Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uitgeest

Reglement Ambtelijk horen Uitgeest 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUitgeest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement Ambtelijk horen Uitgeest 2017
CiteertitelReglement Ambtelijk horen Uitgeest 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 160 van de Gemeentewet
 2. artikel 7:5 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Uitgeest/CVDR62721/CVDR62721_3.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-11-2017Nieuwe regeling

24-10-2017

gmb-2017-189896

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement Ambtelijk horen Uitgeest 2017

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Uitgeest;

 

ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft;

 

gelet op artikel 160 van de Gemeentewet, artikel 7:5 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2, tweede lid, van de Verordening commissie bezwaarschriften 2015;

besluiten:

 

vast te stellen het:

 

Reglement ambtelijk horen Uitgeest 2017.

Artikel 1: Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  bestuursorgaan: burgemeester, het college van burgemeester en wethouders;

 • b.

  bezwaarmaker: degene die tegen een besluit van een bestuursorgaan een bezwaarschrift heeft ingediend bij dit bestuursorgaan;

 • c.
 • d.

  ambtelijk horen: het horen door een ambtenaar namens het bestuursorgaan zoals bedoeld in artikel 7:5 van de wet;

 • e.

  commissie: een vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften zoals vastgelegd in de Verordening commissie bezwaarschriften 2015;

 • f.

  ambtelijk hoorder: door het college aangewezen personen die bevoegd zijn tot het ambtelijk horen;

Artikel 3: Ambtelijk horen

 • 1.

  Bezwaarmaker wordt ambtelijk gehoord in het geval hij een bezwaarschrift heeft ingediend tegen een besluit op grond van de in artikel 2 van dit reglement genoemde regelgeving.

 • 2.

  Het ambtelijk horen vindt plaats door de door het college aangewezen ambtelijk hoorder.

Artikel 4: Uitoefening bevoegdheden

De bevoegdheden ingevolge de hierna genoemde artikelen van de wet worden uitgeoefend door de ambtelijk hoorder:

 • a.

  artikel 2:1, tweede lid;

 • b.

  artikel 6:6, wat betreft het de indiener stellen van een termijn;

 • c.

  artikel 7:4, tweede lid;

 • d.

  artikel 7:6, vierde lid.

Artikel 5: Nader onderzoek

 • 1.

  De ambtelijk hoorder is bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te laten inwinnen.

 • 2.

  De ambtelijk hoorder kan bij deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en hen zo nodig uitnodigen daartoe op de hoorzitting te verschijnen

Artikel 6: De hoorzitting

 • 1.

  De ambtelijk hoorder nodigt bezwaarmaker uit.

 • 2.

  De ambtelijk hoorder bepaalt de plaats en het tijdstip van de hoorzitting, waarin de bezwaarmaker in de gelegenheid wordt gesteld zich te laten horen.

 • 3.

  De ambtelijk hoorder beslist over de toepassing van artikel 7:3 van de wet.

Artikel 7: Uitbrengen advies

De ambtelijk hoorder stelt een gemotiveerd advies op.

Artikel 8: Afwijkingen

In afwijking van het bepaalde in artikel 3 van dit besluit kan de ambtelijk hoorder namens het bestuursorgaan bepalen dat het bezwaar zal worden behandeld door de commissie indien de omstandigheden van het geval daartoe naar zijn oordeel aanleiding geven.

Artikel 9: Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

Artikel 10: Citeertitel

Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement ambtelijk horen Uitgeest 2017.

 

Vastgesteld door de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van Uitgeest in de vergadering van 24 oktober 2017.

De heer P.Schouten

secretaris

Mevrouw W.J.A.Verkleij

burgemeester