Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uitgeest

GBA- Beheersregeling Uitgeest

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUitgeest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGBA- Beheersregeling Uitgeest
CiteertitelGBA- Beheersregeling Uitgeest
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpstructuur van de gemeente

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling vervangt GBA-Beheersregeling Uitgeest 2001

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, art. 14, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-05-200406-01-2014nieuwe regeling

27-04-2004

Dagblad Kennemerland, 06-05-2004.

45/746

Tekst van de regeling

Intitulé

GBA- Beheersregeling Uitgeest

GBA-BEHEERSREGELING UITGEEST

 

Regeling vastgesteld door het College van Burgemeester en wethouders in de vergadering van 27 april 2004, in werking getreden met ingang van 14 mei 2004. Deze regeling treedt in de plaats van de GBA-beheersregeling Uitgeest 2001.

 

Gebaseerd op artikel 14, lid 1 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Wet:

De Wet Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens, kortweg de wet GBA genoemd.

De verantwoordelijke:

Het college van Burgemeester en Wethouders;

De beheerder:

De functionaris die onder verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke is belast met de dagelijkse zorg voor de basisadministratie;

Informatiebeheer:

Het geheel van activiteiten gericht op beleidsvoorbereiding ter zake de gemeentelijke basisadministratie, de ontwikkeling van kwaliteitsprocedures, beveiligingsprocedures, coördinatie bij de uitvoering van deze procedures;

Kwaliteitsbeheer:

Het geheel van activiteiten gericht op de inhoudelijke kwaliteitszorg betreffende het gegevens verzamelen, de gegevensverwerking en de informatievoorziening;

Applicatiebeheer:

Het geheel van activiteiten gericht op het onderhouden en ondersteunen van het GBA-toepassingssysteem en de waarborging van continuïteit aan de gebruikerszijde van de informatievoorziening;

Privacybeheer:

Het geheel van activiteiten gericht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de ingeschrevenen bij het gegevens verzamelen, gegevens verwerken en de informatievoorziening;

Gegevensverwerking:

Het ontlenen van gegevens aan documenten en deze op een voorgeschreven wijze door middel van het daartoe bestemde toepassingssysteem opnemen in een gegevensbestand;

Beveiligingsbeheer:

Het geheel van activiteiten gericht op het bijhouden van beveiligingsaspecten welke voortvloeien uit het beveiligingsplan GBA.

Bevroren bevolkingsregisters:

De registers die zijn ingericht op basis van de Wet op de bevolkings- en verblijfsregisters en het besluit bevolkingsboekhouding en die ingevolge de intrekking van deze wet per 1 oktober 1994 niet meer worden bijgehouden.

(Fout)berichtenverslag:

Het automatisch door het systeem aangemaakte overzicht van fouten die ontdekt zijn in de over het netwerk binnenkomende berichten.

Foutenlijst:

Het automatisch door het systeem aangemaakte overzicht van foutieve elementen op de persoonslijsten die zich in de gemeentelijke basisadministratie bevinden.

Autorisatie:

Het binnen de GBA-applicatie toekennen van het niveau van gebruikersmogelijkheden aan een persoon of afdeling of het binnen de toepassingsprogrammatuur toekennen van het niveau van gegevensverstrekking aan afnemers en derden.

Netwerk:

De gegevensuitwisseling tussen de basisadministraties onderling en de afnemer, via de daartoe aangewezen gemnetlijn;

GBA-applicatie:

Het bij de afdeling Burgerzaken gebruikte geautomatiseerde toepassingssysteem.

 

ALGEMEEN BEHEER

Artikel 2. Beheerstaken

In het kader van een adequaat beheer van de GBA hebben Burgemeester en Wethouders de beheerstaken neergelegd bij de afdeling Burgerzaken en de afdeling Automatisering en Interne Zaken en wel op volgende wijze:

 • 1.

