Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uitgeest

Instructie voor de griffier van de Gemeente Uitgeest

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUitgeest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInstructie voor de griffier van de Gemeente Uitgeest
CiteertitelInstructie voor de griffier van de Gemeente Uitgeest
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpstructuur van de gemeente

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum publicatie is bij benadering ingevuld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 107a, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2003nieuwe regeling

19-12-2002

Dagblad Kennemerland, 26-12-2002

Raadsbesluit 02/84

Tekst van de regeling

Intitulé

Instructie voor de griffier van de Gemeente Uitgeest

INSTRUCTIE VOOR DE GRIFFIER VAN DE GEMEENTE UITGEEST

 

Verordening, vastgesteld bij Raadsbesluit van 19 december 2002, nummer 02/84, in werking getreden op 1 januari 2003.

 

Gebaseerd op artikel 107a, tweede lid, van de Gemeentewet.

 

Artikel 1 Algemene ondersteuning.

De griffier draagt zorg voor een goede en doelmatige ondersteuning van de leden van de raad.

 

Artikel 2 Agendering.

De griffier ondersteunt de raad en zijn commissies bij het vaststellen van de agenda van de raads- en commissievergaderingen.

 

Artikel 3 Bijstand raadsvoorzitter.

 • 1.

  De griffier staat de voorzitter van de raad ter zijde bij zijn zorg voor een goede voorbereiding en een goed verloop van de vergaderingen van de raad.

 • 2.

  De griffier kan de voorzitters van de raadscommissies ter zijde staan bij zijn zorg voor een goede voorbereiding en een goed verloop van de vergaderingen van de raadscommissies.

   

Artikel 4 Vergaderingen van de raad en de raadscommissie.

 • 1.

  De griffier is aanwezig bij de raadsvergaderingen en draagt zorg voor een goede en tijdige verslaglegging van de vergaderingen.

 • 2.

  De griffier kan aanwezig zijn bij de vergaderingen van de raadscommissies.

   

Artikel 5 Ondersteuning presidium.

 • 1.

  De griffier is aanwezig bij de vergaderingen van het presidium en draagt zorg voor een goede en tijdige verslaglegging van de vergaderingen.

 • 2.

  Indien het presidium aanvullende ondersteuning behoeft draagt de griffier er zorg voor dat deze gegeven wordt.

   

Artikel 6 Ambtelijke bijstand.

De griffier draagt er, zo nodig in samenwerking met de secretaris, zorg voor dat de leden van de raad desgevraagd ambtelijke bijstand verkrijgen. Voorschriften hierover worden gesteld bij de verordening op de ambtelijke bijstand.

 

Artikel 7 Verhindering en vervanging.

Indien de griffier meer dan 30 dagen verhinderd is zijn ambt te vervullen, doet hij daarvan tijdig mededeling aan de raad.

 

Artikel 8 Slotbepaling.

 • 1.

  In alle gevallen waarin deze instructie niet voorziet, pleegt de griffier voor zover nodig overleg met de voorzitter van de raad.

 • 2.

  Deze instructie treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.