Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uitgeest

Reglement van orde voor burgemeester en wethouders

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUitgeest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement van orde voor burgemeester en wethouders
CiteertitelReglement van orde voor burgemeester en wethouders
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpstructuur van de gemeente

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 52

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-08-1995nieuwe regeling

20-12-1994

Dagblad Kennemerland, 19-01-1995

nummer 94/147

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement van orde voor burgemeester en wethouders

REGLEMENT VAN ORDE VOOR BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

 

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het College van Burgemeester en Wethouders, gebaseerd op artikel 52 van de Gemeentewet.

Reglement, vastgesteld bij besluit van Burgemeester en Wethouders de dato 20 december 1994, nummer 46, in werking getreden op Zondag 13 augustus 1995.

 

 

Artikel 1 Verdeling werkzaamheden en onderlinge vervanging

 • 1.

  Het college regelt de verdeling van zijn werkzaamheden.

 • 2.

  Het college regelt de onderlinge vervanging in geval van verhindering of ontstentenis van één van de wethouders.

 • 3.

  Het college regelt de vervanging van de burgemeester in geval van diens verhindering of ontstentenis.

Artikel 2 Dag en plaats van de vergadering

 • 1.

  Het college vergadert als regel eenmaal per week op dinsdagmiddag of op een in onderling overleg vast te stellen dag en tijdstip en voorts zo dikwijls de voorzitter het nodig acht.

 • 2.

  Indien een of beide wethouders een vergadering nodig achten, verzoeken zij onder opgave van redenen aan de voorzitter deze bijeen te roepen.

 • 3.

  De vergaderingen worden als regel in het gemeentehuis gehouden.

Artikel 3 Agenda

Voor elke vergadering wordt, als regel 24 uur van tevoren, door de sekretaris aan de leden van het college een agenda toegezonden.

Artikel 4 Verslaglegging

 • 1.

  De sekretaris draagt zorg voor het verslag van de vergadering.

 • 2.

  Het verslag bevat tenminste:

  • a.

   de namen van de afwezige leden;

  • b.

   de namen van de andere personen die hebben deelgenomen aan de beraadslaging;

  • c.

   een vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest;

  • d.

   een formulering van de door het college genomen besluiten;

  • e.

   een zakelijke samenvatting van eventuele tijdens de vergadering gevoerde besprekingen met derden.

 • 3.

  Stemverhoudingen worden alleen vermeld als een lid van het college daarom vraagt.

 • 4.

  Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering vastgesteld.

Artikel 5 Stemmingen

 • 1.

  Indien geen van de leden van het college bij het nemen van een besluit stemming vraagt, wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.

 • 2.

  Indien een lid van het college bij het nemen van een besluit stemming vraagt, wordt mondeling gestemd tenzij een der leden een schriftelijke stemming verlangt.

Artikel 6 Openbare vergadering

 • 1.

  Het college kan besluiten een openbare vergadering te houden.

 • 2.

  De bepalingen van dit reglement zijn voor zover mogelijk van toepassing op een openbare vergadering.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking met ingang van de derde dag nadat het gepubliceerd is.