  Het hoofd van de afdeling Burgerzaken is beheerder van de gemeentelijke basisadministratie persoons-gegevens en in die hoedanigheid informatiebeheerder en privacybeheerder.

 • 2.

  Deze gegevensbeheerstaken kunnen geheel of gedeeltelijk gemandateerd worden aan een of meer aan het hoofd van de afdeling Burgerzaken ondergeschikte ambtenaren.

 • 3.

  Met het applicatiebeheer van de GBA-applicatie wordt de afdeling burgerzaken belast.

 • 4.

  Met het systeembeheer worden de systeembeheerder van de afdeling automatisering en interne zaken belast.

 • 5.

  Met het beveiligingsbeheer wordt het hoofd van de afdeling Burgerzaken belast.

 • 6.

  Met het gebouwenbeheer is het hoofd van de afdeling Interne Zaken en Automatisering belast.

   

Artikel 3. Beheerstaken Burgerzaken

De afdeling Burgerzaken is verantwoordelijk voor:

 • a.

  Taakverdeling en verantwoordelijkheidsverdeling op de afdeling Burgerzaken;

 • b.

  Procedures inzake de bijhouding van de GBA;

 • c.

  Procedures inzake de controle op de GBA;

 • d.

  Procedures inzake het waarborgen van de privacy;

 • e.

  Procedures inzake het verwerken van terugmeldingen;

 • f.

  Technisch beheer op applicatieniveau;

 • g.

  Kwaliteitsbeheer.

   

Artikel 4. Beheerstaken Automatisering en Interne Zaken

De afdeling Automatisering en Interne Zaken is verantwoordelijk voor:

 • a.

  Technisch beheer van systeem en netwerk;

 • b.

  Uitvoering kritische ICT procedures in het kader van de waarborging van beschikbaarheid, continuïteit en beveiliging.

   

Artikel 5. Verantwoording

Verantwoording wordt jaarlijks afgelegd aan het College van burgemeester en Wethouders door middel van de begrotingsrapportages en de afdelingsplannen. In het afdelingsplan Burgerzaken wordt een aparte paragraaf gewijd aan kwaliteitszorg GBA.

 

Artikel 6. Controle

Vier maal per jaar wordt middels de genoemde controles in de Privacyhandleiding, een toetsing uitgevoerd op de kwaliteit van en werkwijze rond de GBA.

 

Artikel 7. Gegevensverstrekking

Om de gegevensverstrekking plaats te laten vinden conform de Privacywetgeving, wordt gegevensverstrekking alleen geregeld onder verantwoordelijkheid van het hoofd van de afdeling Burgerzaken.

 

TAAKVERDELING

Artikel 8. De beheerder

Het hoofd van de afdeling Burgerzaken is informatiebeheerder van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

Hij kan de taken van informatiebeheerder geheel of gedeeltelijk mandateren aan een of meer aan hem ondergeschikte ambtenaren maar houdt hier wel toezicht op.

 

Artikel 9. Beheersfuncties

De informatiebeheerder wijst functionarissen aan (zie bijlage) die worden belast met:

 • -

  het kwaliteitsbeheer;

 • -

  het applicatiebeheer;

 • -

  het privacybeheer;

 • -

  de gegevensverwerking;

   

  Het hoofd Automatisering en Interne Zaken wijst een systeembeheerder aan voor het technisch systeembeheer

   

Artikel 10 Overleg

Maandelijks vindt een overleg plaats tussen de informatiebeheerder, kwaliteitsbeheerder, applicatiebeheerder en privacybeheerder. Hiervan wordt een verslag gemaakt.

 

INFORMATIEBEHEER

Artikel 11 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

De informatiebeheerder voorziet in:

 • a.)

  Een jaarlijks werkplan waarin mede de beheersactiviteiten worden opgenomen;

 • b.)

  Een jaarverslag waarin mede wordt gerapporteerd aan burgemeester en wethouders over het onder a. bedoeld werkplan, waarbij tevens inzicht wordt gegeven in de kengetallen van de bijhoudings- en beheersprocedures;

 • c.)

