders nadere kwaliteitseisen waarbij invulling wordt gegeven aan de zorgplicht die burgemeester en wethouders hebben voor deze taken.

 • 3.

  Over de naleving van de kwaliteitscriteria en de nadere kwaliteitseisen zoals bedoeld in artikel 5.2. doen burgemeester en wethouders jaarlijks mededeling aan de gemeenteraad.

 • 4.

  Voor zover de kwaliteitscriteria en de nadere kwaliteitseisen zoals in artikel 5.2 niet zijn of niet konden worden nageleefd, doen burgemeester en wethouders daarvan gemotiveerd opgave.

Paragraaf 3. Slotbepalingen

Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Uitgeest’.