Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uitgeest

Subsidieregeling jaarlijkse bijdrage sportverenigingen 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUitgeest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling jaarlijkse bijdrage sportverenigingen 2016
CiteertitelSubsidieregeling jaarlijkse bijdrage sportverenigingen 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze subsidieregeling vervalt op 1 januari 2018.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Uitgeest 2016, art. 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-05-201701-01-201601-01-2018Nieuwe regeling

18-04-2017

gmb-2017-73428

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling jaarlijkse bijdrage sportverenigingen 2016

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest;

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Uitgeest 2016;

besluit vast te stellen de volgende nadere regels:

Subsidieregeling jaarlijkse bijdrage sportverenigingen 2016

Artikel 1. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidie door het college aan sportverenigingen voor de in artikel 3 bedoelde voorzieningen en bijbehorende activiteiten.

Artikel 2. Begripsbepaling

Onder het aantal jeugdleden wordt verstaan: het aantal actieve jeugdleden dat op 1 januari van het jaar, voorafgaande aan het subsidiejaar, als contribuerend lid is ingeschreven bij desportvereniging, de leeftijd van 21 jaar op genoemde 1 januari nog niet heeft bereikt en isingeschreven in de basisregistratie personen van de gemeente.

Artikel 3. Activiteiten en doelen

Subsidie kan uitsluitend worden verleend aan sportverenigingen die activiteiten organiseren die bijdragen aan een van de volgende doelen:

 • a.

  het stimuleren van de sportbeoefening door jeugdigen door de toegankelijkheid van sportverenigingen te vergroten en voor jongeren aantrekkelijk te houden/maken;

 • b.

  het bieden van een aanbod voor sporters met een beperking;

 • c.

  het organiseren van (top)sportevenementen om ‘het meedoen op sportief gebied’ te stimuleren.

Artikel 4. Beoordeling aanvraag

Een subsidieaanvraag wordt beoordeeld op grond van:

 • a.

  het aantal jeugdleden dat de sportvereniging heeft;

 • b.

  de mate waarin de activiteiten bijdragen aan het realiseren van de doelen als genoemd in artikel 3.

Artikel 5. Wijze van verdeling

 • 1.

  Jaarlijks kan het college bij de begrotingsvaststelling een maximaal totaalbedrag (subsidieplafond) vaststellen voor de sportverenigingen die onder deze regeling vallen.

 • 2.

  De verdeling van het subsidieplafond vindt plaats aan de hand van een verdeelsleutel van het aantal jeugdleden leden in het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar. Daarbij geldt als uitgangspunt dat het plafond verdeeld wordt over het ledenaantal.

Artikel 6. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2016.

 • 2.

  Deze subsidieregeling vervalt op 1 januari 2018.

 • 3.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling jaarlijkse bijdrage sportverenigingen 2016.

 

Aldus besloten door het college van de gemeente Uitgeest in zijn vergadering van 18 april 2017

de secretaris,

P.Schouten

de burgemeester,

mw. W.J.A. Verkleij