  Een vierjaarlijkse rapportage, over de resultaten die voortvloeien uit de in artikel 18 bedoelde kwaliteitssteekproef;

 • d.)

  Administratieve beheersprocedures, voor zover hier niet door of bij de wet gba is voorzien;

 • e.)

  Periodiek overleg tussen hem en de kwaliteit-, applicatie- , en de privacybeheerder.

 • f.)

  Richtlijnen voor de bijhouding van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 • g.)

  Opstellen jaarplan in samenwerking met de kwaliteitsbeheerder.

   

Artikel 12 Advisering

De informatiebeheerder adviseert burgemeester en wethouders als beheerder van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens over de navolgende aspecten die voortvloeien uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens te weten:

 

Persoonsinformatievoorziening;

Beveiliging;

Privacy;

Gegevenskwaliteit.

 

Artikel 13. Beslisbevoegdheid

De informatiebeheerder beslist:

 • a.

  Over invoering van nieuwe werkprocessen;

 • b.

  Over de installatie van nieuwe of gewijzigde versies van het gba-toepassingssysteem op advies van de applicatiebeheerder;

 • c.

  Over te nemen acties om het beheer en kwaliteit van de gba te waarborgen of te verbeteren.

   

Artikel 14. Toezicht

De informatiebeheerder ziet er op toe dat:

 • a.

  De in deze regeling opgenomen bepalingen worden nageleefd;

 • b.

  De bij of krachtens de wet opgelegde verplichtingen ten aanzien van inrichting en bijhouding, alsmede de beveiliging van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens worden nageleefd;

 • c.

  Dat alle in artikel 9 genoemde functionarissen op de hoogte zijn gesteld van de installatie van nieuwe of gewijzigde versies van het gba-toepassingssysteem en van de gevolgen van deze installatie;

 • d.

  De beveiligingsvoorschriften die voortvloeien uit de wet worden nageleefd.

   

Artikel 15. Buitengemeentelijk overleg

De informatiebeheerder, of een door hem aan te wijzen functionaris opgesomd in artikel 9, neemt deel aan buitengemeentelijk overleg inzake onderwerpen die het beheer van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens aangaan.

 

HET KWALITEITSBEHEER

Artikel 16. Verantwoordelijkheden

De kwaliteitsbeheerder is verantwoordelijk voor:

 • a.

  Het waarborgen van de juistheid, actualiteit en betrouwbaarheid van de gegevens die opgenomen zijn of worden in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • b.

  Het beheer van documentatie op het gebied van de wet en overige regelgeving op het gebied van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • c.

  Het laten uitvoeren van periodiek steekproefsgewijze controle op de juistheid van gegevens(door middel van het draaien van kwaliteitscontrole programmatuur);

 • d.

  Projectmatige werkzaamheden rond de kwaliteit van de gba;

 • e.

  Toezien op een juiste verstrekking van gegevens aan binnengemeentelijke afnemers en derden.

   

Artikel 17. Aanwijzingen

De kwaliteitsbeheerder is bevoegd de gegevensverwerkers aanwijzingen te geven of te laten geven inzake de omgang met de GBA. Eveneens is de kwaliteitsbeheerder bevoegd om gevraagd en ongevraagd de informatiebeheerder te informeren over de inhoudelijke kwaliteit van de GBA.

 

Artikel 18. Kwaliteitscontrole

De kwaliteitsbeheerder voorziet in minimaal een halfjaarlijkse kwaliteitscontrole op het bestand van persoonslijsten van ingezetenen.

 

Artikel 19. Overleg

De kwaliteitsbeheerder neemt deel aan het in artikel 10 genoemde overleg.

 

APPLICATIEBEHEER

Artikel 20 Verantwoordelijkheden

De applicatiebeheerder is verantwoordelijk voor:

 • a.)

  De ondersteuning bij het gebruik van de GBA-applicatie;

 • b.)

  Het tijdig opschonen van de database van via het netwerk ontvangen berichten waarvan de cycli zijn afgehandeld;

 • c.)

  De technische afhandeling (door de systeembeheerder) van de systematische gegevens-verstrekking die plaatsvindt op basis van een autorisatiebesluit van de Minister van BZK en de (interne) systematische gegevensverstrekkingen die plaatsvinden op basis van het Privacyreglement gemeentelijke bevolkings-administratie of op basis van een besluit van burgemeester en wethouders

 • d.)

  Het beheer van de gemeentelijke tabellen van de interne afnemers van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 • e.)

  Het beheer van de gebruikersdocumentatie welke zowel kan zijn verschaft door de Minister van BZK als de leverancier van de GBA-applicatie

 • f.)

  Het controleren van automatisch verwerkte terugmeldingen

 • g.)

  Het regelen van de bevoegdheden per gebruiker van die applicatie waar hij/zij beheerder van is (autori-satietabel);

 • h.)

  Verantwoordelijk voor de juistheid van de onder zijn/haar beheer zijnde applicatie met de daarin opgenomen gegevens;

 • i.)

  Geven van voorlichting en ondersteuning aan overige gebruiker(st)ers van betreffende applicatie inzake gebruik en mogelijkheden van het pakket;

   

Artikel 21 Taken

De applicatiebeheerder voorziet in:

 • a.

  Een planning van periodieke gegevensverstrekkingen die op basis van autorisatiebesluiten van de Minister van BZK worden gedaan;

 • b.

  De communicatie bij storingen in hard- en software;

 • c.

  Een logboek waarin bijzondere gebeurtenissen worden bijgehouden;

 • d.

  De rechtstreekse toegang tot de basisadministratie persoonsgegevens van hiertoe bevoegde binnengemeentelijke afnemers;

 • e.

  De toekenning van de autorisatieniveaus van actualiseringen aan de gegevens-bewerkers, de gegevensbeheerder en de informatiebeheerder in overleg met de informatiebeheerder;

 • f.

  De bijhouding van een verzameling van de autorisaties, die overeenkomstig dit artikel zijn toegekend;

 • g.

  Het installeren en testen van nieuwe versies van de GBA-applicatie in combinatie met de systeembeheerder, alsmede het testen van deze nieuwe versies;

 • h.

  De beoordeling van de gevolgen van de installatie van nieuwe en of gewijzigde versies van de GBA-applicatie in combinatie met systeembeheer;

 • i.

  Het testen en evalueren van nieuwe apparatuur en software in combinatie met de systeembeheerder;

 • j.

  De bijhouding van een verzameling van alle problemen en klachten, die bij het gebruik van de GBA-applicatie ontstaan en het periodiek melden hiervan bij de leverancier van de GBA-applicatie. Tevens wordt de voortgang van de afhandeling van deze meldingen bewaakt;

 • k.

  Het zo spoedig mogelijk inschakelen van de bewerker of een derde in geval van storing of calamiteit;

 • l.

  De voorlichting aan de gegevensbewerkers met betrekking tot de gevolgen van een nieuwe of gewijzigde versie van de GBA-applicatie;

 • m.

  De coördinatie van de werkzaamheden in geval van uitwijk voor de GBA-applicatie

 • n.

  De vormgeving en inhoud van documenten, die rechtstreeks aan de GBA-applicatie worden ontleend.

 • o.

  De afhandeling van verzoeken omtrent managementgegevens.

   

Artikel 22 Bevoegdheden

 • a.

  De applicatiebeheerder is bevoegd gegevensbewerkers en binnengemeentelijke afnemers, die rechtstreeks toegang hebben tot de basisadministratie persoonsgegevens, aanwijzingen te geven over het gebruik van het GBA-applicatie.

 • b.

  De applicatiebeheerder is bevoegd om na overleg met de informatiebeheerder over het gebruik van de basisadministratie persoonsgegevens gedragsregels op te stellen.

   

Artikel 23 Besluiten

De applicatiebeheerder beslist over de installatie van nieuwe of gewijzigde versies van de GBA-applicatie.

 

Artikel 24 Uitwijk

De applicatiebeheerder adviseert de informatiebeheerder, over gehele of gedeeltelijke inwerkingtreding van uitwijkprocessen.

 

Artikel 25 Overleg

De applicatiebeheerder neemt deel aan:

 • a.

  het werkoverleg;

 • b.

  het in artikel 10 genoemde overleg;

 • c.

  het externe gebruikersoverleg.

   

HET PRIVACYBEHEER

Artikel 26 Verantwoordelijkheden

De privacybeheerder is verantwoordelijk voor:

 • a.)

  De inhoudelijke afhandeling van de periodieke gegevensverstrekking die plaatsvindt op basis van een autorisatiebesluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en de systematische gegevensverstrekking die plaatsvindt op basis van het Privacyreglement gemeentelijke bevolkingsadministratie of op basis van een besluit van het college van Burgemeester en Wethouders;

 • b.)

  Het dagelijkse toezicht op de naleving van de privacyvoorschriften die voortvloeien uit de wet GBA, het Privacyreglement en de wet Bescherming Persoonsgegevens(WBP).

   

Artikel 27 Bevoegdheden

De privacybeheerder is bevoegd:

 • a.)

  alle gebruikers van het toepassingssysteem aanwijzingen te geven;

 • b.)

  advies uit te brengen aan burgemeester en wethouders over alle procedures en producten die betrekking hebben op de gemeentelijke basisadministratie Persoonsgegevens, waarbij de waarborging voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer van het in artikel 28 onder b genoemde toezicht, alle gebruikers van de GBA-applicatie in het geding is.

 • c.)

  Te beslissen op verzoeken van binnengemeentelijke afnemers tot rechtstreekse toegang tot de basisadministratie persoonsgegevens.

   

Artikel 28 Afhandeling verzoeken

De privacybeheerder voorziet in:

 • a.)

  de afhandeling van de verzoeken overeenkomstig artikel 102, 1e lid van de wet;

 • b.)

  de behandeling van alle verzoeken die op basis van artikel 79, 103 en 104 van de wet worden ontvangen;

 • c.)

  de behandeling van verzoeken van binnengemeentelijke afnemers tot rechtstreekse toegang tot de basisadministratie persoonsgegevens.

   

Artikel 29 Bezwaarschriften

De privacybeheerder is betrokken bij het bij of krachtens de wet gestelde en alle bezwaarschriftenprocedures die voortvloeien uit genomen beslissingen op grond van de wet en de Wet Bescherming Persoonsgegevens voorzover hierbij privacyaspecten aan de orde zijn. Bij een bezwaarschriftenprocedure kan een juridisch adviseur ingeschakeld voor ondersteuning.

 

Artikel 30 Toezicht

De privacybeheerder heeft het toezicht op de behandeling en afhandeling van verzoeken om gegevensverstrekking uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 

GEGEVENSBEWERKING

Artikel 31 Taken

De bewerking van gegevens in het kader van de wet GBA wordt uitsluitend uitgevoerd door medewerkers van de afdeling Burgerzaken.

 

De gegevensbewerker voorziet in:

 • a.)

  het bewerken van de gegevens overeenkomstig krachtens de wet, middels het Logisch Ontwerp, handleiding uitvoeringsprocedures, voorgeschreven wijze, voorzover daartoe door de applicatiebeheerder geautoriseerd

 • b.)

  het verzamelen en archiveren van de daarvoor bestemde brondocumenten;

 • c.)

  de behandeling van verzoeken als bedoeld in artikel 80, 81 en 82 van de wet;

 • d.)

  het afhandelen van procedures als bedoeld in artikel 83 en 86 van de wet;

 • e.)

  de behandeling van het netwerkverkeer, behalve de periodieke gegevensverstrekking;

 • f.)

  de behandeling van het frontberichtenverslag;

 • g.)

  de toetsing van de waarde die aan overgelegde brondocumenten kan worden toegekend aan de hand van artikel 36 en 43 van de wet;

 • h.)

  de dagelijkse controle van in het systeem aangebrachte actualiseringen

 • i.)

  de toezending van de complete persoonslijst aan de geregistreerde ingeval van een 1e inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens of een vervolginschrijving uit het buitenland.

   

Artikel 32. Zienswijze

De burger die op grond van een mededeling ingevolge artikel 83 van de wet er prijs op stelt zijn zienswijze mondeling toe te lichten, wordt daartoe uitgenodigd. De zitting wordt gehouden binnen zes weken na ontvangst van zijn kennisgeving.

De zitting vindt plaats onder voorzitterschap van een daartoe aangewezen medewerker, die de zaak in eerste instantie niet heeft behandeld en in het bijzijn van een notulist, die tijdens de zitting de hoofdpunten noteert.

 

Artikel 33. Beslisbevoegdheid

De gegevensbewerker beslist op aangiften en/ of verzoekschriften die op grond van de Wet worden gedaan, voor zover hier niet op andere wijze in is voorzien.

 

HET SYSTEEMBEHEER

Artikel 34. Verantwoordelijkheid

De systeembeheerder is verantwoordelijk voor het technisch onderhoud van het toepassingssysteem.

 

Artikel 35. Taken

De Systeembeheerder voorziet in:

 • a.

  De fysieke beveiliging van het toepassingssysteem;

 • b.

  Een dagelijkse back-up van teksten werkbestanden die worden ondergebracht in een daartoe uitgeruste en beveiligde ruimte op een andere locatie dan de ruimte waarin de gba apparatuur is opgesteld;

 • c.

  De technische installatie van gewijzigde of nieuwe versies van het toepassingssysteem;

 • d.

  De beschikbaarheid van het toepassingssysteem overeenkomstig hetgeen daarover intern en met derden is overeengekomen;

 • e.

  Beschikbaarheid van apparatuur en gegevens (continuïteit);

 • f.

  Beschikbaar stellen van het computersysteem aan (nieuwe) gebruikers;

 • g.

  Beheer (on)beschreven backup-media en overige supplies;

 • h.

  Takenbeheer (batchtaken en spoolfiles);

 • i.

  Schijfbeheer;

 • j.

  Tijdige en juiste aanbreng ptf's en releases;

 • k.

  Beheer van de gegevensbestanden;

 • l.

  Beheer van de systeemprogrammatuur;

 • m.

  Capaciteitsbeheer;

 • n.

  Optimalisering centraal computersysteem;

 • o.

  Regeling en toezicht op technisch onderhoud van apparatuur en programmatuur;

 • p.

  Het houden van regelmatig overleg met de hoofd Automatisering en Interne Zaken;

 • q.

  Opzet en uitvoering uitwijkprocedures;

 • r.

  Zorg voor deugdelijke verzekering;

 • s.

  Zorg voor bijhouden van systeemlogboek;

 • t.

  Controle op naleving van:

  • beveiligingsprocedures;

  • overige regelingen t.a.v. beveiliging en beheer van geautomatiseerde systemen;

  • jaarlijks actualiseren van het beveiligingsplan;

  • het toezicht houden op gebruik van en het plegen van onderhoud op de PC's binnen de gehele organisatie;

    

Artikel 36. Bevoegdheden

De Systeembeheerder is bevoegd:

 • a.

  Direct maatregelen te treffen als de continuïteit van het toepassingssysteem of de daarin opgeslagen informatie acuut in het geding is en rapporteert aan de informatiebeheerder;

 • b.

  Aanwijzingen te geven over:

  • -

   beheer toepassingssystemen;

  • -

   beheer van bestanden;

  • -

   reconstructiemaatregelen.

    

Artikel 37. Verantwoording

De systeembeheerder legt verantwoording af aan het hoofd van de afdeling Automatisering en Interne Zaken

 

KWALITEITSCONTROLE

Artikel 38 Periodieke controles

Om te toetsen of conform wet en regelgeving gewerkt wordt en de kwaliteit en exclusiviteit gewaarborgd wordt worden door de informatiebeheerder binnen het onder artikel 11 lid g genoemde jaarplan diverse controlemomenten en acties gepland. De kwaliteitsbeheerder is verantwoordelijk voor het (laten) uitvoeren van deze controles.

 

Artikel 39 Controle protocolleringen

Minimaal 2 maal per jaar worden de protocolgegevens gecontroleerd op eigenaardigheden. Van deze controle wordt verslag gedaan aan de informatiebeheerder. Resultaten worden schriftelijk vastgelegd.

 

Artikel 40 Inhoudelijke controle

Minimaal 2 maal per jaar worden inhoudelijke kwaliteitscontroles uitgevoerd op de inhoudelijke gegevens binnen de GBA. De resultaten uit deze kwaliteitscontroles zoals ook genoemd in artikel 16, worden terugkoppelt aan de informatiebeheerder.

 

Artikel 41 Controle mutaties

Alle GBA-mutaties worden gecontroleerd op de afdeling. Hierbij is afgesproken dat elke mutatie wordt gecontroleerd door een ander dan degene die gemuteerd heeft. Dit wordt op de mutatieformulieren aangegeven.

 

Artikel 42 Controle autorisaties

Halfjaarlijks wordt en controle uitgevoerd op de autorisaties in het systeem. Hierbij wordt de actualisatie en juistheid van de binnengemeentelijke autorisaties getoetst. Deze toetsing wordt uitgevoerd door de kwaliteitsbeheerder. De resultaten van de controle worden gerapporteerd aan de informatiebeheerder.

 

HET BEVEILIGINGSBEHEER

Artikel 41 Verantwoordelijkheden

De beveiligingsbeheerder is verantwoordelijk voor het beheer van het beveiligingsplan GBA als onderdeel van het Handboek informatiebeveiliging.

 

Artikel 42 Bevoegdheden

De beveiligingsbeheerder is bevoegd om medewerkers van de afdeling Burgerzaken aanwijzingen te geven ten aanzien van beveiligingsvoorschriften, die voortvloeien uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en het beveiligingsplan GBA.

 

Artikel 43 Taken

De beveiligingsbeheerder ziet er op toe dat:

 • a.)

  beveiligingsvoorschriften die voortvloeien uit de wet en het Beveiligingsplan GBA worden nageleefd;

 • b.)

  de in deze regeling opgenomen bepalingen inzake beveiliging worden nageleefd.

   

Artikel 44 Advisering

De beveiligingsbeheerder adviseert het college van Burgemeester en Wethouders als houder van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens over beveiligingsaspecten die uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens voortvloeien.

 

Artikel 45 Verantwoording

De beveiligingsbeheerder voorziet in een jaarlijks verslag over de activiteiten inzake het Beveiligingsbeheer.

 

SLOTBEPALINGEN

Artikel 46  

De in deze regeling opgenomen bepalingen gelden naast de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens tevens voor het bevroren bevolkingsregister en de in de gemeentelijke basisadministratie aangehaakte gegevens die onder de werkingssfeer van de Wet Bescherming Persoonsgegevens vallen.

 

Artikel 47 Werkingssfeer

Deze regeling treedt in plaats van de "GBA-beheersregeling Uitgeest 2001"

 

Artikel 48 Naam

Deze regeling wordt aangehaald als "GBA-beheersregeling Uitgeest".

 

Artikel 49. Terinzagelegging/ inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling en haar bijlage liggen ter inzage bij de afdeling Burgerzaken;

 • 2.

  Dit reglement treedt in werking op de dag na de bekendmaking op de voorlichtingspagina van de Gemeente Uitgeest in Uitgeest.